Define

Define In de eerste fase wordt aandacht besteed aan het definieren van de klant en wat de wensen en verwachtingen zijn van een product of dienst. Dat betreft zowel de wensen van de externe klanten, als die van de interne klanten die binnen een proces aanwezig zijn. Ook het proces zelf moet worden weergegeven door middel van een ‘process flow’. Als laatste moet hier de verwachting kantoor huren amersfoort van de organisatie zelfworden gegeven. In elke fase kan weer een verschillende methode worden gebruikt. Meestal wordt gestart met het maken van een black box, input-output en een value stream map. Randvoorwaarden zijn vaak dat het project een minimaal besparingspotentieel moet hebben van kantoor huren apeldoorn bijvoorbeeld €200.000 op jaarbasis. Daarnaast moeten de projectdeelnemers voldoende vrijgemaakt kunnen worden. Zij zouden bijvoorbeeld minimaal twee dagen per week moeten kunnen besteden aan het project. Laten we zo’n aanpak eens met een voorbeeld toelichten aan de hand van een bakproces van brood in een grote oven. We definieren eerst aan welke eisen ons brood moet voldoen. Dat kan zijn bruinheidsgraad, gewicht, taaiheid, smaak en vochtgehalte.
Measure In de tweede fase (measure) gaat het om het meten van de huidige manier van werken en de processen die daaraan verbanden zijn, om zo de huidige situatie en performance over het geheel te kunnen kantoor huren enschede bekijken. Dit wordt gedaan door informatie te verzamelen van alle niveaus binnen een organisatie die te maken hebben met een bepaald proces. Het is ook mogelijk om informatie te krijgen van de klanten door middel van een enquete om tekortkomingen te herkennen uit het gezichtspunt van een afnemer. Door het verzamelen van informatie kan men probleemgebieden aankaarten en identificeren. Het project wordt operationeel gemaakt door een meetbare karakteristiek critical to quality (CTQ) te selecteren, de eisen aan deze karakteristiek te specificeren en de betrouwbaarheid van de meetmethode te verifieren. Als het brood in de oven gebakken moet kantoor huren breda worden, is de temperatuur in de oven van belang. Die temperatuur kan wel eens verschillen op de verschillende hoogtes in de oven. De temperatuur in de oven kan zo’n CTQ zijn. Het kan ook het aantal malen zijn dat een ovendeur geopend wordt. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: procesbeschrijving, elementaire statistiek en meetbetrouwbaarheidsanalyse. Hier wordt verder gebruikgemaakt van ABC-analyses, histogrammen, Pareto-analyses en Control Charts.
De derde fase is de analysefase, waarbij getracht wordt de oorzaken van de Analyse tekortkomingen en kwaliteitsproblemen te achterhalen. Het huidige gedrag van de CTQ wordt gemeten. Daarnaast wordt het gedrag van de CTQ geanalyseerd om aanwijzingen te vinden voor mogelijke invloedsfactoren. In het geval van de oven wordt dan gemeten hoe vaak de deuren open zijn geweest bij het bakproces. Hierbij gaat het er voornamelijk om de processen statistisch te onderzoeken en daarbij niet alleen naar de frequenties, grafieken of kruistabellen te kijken, maar ook juist de uitschieters (de variatie). Het doel van de analyse is om het verschil tussen de huidige situatie en het gewenste resultaat te identificeren, en prioriteiten te stellen voor de mogelijkheden tot verbetering. We kunnen dan dieper ingaan op de beschrijving van de value stream maps en met behulp van visgraaddiagrammen vastleggen waar de oorzaken liggen. Onderwerpen die verder aan bad kamen zijn: statistische toetsingstheorie, lean-technieken, variantieanalyse, regressieanalyse, regelkaarten en procesprestatieanalyse.

Kwaliteit in Nederland

Kwaliteit in Nederland
Hoe kan het kwaliteitsdenken bijdragen aan het beter presteren door organisaties?
Logistieke processen moeten continu tegen het licht gehouden worden. Harder werken is vaak niet de beste oplossing. We kantoor huren amersfoort moeten slimmer aan de slag. Die slimheid kunnen we halen uit de processen zelf door de overbodige activiteiten eruit te lichten. Hieromtrent kunnen we veel van de Japanners leren. Zij leerden ons het verbeteren in kleine stappen te doen. Dat noemen
LEAN EN ANDERE VERBETERMETHODIEKEN 365 ze in Japan: Kai Zen. Kai betekent verandering en Zen betekent goed. Vrij vertaald kantoor huren apeldoorn betekent het: geleidelijk en zonder ophouden verbeteren en ‘kleinigheden’ beter doen. Meestal noemen we het kaizen. Kai Kaku  Kaizen is een aanvullende methode. Letterlijk betekent dat: grote veranderingen doorvoeren oftewel reformatie. Tot slot kennen ze in het Japans ook nog Kaku Mei, hetgeen een revolutie inhoudt. In kantoor huren enschede deze paragraafverdiepen we ans eerst in de Deming-cirkel. Vervolgens bespreken we het INKmodel. Ten slotte gaan we in op NEN-ISO-certificering.
10.1.1 Deming-cirkel Een van de meest bekende en eenvoudige verbetermethoden kennen we onder de naam Deming-cirkel. In de verbetercirkel onderkennen we de stappen: plan, do, checken act (PDCA). Hier zijn veel andere methoden van afgeleid. Voorbeelden hiervan zijn het INK-model en Six Sigma. De eerste berichten over een verbetercirkel dateren al uit 1939. Toen publiceerde Shewhart zijn kijk op het kantoor huren breda verbeteren van producten. De Shewhart cycle werd uitgebouwd tot de Deming-cirkel. Daar waar Shewhart zieh nog richtte op het product, zien we dat Deming (1986) meer gericht is op het verbeteren van processen. De Deming-cirkel is genoemd naar de kwaliteitsdeskundige Deming, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft meegewerkt aan het Japanse succes. Het wordt ook wel het PDCA-wiel genoemd, naar aanleiding van de activiteiten plan-do-check-act (PDCA) die in de cirkel vermeid zijn. Vanaf plan moet de cirkel net zolang doorlopen worden tot de gewenste situatie bereikt is. Deze situatie moet vastgelegd te worden in normen. Zie figuur 10.1 voor de samenhang.  Het voortdurend doorlopen van deze cyclus in alle primaire, ondersteunende of sturingsactiviteiten op organisatie-, op team- en op individueel niveau geeft aanleiding tot continu verbeteren. Om een activiteit of een reeks van activiteiten efficient aan te pakken, doorloop je voortdurend de PDCA-cyclus. We zullen die vier stappen achtereenvolgens behandelen: 1 P van ‘plan’ ofvoorbereiden – plannen: je stelt als resultaat van deze stap een plan op voordat je het uitvoert. Dat kan een beleidsplan, actieplan of een verbeterplan zijn. Enkele mogelijke activiteiten:

Een aparte groep bedrijven

Een aparte groep bedrijven wordt gevormd door de ondernemingen die hun corebusiness hebben gemaakt van reverse logistics. Deze ondernemingen vormen een schakel in de reverse-logisticsketen. Zij zijn hiermee gestart, omdat er een markt voor hun product of dienst aanwezig was. De gevolgde kantoor huren amersfoort strategie kan, ook hier, zowel de differentiatie als de kostenleiderschaps- en versterkingsstrategie omvatten.
Willen ‘tweedehands’producten kunnen concurreren met nieuwe producten, dan zal in veel gevallen een versterkingsstrategie kantoor huren apeldoorn de meest ideale strategie zijn. De prijs van nieuwe producten ligt nog vaak onder de prijs van gebruikte producten, zodat kostenverlaging noodzakelijk is. Er zal getracht moeten worden minimaal het kostenniveau van de nieuwe producten te bereiken door bijvoorbeeld samenwerking of het verbeteren van sorteer-of inzamelmethoden. Bij meermalige transportverpakkingen kan door standaardisatie efficiencyverbetering worden gerealiseerd. Prijsverschillen
tussen nieuwe en gebruikte producten kunnen eveneens afnemen wanneer de kosten van starten ofverbranden van het afval verder blijven stijgen.
Naast kostenverlaging is kwaliteitsverbetering een belangrijke factor. Afnemers stellen hoge eisen met betrekking tot kantoor huren enschede onder andere de zuiverheid van het gerecyclede materiaal. Belangrijk is het om de kwaliteit van de gerecyclede producten te optimaliseren, zodat minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuwe producten wordt bereikt. Wat ook meespeelt is dat veel consumenten nog het idee hebben dat nieuwe producten altijd van betere kwaliteit zijn dan hergebruikte, wat zeker niet altijd het geval is. De weerstand tegen hergebruik moet overwonnen worden door consumenten en producenten te overtuigen van de kwaliteit van hergebruikte producten.
De prijs van nieuwe materialen is inmiddels sterk gestegen, waardoor het voor veel ondernemers lucratief wordt om hun toevlucht te nemen tot hergebruikt materiaal. Modeme technieken maken het steeds vaker mogelijk om bijvoorbeeld kunststoffen door middel van recyclen opnieuw te gebruiken, kantoor huren breda waarbij de kosten lager zijn dan bij het gebruiken van nieuwe grondstoffen. Wanneer deze situatie zo blijft en wanneer hergebruik zieh ook kwalitatief beter gaat ontwikkelen, zullen de mogelijkheden in de toekomst absoluut toenemen.
9.3.2 Grondvorm De grondvorm dient ook bij reverse logistics aan de orde te komen. Hierbij moet eerst gekeken worden naar de verschillende partijen die een rol speien. Het betreft: • de laatste gebruiker: consument/bedrijf; • de inzamelaar; • de sorteerder/material recovery facility (MRF); • de verwerker; • de eindgebruiker: fabrikant.

DISTRIBUTIELOGISTIEK: WAREHOUSING

Orderverzamelsystemen Orderverzamel- Esmeijer (2002) verdeelt het orderverzamelproces onder in drie belangrijke proces elementen, te weten:
Eendimensionaal orderverzamelsysteem
1 het klaarzetten, met als varianten: a dynamisch: de goederen hebben geen vaste positie maar kamen naar de kantoor huren amersfoort orderverzamelaar toe; b statisch: de goederen hebben een vaste positie, de orderverzamelaar gaat naar de goederen toe; 2 het grijpen of de orderpicking, met als mogelijkheden: a handmatig; b mechanisch; 3 het voortbewegen of transporteren, onderscheiden in: a eendimensionaal: de orderverzamelaar werkt vanuit de vloerpositie; b tweedimensionaal: de orderverzamelaar werkt op verschillende kantoor huren apeldoorn hoogteposities.
Met behulp van de drie genoemde elementen kunnen drie basissystemen voor het orderverzamelen worden onderscheiden, te weten: 1 het eendimensionale orderverzamelsysteem; 2 het tweedimensionale orderverzamelsysteem; 3 het dynamische orderverzamelsysteem.
Onder een eendimensionaal orderverzamelsysteem wordt het orderverzamelen vanuit de vloerpositie verstaan. Toepassingsvarianten zijn: • Hoofdgangensysteem. De orderverzamelaar en het hulpwerktuig kantoor huren enschede kunnen in dezelfde gang werkzaam zijn. • Tweegangensysteem. Anders dan bij het hoofdgangensysteem werken hier het hulpwerktuig ende orderverzamelaar in afzonderlijke gangpaden. • Zijgangensysteem. Dit systeem onderscheidt zieh van de andere varianten door het dwars geplaatste stellingenpatroon.
Tweedimensio- Onder een tweedimensionaal orderverzamelsysteem wordt een orderverzanaal orderver- melsysteem verstaan waarbij de orderverzamelaar door middel van een zamelsysteem hulpwerktuig op de gewenste grijphoogte wordt gebracht.
Dynamisch orderverzamelen
Toepassingsvarianten zijn: • Gemengd verzamelsysteem. Dit systeem is vergelijkbaar met het eendimensionale hoofdgangsysteem: het hulpwerktuig en de orderverzamelaar werken in een gangpad. • Gescheiden verzamelsystemen. De bulkvoorraad en de werkvoorraad worden in gescheiden sectoren opgeslagen. • Etageverzamelsysteem. Dit systeem is een tussenvorm van een eendimensionaal en tweedimensionaal orderverzamelsysteem.
De systemen voor dynamisch orderverzamelen onderscheiden zieh in belangrijke mate van de beschreven eendimensionale en tweedimensionale orderverzamelsystemen. Bij de dynamische systemen worden de kantoor huren breda  goederen
naar de orderverzamelaar gebracht; dit in tegenstelling tot de statische orderverzamelsystemen, waar de orderverzamelaar zelflangs de goederen gaat. Voorbeelden zijn: • het paternostersysteem; • het plateauliftensysteem; • een automatic guided vehicle (AGV).
TUSSENVRAAG 8.9 Bij Fiat wordt voor de productie van motoren gebruikgemaakt van AGV’s. Noem een voordeel en een nadeel van zo’n dynamisch orderverzamelsysteem.
8.4.3 Hulpwerktuigen in het magazijn Zowel bij de ontvangst van binnenkomende goederen, als bij het in opslag brengen, het orderverzamelen en de expeditie, wordt er in magazijnen en distributiecentra gebruikgemaakt van verschillende soorten hulpwerktuigen. In deze subparagraaf zal een beknopt overzicht worden gegeven, dat wederom gebaseerd is op Esmeijer (2002). In figuur 8.8 worden de besproken hulpwerktuigen afgebeeld.

Een optimale distributielogistiek

In dit hoofdstuk hebben we het derde traject van business logistics besproken, namelijk de distributielogistiek. Daarbinnen kantoor huren amersfoort hebben we de deelsystemen voorraden en transport en warehousing onderscheiden. Door goed voorraadbeheer zijn de voorraden in de verschillende schakels niet te hoog en niet te laag. Transportoptimalisatie levert een kostenbesparing op, maar kantoor huren apeldoorn ook minder C02 enzovoort en draagt daarmee bij aan duurzaamheid.
Waarin verschilt voorraadbeheer in een keten van het voorraadbeheer per schakel? Op verschillende plaatsen in een logistieke keten kunnen voorraden worden gevormd. De besturing van die voorraden kan dan ook niet beperkt blijven tot het voorraadmodel dat optimaliseert op een punt in de keten. We moeten modellen gebruiken, waarbij de gevolgen van beslissingen over kantoor huren enschede voorraden in een schake!/ op een niveau zichtbaar worden gemaakt voor de boven- en/ of onderliggende schakel.
Wat is de verdienste van DRP bij het verbeteren van het voorraadbeheer? In de distributielogistiek is het bij voorraadbeheer op meer dan een niveau gebruikelijk om de hulp van distribution requirements planning in te roepen. Op basis van het beschikbaar zijn van voldoende goederen kan men dan de voorraadgevolgen doorrekenen op meerdere niveaus in een keten en daarmee kantoor huren breda proberen problemen te voorkomen. Bij
distribution resource planning worden de beschikbare capaciteiten van magazijnen en transportmiddelen tevens in de beschouwing betrokken.
Welke keuzes heeft een onderneming op het gebied van het externe transport? Bij het extern transport hebben we gekeken naar de transportmodaliteiten, intermodaal vervoer ende principes van routeplanning. Met betrekking tot het externe transport, kan een onderneming kiezen uit een aantal verschillende transportmodaliteiten. We noemen: de trein, de vrachtwagen, het vliegtuig, de boot en de pijpleiding. Als we gebruikmaken van meer dan een modaliteit dan noemen we dat inter- ofmultimodaal.
Welke voordelen kan een verlader behalen met het uitbesteden van de logistiek aan een gespecialiseerde dienstverlener? Als redenen om uit te besteden komt men in de literatuur de volgende argumenten tegen: 1 concentratie op kernactiviteit; 2 geen zorgen meer; 3 financiele voordelen; 4 vaste kosten variabel maken; 5 lagere investeringen; 6 hagere logistieke kwaliteit; 7 minder groot afbreukrisico.
Welke bijdrage kan een TMS leveren aan het verbeteren van distributie en transport? Een TMS is een softwarepakket, dat ondersteuning verleent aan de inkoop van transportdiensten, het berekenen van de optimale routes ende uitvoering van het transportplan (rittenplanning).

Een optimale distributielogistiek

Welke bijdrage kunnen voorraadbeheer en transport !eueren aan een optimale distributielogistiek?
In dit hoofdstuk hebben we het derde traject van business logistics besproken, namelijk de distributielogistiek. Daarbinnen hebben we de deelsystemen voorraden en transport en warehousing onderscheiden. Door goed voorraadbeheer zijn de voorraden in de verschillende schakels niet te hoog kantoor huren amersfoort en niet te laag. Transportoptimalisatie levert een kostenbesparing op, maar ook minder C02 enzovoort en draagt daarmee bij aan duurzaamheid.
Waarin verschilt voorraadbeheer in een keten van het voorraadbeheer per schakel? Op verschillende plaatsen in een logistieke keten kunnen voorraden worden gevormd. De besturing van die voorraden kan dan ook niet beperkt blijven tot het voorraadmodel dat optimaliseert op een punt in de kantoor huren apeldoorn keten. We moeten modellen gebruiken, waarbij de gevolgen van beslissingen over voorraden in een schake!/ op een niveau zichtbaar worden gemaakt voor de boven- en/ of onderliggende schakel.
Wat is de verdienste van DRP bij het verbeteren van het voorraadbeheer? In de distributielogistiek is het bij voorraadbeheer op meer dan een niveau gebruikelijk om de hulp van distribution requirements planning in te roepen. Op basis van het beschikbaar zijn van voldoende goederen kan men dan de voorraadgevolgen doorrekenen op meerdere niveaus in een keten en daarmee proberen problemen te voorkomen. Bij
distribution resource planning worden kantoor huren enschede de beschikbare capaciteiten van magazijnen en transportmiddelen tevens in de beschouwing betrokken.
Welke keuzes heeft een onderneming op het gebied van het externe transport? Bij het extern transport hebben we gekeken naar de transportmodaliteiten, intermodaal vervoer ende principes van routeplanning. Met betrekking tot het externe transport, kan een onderneming kiezen uit een aantal verschillende transportmodaliteiten. We noemen: de trein, de vrachtwagen, het vliegtuig, de kantoor huren breda boot en de pijpleiding. Als we gebruikmaken van meer dan een modaliteit dan noemen we dat inter- ofmultimodaal.
Welke voordelen kan een verlader behalen met het uitbesteden van de logistiek aan een gespecialiseerde dienstverlener? Als redenen om uit te besteden komt men in de literatuur de volgende argumenten tegen: 1 concentratie op kernactiviteit; 2 geen zorgen meer; 3 financiele voordelen; 4 vaste kosten variabel maken; 5 lagere investeringen; 6 hagere logistieke kwaliteit; 7 minder groot afbreukrisico.
Welke bijdrage kan een TMS leveren aan het verbeteren van distributie en transport? Een TMS is een softwarepakket, dat ondersteuning verleent aan de inkoop van transportdiensten, het berekenen van de optimale routes ende uitvoering van het transportplan (rittenplanning).

Het bestelpatroon

Uit tabel 7.2 blijkt dat het bestelpatroon van de drie distributiecentra resulteert in een zeer wisselende bezetting van het centrale magazijn in Nieuwegein. Voor een evenwichtiger aanbod van werk in het centrale magazijn in Nieuwegein moeten dan ook maatregelen genomen worden. Zo zou een oplossing gevonden kunnen worden in het eerder of later dan gevraagd uitleveren van bestelde goederen. In feite zijn we dan bezig met het onderzoeken van de gevoeligheid van de gevonden oplossing voor veranderingen in een ofmeervan de bepalende grootheden kantoor huren amersfoort (parameters) uit het DRP-I-schema (gevoeligheidsanalyse).
TUSSENVRAAG 7.3 Distribution requirements planning (DRP-1) De firma ASPA produceert kantoormeubilair. Ten behoeve van de distributie heeft het productiebedrijf, dat gevestigd is te Woerden, twee distributiecentra, te kantoor huren apeldoorn weten een in Weert en een in Groningen. Het centrale magazijn bevindt zieh bij de fabriek. Het distributiecentrum Weert heeft de volgende prognose afgegeven over de vraag naar een bepaald artikel in het komende kwartaal (13 weken):
Voor het distributiecentrum Weert geldt dat de huidige voorraad 400 stuks bedraagt, de veiligheidsvoorraad 300 stuks, de levertijd kantoor huren enschede twee weken en de bestelhoeveelheid 300. Voor het distributiecentrum Groningen geldt: huidige voorraad 250, veiligheidsvoorraad 200, levertijd eveneens twee weken en bestelhoeveelheid 200.
Gevraagd: a Geef in schema de geplande bestellingen en ontvangsten weer, alsmede het voorraadverloop voor het distributiecentrum Weert. b Geef voor het distributiecentrum Groningen eveneens de geplande bestellingen en ontvangsten weer, alsmede het voorraadverloop. c Geef schematisch het vraagverloop voor het centrale magazijn weer.
7.2.1 Distribution resource planning kantoor huren breda (DRP-11) Bij de behandeling van DRP-I zijn we er impliciet van uitgegaan dat er geen capaciteitsproblemen bestaan in het transport, in de magazijnen of in de fabrieken. De werkelijkheid is vaak anders. Door het niet op het gevraagde tijdstip beschikbaar zijn van transportmiddelen of door het niet kunnen wijzigen van productieplannen, bestaat de mogelijkheid dat men de door DRP-1 voorgestelde wijzigingen in de bevoorrading van twee of meer schakels in de distributieketen niet kan realiseren. Bij de resource planning wordt wel expliciet rekening gehouden met beschikbare capaciteiten. In het material-managementtraject betreft het dan het – globaal en in details – plannen van beschikbare productiecapaciteiten; we spreken om deze reden over manufacturing resource planning (MRP-ll) (zie hoofdstuk 6). Kijken we naar de optimale toepassing van beschikbare capaciteiten (transport, magazijnen, voorraden) in het traject fysieke distributie, dan spreken we over distribution resource planning (DRP-11). De koppeling tussen MRP-11 en DRP-11 moet worden beschreven in de master schedule (MS).

LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN

Dit gaat alleen op als de uitkomst groter is dan nul. In dit voorbeeld is de veiligheidsvoorraad nul. Als de uitkomst van Gt kleiner wordt dan nul, moet de geplande voorraad worden aangevuld tot minimaal de nulwaarde, door een nieuwe serie ofbestelhoeveelheid in te plannen. De kantoor huren amersfoort woorden serie en bestelhoeveelheid worden gewoonlijk respectievelijk bij productie en inkoop gebruikt. Bij de DRP-schema’s die in hoofdstuk 7 behandeld worden, werkt dit identiek. In week 2 vindt er wel een onderschrijding van het nulniveau plaats. De geplande voorraad zou dan gelijk worden aan:
Aangezien dit negatief is, moeten we minstens een serie van 150 stuks inplannen voor ontvangst in week 2. Dit wordt geboekt in het vak 02 = 150 stuks (geplande ontvangst order). De geplande voorraad G2 wordt dan kantoor huren apeldoorn 130 stuks. Teneinde deze op tijd te kunnen afleveren, moet met deze order in week 1 worden gestart. De vrijgave vindt plaats in de afleverweek minus de levertijd. De planner kan aan de hand van dit schema acties ondernemen. In het geval van het voorbeeld is de situatie in balans. Meestal wordt de planner voor dit
soort situaties gewaarschuwd met een exception message. De planner hoeft Exception dan alleen nog te Jetten op deze uitzonderingsboodschappen. Deze uitzon- message deringen kunnen ontstaan doordat er tussentijds kantoor huren enschede afkeuring heeft plaatsgevonden of door het zoekraken van onderdelen.
Het MRP-I-systeem moet gezien worden als een hulpmiddel voor de planner aan de hand waarvan deze beslissingen kan nemen. Zo ziet de planner wat de gemiddelde voorraad is. In het geval van tabel 6.4 is dat 91 stuks over week 0 toten met 10, als de planner de besteladviezen accuraat opvolgt. Als blijkt kantoor huren breda dat zieh vaak problemen voordoen, is het mogelijk een veiligheidsvoorraad aan te !eggen. In tabel 6.5 hebben we aan het voorbeeld een veiligheidsvoorraad van 90 stuks toegevoegd.

PRODUCTIELOGISTIEK

is het te begrijpen waarom de aansturing zo complex was. Hierdoor ontstonden grote voorraden. Het magazijn was medio 2000 ongeveer 4 200 m2 in omvang. De doorlooptijd voor het maken van een kantoor huren amersfoort machine liep op tot meer dan zestien weken. Daarnaast bleek er veel incourante onderdelen te zijn.
De ommekeer De ommekeer kwam in 2000. Toen werd het gehele proces geanalyseerd. Met behulp van een door studenten uitgevoerde Paretoanalyse kwam aan het licht wat snel lopende en wat traag lopende onderdelen waren. Waar mogelijk werden incourante voorraden uit het proces afgevoerd. Tevens kantoor huren apeldoorn werd het proces gestroomlijnd. Er werd een logistiek concept opgesteld met een duidelijke keuze van het klantenorderontkoppelpunt (KOOP). De functionele processen werden omgezet naar een flowgewijze van produceren. In de onderdelenfabricage werden autonome groepen gecreeerd. In plaats van het los verwerken van opdrachten in batches, op basis van prognose, werd er machine voor machine gefabriceerd. Deze werkwijze wordt ook wel push genoemd. Op basis van de vraag kantoor huren enschede werden door het magazijn karren geladen met onderdelen. Dat werd al snel een rommeltje omdat de gebruikers vaak het onderste product nodig hadden. Dat is gewijzigd door karren te ontwikkelen die specifiek voor een machine gemaakt werden. De opdrachten behoefden niet meer naar het magazijn. De werknemers van de diverse afdelingen maakten gezamenlijk zelf handige transportkarren.
Daarop werden de benodigde onderdelen voor een bepaalde order bij elkaar gehouden. Zo konden er tientallen verschillende onderdelen in een keer gemaakt worden. Hiertoe moesten de stuklijsten worden aangepast. Dat scheelde enorm in doorlooptijd. De negen weken voor onderdelenaanmaak konden teruggebracht worden naar een week. De onderdelen hoefden nu ook niet meer door het magazijn heen. Per opdracht voor een gehele kar was nog maar een document nodig. Dit scheelde wel 80% in het papiergebruik.
lnvoering two bin Voor de snellopende en de regelmatige verbruikte 3 000 onderdelen werd de bevoorrading vanuit het magazijn kantoor huren breda verplaatst naar de werkplaats. Demontagemedewerker bewaakte zo zijn ofhaar eigen voorraad. Dat gebeurde met behulp van een tweebakkensysteem. Ook wel two bin genoemd. Zodra er een bak leeg is, wordt het seintje gegeven om een nieuwe bak te brengen. Een klein kaartje op de bak, de zogenoemde kanban was voldoende voor de stuurinformatie. Er werden vier kleuren bakken gei’ntroduceerd: • groene bakken voor producten uit de eigen fabriek; • rode bakken voor producten van externe leveranciers; • geie bakken voor producten die op meerdere plaatsen gebruikt worden en een centrale voorraad hebben; • blauwe bakken voor subsamenstellingen die op de eigen afdeling in elkaar worden gezet.

Modules toegevoegde waarde

Modules toegevoegde waarde Al zestig jaar worden er in veel branches zakengedaan op basis van standaardcondities, die zijn gepubliceerd onder de naam Incoterms (Inter- Incoterms national Rules for the Interpretation ofTrade Terms). Daarin worden minimaal twee aspecten geregeld, namelijk kantoor huren amersfoort de wijze waarop de transport-, handling- en verzekeringskosten worden verdeeld en wie de risico’s draagt bij beschadiging of het geheel verloren gaan van de goederen. In 2011 zijn de Incoterms geactualiseerd. Naar onze mening kantoor huren apeldoorn zijn de Incoterms niet toereikend – maar wellicht ook niet als zodanig bedoeld -voor het invulling geven aan een actueel in-en verkoopbeleid van leveranciers en afnemers. Grotere verladers (fabrikanten en distribuanten) zijn er al toe overgegaan om eigen inkoopvoorwaarden te definieren, die verder gaan dan de Incoterms. Zo kent de inhoudsopgave van de logistieke inkoopvoorwaarden van een leidend grootwinkelbedrijf de volgende elementen: • wijze van leveren/ Incoterms; • aard van het kantoor huren enschede transportmiddel; • type collodrager; • afmetingen omverpakkingen; • bestelprocedure en nauwkeurigheid levertijdstip; • ontvangstprocedure, inclusief paklijst en vervoersdocumenten; • betalingsprocedure en factureringsvoorschriften; • overige aspecten, zoals milieu en display.
Hoewel wij van mening zijn dat deze logistieke inkoopvoorwaarden een stap zijn in de goede richting, verwachten wij dat zij nog maar het begin zijn van een ontwikkeling die wij zouden willen aanduiden met de term moduledenken: leveranciers en afnemers gaan/moeten zaken doen op basis kantoor huren breda van modules toegevoegde waarde of service based pricing. Onder een module verstaan we een logistieke prestatie, die waarde toevoegt aan een product of dienst.
Als we de kosten kennen en weten welke logistieke handeling op welk niveau wordt verriebt, moeten we vervolgens bekijken of bepaalde logistieke handelingen niet beter op een ander niveau in de logistieke keten plaats zouden moeten vinden. Het voorraad houden of het verpakken zijn voor de hand liggende voorbeelden van handelingen, die wellicht beter stroomopwaarts zouden kunnen geschieden. In iedere branche zou naar onze mening een logistieke ketenaudit moeten worden uitgevoerd. Daarin moet
tot uiting komen waar welke waarde wordt toegevoegd. Op basis van die kennis zullen in alle branches prijstabellen en andere inkoop/verkoopvoorwaarden worden omgezet in een keuzemenu, bestaande uit logistieke modules toegevoegde waarde. Een logistiek keuzemenu zou bijvoorbeeld de volgende componenten kunnen bevatten: • logistiek keuzemenu; • voorraad houden door de leverancier; • JIT-levering; • spoedorders; • apart verpakken; • distributie van displays; • v66rprijzen van artikelen; • overnemen verplichtingen uit verpakkingsconvenant; • leveringscondities qua plaats; • type collodrager; • type transportmiddel; • elektronisch bestellen; • toevoegen kwaliteitscertificaat; • cross-docking aanleveren.
Deze modules kunnen uiteraard verschillen per branche.
Nadat men de logistieke modules heeft gedefinieerd, is de volgende stap het bepalen van de kostprijs per module. Activity based costing is hiervoor een geschikte kostenallocatiemethode. Het keuzemenu bestaat dus uit een overzicht van logistieke modules met de bijbehorende prijzen. De ‘prijs’ is gebaseerd op een juiste berekening van de waarde en de kosten, die een bepaald logistiek moduul met zieh meebrengt. De totaalprijs die een afnemer betaalt, is de verkoopprijs van het product af fabriek plus de optelsom van de prijzen van de modules, waarvan hij gebruik wil maken. Schematisch kunnen we dit weergeven zoals we in figuur 5.5 hebben gedaan.