Selectie van veelbelovende gebieden

Gerelateerde afbeelding

Hiervoor werd reeds vermeld dat er een zeer grote variatie bestaat in strategieën en derhalve ook in van de strategie afgeleide kritische kerntaken en de consequenties daarvan voor personeel, middelen en managementsystemen. Door die grote variatie is het vertalen van de strategie naar de kantoorruimte huren amersfoort consequenties voor de functionele deelgebieden een aangelegenheid die hoge eisen stelt aan de betrokken functionarissen qua creativiteit en inzicht in de problematiek. Het vertaalproces is niet eenvoudig te schematiseren. Het is wel mogelijk dit proces te illustreren met een voorbeeld, waardoor de redeneertrant duidelijk wordt. We gaan daarbij uit van een fabrikant die met een strategie kantoorruimte huren apeldoorn van kostenverlaging zijn marktpositie denkt te kunnen verbeteren. Deze strategie vereist ingrepen in de volgende functionele afdelingen: Productontwikkeling Inkoop Productie Marketing Verkoop.
Productontwikkeling Het verlagen van de kosten voor de eindproducten brengt ook voor de afdeling Productontwikkeling mee dat met hetzelfde geld meer/betere resultaten bereikt worden, of dat dezelfde resultaten bereikt worden tegen lagere kosten. Dit zou kunnen leiden tot de volgende kantoorruimte huren enschede kerntaken.
Selectie van veelbelovende gebieden Dit zal tot gevolg hebben dat minder projecten opgezet gaan worden, met als gevolg lagere totale kosten.
Onderzoek naar mogelijkheden om onder licentie te gaan produceren Hiermee kunnen verschillende effecten bereikt worden. Allereerst bereikt men een tijdwinst indien de licentie genomen kan worden. Ten tweede wordt het vastekostenbestanddeel van de productontwikkeling verlaagd en vervangen door een mogelijke royaltyregeling: het te betalen bedrag varieert nu kantoorruimte huren breda met de afzet van de nieuwe producten. Als derde voordeel is te noemen dat de onzekerheid ten aanzien van productontwikkeling voor een groot deel wegvalt. Men koopt een bestaand (en beproefd 7) procédé.
To epassingsgericht werken Men besluit de fundamentele research te vervangen door het minder riskante doorontwikkelen van bestaande producten.

Analyse van het toekomstige beeld

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Veel omzet wordt behaald in groeiende markten. Dit vraagt veel financiële middelen in verband met het financieren van de groei, terwijl relatief weinig financiële middelen vrijkomen. Het managen van de groei vergt veel aandacht van het management omdat juist groeiende activiteilen zich vaak kantoorruimte huren amersfoort schoksgewijs ontwikkelen (denk aan de personal-computermarkt).
Analyse van het toekomstige beeld De vraag die nu nog moel worden beantwoord is hoe bij ongewijzigd beleid de portfolio er over x jaar zal uitzien. Is er dan sprake van een evenwicht? In figuur 4.1 3 is het antwoord op deze vraag op schematische wijze vormgegeven. Hierbij is de ontwikkeling van huidige positie naar voorspelde positie in kaart gebracht. In deze matrix wordt kantoorruimte huren apeldoorn de dynamiek in kaart gebracht. Eerder behandelde matrices gaven een statisch beeld.
De informatie – vereist voor het maken van het toekomstige beeld – is te vinden in de analyse van de kansen en bedreigingen en die van de sterke en zwakke punten. Door deze informatie in te voeren in de portfolioanalyse ontstaat een schatting van de toekomstige positie. Het toekomstige beeld kan dan op dezelfde wijze als het huidige beeld geanalyseerd worden. Door het beeld van de huidige en de toekomstige situatie over elkaar te leggen wordt ook inzicht kantoorruimte huren enschede verkregen in de dynamiek van de portfolio.
Analyse van de portfolio van concurrenten Een toepassing van de portfolioanalyse die de laatste tijd meer en meer gesignaleerd wordt, is het analyseren van de portfolio van de concurrenten. Uiteraard is kantoorruimte huren breda die portfolio minder nauwkeurig te maken dan die van de eigen organisatie, maar dat neemt niet weg dat er bruikbare conclusies uit te trekken zijn (zie figuur 4.13).

Strategie op concernniveau

Gerelateerde afbeelding

Bij het begrip gediversifieerde onderneming dient niet uitsluitend aan de zeer grote onderonderneming nemingen te worden gedacht. Veelal zijn deze inderdaad gediversifieerd. Van diversificatie diversificatte is sprake wanneer een organisatie een voor haar nieuwe markt gaat kantoorruimte huren amersfoort betreden, met een voor haar nieuw product.
Stel bijvoorbeeld dat Verkade, producent van koek en chocolade voor de consumentenmarkt, zou starten met chemische reinigingsmiddelen voor petrochemische installaties (industriële markt), dan zou in dat geval Verkade gaan diversifiëren.
Ook bij veel kleine ondernemingen treft men diversificatie aan, althans een zodanige spreiding van activiteiten dat zich kantoorruimte huren apeldoorn een ander probleem voordoet ten aanzien van de strategieformulering. Dit probleem is als volgt te omschrijven: ‘Hoe kan binnen het kader van de doelstellingen een evenwichtige opbouw van de activiteiten worden bereikt7′ Uit deze probleemstelling kan worden afgeleid dat datgene wat een evenwichtige opbouw is, afhangt van de doelstellingen van een onderneming. Voor een bedrijf dat snel wil groeien zal dit evenwicht er anders uitzien dan voor een bedrijf dat zich in een consolidatiefase bevindt.
Product-marktgroep Product-marktgroep Product-marktgroep als strategische als strategische als strategische business unit 1 business unit 2 business unit 3 1 1 1 1 1 Productie Verkoop Inkoop Productie Verkoop Inkoop Productie Verkoop
Het verband tussen strategie en concernniveau en business unit-niveau
Het hiervoor omschreven probleem kan ook zo worden geformuleerd dat bij portfoliomanagement duidelijk kantoorruimte huren enschede omschreven dient te worden welke rol elke individuele activiteit in het geheel dient te spelen c.q. welke bijdrage van elke activiteit wordt verwacht.
De problematiek is te vergelijken met de tactiek bij vele teamsporten, denk aan voetbal, hockey, enzovoort. Binnen een team speelt de doelverdediger een andere rol dan de aanvallers en de spelers op het middenveld. Wil men aanvallend spelen, dan dient de aanval versterkt te worden; streeft men naar het behalen van een gelijk spel
of naar het beperken van de nederlaag, dan zal de verdediging versterkt dienen te worden. In de problematiek komt daar dan nog als extra dimensie bij dat elke speler ook op een andere wijze gemanaged dientte worden, afhankelijk van zijn persoonlijkheid, taak in het veld en leeftijd/ervaring.
Is er inderdaad sprake van een organisatie met meerdere activiteiten dan dient in principe voor elke afzonderlijke strategische beslissing het proces doorlopen te worden dat in paragraaf 4. 2 wordt geschetst. Op kantoorruimte huren breda organisatieniveau dient nagedacht te worden over dit na te streven evenwicht in de opbouw van de activiteiten. De prestaties die een organisatie levert in termen van succes, middelmatig functioneren of falen, hangen samen met de strategie, de structuur en het daadwerkelijke dagelijkse functioneren van de organisatie, in een veranderende omgeving. In dit hoofdstuk behandelen we nu eerst het proces van strategieformulering in achtereenvolgende stappen. Daarna besteden we aandacht aan het implementeren van strategische plannen. Daarbij komen ook organisatorische aspecten aan de orde (die een verdere behandeling krijgen in hoofdstuk 6, 7 en l 0).

Ondernemingsrisico

Gerelateerde afbeelding

In de jaarverslaglegging wordt van directies van Britse ondernngen verwacht dat bekend wordt gemaakt dat er een procedure is voor het vaststellen, ealueren en beheren van significante bedrijfsrisico’s. Tevens dient deze procedure regelmatig door de directie te worden beoordeeld en aan de kantoorruimte huren amersfoort richtlijnen te worden getoetst. Er bestaan verschillende strategieën om een gegeven risico te beheren, zoals het risico accepteren, het risico overdragen aan een andere partij (bijvoorbeeld via een verzekering of een joint venture), het elimineren van het risico door een uitweg te bedenken, het beheersen van het risico door voorzorgsmaatregelen in de bedrijfsvoering in te bouwen, of door ervoor te zorgen dat medewerkers het risico aankunnen. Figuur 3. 1 1 laat de risico’s zien waarmee bedrijven kantoorruimte huren apeldoorn en instellingen geconfronteerd worden: ondernemingsrisico’s en niet-ondernemingsrisico’s; de laatste worden verder ingedeeld in risico’s van gebeurtenissen en financiële risico’s.
Ondernemingsrisico is in het algemeen gesteld het risico dat de onderneming willens en wetens neemt om een concurrentievoordeel te behalen en daarmee waarde toe te voegen voor de aandeelhouders. Dit risico heeft te maken met de product-marktcombinaties waarop een bedrijf zich richt en kantoorruimte huren enschede omvat producttechnologie, -ontwerp en verkoop. Ondernemingsrisico kan zowel winsten als verliezen opleveren. In principe bestaan bedrijven om ondernemingsrisico’s te nemen. Financieel risico houdt verband met de effecten van financiële variabelen. Operationeel risico is het risico van directe en indirecte verliezen als gevolg van fouten of tekortkomingen van kantoorruimte huren breda processen, systemen en mensen. Het risico van gebeurtenissen kan in zijn algemeenheid worden toegeschreven aan (negatieve) gebeurtenissen, waar de instelling geen greep op heeft. Gebeurtenisrisico kan alleen maar tol verliezen leiden, waarvan sommige gedekt kunnen worden door traditionele verzekeringen.

‘Nederlanders? Er valt met ze te leven’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

‘Nederlanders? Er valt met ze te leven’ Nederlandse werknemers kletsen te veel, zijn lui en weinig klantvriendelijk. Gretig hebben Japanse managers in een onderzoek hun hart gelucht over hun ervaringen in kantoorruimte huren amersfoort standplaats Holland. Een ongenuanceerd beeld? President-directeur Masahiro Tanaka van Canon Europa reageert hoffelijk op de aantijgingen.
Nederlanders kijken graag in lachspiegels. Vriendelijk glimlachend luisteren ze naar de ervaringen van buitenlanders in de Lage Landen, ontspannen kijken ze toe als ze worden opgeblazen en doorgeprikt. Maar o wee als hett e serieus wordt, of nog erger-gestaafd door onderzoek. Dan wordt kantoorruimte huren apeldoorn wijze raad als hinderlijk vuil van de stoep geveegd.
Een rapport Een onderzoek van het advies- en onderzoeksbureau Japan Info Services geeft de ongezouten mening weer van Japanse managers over Nederland. Het meest populaire antwoord waarvoor de Japanners een kruisje plaatsen was: ‘Er valt met hen te leven.’ Gretig citeerden dagbladen hoe Japanners oordeel den over hun werknemers: ‘Ze kletsen te veel, gaan verantwoordelijkheden voortdurend uit de weg en hebben geen hart voor de zaak. Dm nog maar te zwijgen over het feit dat ze egoïstisch, gierig en tricky met geld zijn.’ Mede door de gewaarborgde anonimiteit en de subtiele vraagstelling (in het Japans) stuurden maar liefst 145 van de 212 aangeschreven managers de vragenlijst terug – in de kantlijn vaak voorzien van persoonlijke kritische opmerkingen over hun ervaringen. Toch is het beeld van Nederland en de kantoorruimte huren enschede Nederlanders genuanceerd en in het algemeen positief. Ter compensatie meldt een manager: ‘Nederlandse werknemers zijn buitengewoon flexibel en de beste partners die Japanners zich kunnen wensen.’ Gevraagd naar zijn ervaringen zegt president-directeur Masahiro Tanaka van Canon Europa echter beleefd dat hij de negatieve ervaringen van zijn landgenoten begrijpt: ‘Het spijt mij zeer, maar ik moet zeggen dat ik dezelfde ervaringen heb binnen ons bedrijf.’ Relativerend: ‘In een onderzoek naar de ervaringen van buitenlandse managers in Japan luidde de conclusie dat ze wel van Japans eten houden, maar nietv an Japanners.’ De directiekamer van Tanaka in het Europese hoofdkantoor in Amstelveen is groot, spaarzaam verlicht en bijna ‘Hollands gezellig’ ingericht. Verheugd zullen Nederlandse gesprekspartners een schilderij kantoorruimte huren breda met een Hollands straatje ontwaren, verborgen achter het gordijn een koopvaardijschip en om het stemmige geheel te completeren enkele frisgroene huiskamerplanten. De zestigjarige Tanaka werkt hier nu drie jaar. Nederland is zijn eerste buitenlandse standplaats voor Canon.
Hoofdstuk 3 ORGANISATIES EN MAATSCHAPPELIJKE OMGEVING
Nederland en Japan delen een rijke handelsgeschiedenis. Jarenlang was de Nederlandse handelsdelegatie op het kunstmatige eiland Decima in de haven van Nagasaki het enige contact met de buitenwereld. Tot op de dag van vandaag is deze relatie verplichte lesstof voor alle Japanse kinderen. Er zijn voor Japanners dan ook andere dan economische redenen om in Nederland te investeren. Geen doorslaggevende, maar toch. De onderzoekers concluderen dat veel Japanse managers niet onverdeeld enthousiast zijn over de werkhouding van Nederlandse werknemers. Slechts 15% is tevreden; 45% vindt dat er wel met hen te leven valt en bijna 30% is ronduit ontevreden. Tanaka zoekt hoffelijk naar positieve eigenschappen van Nederlandse werknemers: ‘Ze kunnen zeer geconcentreerd werken.’ Daaraan toevoegend: ‘Helaas zijn ze niet in staat deze concentratie lang vol te houden.’ Bron: Management Te am, l 2 december l 994 (bewerkt)
De Nederlandse werknemer ontbeert voldoende toewijding aan het in Japan zo essentiële customer satisfaction, meentîanaka. Volgend jaar wil Canon daarom een training starten waarin de Canon-medewerkers moeten leren dat de klok van vijven niet betekent dat ook alle Canon-apparaten automatisch uitschakelen. Met veel gevoel voor understatement: ‘Een Japanse manager zou niet begrijpen dat een medewerker ondanks een weinig tijdrovende afronding van een belangrijke opdracht ophoudt met werken, louter omdat het vijf uur is. Wij beschouwen Canon als een excellent bedrijf. Het is daarvoor noodzakelijk dat iedere medewerker zich verantwoordelijk voelt voor de klant én het werk dat hij voor zijn collega’s voorbereidt. Nederlanders zijn nogal afwachtend van aard. Het zou beter zijn als iedereen zijn kennis en vaardigheden ten volste benut.’

Bedrijfsonderdelen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bedrijfsonderdelen kunnen fysiek los van elkaar staan en toch door een web van informatiestromen met elkaar zijn verbonden. Door deze ontwikkelingen krijgen ook ideeën als telewerken kantoorruimte huren amersfoort telewerken een kans (om vervolgens daarmee een bijdrage te leveren aan een oplossing van de fileproblematiek en bij te dragen aan het milieu door minder woon-werkverkeer). De telecommunicatierevolutie kantoorruimte huren apeldoorn verandert de wijze van produceren van vele ondernemingen. Onderzoek, productontwikkeling en fabricage zijn over steeds meer landen gespreid, evenals verkoop, reclame, klantenservice, financiering, personeelswerving en uitbesteding. Van iedere $ 10.000 die bijvoorbeeld een Amerikaan uitgeeft om een auto van Genera! Motors te kopen wordt 30% besteed voor assemblage in Zuid-Korea, 17, 5% voor hoogwaardige onderdelen (motoren en elektronica) uit Japan, 7,5% voor Duitse vormgeving, 4% voor kleinere onderdelen uit Taiwan, Singapore en Japan en 2,5% voor reclame en kantoorruimte huren enschede promotie vanuit UK. Minder dan 40% is bestemd voor werkzaamheden van interne staf, externe adviseurs en hoofdkantoor in Detroit (USA), waaronder zich steeds meer nationaliteiten mondiaal systeem bevinden. Al met al een mondiaal systeem van toeleveren en uitbesteden, dat bestaat dankzij de telematica (zie verder ook subparagraaf 3.4.3).
Niet meer in de file Nu al werken ongeveer tien miljoen mensen thuis of op locatie. De komende vijf jaar zal het aantal thuiswerkers in West-Europa echter nog fors stijgen tot dertig miljoen. Telewerk heeft de toekomst. Het bureau IOC constateert dat bij vele Europese bedrijven thuiswerk als nieuwe werkmethode wordt geaccepteerd. Dit is mede te danken aan verbeterde werkomstandigheden en een verhoogde productiviteit. De thuiswerkers en mobiele werkers zijn voor meer dan 45% werkzaam bij grote bedrijven. In het onderzoek
heeft het bureau IOC onderscheid gemaakt in thuiswerkers en mobiele werkers. Onder mobiele werkers wordt verstaan de mensen die meer dan 20% van hun officiële werkplek weg zijn. Deze groep zal de komende jaren van 6,1 miljoen naar 20 miljoen stijgen. Ook zal het aantal thuiswerkers fors omhoog gaan. In 2000 waren er nog 3,8 miljoen thuiswerkers, in 2005 verwachten de onderzoekers dat dit aantal de 8,7 miljoen zal naderen. Bron: Gids voor Personeelsmanagement, februari 2002, p. 8
In sommige gevallen leidt kantoorruimte huren breda toepassing van IT tot het laten vervallen van schakels of handelingen in de keten tussen producent en consument. Bij steeds meer Europese autofabrikanten wordt de auto op bestelling gemaakt: tot kort voor het in productie gaan kunnen kleur, uitrusting en dergelijke nog veranderd worden. Voor de klant heeft deze ontwikkeling het positieve gevolg dat hij dan precies de auto krijgt die hij in gedachten had. De fabrikant behoeft geen grote voorraden meer aan te houden, met daarmee gepaard gaand renteverlies en risico van incourante auto’s. Op het gebied van productie en verkoop van voedingsmiddelen leidt ICT onder andere tot het verlagen van voorraden in de gehele keten van producent tot consument. Door het elektronisch op elkaar afstemmen van de verschillende delen van de keten kunnen voorraden beperkt worden, wat tot een besparing van wel 6% kan leiden, zo is uit sommige onderzoeken gebleken.

Pijnlijke beslissingen

Gerelateerde afbeelding

In de persoonlijke sfeer dienen dan soms pijnlijke beslissingen genomen te worden familiebedrijven met het oog op het meer omvattende bedrijfsbelang. Familiebedrijven komen bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend in handen van de volgende generatie. Een ‘oud gebruik’ dat de kinderen ‘in de zaak gaan’ en hun vader opvolgen, lijkt voorbij, zo laat onderzoek naar de opvolging in kantoorruimte huren amersfoort familiebedrijven zien. Soms is er echter sprake van een langdurige band. Recent werd bekend dat detailhandelsconcern Vendex en de familie Vroom (één van de oprichters van het warenhuisconcern Vroom en Dreesmann) na 110 jaar afscheid van elkaar hebben genomen. De Dreesmann-tak was al eerder uit de top gestapt. Zo heeft de Zweedse oprichter van het woonwarenhuis Ikea, Ingvar Kamprad, laten weten dat geen van zijn drie zonen topman wordt van het wereldwijde Ikea-concern. Hij wil met deze beslissing voorkomen dat een conflict kantoorruimte huren apeldoorn tussen de drie zonen de bedrijfsvoering van het wereldwijd opererende concern zal schaden of dat het concern wordt opgesplitst of verkocht in een ‘opvolgingsgevecht’ na zijn pensionering.
De laatste categorie die van doorslaggevend belang is voor het al of niet behalen van bedrijfsstatus succes, wordt gevormd door factoren die de bedrijfsstatus bepalen: de ondernemingsbronnen. Hieronder vallen het marktaandeel, de relaties met afnemers, de betrouwbaarheid van leveranciers en de technologische ondergrond. Al deze factoren zijn uiterst belangrijk in de beginstadia. In latere stadia kan het verlies van bijvoorbeeld een belangrijke afnemer, leverancier of technische hulpbron gemakkelijker gecompenseerd worden. Zoals uit figuur 2.5 blijkt, volgt kantoorruimte huren enschede het relatieve belang van deze factor dan ook een dalende lijn.
De veranderende rol van de hiervoor genoemde factoren toont duidelijk aan hoe belangrijk flexibiliteit is voor een ondernemer. Zo hoort in bepaalde stadia de liquiditeitskwestie een hoge prioriteit te hebben, maar verdienen in andere stadia andere factoren weer meer aandacht. In de eerste twee stadia is het uitermate belangrijk dat de belastingafdracht vrijwel tot elke kantoorruimte huren breda prijs zo lang mogelijk wordt uitgesteld, maar in een periode van groei en succes zou dit voor een te grote boekhoudkundige onduidelijkheid zorgen en het management te veel tijd kosten. Ook het overschakelen van ‘uitvoeren’ naar ‘delegeren’ vereist flexibiliteit. Met het vasthouden aan oude strategieën en methoden bewijst men een bedrijf waarvoor dit groeistadium is aangebroken een slechte dienst.

‘Starten’ van een bedrijf

Gerelateerde afbeelding

Zowel in een reeds bestaand bedrijf als in een nieuw gestart of net overgenomen bedrijf zijn steeds vragen van strategische, organisatorische en operationele aard aan de orde. Daarbij is het zo dat het kantoorruimte huren amersfoort ontwikkelingsstadium waarin een bedrijf zich bevindt nogal bepalend is voor de vraag aan welke factoren het meest dringend aandacht besteed moet worden. Maar of iemand nu een bedrijf wil beginnen of wanneer het een gevestigd bedrijf met een solide reputatie betreft, het blijft steeds zaak vooraf goed na te denken over kantoorruimte huren apeldoorn wat gedaan gaat worden, waar de activiteiten verricht worden en hoe dat gedaan zal worden. doel Steeds opnieuw dienen het doel en de koers voor een komende periode te worden koers bepaald en moeten de bakens worden uitgezet waarop gevaren kan worden. Met andere woorden: men moet vanuit een bedrijf gezien niet alleen weten wat, maar men moet ook de weg( en) waarlangs en de middelen kantoorruimte huren enschede waarmee de gestelde doeleinden bereikt gaan worden (bepaling bedrijfsbeleid), aangeven.
Er zijn in beginsel drie vormen om een ‘eigen’ bedrijf te beginnen: een bedrijf nieuw opzetten; via bedrijfsovername (of ‘management buy-out’); door bedrijfsopvolging.
Het starten van een nieuw bedrijf heeft voor de startende ondernemer het voordeel dat pionier-ondernemer veel zaken nog zelf kunnen worden bepaald. De pionier-ondernemer bepaalt vanuit ‘zijn’ idee zelf op kantoorruimte huren breda welk(e ) product(e n) de nieuw op te zetten onderneming zich gaat richten, hij kiest zelf de vestigingsplaats waar de bedrijfsactiviteiten uitgevoerd gaan worden en stelt ook zelf de juridische vorm vast waarin de onderneming gedreven gaat worden, hij bepaalt de bedrijfsgrootte en omvang van de activiteiten niet alleen in technische maar ook in financiële en personele zin, hij ontwerpt zelf zijn productiemethode, productieweg en organisatie, enzovoort. Een nadeel is dat aanloopkosten vrij hoog kunnen zijn terwijl de inkomsten nog op gang moeten komen.

We t op de Ondernemingsraden (WOR 1998)

Gerelateerde afbeelding

We t op de Ondernemingsraden (WOR 1998)
De (nieuwe) Wet op de Ondernemingsraden ( 1998) is verplicht van toepassing voor ondernemingen met 50 of meer werknemers. De wijzigingen in de WOR zijn op 4 maart 1998 van kracht geworden. Dit kantoorruimte huren amersfoort betekent dat er nu één regime is voor ondernemingsraden. De oude situatie waarbij er een regime was voor ondernemingsraden in bedrijven met 1 00 of meer werknemers en een verzwakt regime voor ondernemingsraden in bedrijven met 35 of meer werknemers is voorbij. Wel is er een overgangsregeling getroffen voor bestaande 3 5-plus ondernemingsraden. Deze blijven in ieder geval bestaan tot het kantoorruimte huren apeldoorn tijdstip waarop de lopende zittingsperiode van die ondernemingsraden afloopt. In die periode gelden ze als ondernemingsraad volgens de nieuwe wet met alle daarbijbehorende bevoegdheden. Een volwaardige ondernemingsraad dus. Na afloop van die periode kan deze OR alleen voortbestaan als partijen in de CAO dat afspreken. Ook kan de ondernemer vrijwillig tot het instellen van een ondernemingsraad besluiten. In dat geval blijft de ondernemingsraad functioneren ook al kantoorruimte huren enschede bestaat er geen wettelijke verplichting meer. Het nieuwe medezeggenschapssysteem bestaat uit drie onderdelen, afhankelijk van het aantal werknemers dat een bedrijf telt. onderneming Onder onderneming verstaat deze wet: ‘Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband, waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht’. Onder deze definitie vallen dus niet alleen bedrijven, maar ook instellingen als ziekenhuizen en organisaties op het terrein kantoorruimte huren breda van het maatschappelijk werk. Ook overheidsinstellingen, zoals een ministerie, een gemeente, een provincie, een waterschap, een gemeentelijke sociale dienst of een dienst gemeentewerken vallen onder deze wet. Dit zijn eveneens samenwerkingsverbanden die in de zin van de WOR als een ‘onderneming’ kunnen worden aangemerkt, waarvoor een ondernemingsraad kan worden ingesteld.
Door middel van de ondernemingsraad (OR) hebben werknemers via vertegenwoordigers een stem in de besluitvorming in de organisatie. De OR is een middel om tot een vorm gekozen werknemers/eden van medezeggenschap te komen. De OR bestaat uit gekozen werknemersleden. Zij vertegenwoordigen de werknemers uit het bedrijf. De OR staat buiten de normale hiërarchische verhoudingen binnen de bedrijfsorganisatie. De OR heeft over een groot aantal besluiten binnen de instelling een advies- of instemmingsrecht. Alle taken betreffende de OR zijn geregeld in de WOR.

Overige kenmerken van goede managers

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Overige kenmerken van goede managers De manager moet integer zijn, hij moet beschikken over een bepaalde mate van zelfkennis en oprechtheid. Medewerkers zullen van hem verwachten dat beloften en verplichtingen worden nagekomen. Als leider van een team vervult de manager een voorbeeldfunctie. Medewerkers zullen niet zozeer doen wat hij zegt maar wel wat hij zelf doet.
Creativiteit en daarnaast innovativiteit zijn nodig, vooral in veranderende omgevingen en situaties waar de manager steeds voor nieuwe en onbekende problemen kan komen te
staan. Creativiteit en innovativiteit stellen hem in staat om nieuwe ideeën, oplossingen en aanpakken te genereren. vakkennis Zoals hiervoor meermalen is aangegeven is het beschikken over grondige vakkennis van belang. Op dit vlak kan uiteraard veel worden geleerd: de manager kantoor huren amersfoort moet ingrijpen, voorstellen doen, oplossingen aandragen en instructies geven met betrekking tot de werkzaamheden. Herkennen medewerkers zijn deskundigheid, dan wordt de manager sneller als leider geaccepteerd en zal zijn flexplek huren apeldoorn motiverende invloed op de medewerkers groter zijn.
sociale vaardigheden Belangrijk ook zijn de sociale vaardigheden van de manager. Hij moet zich bekwamen in het hanteren van relaties. Vooral in teams, waar medewerkers nauw samenwerken, komen conflicten, teleurstellingen, spanningen en rivaliteit voor. De manager moet beschikken over sociale vaardigheden om deze problemen tactisch op te lossen, te vermijden of te verminderen.
De manager dient kantoor huren enschede gedreven te zijn, hij moet zich met heel zijn persoon inzetten voor de taak. Zijn actieve bereidheid mag als voorbeeld gelden voor de medewerkers. De maatregelen die genomen worden dienen de organisatiedoelen; impopulaire maatregelen moeten dan ook aanvaard worden, zonder aanzien des persoons.
De manager moet een zekere dosis van zelfverzekerdheid hebben. Hij dient te staan voor het gekozen beleid en straalt rust en vertrouwen uit. Hij moet risico’s durven nemen, durven en kunnen delegeren en kantoor huren breda slagvaardig optreden. Eén goede oplossing bestaat niet, er zijn altijd meer oplossingen mogelijk. Heeft de manager een afweging gemaakt om tot een oplossing te komen, dan zal hij het risico van die keuze op zich dienen te nemen.