De Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Niet van toepassing is het vorenstaande indien en voor zover het betreft nadelige gevolgen voor het milieu waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.’ ‘Artikel 5.1.1 Staat van kantoor huren roosendaal onderhoud van open erven en terreinen 1 Open erven en terreinen moeten zich in een, in verband met hun bestemming, voldoende staat van onderhoud bevinden. 2 Open erven en terreinen mogen geen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid, noch nadeel voor de gezondheid van of hinder voor de gebruikers of anderen, ten gevolge van: a drassigheid; b stank; c verontreiniging; d aanwezigheid van kantoor huren oosterhout schadelijk of hinderlijk gedierte; e aanwezigheid van begroeiing.’
Ad d Het slopen ‘Artikel 8.1.l Sloopvergunning 1 Het is verboden bouwwerken, standplaatsen en woonwagens daaronder begrepen, te slopen zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders (sloopvergunning). 2 De in het eerste lid bedoelde vergunning is niet vereist indien naar redelijke schatting de hoeveelheid sloopafval niet meer zal bedragen kantoor huren purmerend dan 10 m3, tenzij het slopen mede betreft het verwijderen van asbest. Voorts is geen vergunning vereist voor het slopen als gevolg van een besluit van burgemeester en wethouders met het oog op bestuursrechtelijke handhaving. Burgemeester en wethouders kunnen aan dat besluit voorwaarden verbinden als bedoeld in het derde lid. 3 Burgemeester en wethouders verbinden aan de sloopvergunning slechts voorschriften over: a de veiligheid tijdens het slopen; b de bescherming van nabijgelegen bouwwerken; c het scheiden en het op de sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval, ten minste inhoudende een scheiding in een fractie asbest, een fractie gevaarlijk afval en een fractie overig afval; d het voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden overleggen van de gegevens als bedoeld in artikel 8.1.2, tweede lid, letter c, voor zover deze gegevens niet reeds zijn overgelegd. 4 De voorschriften over het kantoor huren drachten sloopafval, als bedoeld in het derde lid, onder letter c, kunnen eisen bevatten omtrent het selectief slopen, de fracties waarin wordt gescheiden, de tijdelijke opslag op het sloopterrein en het in fracties gescheiden verpakken van het sloopafval op het sloopterrein. Burgemeester en wethouders verbinden aan de sloopvergunning met betrekking tot asbest voorschriften over het afzonderlijk gereed maken daarvan voor de afvoer van het sloopterrein en over de termijn waarbinnen dit moet plaatsvinden.’

Particuliere grondeigenaren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Grondexploitatie Particuliere grondeigenaren en de gemeente zijn van elkaar afhankelijk bij het ontwikkelen van bouwlocaties. Particulieren hebben een bestemmingsplanwijziging nodig en de gemeente heeft de particulieren nodig om plannen te realiseren. Voor een goede ruimtelijke ontwikkeling is het nodig dat niet alleen woningen en bedrijven kantoor huren roosendaal (functies die geld opbrengen) tot stand komen maar ook de functies die geld kosten, zoals openbaar groen, wegen, water, natuur en culturele voorzieningen. Alleen als alle functies van goede kwaliteit zijn, blijft een gebied aantrekkelijk en behouden de gebouwen en gronden hun waarde. Het is van (collectief) belang dat de gemeente de kosten kan verhalen en dat ook de niet-rendabele gedeelten van een gebied ontwikkeld worden. De grondeigenaar heeft er belang bij dat het verhaal op een goede kantoor huren oosterhout wijze plaatsvindt: het moet duidelijk zijn om welke kosten het gaat en dat de kosten ook werkelijk aan het exploitatiegebied zijn toe te rekenen. Afdeling 6.4 van de Wro regelt de grondexploitatie.
De wet heeft als uitgangspunt dat de gemeente de kosten moet verhalen. Is er sprake van een inpassingsplan van provincie of Rijk, dan liggen de gemeentelijke grondexploitatietaken van burgemeester en wethouders/de gemeenteraad bij Provinciale Staten/Gedeputeerde Staten respectievelijk bij de minister(s) (art. 6.25 Wro).
De gemeente kan de kosten kantoor huren purmerend verhalen door het sluiten van een overeenkomst over grondexploitatie (art. 6.24 lid 1 Wro) in een vroeg stadium van het planproces. In de overeenkomst mogen ook locatie-eisen staan. De gemeente hoeft in dit stadium niet een openbare kostenbegroting vast te stellen. De gemeente is voor wat de Wro betreft slechts gebonden aan art. 6.24 lid 1:
‘Bij het aangaan van een overeenkomst over grondexploitatie kunnen burgemeester en wethouders in de overeenkomst bepalingen opnemen inzake: a financiële bijdragen aan de grondexploitatie alsmede op basis van een vastgestelde structuurvisie, aan ruimtelijke ontwikkelingen; b verrekening kantoor huren drachten van planschade.’
De gemeenteraad kan met betrekking tot de grondexploitatie een verordening vaststellen, welke bepalingen kan bevatten met betrekking tot de procedure voor het tot stand komen van een overeenkomst over grondexploitatie en de inhoud daarvan (art. 6.23 Wro).

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester en wethouders passen op de voorbereiding van die besluiten de procedure van afdeling 3.4 Awb toe. 5 Burgemeester en wethouders proberen met het bestuursorgaan overeenstemming te krijgen binnen welke tijd het ontwerpbesluit wordt opgesteld en binnen kantoor huren roosendaal welke tijd het definitieve besluit wordt genomen. 6 Indien er overeenstemming wordt bereikt, gelden de overeengekomen termijnen; indien geen overeenstemming wordt bereikt, gelden de afdeling 3.4 Awb-termijnen. Er kan bijvoorbeeld overeenstemming ontstaan dat de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan (zie art. 3.8 Wro) zo veel mogelijk gelijktijdig (in samenhang) wordt gevolgd met de procedure voor de vergunning en de ontheffingen. 7 Burgemeester en wethouders zorgen voor de kennisgevingen van de ontwerpbesluiten in de dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, in kantoor huren oosterhout de Staatscourant en langs elektronische weg, waarna eenieder zienswijzen kan indienen. 8 De bestuursorganen zenden de definitieve besluiten onverwijld naar burgemeester en wethouders.
9 Burgemeester en wethouders maken de vaststelling van het bestemmingsplan en de andere besluiten gelijktijdig bekend. Zij doen mededeling van deze besluiten in de Staatscourant en langs elektronische weg (art. 3.32 Wro).
Het is aan burgemeester en wethouders om te besluiten of de coördinatie plaatsvindt per onderwerp (art. 3.31 lid 3 onder b Wro). Bijvoorbeeld eerst de besluitvorming over de inrichting van het gebied (bestemmingsplan), daarna de besluitvorming over de uitvoeringsvergunningen, eventueel kantoor huren purmerend per gebouw van een complex op te richten gebouwen. Omdat de procedure van afdeling 3.4 Awb wordt gevolgd, is op de aangeduide besluiten geen bezwaarschriftenprocedure van toepassing. Beroep tegen de besluiten staat open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 8.2 onder e Wro). Voor de mogelijkheid van Awb-beroep worden de gecoördineerde besluiten als één besluit aangemerkt (art. 8.3 lid 1 Wro). Het effect van de coördinatie is dat de gecoördineerde besluiten (tenminste per onderwerp) tegelijk ter inzage liggen en in beroep tegelijk kantoor huren drachten en bij één rechter worden behandeld. Burgemeester en wethouders hebben alleen de bevoegdheid tot parallelschakeling van de procedures, niet om af te wijken van de inhoud van besluiten van andere bestuursorganen.

De totstandkoming van het bestemmingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De uitkomsten van het in art. 3.1.1 Bro bedoelde overleg: met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke kantoor huren roosendaal ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. d De uitkomsten van het met toepassing van art. 3:2 Awb verrichte onderzoek, naar de relevante feiten en de af te wegen belangen. e Een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming van het bestemmingsplan zijn betrokken. f De inzichten over de kantoor huren oosterhout uitvoerbaarheid van het plan.
Voor zover bij de voorbereiding van het bestemmingsplan geen MER als bedoeld in de Wm wordt opgesteld waarin de hiernavolgende onderdelen zijn beschreven, worden in de toelichting ten minste neergelegd: a Een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.
Onderkenning van de mogelijke kantoor huren purmerend aanwezigheid van archeologische monumenten in de fase van ruimtelijke planvorming is de meest efficiënte en minst ‘hinderlijke’ wijze om archeologische waarden te kunnen ontzien. Als bij de voorbereiding van het bestemmingsplan een milieueffectrapport (besluit-MER of plan-MER) als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt opgesteld, wordt dit aspect al in het milieueffectrapport behandeld.
b Voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden van de in het plan begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied. c Een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.
Milieukwaliteitseisen zijn eisen aan onderdelen van het milieu, die aangeven in welke toestand het desbetreffende onderdeel dient te verkeren vanaf een daarbij te bepalen tijdstip. Luchtkwaliteitseisen (op grond van de Wet milieubeheer en op grond van Europese Richtlijnen) staan vaak in de weg aan bestemmingsplanherzieningen omdat ofwel een bron van vervuiling kantoor huren drachten wordt toegestaan die de luchtkwaliteit te zeer verslechtert ofwel bestemmingen worden gepland in een gebied waar de norm wordt overschreden. Op grond van de Europese kaderrichtlijn water gelden er waterkwaliteitsnormen voor onder andere oppervlaktewater. Ook met veiligheidseisen moet rekening worden gehouden: het bouwen van of nabij transportleidingen van gevaarlijke stoffen of nabij wegen of wateren waarover gevaarlijke stoffen zoals lpg worden vervoerd, moet zorgvuldig worden afgewogen.

Provinciale of nationale belangen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor provinciale of nationale belangen krijgen provincie en Rijk het instrumentarium om deze belangen te borgen en te beschermen.
De belangrijkste verschillen tussen WRO en Wro zijn: 1 Gemeente, provincie en Rijk stellen structuurvisies vast met de kantoor huren roosendaal hoofdpunten van hun ruimtelijk beleid en hun voorstelling over de uitvoering daarvan. Zij stellen dus niet meer zoals voorheen op grond van de WRO een structuurplan, streekplan of planologische kernbeslissing vast. 2 Bestemmingsplannen hoeven niet langer te worden goedgekeurd door de provincie. 3 Voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien, kunnen gemeenten kantoor huren oosterhout er voor kiezen om een beheersverordening te maken in plaats van een bestemmingsplan. 4 Provincie en Rijk kunnen de provinciale en nationale belangen behartigen door zelf bindende plannen vast te stellen. Zij geven zo veel mogelijk van tevoren aan gemeenten door welke provinciale en nationale belangen nog verplichtingen voor de gemeente opleveren. 5 Provincie en Rijk kunnen nog wel tijdens de bestemmingsplanprocedure bij de gemeente zienswijzen indienen of een aanwijzing geven. 6 Gemeenten moeten eens in de tien jaar controleren of hun bestemmingsplannen en kantoor huren purmerend beheersverordeningen nog actueel zijn. 7 Om bepaalde projecten voortvarend aan te kunnen pakken, kan gebruikgemaakt worden van het projectbesluit, anders dan in de WRO. 8 Het projectbesluit moet wel gevolgd worden door aanpassing van het bestemmingsplan of de beheersverordening.
Het beschreven kerndoel van de WRO geldt ook voor de Wro. Daarbij heeft de Wro als doelen: · decentralisatie, waartoe behoort dat gemeenten doen wat op hun niveau thuishoort -provincies en Rijk kunnen in kantoor huren drachten actie komen wanneer provinciale of nationale belangen in het geding zijn; bekorting procedures; meer aandacht voor de uitvoering; verbeterde handhaving en vereenvoudigde rechtsbescherming in de ruimtelijke ordening.

Rol van de burgerlijke rechter

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Rol van de burgerlijke rechter Tot de competentie van de burgerlijke rechter behoort de kennisneming van alle geschillen over eigendom en de daaruit voortvloeiende rechten, over schuldvorderingen of over (andere) burgerlijke rechten. Uit de jurisprudentie blijkt dat de burgerlijke rechter geen taak heeft als deze niets kan toevoegen aan de administratieve kantoor huren roosendaal rechtsbescherming. Er kan slechts een beroep op de burgerlijke rechter worden gedaan wanneer de administratieve rechtsbescherming onvoldoende blijkt te zijn.
• Voorbeeld Een administratieve rechter heeft geoordeeld dat een besluit onrechtmatig is, maar hij laat na om aan de benadeelde een schadevergoeding toe te kennen. In dat geval kan (met succes) een beroep kantoor huren oosterhout op de burgerlijke rechter worden gedaan tot verkrijging van een schadevergoeding. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6:162 BW, de onrechtmatige daad.
3.3.8 Samenvatting rechtsbeschermingssysteem Het rechtsbeschermingssysteem tegen de overheid kan als volgt worden samengevat. 1 Indien een bijzondere wet speciale rechtsbeschermingsmogelijkheden bevat, moet daarvan gebruik worden gemaakt en kan geen gebruik worden gemaakt van de Awb-rechtsbescherming. 2 Indien een bijzondere wet geen speciale kantoor huren purmerend rechtsbeschermingsmogelijkheden bevat, kan gebruik worden gemaakt van de rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb. 3 In geval 2 begint de rechtsbescherming met het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 4 Indien het bestuursorgaan het bezwaarschrift ongegrond verklaart, is beroep mogelijk bij de sector bestuursrecht van de rechtbank 5 Tegen een uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 6 Indien een besluit wordt voorbereid volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Awb, hoeft tegen het besluit geen bezwaarschrift te worden ingediend, maar kan direct beroep worden aangetekend bij de rechtbank. 7 In spoedeisende gevallen kan nadat een bezwaarschrift is ingediend of nadat beroep is ingesteld, aan de voorzieningenrechter kantoor huren drachten van de rechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd. Indien hoger beroep is ingesteld, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 8 Rechtsbescherming tegen feitelijke handelingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen door de overheid kan worden gevonden bij de burgerlijke rechter.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naast het hiervoor beschreven belang van inspraak bij een besluit, heeft het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure nog een gevolg. In art. 7:1 lid 1 onder d Awb is namelijk bepaald dat de normale Awbrechtsbeschermingsprocedure – inhoudende dat vóór het instellen van flexplek huren amersfoort beroep bij de administratieve rechter eerst een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het orgaan dat het besluit heeft genomen (waarover later meer) -niet geldt voor besluiten die met toepassing van afdeling 3.4 Awb tot stand zijn gekomen. In deze ge.vallen kan het maken van bezwaar tegen het genomen besluit achterwege blijven en staat rechtstreeks beroep open bij de administratieve rechter. De wetgever heeft het overbodig geacht om via een bezwaarschriftenprocedure een bestuursorgaan te dwingen haar besluit te heroverwegen, nu tijdens de voorbereidingsprocedure belanghebbenden al uitgebreid de gelegenheid hebben gehad om hun flexplek huren apeldoorn bedenkingen tegen een voorgenomen besluit kenbaar te maken.
Bekendmaking en mededeling Art. 3:40 Awb bepaalt dat een besluit niet eerder in werking treedt dan voordat het is bekendgemaakt. Deze bepaling zegt niets over de mogelijkheid om aan een besluit terugwerkende kracht te verlenen. Een besluit dat wordt bekendgemaakt, kan een bepaling bevatten waarin is geregeld dat het besluit tot een bepaalde datum terugwerkt. Indien het gaat om een voor een belanghebbende negatief besluit, kan het rechtszekerheidsbeginsel zich ertegen verzetten dat zo’n besluit terugwerkende kracht heeft. Een gunstig besluit kan zonder bezwaar terugwerken. Ook is het mogelijk dat sommige rechtsgevolgen van een besluit op een later tijdstip dan de bekendmaking intreden (besluiten onder tijdsbepaling of opschortende voorwaarden).
Art. 3:41 Awb handelt flexplek huren enschede over de inwerkingtreding van besluiten die tot een gesloten groep zijn gericht. De bekendmaking van besluiten die rechtstreeks tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan deze belanghebbenden, ‘onder wie begrepen de aanvrager’, voegt art. 3:41 Awb daaraan toe. De aangehaalde toevoeging duidt op een situatie dat de aanvrager iemand anders is dan degene tot wie de beschikking is gericht.
•Voorbeeld Jansen dient een aanvraag in bij het bestuursorgaan om tegen zijn buurman Sampers bestuursdwang uit te oefenen. Sampers heeft namelijk een garage gebouwd zonder vergunning en Jansen ondervindt veel overlast van de bouw. De gemeente voldoet aan het verzoek. De beschikking flexplek huren breda tot bestuursdwang wordt gericht aan Sampers. Op grond van art. 3:41 Awb dient deze beschikking aan Sampers als belanghebbende bekendgemaakt te worden via toezending of uitreiking. Omdat Jansen de aanvrager van de beschikking is, krijgt hij ook een exemplaar van de bestuursdwangbeschikking toegezonden.

De inhoudsopgave

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan de inhoudsopgave is te zien dat de Awb een zogenoemde gelaagde structuur heeft, dat wil zeggen: hij gaat van algemeen naar bijzonder. Concreet houdt dit in dat bepalingen uit voorgaande flexplek huren amersfoort hoofdstukken automatisch van toepassing zijn op volgende hoofdstukken, tenzij de Awb zelf hierop een uitzondering maakt. Zo zijn de algemene bepalingen over besluiten uit hoofdstuk 3 automatisch van toepassing op de in hoofdstuk 4 geregelde figuur van de beschikking: immers, volgens de structuur van de wet is een beschikking een voorbeeld van een besluit. Hoofdstuk 6 bevat algemene bepalingen over bezwaar en beroep. Die zijn flexplek huren apeldoorn van toepassing op de bezwaarfase, op het administratief beroep en op het beroep op een administratieve rechter. Hoofdstuk 7 betreft alleen de procedures in de fasen van bezwaar en administratief beroep, hoofdstuk 8 regelt alleen het beroep op de administratieve rechter.
3.1 .4 Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen De Awb start in hoofdstuk 1 met de omschrijving van een aantal kernbegrippen, namelijk ‘bestuursorgaan’, ‘belanghebbende’, ‘besluit’, ‘beschikking’ en ‘aanvraag’. Deze flexplek huren enschede kernbegrippen geven de reikwijdte van de Awb aan en zijn daarom erg belangrijk.
Bestuursorgaan Volgens art. 1:1 lid 1 Awb wordt onder bestuursorgaan verstaan: a een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld; of b een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.
Het zal duidelijk zijn dat bestuursorganen van Rijk, provincies en gemeenten onder de omschrijving van a vallen. Bij b kunnen we bijvoorbeeld denken aan een Rijksplanologische commissie die belast is met advisering inzake de uitvoering van de Wet op de ruimtelijke ordening. Art. 1:1 lid 2 Awb bepaalt vervolgens dat enkele organen, personen en colleges niet als bestuursorgaan worden aangemerkt. Dit zijn: a de wetgevende macht; b de Kamers en de verenigde vergadering van de Staten-Generaal; c onafhankelijke, bij de wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast; d de Raad van State en zijn Afdelingen; e de Algemene Rekenkamer; f de Nationale Ombudsman en de substituut Ombudsmannen; g flexplek huren breda de voorzitters, leden, griffiers en secretarissen van de in de onderdelen b t/m (bedoelde organen, de procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad, alsmede de commissies uit hun midden van de in de onderdelen b t/m (bedoelde organen; h de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld in art. 64 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.
Een orgaan dat voldoet aan de omschrijving uit art. 1:1 Awb, is een ‘bestuursorgaan’ krachtens de Awb.

Benoembaarheidseis

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester Ingevolge art. 61 Gemw wordt de burgemeester benoemd door de regering voor een periode van zes jaar. Als enige benoembaarheidseis stelt de Gemeentewet het Nederlanderschap (art. 63). Ook voor de burgemeester gelden onverenigbare betrekkingen. Hij mag geen raadslid zijn en geen ambtenaar van de gemeente (art. 68 Gemw). Voor de flexplek huren amersfoort burgemeester geldt een verbod op dezelfde handelingen als voor de gemeenteraadsleden (art. 69 Gemw). De burgemeester moet in de gemeente wonen, tenzij hij een ontheffing heeft van de Commissaris van de Koningin. Wanneer er flexplek huren apeldoorn tijdelijk geen burgemeester is (vacature) of wanneer de burgemeester tijdelijk het ambt niet kan vervullen (ziekte, vakantie), wordt hij vervangen door een wethouder (die het college van burgemeester en wethouders aanwijst).
College van burgemeester en wethouders De burgemeester vormt samen met de wethouders het flexplek huren enschede college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is voorzitter van dit college (art. 34 Gemw). De vergaderingen van het college zijn in beginsel niet openbaar (art. 54 Gemw). Wanneer binnen het college over aan de orde zijnde zaken geen
56 2 Staatsrecht algemeen
overeenstemming bestaat, wordt er gestemd. Wanneer de stemmen staken (het aantal voor- en tegenstemmers is gelijk), wordt opnieuw gestemd (in dezelfde of in een volgende vergadering). Staken dan weer de stemmen, dan beslist de voorzitter. Het college van burgemeester en wethouders kan de uitoefening van één of meer van zijn bevoegdheden opdragen aan één of meer leden van het college, tenzij de regeling waarop die bevoegdheid steunt zich daartegen verzet (art. 168 Gemw). De opgedragen bevoegdheid wordt uit naam en onder verantwoordelijkheid van het college uitgeoefend. Het gaat hier dus om mandaat en niet om delegatie. De stukken die van de raad en van het college van burgemeester en flexplek huren breda wethouders uitgaan, worden door de burgemeester (art. 75 Gemw) ondertekend. Stukken die uitgaan van de gemeenteraad worden ook ondertekend door de griffier (art.32a Gemw). Stukken die uitgaan van het college van burgemeester en wethouders worden ook ondertekend door de secretaris (art. 59a Gemw).
Ondersteunende functionarissen en commissies De hiervoor genoemde organen worden ondersteund door functionarissen, te weten de secretaris en griffier, de rekenkamer en andere commissies.
Secretaris en griffi.er In elke gemeente is er een gemeentesecretaris en een griffier (art. 100 Gemw). Een secretaris en een griffier ondersteunen het college van burgemeester en wethouders bij het uitoefenen van hun taken.
De secretaris wordt door het college van burgemeester en wethouders benoemd, geschorst en ontslagen. De griffier word door de raad benoemd, geschorst en ontslagen. Voor beide functionarissen gelden dezelfde bepalingen over verboden handelingen als voor de raadsleden (art. 101 Gemw).

Taken en bevoegdheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de Staten-Generaal kunnen als volgt worden gerubriceerd: a medewetgever; b controleorgaan van de regering.
Om deze taken te kunnen uitoefenen is aan de Staten-Generaal een aantal bevoegdheden toegekend, soms alleen flexplek huren amersfoort aan de Tweede Kamer, soms aan de Eerste Kamer, soms aan beide Kamers.
Ad a Medewetgever Wetsvoorstellen worden gewoonlijk bij de Staten-Generaal ingediend door de regering. Beide Kamers der Staten-Generaal moeten met de wetsvoorstellen van de regering instemmen, wil uiteindelijk sprake kunnen zijn van een rechtsgeldige wet. Naast de regering heeft in art. 82 Gw ook de Tweede Kamer het recht gekregen om wetsvoorstellen in te dienen. Dit noemt men het recht van initiatief
Ook heeft de Tweede Kamer in art. 84 Gw het recht gekregen om wijzigingen aan te brengen in flexplek huren apeldoorn wetsvoorstellen die door de regering zijn ingediend. Dit noemt met het recht van amendement. Dit recht, dat in 1848 in de Grondwet is opgenomen, heeft de invloed van de Staten-Generaal op de wetgeving sterk vergroot. Als de Tweede Kamer onoverkomelijke bezwaren heeft tegen een onderdeel van een wetsvoorstel en het ingrijpend amendeert, neemt de regering soms het voorstel terug om een gewijzigd voorstel in te dienen. De Eerste Kamer beschikt niet over het recht van amendement. Indien de Eerste Kamer bezwaren heeft tegen een wetsontwerp, kan deze Kamer het ontwerp slechts in zijn geheel verwerpen. Niettemin kan de regering in de Eerste Kamer zodanige toezeggingen doen dat de Eerste Kamer overstag gaat en het wetsvoorstel toch aanvaardt.
36 2 Staatsrecht algemeen
Tot de rechten van het parlement als medewetgever wordt traditioneel ook het budgetrecht gerekend. Dit is het recht van het parlement om mee te werken aan de jaarlijkse begroting van uitgaven van de staat. Deze begroting wordt vastgesteld bij wet, volgens de procedure die in subparagraaf 2.3.1 wordt beschreven. De begroting vermeldt de maximumbedragen flexplek huren enschede die door de regering voor de gestelde doelen kunnen worden uitgegeven. De begroting is geen wetgeving in die zin dat het daarbij gaat om algemeen verbindende voorschriften. Het is met andere woorden een formele wet, die niet ook een materiële wet is.
Ad b Controleorgaan van de regering Als controleorgaan van de regering beschikken de Staten-Generaal onder meer over de bevoegdheid om een interpellatie te houden. Dit recht is geregeld in art. 68 Gw:
‘De ministers en de staatssecretarissen geven de Kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling flexplek huren breda of schriftelijk de door één of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.’