Onderweg naar een excellente onderneming

Gerelateerde afbeelding

Het ISO-certificaat gold lange tijd als dé garantie voor controleerbare en dus verbeterbare bedrijfsprocessen. Maar het kwaliteitskeurmerk is ingehaald door het integrale denken over kwaliteit. Kwaliteit die zich nestelt in de genen van de organisatie.
De Chinese pottenbakkers van ver voor onze jaartelling deden al aan certificeren. Aan de meegebakken duimafdruk van de keurmeester kon de koper zien, dat een pot voldeed aan de eisen van goed vakmanschap. En flexplek huren amersfoort zo winnen wij met onze KEMA-keur voor elektrische apparaten en ISO-certificering het vertrouwen van de klant. ISO-normen zijn gericht op kwaliteitsbewaking en preventie. Ze zijn echter voor steeds meer bedrijven maar een eerste stap op weg naar totale kwaliteit. Totale kwaliteit houdt in datje de organisatie als een geheel van met elkaar samenhangende onderdelen bekijkt en verbetert. De strategie, het leiderschap en het personeelsbeleid maken hiervan nadrukkelijk onderdeel uit en worden ter discussie gesteld. De motivatie van het personeel, de tevredenheid van klanten en de waardering van de maatschappelijke omgeving worden als resultaat van de onderneming beschouwd en gemeten, zoals dat met de omzet altijd al gebeurde. Dat is nieuw: net zo controleerbaar omgaan met resultaten van de menselijke aspecten flexplek huren enschede van de organisatie als met die van de financiële aspecten. Lerend en sturend op weg naar een excellente onderneming. De klant zal het zeker merken en u belonen met groeiend vertrouwen.
Kwaliteitsbeheersing De vastgelegde specificaties van het product of dienst en de gekozen bedrijfsprocessen bepalen uiteindelijk de maximaal te bereiken kwaliteit. Het realiseren van deze kwaliteit hangt af van de kwaliteitsbeheersing. Kwaliteitsbeheersing kan worden gedefinieerd als: de operationele kwaliteitsbeheersing technieken (bijvoorbeeld een visgraatdiagram) en activiteiten die noodzakelijk zijn om aan de kwaliteitseisen te voldoen. In het voorbeeld: het vertalen van een specificatie in het ontwerp van cursus of lesmateriaal; het op een juiste manier specificeren van een cursusinhoud aan de hand van een gesprek met een toekomstige cursist; het keuren en testen van het lesmateriaal voorafgaande aan een cursus.

De factoren

Gerelateerde afbeelding

De factoren die van invloed zijn op deze keuze tussen de twee modellen liggen op de volgende gebieden:2s • prestige van het topmanagement; • leiderschapsstijl binnen de organisatie; • urgentie van het probleem; • omvang van de verandering; • beheerssystemen binnen de organisatie.
Naar aanleiding van de beschrijving van de twee modellen kan naar voren worden gebracht dat de rol van adviseur met betrekking tot het adviesproces kan verschillen. In de ene situatie zal sprake zijn van een voornamelijk inhoudelijke bijdrage. In een andere situatie ligt de nadruk op het flexplek huren amersfoort begeleiden van het veranderingsproces. In de praktijk zien we dan ook de volgende drie rollen van een adviseur terug. 29 • De expertrol: de nadruk ligt hierbij op een inhoudelijke bijdrage van de adviseur. De adviseur zal binnen het advieswerk vooral zijn kennis en ervaring op een bepaald gebied inbrengen. • De sociaal-emotioneelgerichte rol: de adviseur houdt zich vooral bezig met menselijke aspecten ten aanzien van veranderingsprocessen. Zo kan een adviseur organisatie-medewerkers leren anders naar organisatieproblemen te kijken om zodoende het vermogen zelf problemen aan te pakken te verhogen. De adviseur zal optreden als een begeleider van veranderingsprocessen. • De procedureelgerichte rol: de adviseur legt hierbij de nadruk op het ontwerpen van richtlijnen en procedures om bepaalde veranderingen efficiënter en effectiever te laten verlopen.
Organisaties veranderen voortdurend. Zoals al eerder is gesteld zijn organisaties levende systemen in een veranderlijke omgeving. Om te kunnen beoordelen of in een organisatie veranderingen nodig zijn, is organisatieonderzoek noodzakelijk. Organisatieonderzoek wil zeggen een systematische flexplek huren enschede doorlichting en beoordeling van een (deel van de) organisatie. Dit onderzoek heeft niet een eenmalig karakter, maar moet juist periodiek plaatsvinden. De afstemming op de interne en externe omgeving is immers een continu ontwikkelingsproces. Organisatieonderzoek kan qua doel en object verschillend zijn.3° Het doel kan enerzijds gericht zijn op het vooruitlopen op mogelijke toekomstige problemen (preventief onderzoek), anderzijds op het oplossen van aanwezige problemen (curatief onderzoek).

Succesvolle organisaties

Gerelateerde afbeelding

Succesvolle organisaties zijn in staat om de ontwikkelingen waarmee ze te maken hebben constructief aan te pakken en (in enige mate) te plannen. Dit ontwikkelingsproces heeft in de meeste situaties een continu karakter. Daarnaast zijn er situaties die gekenmerkt worden door een abrupte ontwikkeling. Hiermee wordt een reorganisatie bedoeld. In eerste instantie besteden flexplek huren amersfoort wij aandacht aan het continue ontwikkelingsproces, daarna komt de reorganisatie apart aan bod.
Kenmerken van organisaties: • klanten in verschillende landen; • veel allianties en vormen van samenwerking; • focus op kernactiviteiten; • groei door overnames en fusies; • hoogwaardige technologie die bedrijfsprocessen ondersteunt; • opdeling van concerns in kleine, flexibele en marktgerichte eenheden; • uitbesteding van belangrijke delen van professionele staffuncties; beperkt aantal staffuncties op zowel holdings- als werkmaatschappijniveau; • flexibele en platte organisatiestructuren; • ‘empowering’ van medewerkers; • zeggenschap vrijwel geheel op het niveau van de werkmaatschappij; alleen centrale regeling van financiering, cash-flow en acquisitiebeleid; • managers handelen als ondernemers; een (aanzienlijk) deel van hun salaris is variabel van aard en afhankelijk van het resultaat van de flexplek huren enschede onderneming.
Het ontwikkelingsproces van een organisatie kan op verschillende manieren worden aangegeven. In dit kader wordt aandacht besteed aan de twee volgende ontwikkelingsmodellen: ontwikkelingsmodellen • het groeimodel van Scott • het groeimodel van Greiner

Structuur en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Deze structuur wordt aangetroffen bij grotere organisaties met een relatief stabiele organisatieomgeving. Hierbij kan worden gedacht aan massaproductiebedrijven, non-profitorganisaties, organisaties met grootschalige dienstverlening en organisaties waarbij de beheersing van processen en veiligheid voorop staan. Het voordeel van deze organisatievorm is dat het een rationeel, betrouwbaar en consistent werkende organisatievorm is. Deze vergaderruimte huren amersfoort machineorganisatie loopt het risico van ‘be-T Figuur 9.30 De machineorganisatie heersingsobsessie’ waarbij men probeert alles in regels en procedures te vangen hetgeen ten koste kan gaan van de efficiency en effectiviteit. Een ander nadeel is dat machineorganisaties niet echt veranderingsgezind zijn. En als er veranderingen plaatsvinden dan hebben deze het karakter van revoluties.
3 De professionele organisatie Deze structuur komt veel voor bij organisaties met hoog opgeleide personeelsleden ofwel professionals, waarin werkzaamheden worden verricht met een tamelijk routinematige ofambachtelijk karakter. Door intensieve opleidingsprogramma’s wordt het mogelijk de moeilijke werkzaamheden onder de knie te krijgen. De coördinatie in de professionele organisatie berust op de standaardisatie van kennis en vaardigheden. Enkele voorbeelden van professionele organisaties zijn: universiteiten en hogescholen, ziekenhuizen, accountantskantoren en sociale hulpverleningsinstanties. Uit figuur 9.31 blijkt dat de uitvoerende kern en de ondersteunde staf van groot belang zijn. De ondersteunde staf is heel belangrijk omdat deze de dure professionals in de uitvoerende kern (specialisten, hoogleraren enzovoort) zo goed mogelijk kan ondersteunen zodat zij zich maximaal kunnen toeleggen op hun primaire werkzaamheden. De technische staf is beperkt omdat de inrichting van het werk in de uitvoerende kern tot stand komt door de vergaderruimte huren enschede autonomie van de professionals. De strategie in een professionele organisatie is stabiel van karakter maar verandert voortdurend wat de details betreft. Voordelen van deze organisatievorm zijn de autonomie van de werknemers en het democratische karakter van de organisatie. De nadelen hebben betrekking op het bestaan van coördinatieproblemen tussen verschillende functie- of vakgebieden, het gevaar van misbruik van de autonomie van de professionals en de terughoudendheid ten opzichte van vernieuwing.

Laat het los

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Leidinggevenden die in de knoei komen doordat ze geen taken kunnen doorspelen, het komt vaak voor. Vanuit het idee dat ze alles in de hand moeten houden, overladen deze managers zich met werk. Om deze problemen te voorkomen, is het belangrijk dat een leidinggevende werk kan delegeren. Want delegeren betekent dat je een medewerker verantwoordelijkheid geeft voor taken die je zelf had kunnen houden. Je blijft wel de eindverantwoordelijke, maar de medewerker krijgt de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om de taak flexplek huren amersfoort zelfstandig en naar eigen inzicht uit te voeren. Je motiveert er je medewerkers ook mee. Een manager die delegeert, geeft een deel van haar macht weg. Dat is een vaak voorkomend angstbeeld. Als je echter voldoende tijd investeert in de planning en organisatie, kan er weinig misgaan. Zo is het in de eerste plaats belangrijk dat je nauwkeurig vaststelt welke taken gedelegeerd kunnen worden. In elk geval mag je nooit taken doorspelen die nauw verbonden zijn met je functie als leidinggevende. Vertrouwelijke opdrachten en bezigheden die te maken hebben met het uitzetten van beleid of met personeelszaken, moet je zelf houden. Maak een onderscheid tussen taken die behoren bij het leidinggeven en taken die anderen kunnen uitvoeren. Nadatje hebt bedacht watje kunt delegeren, moetje bepalen aan wie je dat doet. Twee dingen zijn daarbij van belang: heeft de medewerker voldoende capaciteiten en is hij of zij voldoende gemotiveerd. Het is essentieel dat je vertrouwen hebt in de persoon aan wie je de taak overdraagt. Bovendien moet je accepteren dat ieder een persoonlijke manier van werken heeft. De overdracht van taken is vaak de zwakke schakel bij delegeren. Neem er de tijd voor. Om misverstanden te voorkomen, moet de persoon die de taak overneemt niet alleen weten wat er moet worden flexplek huren enschede gedaan, maar ook waarom. Daarnaast moet je duidelijk afspreken welke bevoegdheden de medewerker krijgt om beslissingen te nemen, en wanneer je overleg voert over de voortgang. Bespreek wat er moet gebeuren in geval van problemen en sta open voor ideeën. Zet de afspraken uiteindelijk op papier. Begeleid de persoon tijdens de uitvoering van de taken.

Time-management

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan de uitvoerende functionaris zijn specifieke beslissingsbevoegdheden overgedragen, die hem in de gelegenheid stellen het proces aan te passen of bij te sturen. Dit aanpassen of bijsturen van het proces kan alleen plaatsvinden binnen afgesproken grenzen. Binnen deze grenzen kan de flexplek huren amersfoort uitvoerende functionaris grotendeels zelf bepalen op welke wijze het proces aangepast of bijgestuurd dient te worden. Een bepaalde vrijheid van handelen om de doelstellingen van de organisatie te halen is aan hem overgedragen. Wanneer echter sprake is van een situatie waarbij de afgesproken grens overschreden wordt en er een uitzonderingssituatie (exception) onstaat, wordt de hogere functionaris van het probleem op de hoogte gebracht. Deze gaat vervolgens vervolgens tot actie over. Het inschakelen van de hogere functionaris wordt in deze opzet tot een minimum beperkt.
Time-management Het bestuur binnen een organisatie heeft als taak de bedrijfsprocessen te besturen. Bij dit besturen gaat veel tijd zitten in operationele en ad hoc-werkzaamheden. Veel bestuurders flexplek huren enschede klagen dat te weinig tijd overblijft voor de meer serieuze vraagstukken, waarvoor de bestuurders ook geacht worden een oplossing te vinden. De oorzaak van dit mismanagement van tijd ligt helaas bij de persoon zelf. Het gaat erom hoe een persoon met zijn tijd omgaat.
Volgens het Paretoprincipe levert 20 procent van de tijdsbesteding 80 pro- paretoprincipe cent van het resultaat op. Het is daarom belangrijk dat binnen elke functie de belangrijkste taken bekend zijn. Wanneer onvoldoende aandacht aan deze taken wordt besteed kan dit voor het functioneren van de persoon en de organisatie ernstige gevolgen hebben. In de tijdsbesteding dienen dan ook prioriteiten gesteld te worden. Aan werkzaamheden die een hoge mate van prioriteit hebben dient prioriteit (ongestoord en geconcentreerd) gewerkt te worden. Aan de hand van twee criteria kan men erachter komen welke werkzaamheden prioriteit dienen te hebben: 11 • Zijn de werkzaamheden belangrijk/niet belangrijk? • Zijn de werkzaamheden urgent/niet urgent?

Typen bedrijfsprocessen

Gerelateerde afbeelding

Er kunnen drie typen bedrijfsprocessen worden onderscheiden: primaire processen 2 secundaire of ondersteunende processen 3 bestuurlijke processen
Onder primaire processen worden alle activiteiten verstaan die rechtstreeks een bijdrage leveren aan het tot stand komen van het product en/of de dienst, zoals inkopen, produceren, verkopen en leveren. Primair, omdat het resulteert in een product en/of dienst: het doel van de organisatie. Secundaire processen omvatten alle activiteiten die worden uitgevoerd om flexplek huren amersfoort bepaalde productiefactoren in stand te houden, zoals personeels- en financieel beheer, het beheer van de informatiesytemen enz. Secundaire processen vormen geen doel op zich, maar dienen om deprimaire processen goed en ongestoord te laten functioneren. De relatie tussen primaire, secundaire en bestuurlijke processen
De bestuurlijke processen bestaan uit alle activiteiten die voor een be- bestuurlijkeprocessen langrijk deel richting geven aan de primaire en secundaire processen, en de organisatie richten op de gestelde organisatiedoelen.
De activiteiten die tot de bestuurlijke taken binnen bestuurlijke proces- bestuurlijke taken sen worden gerekend, zijn de volgende: a Strategievorming: dit is het proces waarbij een toekomstbeeld wordt vast- strategievorming gesteld en een strategie wordt gekozen. Organisaties streven ernaar producten en/of diensten te leveren die voorzien in een behoefte bij haar afnemers. Aangezien afnemersbehoeften voortdurend veranderen en de markt verzadigd kan raken voor bepaalde producten, zal de onderneming hierop flexibel en slagvaardig moeten inspelen. Dat zal flexplek huren enschede resulteren in veranderingen van de te volgen strategieën. b Planning: het op een zodanig wijze afstemmen van primaire en secun- planning daire processen dat de gestelde doelen worden behaald. Planning heeft betrekking op de inzet van mensen, middelen en de benutting van tijd. Aan de hand van goede planningsmethoden is het mogelijk processen beter te beheersen (zie ook paragraaf 8.5). c Structurering: het ontwikkelen van een raamwerk waarbinnen mensen structurering en middelen in een organisatie worden ingezet (zie verder hoofdstuk 9). d Procesbeheersing: het doelgericht en doelmatig laten verlopen van be- procesbeheersing drijfsprocessen door middel van plannen, meten, vergelijken en bijsturen.

Bureaucratisch besluitvormingsproces

Gerelateerde afbeelding

Het kenmerk van dit besluitvormingsproces is dat beslissingen voortkomen uit regelgeving en niet het gevolg zijn van bewust gemaakte keuzes, zoals we zagen bij het neo-rationele besluitvormingsproces. Door middel van regels, planning en controle krijgt het besluitvormingsproces een geformaliseerd karakter. De basis voor deze regelgeving kan zowel van interne aard (bijvoorbeeld corporate richtlijnen voor de lay-out van advertenties) als van externe aard (bijvoorbeeld wetgeving) zijn. Er is sprake van centrale aansturing van sterk geformaliseerde besluitvormingsprocessen. Het voordeel hiervan is dat men in besluitvormingsprocessen de ervaringen uit het verleden meeneemt. Iedereen in de organisatie weet waar hij aan toe is en er is geen sprake van willekeur. Daar staat tegenover dat bureaucratische besluitvormingsprocessen vernieuwingen in de weg staan. Dit is een besluitvormingsproces met een kantoor huren amersfoort geformaliseerd en gedecentraliseerd karakter. Dit decentrale karakter komt tot uitdrukking doordat er bij dit besluitvormingsproces veel verschillende partijen met uiteenlopende belangen betrokken zijn. De besluitvorming is het resultaat van onderhandelingen en wisselwerking tussen groepen. Het voordeel van dit type besluitvormingsprocessen is dat iedereen optimaal invloed kan uitoefenen op de besluitvorming. Het nadeel is echter dat veel energie gaat zitten in interne politieke spelletjes, dat patstellingen kunnen optreden of dat de organisatie sterk verscheurd kan raken. Ten slotte heeft het open-eind-besluitvormingsproces zowel een gedecentraliseerd als een informeel karakter. Dit type besluitvormingsprocessen wordt gekenmerkt door het ontbreken van een duidelijk begin en eindpunt. Besluitvorming wordt gezien als een grillig en onvoorspelbaar proces. Doelstellingen zijn onduidelijk en beslissingen lijken een ad hoc-karakter te hebben waarbij toeval een grote rol speelt. Alles is zo turbulent dat men zich steeds moet aanpassen aan nieuwe situaties. Daarom wordt in dit besluitvormingsproces gepleit om steeds op onderdelen beslissingen te nemen (stap-voor-stap), en in afwachting van nieuwe ontwikkelingen en informatie, kantoor huren enschede vervolgbeslissingen te nemen. Het voordeel hiervan is dat je flexibel blijft en mogelijkheden behoudt om bij te sturen. Andere voordelen van deze methode zijn dat er altijd ruimte is voor nieuwe ideeën en dat creativiteit wordt gestimuleerd. Een nadeel is dat de effectiviteit van beslissingen wel eens in het geding kan raken.

Persoonlijke vaardigheden

Gerelateerde afbeelding

Persoonlijke vaardigheden van de manager
In de vorige paragrafen is onder meer aandacht besteed aan kwalificaties waaraan een manager moet voldoen om succesvol te kunnen zijn. Behalve over een aantal cognitieve vaardigheden zal de manager over een aantal zeer persoonsgebonden vaardigheden moeten beschikken. persoonsgebonden vaardigheden Deze essentiële vaardigheden kan men niet eenvoudig aanleren binnen een studie aan een hogeschool of universiteit. Toch is het van belang om bij deze flexplek huren amersfoort specifieke vaardigheden stil te staan. De persoonsgebonden kwaliteiten waarover een manager dient te beschikken zijn: • sociale en communicatieve vaardigheden • presentatievaardigheden • relativeringsvermogen • frustratie en tolerantievermogen. Aangezien de eerste zes punten al impliciet of expliciet aan de orde zijn gekomen of voor zichzelf spreken, zullen alleen intuïtie, creativiteit en ondernemerschap nader worden toegelicht. 6.5. 1 Intuïtie Als sleutel voor iemands succes wordt vaak intuïtie genoemd. Dat wil zeggen de kennis die is verkregen zonder logisch denken. Intuïtie ontstaat ergens op de grens van het onderbewustzijn. Kenmerkend voor intuïtie is dat er verbanden worden gelegd tussen bepaalde grootheden die leiden tot een conclusie of idee en waarbij een aantal logische stappen is overgeslagen. Intuïtie blijkt een belangrijke rol te spelen bij wetenschappelijke doorbraken. Zo stelde Albert Einstein ‘dat er vaak geen logische wegen zijn die tot bepaalde wetten leiden, ze worden slechts ingegeven door intuïtie die gebaseerd is op een gevoelsmatig begrip van flexplek huren enschede ervaringen’. Hij noemde zijn relativiteitstheorie ‘de beste vondst van zijn leven’. Veel topmanagers in het bedrijfsleven beamen dat intuïtie een zeer belangrijke rol speelt in hun bedrijfsvoering. 23 Besluitvormingprocessen laten zich niet altijd modelleren en bij de uiteindelijke beslissing zijn innerlijke gevoelens vaak van doorslaggevend belang. Verder kan intuïtie een belangrijke rol spelen bij het creeren van ideeën, het kiezen van alternatieve strategieën en het aannemen van nieuwe medewerkers.
Het belang dat het bedrijfsleven in toenemende mate hecht aan intuïtie blijkt uit het feit dat dit aspect een onderdeel uitmaakt van hogere managementopleidingen.

De leiderschapsstijl

Gerelateerde afbeelding

De leiderschapsstijl bij theorie Y daarentegen zal veel meer kenmerken vertonen van inspraak, zeggenschap, mogelijkheden tot ontplooiing van de medewerker, aanmoediging en beloning. Er is sprake van een participatieve of democratische leiderschapsvorm.
In deze tijd waarin de mens kantoor huren amersfoort steeds meer centraal staat in de organisatie teneinde gezamenlijk de organisatiedoelen (de doelen van alle organisa
Deel b 1 Mensen en organisatie tieleden) te bereiken, is een leiderschapsstijl gebaseerd op de theorie Y van groot belang. Indien de aanwezige behoeften bij de werknemers door de leidinggevenden worden genegeerd, ziet men flexplek huren apeldoorn dat organisatieleden deze behoeften willen bevredigen buiten de organisatie. Een voorbeeld hiervan is een actieve participatie van de werknemer in het bestuurs- of verenigingsleven of het aanwenden van al zijn talenten in hobby’s. Op den duur zullen deze werknemers de belangstelling voor de organisatie verliezen en zich nog slechts minimaal inzetten. Verantwoordelijkheid wil men niet meer op zich nemen en men zal zich verzetten tegen iedere verandering. Hierdoor gaat kantoor huren enschede onnodig veel talent verloren en dit kan op langere termijn zeer schadelijk zijn voor de organisatie. Een kanttekening hierbij is dat niet alle organisatieleden in even grote mate verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. 3 Het leiderschapsdiagram Robert Blake en Jane Mouton, twee revisionisten (zie hoofdstuk 4), hebben in het kantoor huren breda boek Leiderschapspatronen een leiderschapsdiagram (managerial grid) ontwikkeld waarmee zij tot een groot aantal verschillende leiderschapsstijlen zijn gekomen (zie figuur 6.5).