We t op de Ondernemingsraden (WOR 1998)

Gerelateerde afbeelding

We t op de Ondernemingsraden (WOR 1998)
De (nieuwe) Wet op de Ondernemingsraden ( 1998) is verplicht van toepassing voor ondernemingen met 50 of meer werknemers. De wijzigingen in de WOR zijn op 4 maart 1998 van kracht geworden. Dit kantoorruimte huren amersfoort betekent dat er nu één regime is voor ondernemingsraden. De oude situatie waarbij er een regime was voor ondernemingsraden in bedrijven met 1 00 of meer werknemers en een verzwakt regime voor ondernemingsraden in bedrijven met 35 of meer werknemers is voorbij. Wel is er een overgangsregeling getroffen voor bestaande 3 5-plus ondernemingsraden. Deze blijven in ieder geval bestaan tot het kantoorruimte huren apeldoorn tijdstip waarop de lopende zittingsperiode van die ondernemingsraden afloopt. In die periode gelden ze als ondernemingsraad volgens de nieuwe wet met alle daarbijbehorende bevoegdheden. Een volwaardige ondernemingsraad dus. Na afloop van die periode kan deze OR alleen voortbestaan als partijen in de CAO dat afspreken. Ook kan de ondernemer vrijwillig tot het instellen van een ondernemingsraad besluiten. In dat geval blijft de ondernemingsraad functioneren ook al kantoorruimte huren enschede bestaat er geen wettelijke verplichting meer. Het nieuwe medezeggenschapssysteem bestaat uit drie onderdelen, afhankelijk van het aantal werknemers dat een bedrijf telt. onderneming Onder onderneming verstaat deze wet: ‘Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband, waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht’. Onder deze definitie vallen dus niet alleen bedrijven, maar ook instellingen als ziekenhuizen en organisaties op het terrein kantoorruimte huren breda van het maatschappelijk werk. Ook overheidsinstellingen, zoals een ministerie, een gemeente, een provincie, een waterschap, een gemeentelijke sociale dienst of een dienst gemeentewerken vallen onder deze wet. Dit zijn eveneens samenwerkingsverbanden die in de zin van de WOR als een ‘onderneming’ kunnen worden aangemerkt, waarvoor een ondernemingsraad kan worden ingesteld.
Door middel van de ondernemingsraad (OR) hebben werknemers via vertegenwoordigers een stem in de besluitvorming in de organisatie. De OR is een middel om tot een vorm gekozen werknemers/eden van medezeggenschap te komen. De OR bestaat uit gekozen werknemersleden. Zij vertegenwoordigen de werknemers uit het bedrijf. De OR staat buiten de normale hiërarchische verhoudingen binnen de bedrijfsorganisatie. De OR heeft over een groot aantal besluiten binnen de instelling een advies- of instemmingsrecht. Alle taken betreffende de OR zijn geregeld in de WOR.

Overige kenmerken van goede managers

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Overige kenmerken van goede managers De manager moet integer zijn, hij moet beschikken over een bepaalde mate van zelfkennis en oprechtheid. Medewerkers zullen van hem verwachten dat beloften en verplichtingen worden nagekomen. Als leider van een team vervult de manager een voorbeeldfunctie. Medewerkers zullen niet zozeer doen wat hij zegt maar wel wat hij zelf doet.
Creativiteit en daarnaast innovativiteit zijn nodig, vooral in veranderende omgevingen en situaties waar de manager steeds voor nieuwe en onbekende problemen kan komen te
staan. Creativiteit en innovativiteit stellen hem in staat om nieuwe ideeën, oplossingen en aanpakken te genereren. vakkennis Zoals hiervoor meermalen is aangegeven is het beschikken over grondige vakkennis van belang. Op dit vlak kan uiteraard veel worden geleerd: de manager kantoor huren amersfoort moet ingrijpen, voorstellen doen, oplossingen aandragen en instructies geven met betrekking tot de werkzaamheden. Herkennen medewerkers zijn deskundigheid, dan wordt de manager sneller als leider geaccepteerd en zal zijn flexplek huren apeldoorn motiverende invloed op de medewerkers groter zijn.
sociale vaardigheden Belangrijk ook zijn de sociale vaardigheden van de manager. Hij moet zich bekwamen in het hanteren van relaties. Vooral in teams, waar medewerkers nauw samenwerken, komen conflicten, teleurstellingen, spanningen en rivaliteit voor. De manager moet beschikken over sociale vaardigheden om deze problemen tactisch op te lossen, te vermijden of te verminderen.
De manager dient kantoor huren enschede gedreven te zijn, hij moet zich met heel zijn persoon inzetten voor de taak. Zijn actieve bereidheid mag als voorbeeld gelden voor de medewerkers. De maatregelen die genomen worden dienen de organisatiedoelen; impopulaire maatregelen moeten dan ook aanvaard worden, zonder aanzien des persoons.
De manager moet een zekere dosis van zelfverzekerdheid hebben. Hij dient te staan voor het gekozen beleid en straalt rust en vertrouwen uit. Hij moet risico’s durven nemen, durven en kunnen delegeren en kantoor huren breda slagvaardig optreden. Eén goede oplossing bestaat niet, er zijn altijd meer oplossingen mogelijk. Heeft de manager een afweging gemaakt om tot een oplossing te komen, dan zal hij het risico van die keuze op zich dienen te nemen.

MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ

Gerelateerde afbeelding

Middle managers besteden dan ook een deel van hun tijd aan het leidinggeven (motiveren en doen uitvoeren) en het organiseren van werkzaamheden van andere mensen.
Taken van het middle management zijn onder andere het formuleren van een afdelingsbeleid, het maken kantoor huren amersfoort van een afdelingsplanning, het onderhouden van contacten in de eigen bedrijfsomgeving zowel naar binnen als naar buiten gericht, het tijdig verzamelen van informatie om resultaten van uitvoering te kunnen beoordelen en te kunnen bijsturen, en het rapporteren over de uitvoering aan de hogere leiding of aan de topleiding.
Eerstelijnsmanagement en uitvoerende medewerkers
De eerstelijnmanagers, op het kantoor huren apeldoorn niveau waar de operationele processen plaatsvinden, zijn de direct verantwoordelijken voor het werk dat andere uitvoerende medewerkers moeten doen.
Harry Vermeer is machinebaas in een deurenfabriek. Bij zijn machine worden twee panelen aan elkaar verlijmd tot deur. De panelen doorlopen een traject van twaalf meter. Langs het traject van deze machine werken drie medewerkers die door Harry aangestuurd en ge
coacht worden. Naast de kantoor huren enschede kwantiteit en de kwaliteit van de deuren is Harry verantwoordelijk voor de juiste aanvoer van de materialen en de juiste toevoer en mix van de lijmen, alsmede voor het onderhoud van de machine.
De ‘eerste lijn’ heeft de coaching en leiding over uitvoerende medewerkers. Zij zijn de ‘voorman’ of directe ‘chef of ‘baas’ in de fabriek, op kantoor of op een researchafdeling. In de beleving van de uitvoerende medewerkers zijn zij de ‘echte’ en hun meest directe baas. Andere ‘hogere’ bazen zijn indirect, veelal weinig zichtbaar en hun posities roepen dus vragen op wat betreft bijdragen kantoor huren breda aan de uitvoering en toegevoegde waarde. ‘De eerstelijnposities’ dragen er in hoge mate toe bij dat de zaken in een bedrijf draaiend worden gehouden. Het is dan ook van belang in de eerste lijn de problematiek van leidinggeven en organiseren te kennen, situaties die zich kunnen voordoen te kunnen analyseren, daarover te kunnen praten met de hogere leiding en oplossingen door te vertalen en weten door te voeren in de uitvoerende werkzaamheden. zelfsturende teams ‘Zelfsturende teams’ nemen de eerstelijntaak steeds meer zelf in handen. In de uitvoering worden de hulpbronnen (grondstoffen, materialen en informatie) omgevormd in producten en diensten. De hiervoor behandelde leidinggevende niveaus zijn daarbij te zien als beleidsbepalend en voorwaardenscheppend ten opzichte van de uitvoering. Deze staan in een regelende en ondersteunende relatie tot de uitvoerende processen van productie of dienstverlening, waar door uitvoerende medewerkers bijvoorbeeld de auto’s worden geassembleerd, machines gefabriceerd, rapporten samengesteld of zieken worden behandeld en verpleegd.

De middelbare tuinbouwschool

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Leerlingen mogen niet via gsm bijklussen De middelbare tuinbouwschool in de Vlaamse gemeente Merchtem, tussen Brussel en Aalst, heeft leerlingen verboden een mobiele telefoon bij zich te hebben. Een aantal leerlingen had zichzelf met een toestel uitgerust om allerlei klussen aan te kantoor huren amersfoort kunnen nemen. De gemeenteraad keurde begin deze week het voorstel voor het gsm-verbod goed. Dat voorstel kwam van personeel en ouders. De schooldirectie hoopt zo in de eerste plaats het bijklussen te beteugelen, dat een negatief effect had op het schoolwerk. Leerlingen probeerden wat zakgeld bij te verdienen met het onderhoud van kantoor huren apeldoorn tuinen en werk in de tuinbouw.
De leiding wil ook voorkomen dat tussen de leerlingen onderling een soort concurrentiestrijd ontstaat. Volgens directeur Daniel Heerinckx is de maatregel bovendien bedoeld als preventie tegen drugs. ‘Met de gsm kan men va nop de speelplaats immers drugs bestellen.’ Vooral bij de kantoor huren enschede ouderejaars op de middelbare school, met in totaal 220 leerlingen, was de mobiele telefoon populair. De mogelijkheid om via de gsm te spieken bij examens heeft bij de beslissing geen rol gespeeld. De school beschikt op dit vlak over een redelijk waterdicht systeem. Eerder werd in Enschede een 17-jarige havo-leerling van school gestuurd, omdat hij vanuit de schoolbanken met zijn mobiele telefoon een escortbedrijf runde.
Managers: wat zijn dat voor mensen?
Is het woord manager nu een nieuwe of duurdere benaming voor chef of baas7 Is het management de club mensen die kantoor huren breda de lakens uitdeelt? Het woord manager is tamelijk nieuw. De oorsprong ervan is wel te achterhalen. Het stamt van het Latijnse woord manus, dat ‘hand’ betekent en van het werkwoord agere, dat in bewerking zetten, meevoeren, handelen betekent.
Begripsomschrijving Een manager is in elk geval iemand die processen stuurt. We kunnen stellen dat een ‘manager’ iemand is die het handelen van andere mensen op gang brengt en stuurt. Een manager neemt als leidinggevend functionaris voortdurend beslissingen over wat gedaan moet worden, hoe iets gedaan moet worden, wie iets moet doen. Hij moet daarbij steeds bereid zijn uitleg te geven. Een directeur, chef, voorman of baas staat als manager op zijn niveau bij het geven van leiding, op het knooppunt tussen zijn bedrijf, afdeling of werkplaats en zijn omgeving.

De hoofdpersonages

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een nuttige personificatie Ik probeer u steeds over te halen de twee systemen als individuen in onze kantoorruimte huren amersfoort hersenen te zien, met eigen persoonlijkheden, vermogens en beperkingen. Vaak gebruik ik zinnen waarin de systemen de hoofdpersoon zijn, zoals ‘Systeem 2 berekent de vermenigvuldiging’. Dergelijk taalgebruik wordt in professionele kringen als doodzonde gezien, aangezien de gedachten en handelingen van een persoon beschreven worden aan de hand van gedachten en handelingen van kleine kantoorruimte huren apeldoorn mannetjes in ons hoofd.6 Grammaticaal is de zin over Systeem 2 vergelijkbaar met: ‘De butler steelt het kleingeld.’ Mijn collega’s zouden erop wijzen dat de handelingen van de butler het verdwijnen van het kleingeld verklaart en dat de zin over Systeem 2 niet direct aangeeft hoe vermenigvuldigingen worden berekend. Mijn antwoord zou dan zijn dat de korte personificatie waarmee de berekening aan Systeem 2 wordt toegeschreven als beschrijving moet kantoorruimte huren enschede worden opgevat, en niet als verklaring. De zin heeft enkel betekenis omdat we al het een en ander over Systeem 2 weten. De zin is een korte versie van het volgende: ‘Hoofdrekenen is een vrijwillige activiteit die enige inspanning vergt, die niet moet worden uitgevoerd
tijdens het keren in druk verkeer en die vergezeld gaat van verwijde pupillen en een snellere hartslag.’ De uitspraak ‘autorijden in normale omstandigheden wordt geregeld door Systeem r’ betekent dat het besturen van een auto bijna automatisch gaat, zonder veel moeite. De uitspraak impliceert ook dat een ervaren bestuurder op een lege weg gewoon een gesprek met zijn bijrijder kan voeren. Tot slot betekent ‘Systeem 2 voorkwam dat James verkeerd op de belediging reageerde’ dat James agressiever zou hebben gereageerd als zijn zelfbeheersing verstoord zou zijn geweest (bijvoorbeeld door alcoholgebruik). Systeem r en Systeem 2 nemen in dit boek zo’n belangrijke plaats in, dat ik absoluut duidelijk wil maken dat het fictieve personages zijn. Systeem r en 2 zijn geen systemen in de zin van entiteiten die een bepaalde wisselwerking hebben. Bovendien er is geen aanwijsbaar deel in onze kantoorruimte huren breda hersenen waarin de systemen zijn gezeteld. U kunt zich nu met recht afvragen, wat voor nut heeft het om in een serieus boek fictieve personages met gekunstelde namen te introduceren? Het antwoord is dat de personages handig zijn, vanwege bepaalde eigenaardigheden in onze hersenen. Een zin wordt eerder begrepen als beschreven wordt wat een actor (Systeem 2) doet, en niet wat een actor is of welke kenmerken een actor heeft. Met andere woorden, ‘Systeem 2′ is een beter onderwerp van een zin dan ‘hoofdrekenen’.

Handhavingstoezicht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Rechtshandhaving
Is hiervoor uitvoerig ingegaan op de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de burger tegenover de overheid, het is nu tijd om de keerzijde van de medaille te bespreken: de naleving door de burgers kantoorruimte huren amersfoort van de wettelijke voorschriften die door de overheid zijn uitgevaardigd en de mogelijkheden voor de overheid om de naleving (zowel preventief als repressief) af te dwingen. Om voorschriften daadwerkelijk te kunnen handhaven, moet toezicht mogelijk zijn op de naleving. Indien de overheid constateert dat voorschriften niet worden nageleefd, kan zij dwangmiddelen inzetten.
Hoofdstuk 5 Awb handelt over ‘handhaving’, dat wil zeggen: het toezicht op naleving (het handhavingstoezicht); de sanctiemiddelen.
3.4.1 Handhavingstoezicht Art. 5:11 Awb begint met een begripsomschrijving van ‘toezichthouder’. Hieronder kantoorruimte huren apeldoorn wordt verstaan:
‘een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift’.
Uit deze begripsomschrijving kantoorruimte huren enschede kan worden afgeleid dat de Awb de aanwijzing van iemand als toezichthouder niet zelf regelt; dit moet op basis van de desbetreffende bijzondere wet gebeuren. Is de aanwijzing eenmaal een feit, dan geldt voor de toezichthouder op grond van de Awb een aantal rechten en verplichtingen.
Een toezichthouder heeft kantoorruimte huren breda de verplichting om zich te legitimeren (art. 5:12 Awb) en hij mag van zijn bevoegdheden slechts gebruikmaken voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is (art. 5:13 Awb).

Een koninklijke onderscheiding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hoofdstuk 4: bijzondere bepalingen over besluiten Bevat hoofdstuk 3 Awb algemene bepalingen over besluiten, hoofdstuk 4 handelt over bijzondere bepalingen over besluiten. Titel 1 van hoofdstuk 4 behandelt de beschikkingen. Door deze indeling wordt de gelaagde structuur van de Awb duidelijk. De bepalingen kantoorruimte huren amersfoort van hoofdstuk 3 zijn namelijk integraal van toepassing op beschikkingen die in hoofdstuk 4 hun plaats hebben gekregen.
Ten eerste komt hier aan de orde wat voor soort besluit een beschikking is, gevolgd door de vereisten voor de aanvraag van een beschikking. De voorbereiding op de beslissing moet zorgvuldig plaatsvinden. De beslissing is aan termijnen gebonden.
Typering beschikking Een beschikking is kantoorruimte huren apeldoorn een bepaald soort besluit, namelijk een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag (art. 1:3 Awb). De in hoofdstuk 4 opgenomen bepalingen aangaande beschikkingen gelden voor alle soorten beschikkingen, variërend van de verlening van een bouwvergunning tot het verlenen van een koninklijke onderscheiding.
Aanvraag van een beschikking Onder een kantoorruimte huren enschede aanvraag kan worden verstaan ‘een verzoek van een belanghebbende aan een bestuursorgaan om een besluit te nemen’ (art. 1:3 lid 3 Awb). Uitzonderingen daargelaten wordt een verzoek om een schriftelijke beschikking ook schriftelijk ingediend (art. 4:1 Awb). Bij wettelijk voorschrift kan van deze regel worden afgeweken en kan een aanvraag mondeling worden ingediend. In principe kan een kantoorruimte huren breda aanvraag ook elektronisch, bijvoorbeeld via e-mail worden ingediend.
• Voorbeeld In art. 43 lid 1 Wet werk en bijstand is impliciet bepaald dat aanvragen ook mondeling kunnen geschieden.

Afdeling bestuursrechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een rijbewijs is slechts voor een bepaalde persoon geldig, en een milieuvergunning geldt voor een bepaald bedrijf en een verkeersmaatregel voor een bepaald kruispunt.
In afwijking van beschikkingen kantoorruimte huren amersfoort kunnen besluiten van algemene strekking dus wel voor herhaalde toepassing vatbaar zijn. De algemene plaatselijke verordening van de gemeenten wordt gezien als een besluit van algemene strekking (en als een algemeen verbindend voorschrift).
Een plan kan worden kantoorruimte huren apeldoorn omschreven als in onderlinge samenhang genomen beleidsbeslissingen, zoals een bestemmingsplan.
Onder een beleidsregel verstaat de Awb in art. 1:3 lid 4: ‘een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.’
• Voorbeeld Afdeling bestuursrechtspraak: ‘De in het voorliggende geval beweerdelijk geleden schade wordt, naar Van Vlodrop BV stelt, veroorzaakt door een beleidswijziging, die is vastgelegd in het Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen 1993. In het Meerjarenplan wordt onder kantoorruimte huren enschede meer aangegeven op welke wijze appellant aanvragen om vergunningen op grond van artikel 8.36 in samenhang met artikel 8.8, tweede lid, sub a, van de Wet milieubeheer zal beoordelen. Dit plan, dat een uitwerking bevat van het in artikel 4.3 van de Wet milieubeheer bedoelde nationale milieubeleidsplan, dient als een beleidsregeling te worden aangemerkt.’ (ABRvS 6 mei 1997, nr. HOl .96.0578/QOl)
Art. 1:3 lid 4 Awb gaat ervan uit dat beleidsregels ‘bij besluit’ worden vastgesteld. Dit houdt in dat de algemene bepalingen kantoorruimte huren breda die in de Awb voor besluiten gelden, ook gelden voor beleidsregels. Van toepassing zijn dus de bepalingen van hoofdstuk 3 Awb: zorgvuldigheid en belangenafweging (afdeling 3.2); advisering (afdeling 3.3); uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4);

Het gebruik van dierlijke mest

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Stortbesluit bodembescherming Deze AMvB bevat regels voor het storten van afvalstoffen. In dit besluit staan de zogenoemde IBC-criteria (criteria voor isoleren, beheersen en controleren) voor het storten kantoorruimte huren amersfoort van afvalstoffen binnen inrichtingen
Besluit gebruik meststoffen Op het gebruik van meststoffen op of in de bodem is naast de gebruiksvoorschriften van het Besluit gebruik meststoffen het stelsel van gebruiksnormen van de Meststoffenwet van toepassing.
Wet ammoniak en veehouderij Voor kantoorruimte huren apeldoorn milieuvergunningplichtige veehouderij-inrichtingen moet de vergunning op grond van de Wet milieubeheer worden geweigerd indien een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond zo’n gebied. Alleen voor verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn gelegen in de ecologische hoofdstructuur kunnen als zeer kwetsbaar gebied worden aangewezen. Op de plicht kantoorruimte huren enschede tot weigeren van de milieuvergunning zijn enkele uitzonderingen gemaakt.
Meststoffenwet Op basis van de Meststoffenwet, die uitgevoerd wordt door de minister van LNV, worden regels gesteld die moeten voorkomen dat er te veel mest aan de grond wordt toegevoegd. De wet berust op de Europese Nitraatrichtlijn. Deze richtlijn schrijft voor dat het gebruik van meststoffen moet kantoorruimte huren breda berusten op een balans tussen de te verwachten stikstofbehoefte van de gewassen en de stikstoftoevoer naar de gewassen uit de bodem en uit bemesting. Het gebruik van dierlijke mest mag in principe niet meer bedragen dan de hoeveelheid die overeenkomt met 170 kilogram stikstof per hectare per jaar. Verder verplicht de richtlijn tot het stellen van voorschriften

Awb-beroepsprocedure

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De bestuursdwangbeschikking wordt van kracht na bekendmaking aan de overtreder. Het direct van kracht worden is normaal voor handhavingsbesluiten, maar afwijkend van besluiten op grond van kantoorruimte huren amersfoort milieuwetten, die pas van kracht worden nadat de beroepstermijn is verstreken of de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om voorlopige voorziening heeft beslist. Tegen het besluit tot toepassing van bestuursdwang kan eerst bij het bestuursorgaan een bezwaarschrift worden ingediend krachtens de Awb. Tegen het besluit op het bezwaarschrift staat kantoorruimte huren apeldoorn rechtstreeks beroep open op de Afdeling bestuursrechtspraak. Het is dus een afwijking van de normale Awbberoepsprocedure waarin beroep openstaat op de rechtbank.
Dwangsom Ter handhaving van de wettelijke voorschriften en de daarop rustende verplichtingen kan het bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen, in plaats daarvan bepalen dat de overtreder een door het bestuursorgaan te bepalen dwangsom verbeurt. De overtreder kantoorruimte huren enschede krijgt naast de plicht (een last) om het wettelijk voorschrift uit te voeren ook de plicht opgelegd aan het bestuursorgaan een geldbedrag te betalen indien hij niet aan het wettelijk voorschrift voldoet. Wanneer hij de illegale situatie niet opheft, moet hij de dwangsom betalen. De dwangsom wordt geregeld in afdeling 5.4 Awb. Volgens de Awb ‘strekt de last onder dwangsom ertoe de overtreding kantoorruimte huren breda ongedaan te maken of verdere overtreding dan wel een herhaling van de overtreding te voorkomen.’ Het opleggen van een dwangsom is geen straf na oplegging waarvan het probleem is opgelost, maar uitsluitend een preventief middel om verdere overtreding of herovertreding te voorkomen.