Een nieuwe economie?

Ben nieuwe economie?
De laatste jaren van de vorige eeuw werden gekenmerkt door de hype van de ‘nieuwe economie’. Even leek het of de technologische revolutie aan alle regels van de economie een eind had gemaakt. Zelfs de meest basale economische begrippen -verlies en winst -leken hun betekenis te kantoorruimte huren amersfoort hebben verloren, nu dotcombedrijven, met de virtuele boekhandel Amazon als meest in het
oog springende voorbeeld, zieh jaar na jaar gigantische verliezen konden permitteren en toch hun marktwaarde op de beurs zagen stijgen.
In de ‘nieuwe economie’ leken kantoorruimte huren apeldoorn zelfs de meest basale economische begrippen – verlies en winst – hun betekenis verloren te hebben. De achterliggende gedachte was dat bedrijven, door sterk te investeren in internetactiviteiten, ‘marktaandeel kochten’ in een toekomstige markt van ongekende omvang, die de pioniers van het eerste uur later rijkelijk zou belonen. Maar zo rechtvaardig is de markt niet.
Ook het omgekeerde deed zieh voor. Goedlopende ondernemingen werden door de markt afgestraft, alleen omdat zij ‘onvoldoende investeerden in internet’. De directie mocht dan uitleggen dat zij niet inzag hoe dergelijke investeringen op afzienbare termijn tot rendement konden leiden -niets hielp. De kantoorruimte huren enschede achterliggende gedachte was dat bedrijven, door sterk te investeren in internetactiviteiten, ‘marktaandeel kochten’ in een toekomstige markt van ongekende omvang, die de pioniers van het eerste uur later rijkelijk zou belonen. Maar zo rechtvaardig is de markt niet. Nakomers hebben vaak het voordeel dat zij bestaande technologie gemakkelijk kunnen overnemen en perfectioneren. Zij hebben kantoorruimte huren breda immers kunnen leren van de ervaringen van de pioniers -wat werkt wel, wat werkt niet? De eerste grootschalige auto-industrie ontstond niet in de Verenigde Staten, maar in Frankrijk in de laatste decennia van de 19e eeuw. Daarna kwam Ford en namen als Panhard & Levassor en Dion-Bouton zijn allang bijgeschreven in de annalen van de automobielhistorie.

De onbemande fabriek

Krimpende seriegrootte was de meest genoemde reden. De wensen van klanten veranderen voortdurend en het blijkt veel tijd en geld te kosten om de fabriek telkens in te moeten stellen op de kantoorruimte huren amersfoort vervaardiging van net weer een andere serie producten van beperkte omvang. Hooggeautomatiseerde productiesystemen zijn inflexibel en dat vormt vooral een probleem bij de maatwerkproductie van een of enkele stuks, minder bij grote series en bij assemblagewerk. Minstens zo opmerkelijk was dat een derde van de ondernemingen hun kantoorruimte huren apeldoorn personeelsbeleid noemde als reden om de productieautomatisering te beperken. Zij zien hun medewerkers als een belangrijke factor in de concurrentieslag en willen de taakinhoud in overeenstemming brengen met het gewenste kwalificatieniveau. Flexibiliteit – van doorslaggevend belang in de hectische markten van vandaag -blijkt uiteindelijk mensenwerk te zijn. En ten slotte: de ondernemingen die hun productieautomatisering hadden teruggeschroefd, deden het economisch gezien niet slechter dan hun collega’s. Noch de productkwaliteit, noch kantoorruimte huren enschede de productiviteit had ervan te lijden; de indirecte kosten per eenheid product lagen zelfs iets lager dan in de hooggeautomatiseerde ondernemingen. 6
Het idee van de onbemande fabriek blijkt dus een fata morgana te zijn, net als ‘het papierloze kantoor’, een ander toekomstvisioen van de jaren tachtig. Het zijn schoolvoorbeelden van de klassieke kantoorruimte huren breda  misvatting dat economische en sociale veranderingen – bijvoorbeeld de veranderingen in de inhoud van het werk-uiteindelijk worden bepaald door de nieuwe technologie en het tempo van de veranderingen door het tijdstip waarop deze beschikbaar komt. Dit technologisch determinisme maakte dat men in de jaren zestig als gevolg van de komst van de computer een verbetering verwachtte van de kwaliteit van de arbeid. Het eenvoudigste werk is immers het gemakkelijkste te automatiseren en zou dan ook als eerste verdwijnen, zo was de redenering. Daardoor zou vanzelf het meer gekwalificeerde werk overblijven. Zoals we in hoofdstuk 7 zagen, gebeurde precies het tegenovergestelde.

De schokgolf

De schokgolf
lnmiddels had de schokgolf het bedrijf getroffen, onder de naam Operatie Centurion.Wat Frederiks gedaan had voor de fabriek in Stadskanaal – mensen overtuigen van de noodsituatie waarin zij verkeerden en de uitweg laten zien – deed de nieuwe president Jan Timmer voor Philips als kantoorruimte huren amersfoort geheel. In haar bijna honderdjarig bestaan was de onderneming altijd een koploper geweest in de technologische ontwikkeling. Het Natuurkundig Laboratorium – kortweg natlab- had een wereldwijde faam. Maar vertrouwen in de technologische toppositie had de onderneming sloom gemaakt in haar reactie op de markt. Dat werd pijnlijk gedemonstreerd toen Philips in 1979 zijn nieuwe videorecorder op de markt bracht: het V2000 systeem. Vriend en vijand waren het erover eens dat dit product kantoorruimte huren apeldoorn veruit superieur was aan het Japanse VHS-systeem. Maar het bereikte de markt te laat en VHS had zieh inmiddels ontwikkeld tot de wereldstandaard, een positie die het tot de dag van vandaag heeft behouden. In 1990 schokte Timmer zijn topmanagement met een presentatie waarin hij aantoonde dat 40% van alle activiteiten van de onderneming – chips en pc’s, videorecorders, de audiodivisie en delen van de medische systemen – gedurende de voorgaande vijf jaar verlies had geleden. Hij kondigde massaontslagen aan op nog nooit vertoonde schaal: alleen kantoorruimte huren enschede al in de computer- en componentenproductie 9.000 banen; alles bij elkaar 40.000 wereldwijd. Hoewel de aandacht van de pers zieh vooral richtte op het massale verlies aan werkgelegenheid, was de cultuurschok die Timmer forceerde niet minder belangrijk. Op indringende wijze pompte hij er principes in als kwaliteitsbewustzijn en
marktgerichtheid als de fundamenten van de toekomstige bedrijfscultuur.Tegenvallende marktontwikkelingen golden niet langer als excuus. ledere manager moest zieh verplichten tot de realisatie van kantoorruimte huren breda bepaalde doelstellingen in termen van marktaandeel en winst.Werden die doelstellingen niet gehaald, dan was dat jammer; herkansingen werden niet meer gegeven.

De bevoegdheid (en de plicht)

Teams zijn de bouwstenen van de productieorganisatie. In het primaire proces wordt in hoge mate met teams gewerkt. De teamleden zijn inzetbaar op alle taken die het team als geheel uitvoert. De teamorganisatie kantoorruimte huren amersfoort is dominanten de vakgerichte organisatie (de functionele structuur) is daaraan ondergeschikt. Geringe volumeschommelingen met veel variatie van producten. In het productieproces worden weinig schommelingen in het volume toegelaten. Per uur is het aantal producten stabiel. Volumeflexibiliteit wordt veelal kantoorruimte huren apeldoorn opgevangen door overwerk en door een goede afstemming op de verkoopinspanningen. Door het constante volume kan logistieke besturing door middel van Just-in-Time plaatsvinden. Bovendien worden de capaciteiten van de verschillende teams goed uitgebalanceerd. De omsteltijden zijn kort. De grote productvariatie is mogelijk door een modulaire productopbouw. Problemen bij de bron oplossen. Knelpunten en afwijkingen in het productieproces worden snel zichtbaar gemaakt. Procesverstoringen worden direct opgelost en niet doorgegeven aan het volgende team. Een kantoorruimte huren enschede van de kern principes van lean production is dat de werknemer aan de productieband de
bevoegdheid (en de plicht) heeft de lijn stil te zetten zodra hij wordt geconfronteerd met een probleem dat hij niet kan oplossen. Hij krijgt dan onmiddellijk van alle kanten hulp, om de onderbreking van het productieproces in zo kort mogelijke tijd op te lossen. Maar dit soort onderbrekingen zijn zeldzaam omdat de nadruk ligt op preventie. Continu verbeteren staat centraal, zowel voor de teams als voor de multidisciplinaire eenheden van decentrale stafmedewerkers. Verbeteringen kantoorruimte huren breda van het productontwerp worden opgespaard en in het volgende ontwerp gerealiseerd. Ben hechte relatie met toeleveranciers en dealers. Toeleveranciers en dealers worden gezien als onderdeel van het bedrijfsproces. Het aantal toeleveranciers is geringen de relatie is gebaseerd op wederzijds voordeel op lange termijn.

Het productie volume

Een voorwaarde om efficiency te bereiken door de productie te verspreiden over een groot aantal stations is dus dat het kantoorruimte huren amersfoort productiesysteem precies dat ene, technisch bepaalde aantal producten produceert ( of uiteraard een veelvoud daarvan). Het is de voorwaarde waarop het systeem van massaproductie in grote series is gebaseerd. Dit gegeven leidt vanzelf tot schaalvergroting, om twee redenen. De eerste komt voort uit de markt. De vraag van de consumenten verandert voortdurend, zowel wat betreft de varieteit van producten als wat betreft de aantallen. Het productiesysteem kan daar niet op reageren, want het kantoorruimte huren apeldoorn productie
volume ligt vast. Schaalvergroting is een methode om de fluctuaties op te vangen door de wet van de grote aantallen: gemiddeld heffen de verschillen elkaar op. De tweede reden ligt in de besturingsstructuur. We zagen al dat het systeem van massaproductie is gebaseerd op vergaande taaksplitsing, waaruit gedetailleerd toezicht op de uitvoering voortvloeit. Daardoor ontstaat de ingewikkelde organisatie met simpele taken. Aan het toezicht zijn kosten verbonden die moeten worden terugverdiend door de overheadkosten te spreiden over een groot aantal producten. Productvarieteit doet vaak het oorspronkelijke efficiencystreven weer teniet. In het begin van de jaren tachtig heb ik eens een reportage geschreven over een Duitse fabriek waar elektrische boormachines werden gemaakt. De assemblage vond kantoorruimte huren enschede plaats aan korte productiebanden waaraan ongeveer tien mensen werkten. De productiemanagers waren zeer gefrustreerd over het varieteitsprobleem. Sommige consumenten wilden hun boormachine ook als decoupeerzaag kunnen gebruiken, anderen wilden ermee kunnen schuren. Zo ontstonden veel varianten van hetzelfde basismodel. Maar bovendien moest precies dezelfde machine aan verschillende kantoorruimte huren breda technische specificaties voldoen als zij werd verkocht in Europa, Amerika of Zuidoost-Azie. De netspanning verschilt bijvoorbeeld per continent.

Een eigen certificeringsysteem

Het accent verschuift naar co-makership in nauw overleg met de opdrachtgever. Het interne proces van het kantoorruimte huren amersfoort callcenter raakt steeds meer verweven met het interne proces van de opdrachtgever. Daardoor wordt de organisatiestructuur complexer en moet een kennisstructuur aanwezig zijn. Dat stelt eisen aan de werving. ‘We werven boven de bodem van de arbeidsmarkt’, zegt Pieter Bezemer, de operations-manager van SNT. ‘Het criterium kantoorruimte huren apeldoorn is een werk- en denkniveau met mbo als ondergrens. Dat hangt ook af van de opdrachtgever. Mensen met een lagere opleiding hebben meer opleiding nodig. lemand met havo heeft bijvoorbeeld meestal meer computervaardigheid dan iemand van de mavo en is ook sneller van begrip. In de financiele sector praat je wel over zaken als hypotheken of pensioenen. Goed Nederlands spreken is belangrijk en goed speilen is noodzakelijk om de opmerkingen van de klant in de computer in te voeren.’ De vaste bezetting vormt 60% van het aantal beschikbare mensen. De overige 40% wordt gevormd door de flexpool.Veel studenten en herintredende kantoorruimte huren enschede huisvrouwen, of schoolverlaters die nog niet weten wat ze willen gaan doen. Zij vormen wel 40% van de personele capaciteit, maar nemen slechts 2% van het totaal aantal uren voor hun rekening. Bezemer:’De vaste bezetting is voor het reguliere werk. Zij kernen binnen via het uitzendbureau en krijgen van ons een kantoorruimte huren breda training.We organiseren alle interne opleidingen zelf en we hebben een eigen certificeringsysteem, van aspirant tot senior operator.Als mensen een bepaalde tijd voor het uitzendbureau gewerkt hebben en ze hebben alle certificaten behaald, bieden we ze een contract aan. Soms komen mensen ook werken om een periode van twee maanden te overbruggen, bijvoorbeeld tussen twee studies in. Daar stoppen we dan niet te veel opleiding in. Maar als mensen bij ons een loopbaan willen, dan willen we wel in hen investeren.Je ziet regelmatig doorstroming naar het niveau van senior operator en teamleider. Door het hele bedrijf vind je mensen die ooit begonnen zijn als operator.Van het totale personeelsbestand werkt 70% op basis van een vast contract en 30% als uitzendkracht, al dan niet als aanloop naar een vaste baan.’

‘Administratiefabriek’

Het managementgezag is bureaucratisch van aard -het staat los van aan de persoon toegekend charisma of door traditie toegekende rechten. Het militaire organisatiemodel is het oervoorbeeld waarop de bureaucratie berust. Zo is het onderscheid tussen lijn- en staffuncties, dat we in elk kantoorruimte huren amersfoort hedendaags organogram terugvinden, bijvoorbeeld rechtstreeks ontleend aan de legerstructuur van Frederik de Grote van Pruisen. Het is het model van bevel en gehoorzaamheid en van controle van bovenaf. In de klassieke militaire organisatie vervult de officier vijf interne functies: rekruteren, verzorgen, toewijzen van posities, straffen en belonen. De machtsstructuur in de organisatie ontstaat door rekrutering kantoorruimte huren apeldoorn en toewijzing van posities ( vertaald naar de arbeidsorganisatie: door werving en selectie en loopbaanbeleid). De officier ontleent zijn macht over zijn manschappen aan zijn benoeming, die hem het recht geeft om te bevelen, ongeacht zijn persoon. Naarmate de omvang van de organisatie toeneemt, wordt de totale ‘bevelscapaciteit’ als het ware vermenigvuldigd: de macht van de kapitein over de compagnie tast niet de macht aan van de generaal over het leger. Macht is als kennis en informatie: zij kan worden verdeeld zonder te worden gedeeld. Fusies worden beargumenteerd op economische gronden, zoals de voordelen van schaalvergroting kantoorruimte huren enschede en de verovering van strategische marktposities. Daarachter ligt het belang van het management bij het vergroten van zijn machtsdomein ende daaruit voortvloeiende materiele en immateriele beloningen. Macht is de belangrijkste immateriele beloning. Verzorgen is gericht op instandhouding van de organisatie en het ‘moreel van de troep’. Straffen en belonen zijn sancties, gericht op het realiseren van gewenst gedrag van anderen. Maar aan beloningen zijn kosten verbonden en straffen brengt altijd schade met zieh mee, zowel voor personen als voor de organisatie. Motivatie is dan ook een veel effectiever middel: dan komt het gewenste gedrag vanuit de persoon zelf. In de massaproductie van goederen zowel als diensten is het werk ontdaan van zijn inhoud. Menige ‘administratiefabriek’ is in dit opzicht niet te onderscheiden van een echte kantoorruimte huren breda fabriek. Dan is de motivatie uiteraard ver te zoeken en rest alleen de geldelijke beloning. Geld ligt in de sfeer van overleven.

De productietaak

Zo kwam Taylor tot objectieve, ‘wetenschappelijke’ normen, vastgesteld volgens een methode die toepasbaar is op elk soort van productie. Toepassing van deze normen zou leiden tot productiviteitsstijging, kantoorruimte huren amersfoort waarvan zowel de werkgevers zouden profiteren -door lagere kosten -als de arbeiders, door minder inspanning en hogere lonen. Taylor meende hiermee de sleutel gevonden te hebben waarmee hij de in zijn ogen heilloze marxistische klassenstrijd kon opheffen. Hogere productiviteit en hogere lonen waren voor hem twee kanten van dezelfde medaille. ‘Het beginsel van het management dient kantoorruimte huren apeldoorn te zijn de maximale welvaart te realiseren voor de werkgever, in combinatie met de maximale welvaart voor de werknemer.’ In dat opzicht was hij zeker 66k een sociaal hervormer. Taylors methode kent maar een doel: efficiency, en maar een middel: standaardisering. Daartoe hanteerde hij drie organisatieprincipes. Het eerste kantoorruimte huren enschede principe is een scherpe scheiding tussen regelende en uitvoerende handelingen, anders gezegd: tussen ‘denken’ en ‘doen’. Om de one best way te realiseren wordt iedere productiehandeling vooraf minutieus voorbereid en vastgelegd in instructiekaarten, die nauwgezet moeten worden opgevolgd. Alle denkwerk wordt daarmee zo veel mogelijk van de werkvloer gebannen en verplaatst naar afdelingen als planning en werkvoorbereiding. De verdeling binnen de arbeid wordt tot in extreme vorm doorgevoerd, zodat er vrijwel geen enkele vrijheid van handelen meer binnen de productietaak bestaat.
Vervolgens worden de uitvoerende taken teruggebracht tot de meest simpele routinehandelingen, die weinig inwerktijd vergen. Het organisatieprincipe is taaksplitsing. Specialisatie op kleine onderdelen van het productieproces en voortdurende herhaling van dezelfde productiehandelingen kantoorruimte huren breda vormen de grondslag van de efficiency in grootschalige industriele productiesystemen. De productiecyclus, dat is het tijdsverloop waarbinnen een identieke productiehandeling terugkeert, bedraagt vaak een minuut of minder.

De aanleiding om een mobiliteitsbeleid in te voeren

Dat werd de aanleiding om een mobiliteitsbeleid in te voeren. Begin 1996 ging het mobiliteitscentrum van start, met plaatselijke vestigingen in de regio’s. ‘De reden van het ontstaan was dat de bank verwachtte dat als gevolg van reorganisatieprojecten een aantal mensen de bank zou moeten kantoorruimte huren amersfoort verlaten’, vertelt Ophir Namaani. Hij was jarenlang werkzaam als coach-counselor op het mobiliteitscentrum. ‘In het centrum kwamen medewerkers op de loonlijst. Ze werden dus weggehaald uit hun oorspronkelijke afdeling en kregen gedurende twee jaar de mogelijkheid om een andere functie te vinden -binnen of eventueel buiten de bank.’Yeel van deze medewerkers werden eerst op een tijdelijke functie bij andere bedrijfsonderdelen herplaatst, om hen op die manier nieuwe werkervaring te laten kantoorruimte huren apeldoorn opdoen en daarmee hun kansen op permanente herplaatsing te vergroten. Het mobiliteitscentrum heeft redelijk succesvol gefunctioneerd. Gemiddeld zijn vierhonderd medewerkers per jaar bemiddeld. ‘De meesten afkomstig uit het kantorennet. Qua opleiding mbo, hbo, maar ook academici; niet per se uit de lagere functies. Eigenlijk een doorsnee van het personeelsbestand van de bank.’ De gemiddelde doorlooptijd vanaf het moment van instroming in het centrum kantoorruimte huren enschede tot de definitieve plaatsing bedroeg negen maanden, aanzienlijk korter dus dan de maximale periode van twee jaar. Namaani: ‘Dat kernt omdat we iedereen vooraf hebben gescreend op zijn of haar bemiddelbaarheid – op grond van beoordeling, ambities, capaciteiten en het zoekprofiel.’ En uiteraard heeft ook de gunstige arbeidsmarktsituatie in de late jaren negentig meegeholpen. In het mobiliteitsbeleid is het accent inmiddels verlegd naar pro-actieve loopbaanadvisering. Naast het loopbaanadviescentrum fungeert het organisatieonderdeel ‘Kompas’ op vergelijkbare wijze als het mobiliteitscentrum voor werknemers wier functie overtollig is geworden. Echter op kleinere schaal, dankzij het pro-actieve beleid. Namaani, thans hoofd van het loopbaanadviescentrum: ‘Daarbij gaat het er niet meer om een acuut probleem op te lossen, maar begeleiding te geven op middellange termijn. Een medewerker kan nu tevreden zijn met zijn werk, maar vraagt zieh, gezien de snelle veranderingen af: wat heb ik de bank en wat heeft de bank mij over twee jaar te bieden?’ Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat de kantoorruimte huren breda vaste functiestructuur geleidelijk aan het veranderen is. Namaani: ‘Als je vroeger bij de bank ging werken kon je twintig jaar hetzelfde werk doen. Dat zie je niet meer. We verwachten een gemiddelde doorlooptijd van job rotation van vijf of zes jaar.’

In het geval van downsizing

Maar wat als het siecht gaat met het bedrijf? ‘Sommige voorstanders van het streven naar een evenwicht tussen de interessen van belanghebbenden beschuldigen het westerse en vooral het Amerikaanse management ervan te gretig werknemers te ontslaan, vooral in vergelijking met systemen van lifetime employment. Daarin schuilt de impliciete suggestie dat aandeelhouders in kantoorruimte huren amersfoort moeilijke tijden een deel van hun vermogen zouden moeten overdragen aan de werknemers teneinde vermindering van het personeelsbestand te voorkomen. Deze bewering mist elke grond.’ Het aanhouden van personeel kan immers, gezien vanuit het aandeelhoudersbelang, hoogstens verstandig zijn om een korte inzinking tijdelijk te kantoorruimte huren apeldoorn overbruggen. Maar een onderneming die op de langere termijn deze weg kiest, zal snel minder concurrerend worden, omdat haar loonkosten per eenheid product uitstijgen boven die van de concurrenten. Na verloop van tijd zal het management gedw6ngen worden tot een herstructurering, die meestal veel pijnlijker zal zijn dan wanneer het signaal van een dalende aandeelhouderswaarde eerder was vertaald in een vermindering van het personeelsbestand. Ook de werknemers die hun baan verliezen, moeten dit toch kunnen inzien. Het argument voor het zoeken naar een evenwicht tussen tegengestelde belangen is volgens deze analyse gebaseerd op twee foutieve veronderstellingen. De eerste is dat de belangen inderdaad tegengesteld zijn. Dat is echter niet het geval, ook niet in het geval van downsizing van het personeelsbestand. Ook kantoorruimte huren enschede een massaontslag is uiteindelijk de minst siechte, en dus de beste uitkomst voor alle partijen. In de tweede plaats is het zoeken naar een evenwicht niet praktisch, vanuit het oogpunt van het bestuur van een grote onderneming. Op alle niveaus binnen de organisatie worden wekelijks honderden zo niet duizenden beslissingen genomen. Managers op de lagere echelons hebben recht op een eenduidige maatstaf op grond waarvan de uitkomsten van hun beslissingen worden kantoorruimte huren breda beoordeeld. De aandeelhouderswaarde biedt zo’n maatstaf en alle andere beoordelingscriteria die daaraan worden toegevoegd, leiden tot dubbelzinnigheid in het besluitvormingsproces.