Huisvestingswet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Huisvestingswet, en de relatie met andere wetten.
8.6.1 Doel van de wet
De Huisvestingswet (Huisvw) van 1 oktober 1992 is de opvolger van de Woonruimtewet van 1947. Het is de bedoeling winkel huren amersfoort van de wet regels te stellen met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Op basis van de wet moet schaarse woonruimte evenwichtig en rechtvaardig verdeeld kunnen worden.
8.6.2 Instrumenten
Ter bereiking van zijn doel zijn in de Huisvw de volgende instrumenten opgenomen: a de huisvestingsverordening; b de winkel huren apeldoorn huisvestingsvergunning; c onttrekking, samenvoeging en omzetting; d vordering van woonruimte; e bovengemeentelijke voorschriften.
8.6 Huisvestingswet 319
Ad a Huisvestingsverordening De gemeenteraad kan een huisvestingsverordening vaststellen, indien hij meent dat het uit een oogpunt van rechtvaardige verdeling van woonruimte nodig is in de gemeente regels te stellen voor het in gebruik geven en nemen van woonruimte. De gemeenteraad moet, winkel huren enschede als geen verordening wordt vastgesteld, in elk geval nagaan hoe bereikt kan worden dat goedkope woningen ter beschikking komen van mensen met lage inkomens. Art. 2 Huisvw regelt de huisvestingsverordening.
Ad b Huisvestingsvergunning Art. 5 t/m 29 Huisvw regelen de huisvestingsvergunning. In de huisvestingsverordening kan de gemeenteraad de woonruimte aanwijzen die alleen met een huisvestingsvergunning in gebruik mag worden gegeven of genomen (woonvergunning). Dure woningen mogen daar niet onder vallen; bij huurwoningen is de grens het bedrag waarbij nog individuele huursubsidie kan worden verkregen en bij koopwoningen is de grens het koopbedrag winkel huren breda waarbij nog een rijkspremie kan worden verkregen. Bepaalde woningen die door de eigenaar bewoond gaan worden, vallen er ook niet onder. Het zijn woningen die: voor het eerst in gebruik worden genomen; steeds door de eigenaar zijn bewoond; laatstelijk ten minste zes maanden door de eigenaar zijn bewoond.

De vergoeding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Alleen die schade wordt vergoed die het gevolg is van de weigering of de opgelegde voorschriften. Bovendien wordt de vergoeding beperkt tot de schade die redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de aanvrager van de vergunning behoort te blijven (art. 22 lid 1 Monw). Voordat de minister of de gemeenteraad over de schadevergoeding beslist, horen zij de door de minister winkel huren amersfoort ingestelde schadebeoordelingscommissie, die binnen drie maanden na het verzoek om schadevergoeding advies uit moet brengen. Binnen twee maanden na het advies beslist de minister, dan wel de gemeenteraad, over de vergoeding.
In afwijking van de normale winkel huren apeldoorn rechtsbeschermingsregels van de Awb kan tegen de beslissing direct beroep worden ingesteld bij de (administratieve kamer van de) rechtbank, zonder dat daar een bezwaarschriftenprocedure aan voorafgaat (zie daarvoor art. 29 tweede volzin Monw).
Ad d Dwangmiddelen De minister kan bestuursdwang toepassen bij overtreding van art. 11 Monw, dat wil zeggen wanneer een monument wordt beschadigd of vernield (art. 30 Monw).
304 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ad e Subsidie Art. 34 Monw biedt de basis voor enkele AMvB’s op grond waarvan de minister subsidie kan verstrekken, bijvoorbeeld om monumenten te restaureren. Het wordt rechtvaardig geacht dat de overheid financiële steun verleent, indien zij een belanghebbende beperkt in winkel huren enschede gebruik en bouwmogelijkheden ten gevolge van de aanwijzing tot beschermd monument. De volgende AMvB’s gelden ten behoeve van subsidieverlening: Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten; · Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten.
Het subsidiebudget van het Rijk is te klein om alle gewenste onderhouds- en restauratieplannen te realiseren.
Ad f Beschermde stads- en dorpsgezichten Beschermde stads- en dorpsgezichten zijn groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden. De minister van OC&W kan samen winkel huren breda met de minister van VROM stads- en dorpsgezichten aanwijzen tot beschermd stads- of dorpsgezicht. Zij horen van tevoren de gemeenteraad, Gedeputeerde Staten, de Rijksplanologische Commissie en de Raad voor het Cultuurbeheer (art. 35 Monw).

Het Besluit beheer socialehuursector

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij koninklijk besluit kunnen burgemeester en wethouders worden verplicht een bijzonder onderzoek naar de staat van de volkshuisvesting in te stellen (art. 63 Wonw). Zowel voor het algemene als het bijzondere winkel huren amersfoort onderzoek kan een kostenvergoeding worden verstrekt.
Eenmaal per jaar moet de minister aan de Staten-Generaal een verslag geven van de aard van en het aantal woningen dat in het jaar daarvoor is gebouwd (art. 64 Wonw). Gemeenten en provincies moeten winkel huren apeldoorn op grond van art. 65 Wonw aan de minister informatie verstrekken om hem in staat te stellen zijn verslag te maken.
7 .1 Toegelaten instellingen en het Besluit beheer socialehuursector
Wil een instelling in aanmerking komen voor toelating in de zin van de Woningwet (art. 70 lid 1 Wonw), dan dient zij ten eerste winkel huren enschede een doelstelling te hebben, zoals die is vastgelegd in de Woningwet. Zo’n (private) instelling is te beschouwen als een bestuursorgaan (art. 1.1lid 1 onder b Awb). Daarnaast zijn er andere criteria waar de Kroon de instelling aan toetst. Is een instelling eenmaal toegelaten, dan mag zij uitsluitend werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting, met een aantal bijzondere taken en werkzaamheden. De minister oefent controle uit; indien een instelling haar werkzaamheden niet goed vervult, kan dat tot sancties leiden. Het Centraal fonds voor de volkshuisvesting verstrekt winkel huren breda subsidie aan toegelaten instellingen die niet beschikken over de noodzakelijke financiële middelen.

Een nieuw bestemmingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het is ongewenst dat gedurende de termijn van de bestemmingsplanprocedure bouwplannen kunnen worden gerealiseerd die in strijd zijn met het
6.6 Beslissingstermijn en aanhouden beslissing 267
nieuwe bestemmingsplan. Aan het eind van de procedure zou dan kunnen blijken dat enige uitbreiding uit het winkel huren amersfoort voorbeeld ondanks het nieuwe plan al gerealiseerd is. Daarom moeten burgemeester en wethouders hun beslissing op bouwaanvragen aanhouden als er een a een voorbereidingsbesluit als bedoeld in art. 3.7 Wro in werking is getreden; b een bestemmingsplan in ontwerp ter inzage is gelegd of c een verklaring als bedoeld in art. 4.1 lid 5 of, 4.3 lid 4 Wro is bekendgemaakt; de situatie moet als het ware worden bevroren.
Een voorbereidingsbesluit vermeldt de dag met ingang van welke het in werking treedt (art. 3.7 lid 2 Wro). Het wordt winkel huren apeldoorn bekendgemaakt door terinzagelegging van het besluit (art. 3.7 lid 7 Wro). Eerder kan het niet in werking treden omdat art. 3:40 Awb bepaalt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekendgemaakt.
Het is niet redelijk om de beslissing over de bouwvergunningen aan te houden als de burger niet had kunnen weten dat een nieuwe planologische situatie in aantocht is. Daarom geldt dat vóór de dag van ontvangst van de aanvraag a, b of c zich moeten hebben voorgedaan: het voorbereidingsbesluit moet in werking zijn getreden, het bestemmingsplan ter inzage gelegd en de bij c bedoelde verklaring moet zijn bekendgemaakt. Zou winkel huren enschede bijvoorbeeld de Minster van VROM zijn verklaring dat een AMvB wordt voorbereid (art. 4.3 lid 4 Wro) op de dag ter inzage leggen na de dag van de bouwaanvraag, dan geldt geen aanhoudingsplicht voor de beslissing op de bouwaanvraag.
En aanvragen die zijn ingediend voordat het voorbereidingsbesluit in werking is getreden, worden dus alleen getoetst aan het geldende bestemmingsplan en ondervinden geen nadeel van het nieuwe, nog niet geldende bestemmingsplan. Aanvragen die zijn ingediend nadat het voorbereidingsbesluit in werking is getreden, worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan en zullen worden aangehouden; als er een weigeringsgrond is, moet de vergunning geweigerd worden.
Het is niet nodig om de winkel huren breda procedure voor een nieuw bestemmingsplan te beginnen met het nemen van een voorbereidingsbesluit. Burgemeester en wethouders kunnen ook, na het geven van gelegenheid tot inspraak, direct het ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan ter inzage leggen, hetgeen zij moeten publiceren. De beslissing op nadien ingekomen aanvragen om bouwvergunning moet worden aangehouden.

Sociale veiligheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het algemeen mag een gemeente niet regelen wat al door provincie of Rijk is geregeld. Op grond van art. 149 Gemw moet het bij de gemeentelijke ‘autonome’ verordeningen gaan om hetgeen de winkel huren amersfoort gemeenteraad in het belang van de gemeente oordeelt. Binnen deze beperkingen zou de gemeenteraad aldus een aanvullende verordening mogen opstellen bij de onderwerpen die het Bouwbesluit 2003 regelt. Voor de betrokkenen bij het bouwproces zullen aanvullingen niet aantrekkelijk zijn omdat eenheid in bouwtechnische regelgeving veel voordelen biedt. Maar een lokale situatie zou aanleiding kunnen winkel huren apeldoorn zijn voor een gemeente om extra eisen te stellen aan bijvoorbeeld inbraakpreventieve technische voorzieningen uit het oogpunt van sociale veiligheid. Een bouwvergunning kan niet op grond van een dergelijke verordening worden geweigerd. Art. 44 lid 1 Wonw zegt immers dat de bouwvergunning slechts op de daarin genoemde gronden kan worden geweigerd.
Bouwbesluit en duurzaam bouwen Voor nieuwbouw kan het Bouwbesluit voorschriften geven die zijn opgesteld uit het oogpunt van milieu. Daarbij is de oorspronkelijke grondslag van de Woningwet uitgebreid, die gericht was op veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. De minister kan nu in een bijzonder geval aan burgemeester en wethouders op verzoek toestaan die technische bepalingen uit te werken: zij kunnen nadere voorschriften geven, maar ook winkel huren enschede voorschriften geven die niet steunen op het Bouwbesluit (art. 7a Wonw).
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 249
• Voorbeeld Burgemeester en wethouders kunnen bij een bepaald project na toestemming van de minister voorschrijven dat alleen bepaalde bouwmaterialen mogen worden gebruikt, die herbruikbaar zijn of waarvoor een terugneemgarantie is afgegeven. Daardoor wordt het milieu gediend omdat er minder afval ontstaat. Ook kunnen zij een bepaalde bouwwijze voorschrijven die niet voor het milieu belastend is.
Burgemeester en wethouders doen het verzoek aan de minister aan de hand van een speciaal formulier. Zij motiveren het verzoek en de voorgestelde voorschriften. De minister beslist binnen acht weken na ontvangst van het verzoek. Hij kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen. Indien toestemming wordt verleend, geldt die toestemming alleen voor het geval waarop het verzoek betrekking heeft. Aan een toestemming kunnen voorschriften winkel huren breda worden verbonden. De toestemming is van rechtswege verleend indien de minister: a niet binnen acht weken na ontvangst van het verzoek een beslissing op dat verzoek heeft genomen; b niet binnen acht weken na ontvangst van het verzoek heeft besloten de beslissing op dat verzoek te verdagen; c niet binnen de termijn waarmee de beslissing op het verzoek is verdaagd, een beslissing op dat verzoek heeft genomen.
De verlening van toestemming wordt aangemerkt als een besluit in de zin van art. 1:3 Awb waardoor de bezwaar-of beroepsmogelijkheid open staat.

Aan- of uitbouw

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan- of uitbouw is lager dan 5 m B Bijgebouw of overkapping is lager dan 5 m en de opp. is kleiner dan 50 m2 Kozijn, dakkapel of erfscheiding
De aan- of uitbouw, het winkel huren amersfoort bijgebouw, de overkapping, het kozijn, de dakkapel of erfscheiding bedoeld in art. Z Bblv (zie noot 5); die of dat niet aan alle in art. Z genoemde kenmerken voldoet (zie noot 7 onder A t/m E) en waarvan (art. 4 lid Z Bblv): – in geval van een aan- of uitbouw, de hoogte gemeten vanaf het aansluitend terrein, minder is dan 5 m; – in geval van een bijgebouw of overkapping de hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, minder is dan 5 m, en de bruto-oppervlakte minder is dan 50 m2.
9 Bouwwerk bedoeld winkel huren apeldoorn in art. 3: bouwwerk bedoeld in art. 3 Bblv (zie voor art. 3 lid 1, Zen 3 Bblv respectievelijk noten 13, lZ en 11).
10 Monument én voldoet aan alle kenmerken van art. 3 Bblb: het bouwwerk is bouwen als bedoeld in noot Z én het is een bouwwerk bedoeld in art. 3 Bblb (zie voor art. 3 lid 1, Z en 3 respectievelijk noten 13, lZ en 11) dat aan alle in art. 3 genoemde kenmerken voldoet (zie noot 17).
11 Bouwwerk bedoeld in art. 3 lid 3 Bblb: a een bouwwerk, geen gebouw zijnde, op, over, onder of bij een weg of railweg, dan wel in, onder of bij een water, voor zover het betreft: 1 ° een bouwwerk ten behoeve van verkeersregeling, verkeersgeleiding, wegaanduiding, verlichting of tolheffing, Z0 bovenleiding met de bijbehorende draagconstructies of seinpalen, 3° een elektriciteitskastje of winkel huren enschede een centrale-antenne-inrichtingskastje, 4° een ondergronds buis- en leidingstelsel ten behoeve van een perceelsaansluiting, 5° een ander naar aard en omvang met een onder 1°, Z0, 3° of 4° genoemd bouwwerk vergelijkbaar bouwwerk ten behoeve van het openbaar vervoer, het verkeer, de waterhuishouding, de drinkwatervoorziening, de riolering, de energievoorziening of de telecommunicatie; b een antenne-installatie met bijbehorend opstelpunt ten behoeve van
6.2 Bouwvergunningsvrij bouwen, bouwen na een lichte en na een reguliere bouwvergunning 227
de C2000-infrastructuur voor de mobiele communicatie door hulpverleningsdiensten; c een elektronische sirene ten behoeve van het waarschuwen van de bevolking bij calamiteiten of de dreiging daarvan, alsmede de daarbij behorende bevestigingsconstructie; d straatmeubilair; e een zonwering, rolhek of rolluik bij woningen en woongebouwen; f een afscheiding tussen balkons of dakterrassen (ook wel ‘privacyschermen’genoemd).
12 Speeltoestel of tuinmeubilair (art. 3 lid 2 Bblb): a een speeltoestel, als bedoeld in art. 1 onderdeel c Warenwetbesluit, waarvan de hoogte, gemeten vanaf de voet, minder is dan 3 m; b tuinmeubilair, waarvan de hoogte, gemeten vanaf de voet, minder is dan 2 m.
13 Bouwwerk bedoeld in art. 3 lid 1 Bblb: a een dakraam in een bestaand gebouw; b een bouwwerk van beperkte winkel huren breda omvang op een erf; c een collector voor warmteopwekking op of aan een bouwwerk ten behoeve van de warmtevoorziening van het gebruik van dat bouwwerk of van op hetzelfde perceel gelegen andere bouwwerken; d een paneel voor de opwekking van elektriciteit uit daglicht op of aan een bouwwerk ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening voor het gebruik van dat bouwwerk of van op hetzelfde perceel gelegen andere bouwwerken; e het bouwen van een antenne-installatie ten behoeve van mobiele telecommunicatie; f het bouwen van een andere antenne-installatie dan bedoeld bij e of bedoeld volgens art. 3 lid 3 onder c (zie noot 11); g het bouwen van een container voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in art. 1.1 lid 1 Wet milieubeheer; h het bouwen van een gebouw ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer; het bouwen van een rolhek, luik of rolluik bij andere gebouwen dan woningen en woongebouwen; j het bouwen van een magazijnstelling die uitsluitend steunt op een vloer van het gebouw waarin zij wordt geplaatst; k het aanbrengen van een verandering van niet-ingrijpende aard aan een bestaand bouwwerk.

De Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Niet van toepassing is het vorenstaande indien en voor zover het betreft nadelige gevolgen voor het milieu waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.’ ‘Artikel 5.1.1 Staat van kantoor huren roosendaal onderhoud van open erven en terreinen 1 Open erven en terreinen moeten zich in een, in verband met hun bestemming, voldoende staat van onderhoud bevinden. 2 Open erven en terreinen mogen geen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid, noch nadeel voor de gezondheid van of hinder voor de gebruikers of anderen, ten gevolge van: a drassigheid; b stank; c verontreiniging; d aanwezigheid van kantoor huren oosterhout schadelijk of hinderlijk gedierte; e aanwezigheid van begroeiing.’
Ad d Het slopen ‘Artikel 8.1.l Sloopvergunning 1 Het is verboden bouwwerken, standplaatsen en woonwagens daaronder begrepen, te slopen zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders (sloopvergunning). 2 De in het eerste lid bedoelde vergunning is niet vereist indien naar redelijke schatting de hoeveelheid sloopafval niet meer zal bedragen kantoor huren purmerend dan 10 m3, tenzij het slopen mede betreft het verwijderen van asbest. Voorts is geen vergunning vereist voor het slopen als gevolg van een besluit van burgemeester en wethouders met het oog op bestuursrechtelijke handhaving. Burgemeester en wethouders kunnen aan dat besluit voorwaarden verbinden als bedoeld in het derde lid. 3 Burgemeester en wethouders verbinden aan de sloopvergunning slechts voorschriften over: a de veiligheid tijdens het slopen; b de bescherming van nabijgelegen bouwwerken; c het scheiden en het op de sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval, ten minste inhoudende een scheiding in een fractie asbest, een fractie gevaarlijk afval en een fractie overig afval; d het voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden overleggen van de gegevens als bedoeld in artikel 8.1.2, tweede lid, letter c, voor zover deze gegevens niet reeds zijn overgelegd. 4 De voorschriften over het kantoor huren drachten sloopafval, als bedoeld in het derde lid, onder letter c, kunnen eisen bevatten omtrent het selectief slopen, de fracties waarin wordt gescheiden, de tijdelijke opslag op het sloopterrein en het in fracties gescheiden verpakken van het sloopafval op het sloopterrein. Burgemeester en wethouders verbinden aan de sloopvergunning met betrekking tot asbest voorschriften over het afzonderlijk gereed maken daarvan voor de afvoer van het sloopterrein en over de termijn waarbinnen dit moet plaatsvinden.’

Particuliere grondeigenaren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Grondexploitatie Particuliere grondeigenaren en de gemeente zijn van elkaar afhankelijk bij het ontwikkelen van bouwlocaties. Particulieren hebben een bestemmingsplanwijziging nodig en de gemeente heeft de particulieren nodig om plannen te realiseren. Voor een goede ruimtelijke ontwikkeling is het nodig dat niet alleen woningen en bedrijven kantoor huren roosendaal (functies die geld opbrengen) tot stand komen maar ook de functies die geld kosten, zoals openbaar groen, wegen, water, natuur en culturele voorzieningen. Alleen als alle functies van goede kwaliteit zijn, blijft een gebied aantrekkelijk en behouden de gebouwen en gronden hun waarde. Het is van (collectief) belang dat de gemeente de kosten kan verhalen en dat ook de niet-rendabele gedeelten van een gebied ontwikkeld worden. De grondeigenaar heeft er belang bij dat het verhaal op een goede kantoor huren oosterhout wijze plaatsvindt: het moet duidelijk zijn om welke kosten het gaat en dat de kosten ook werkelijk aan het exploitatiegebied zijn toe te rekenen. Afdeling 6.4 van de Wro regelt de grondexploitatie.
De wet heeft als uitgangspunt dat de gemeente de kosten moet verhalen. Is er sprake van een inpassingsplan van provincie of Rijk, dan liggen de gemeentelijke grondexploitatietaken van burgemeester en wethouders/de gemeenteraad bij Provinciale Staten/Gedeputeerde Staten respectievelijk bij de minister(s) (art. 6.25 Wro).
De gemeente kan de kosten kantoor huren purmerend verhalen door het sluiten van een overeenkomst over grondexploitatie (art. 6.24 lid 1 Wro) in een vroeg stadium van het planproces. In de overeenkomst mogen ook locatie-eisen staan. De gemeente hoeft in dit stadium niet een openbare kostenbegroting vast te stellen. De gemeente is voor wat de Wro betreft slechts gebonden aan art. 6.24 lid 1:
‘Bij het aangaan van een overeenkomst over grondexploitatie kunnen burgemeester en wethouders in de overeenkomst bepalingen opnemen inzake: a financiële bijdragen aan de grondexploitatie alsmede op basis van een vastgestelde structuurvisie, aan ruimtelijke ontwikkelingen; b verrekening kantoor huren drachten van planschade.’
De gemeenteraad kan met betrekking tot de grondexploitatie een verordening vaststellen, welke bepalingen kan bevatten met betrekking tot de procedure voor het tot stand komen van een overeenkomst over grondexploitatie en de inhoud daarvan (art. 6.23 Wro).

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester en wethouders passen op de voorbereiding van die besluiten de procedure van afdeling 3.4 Awb toe. 5 Burgemeester en wethouders proberen met het bestuursorgaan overeenstemming te krijgen binnen welke tijd het ontwerpbesluit wordt opgesteld en binnen kantoor huren roosendaal welke tijd het definitieve besluit wordt genomen. 6 Indien er overeenstemming wordt bereikt, gelden de overeengekomen termijnen; indien geen overeenstemming wordt bereikt, gelden de afdeling 3.4 Awb-termijnen. Er kan bijvoorbeeld overeenstemming ontstaan dat de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan (zie art. 3.8 Wro) zo veel mogelijk gelijktijdig (in samenhang) wordt gevolgd met de procedure voor de vergunning en de ontheffingen. 7 Burgemeester en wethouders zorgen voor de kennisgevingen van de ontwerpbesluiten in de dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, in kantoor huren oosterhout de Staatscourant en langs elektronische weg, waarna eenieder zienswijzen kan indienen. 8 De bestuursorganen zenden de definitieve besluiten onverwijld naar burgemeester en wethouders.
9 Burgemeester en wethouders maken de vaststelling van het bestemmingsplan en de andere besluiten gelijktijdig bekend. Zij doen mededeling van deze besluiten in de Staatscourant en langs elektronische weg (art. 3.32 Wro).
Het is aan burgemeester en wethouders om te besluiten of de coördinatie plaatsvindt per onderwerp (art. 3.31 lid 3 onder b Wro). Bijvoorbeeld eerst de besluitvorming over de inrichting van het gebied (bestemmingsplan), daarna de besluitvorming over de uitvoeringsvergunningen, eventueel kantoor huren purmerend per gebouw van een complex op te richten gebouwen. Omdat de procedure van afdeling 3.4 Awb wordt gevolgd, is op de aangeduide besluiten geen bezwaarschriftenprocedure van toepassing. Beroep tegen de besluiten staat open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 8.2 onder e Wro). Voor de mogelijkheid van Awb-beroep worden de gecoördineerde besluiten als één besluit aangemerkt (art. 8.3 lid 1 Wro). Het effect van de coördinatie is dat de gecoördineerde besluiten (tenminste per onderwerp) tegelijk ter inzage liggen en in beroep tegelijk kantoor huren drachten en bij één rechter worden behandeld. Burgemeester en wethouders hebben alleen de bevoegdheid tot parallelschakeling van de procedures, niet om af te wijken van de inhoud van besluiten van andere bestuursorganen.

De totstandkoming van het bestemmingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De uitkomsten van het in art. 3.1.1 Bro bedoelde overleg: met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke kantoor huren roosendaal ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. d De uitkomsten van het met toepassing van art. 3:2 Awb verrichte onderzoek, naar de relevante feiten en de af te wegen belangen. e Een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming van het bestemmingsplan zijn betrokken. f De inzichten over de kantoor huren oosterhout uitvoerbaarheid van het plan.
Voor zover bij de voorbereiding van het bestemmingsplan geen MER als bedoeld in de Wm wordt opgesteld waarin de hiernavolgende onderdelen zijn beschreven, worden in de toelichting ten minste neergelegd: a Een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.
Onderkenning van de mogelijke kantoor huren purmerend aanwezigheid van archeologische monumenten in de fase van ruimtelijke planvorming is de meest efficiënte en minst ‘hinderlijke’ wijze om archeologische waarden te kunnen ontzien. Als bij de voorbereiding van het bestemmingsplan een milieueffectrapport (besluit-MER of plan-MER) als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt opgesteld, wordt dit aspect al in het milieueffectrapport behandeld.
b Voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden van de in het plan begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied. c Een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.
Milieukwaliteitseisen zijn eisen aan onderdelen van het milieu, die aangeven in welke toestand het desbetreffende onderdeel dient te verkeren vanaf een daarbij te bepalen tijdstip. Luchtkwaliteitseisen (op grond van de Wet milieubeheer en op grond van Europese Richtlijnen) staan vaak in de weg aan bestemmingsplanherzieningen omdat ofwel een bron van vervuiling kantoor huren drachten wordt toegestaan die de luchtkwaliteit te zeer verslechtert ofwel bestemmingen worden gepland in een gebied waar de norm wordt overschreden. Op grond van de Europese kaderrichtlijn water gelden er waterkwaliteitsnormen voor onder andere oppervlaktewater. Ook met veiligheidseisen moet rekening worden gehouden: het bouwen van of nabij transportleidingen van gevaarlijke stoffen of nabij wegen of wateren waarover gevaarlijke stoffen zoals lpg worden vervoerd, moet zorgvuldig worden afgewogen.