Gemak, stemming en intuïtie

Gemak, stemming en intuïtie Rond 1960 meende een jonge psycholoog met de naam Sarnoff Mednick de essentie van creativiteit te hebben geïdentificeerd. Zijn idee was sterk in zijn eenvoud: creativiteit is associatief geheugen dat uitzonderlijk goed werkt. Hij bedacht een test, de flexplek huren amersfoort Remote Association Test (RAT) genaamd, die nog steeds wordt gebruikt in onderzoeken naar creativiteit. Neem de volgende drie woorden:
Dit keer is het antwoord niet zo gemakkelijk, maar er is er zeker een, die iedereen wel zal herkennen (hoewel slechts 20 procent van de respondenten het antwoord binnen vijftien seconden kon geven). Het flexplek huren apeldoorn antwoord is ‘ruimte’. Uiteraard heeft niet elke drie-eenheid van woorden een oplossing.19 Zo hebben de woorden Droom, Bal en Boek geen gedeelde associatie die door iedereen als zodanig zal worden herkend. Diverse Duitse psychologen die zich de afgelopen jaren met de RAT hebben beziggehouden, hebben enkele opzienbarende ontdekkingen gedaan over cognitief gemak. Een van de onderzoeksteams formuleerde de volgende vragen: voelen mensen van tevoren al aan dat een drie-eenheid van flexplek huren enschede woorden een oplossing heeft? En welke rol speelt stemming in dit proces? Om dit te onderzoeken maakten de onderzoekers sommige respondenten blij en andere verdrietig door ze eerst enkele minuten aan een blije of verdrietige gebeurtenis in hun leven te laten denken. Vervolgens lieten ze een reeks van drie-eenheden zien, waarvan de helft gerelateerd was (Reis, Schip, Leegte) en de andere helft niet (Droom, Bal, Boek). De respondenten moesten vervolgens snel op een van twee knoppen drukken om aan te geven of ze dachten dat er een verband bestond. De tijd die ze hiervoor beschikbaar hadden, twee seconden, was te kort om daadwerkelijk een antwoord te bedenken. De eerste verrassing was dat de ingevingen veel accurater waren dan volstrekte willekeur. Ikzelf vind dat zeer opvallend. Klaarblijkelijk ontstaat cognitief gemak door een uiterst zwak signaal van het associatieve brein, dat al ‘weet’ dat de drie woorden flexplek huren breda een bepaalde associatie delen, nog voordat deze associatie daadwerkelijk het bewustzijn heeft bereikt. 20 De rol die cognitief gemak hierin speelt, is bevestigd door een ander Duits team: manipulaties die cognitief gemak vergroten (primen, een duidelijk lettertype, vroege blootstelling aan woorden), vergroten de kans dat er een verband tussen de woorden wordt ervaren. 21

Vertegenwoordiging van de realiteit

Er gebeurde ook iets vreemds: uw Systeem r behandelde de koppeling van twee woorden als vertegenwoordiging van de realiteit. Uw lichaam reageerde zoals het zou doen op het echte verschijnsel, zij het in afgezwakte vorm. De emotionele en fysieke respons waren onderdeel van de interpretatie. Cognitief wetenschappers benadrukken dat cognitie fysiek is: we denken met ons lichaam, niet met onze hersenen.3 Het mechanisme dat deze mentale gebeurtenissen flexplek huren amersfoort in gang zet, is al lange tijd bekend: de associatie tussen ideeën. Uit eigen ervaring weten we dat ideeën in ons bewuste denkproces elkaar redelijk geordend opvolgen. De Britse filosofen uit de zeventiende en achttiende eeuw zochten naar regels om dit proces te verklaren. In An Enquiry Concerning Human Understanding, verschenen in 1748, bracht de Schotse filosoof David Hume de principes van associatie terug tot drie: overeenkomstigheid, samenhang van tijd en plaats, en causaliteit. De opvattingen over flexplek huren apeldoorn associatie zijn sindsdien flink veranderd, maar de drie principes van Hume vormen nog steeds een goed startpunt. Ik zal nu een wat uitgebreider plaatje schetsen van wat een idee precies is. Een idee kan concreet of abstract zijn en op verschillende manieren tot uitdrukking worden gebracht: als werkwoord, zelfstandig naamwoord, adjectief of gebalde vuist. Psychologen zien ideeën als knooppunten in een uitgebreid netwerk, het associatieve geheugen genoemd, waarin elk
60 Deel 1 – Twee systemen
idee aan vele andere ideeën is gekoppeld. Er zijn verschillende soorten verbanden: oorzaken zijn gekoppeld flexplek huren enschede aan gevolgen (virus – verkoudheid); objecten aan eigenschappen (appel – groen); en voorwerpen aan categorieën waartoe ze behoren (bananen – fruit). Iets wat we nu beter begrijpen dan Hume is dat de hersenen niet één voor één een opeenvolging van bewuste ideeën doorlopen. Het huidige inzicht is dat veel gelijktijdig plaatsvindt. Een idee dat is geactiveerd, roept niet eenvoudigweg een ander idee op. Een idee activeert veel andere ideeën, die op hun beurt weer ideeën activeren. Slechts een klein aantal van die geactiveerde ideeen komt in ons bewustzijn terecht; associatief denken vindt flexplek huren breda vooral op de achtergrond plaats, verborgen voor ons bewuste ik. Het idee dat we slechts beperkte toegang hebben tot de werking van onze geest is moeilijk te bevatten, aangezien het zo onnatuurlijk overkomt, maar toch is het zo. We weten veel minder van onszelf dan we denken te weten.

Attention and Effort

Systeem 2 en de elektrische installatie in uw huis hebben beide een beperkte capaciteit, maar reageren anders op dreigende overbelasting. Als de stroomvraag te groot wordt, slaat er een stop door, zodat alle elektrische apparaten in die groep uitgaan. De reactie op mentale overbelasting is echter flexplek huren amersfoort selectief en precies: Systeem 2 beschermt de belangrijkste activiteit, zodat deze uitgevoerd kan worden; eventuele extra capaciteit wordt van seconde tot seconde voor andere taken gebruikt. In onze versie van het gorillaexperiment instrueerden we de proefpersonen om de cijferreeks prioriteit te geven. We weten dat ze die flexplek huren apeldoorn instructie opvolgden, aangezien de timing van de letter K geen invloed had op de kerntaak zelf. Toen de letter K werd weergegeven op momenten van intensieve mentale inspanning, werd ze niet opgemerkt. Toen de mentale taak minder lastig was, werd de letter vaker opgemerkt. Dit geavanceerde focussysteem is het resultaat van duizenden jaren van evolutie. Het detecteren van en reageren op bedreigingen en mogelijkheden verbeterde onze overlevingskansen en dit vermogen geldt zeker niet alleen voor flexplek huren enschede mensen. Ook bij de moderne mens neemt Systeem r in noodsituaties de controle over, om de prioriteit aan zelfbescherming te kunnen geven. Stel, u bestuurt een auto die door een olievlek in een slip raakt. U zult zien dat u al tot handelen overgaat nog voordat u zich volledig van het gevaar bewust bent. Beatty en ik werkten slechts een jaar samen, maar onze samenwerking had veel invloed op het verdere verloop van onze carrières. Beatty werd uiteindelijk een autoriteit op het flexplek huren breda gebied van ‘cognitieve pupilmeting’ en ik schreef het boek Attention and Effort, dat voor een groot deel gebaseerd was op ons gezamenlijke onderzoek en een vervolgonderzoek dat ik een jaar later aan Harvard zou verrichten. We leerden veel over het werkende brein (dat ik nu Systeem 2 zou noemen) door tijdens verschillende taken de pupillen op te meten.

Het bedenken van exemplarische problemen

Onze benadering bleef dezelfde: we besteedden veel tijd aan het bedenken van exemplarische problemen en het nagaan of onze intuïtieve voorkeuren met een logische keuze overeenstemden. Ook dit keer, net als op het punt van oordeelsvorming, stelden we stelselmatige biases in onze beslissingen vast, intuïtieve flexplek huren amersfoort voorkeuren die volgens een vast patroon inbreuk maakten op de regels van een rationele keuze. Vijf jaar na het artikel in Science publiceerden we de prospecttheorie, een theorie over kiezen die in sommige opzichten nog invloedrijker is dan ons werk over oordeelsvorming en een van de grondslagen is geworden van de ge- dragseconomie.

Tot het moment waarop verhuizingen het moeilijk maakten om verder te gaan, profiteerden Amos en ik van de uitzonderlijk gelukkige omstan­digheid van een gezamenlijk denkvermogen dat superieur was aan waar­over ieder flexplek huren apeldoorn van ons afzonderlijk beschikte en van een omgang die ons werk zowel plezierig als productief maakte. Onze samenwerking op het punt van oordeels- en besluitvorming leidde tot de Nobelprijs die mij in 2002 werd toegekend en die Amos met mij gedeeld zou hebben als hij niet in 1996 op de leeftijd van 59 jaar was gestorven.5

Waar staan we nu?

Dit boek is niet bedoeld als een uiteenzetting over het vroege onderzoek dat Amos en ik samen hebben uitgevoerd; dat werk is in de loop van de jaren al door veel competente auteurs verricht. Mijn belangrijkste doel op dit moment is een beeld van de werking van onze geest te schetsen dat berust op recente ontwikkelingen in de cognitieve en sociale psychologie. Een van de belangrijkste van deze ontwikkelingen is dat we nu flexplek huren enschede zowel de wonderbaarlijke prestaties als de gebreken van intuïtief denken beter be­grijpen.

Amos en ik hebben ons niet beziggehouden met correcte intuïties, los van de terloopse opmerking dat heuristieken bij de oordeelsvorming ‘heel nuttig zijn, maar soms tot ernstige en stelselmatige fouten leiden’. We hebben ons geconcentreerd op biases, omdat we die op zich interessant vonden en omdat ze inzicht gaven in de heuristieken die mensen bij het beoordelen van situaties gebruiken. We hebben ons niet afgevraagd of alle intuïtieve oordelen onder onzekerheid het product zijn van de heu­ristieken die we onderzochten; het is nu duidelijk dat dit niet het geval is. In het bijzonder worden de correcte intuïties van experts beter flexplek huren breda verklaard door de effecten van een langdurige praktijk dan door heuristieken.6 We zijn nu in staat een rijker en evenwichtiger beeld van intuïtieve oordelen

 

Logistieke doelstellingen

Logistieke doelstellingen
Keuze personele organisatie
Breve (1988) stelt dat de logistieke doelstelling een relatief nieuwe doelstelling is in organisaties. In haar flexplek huren amersfoort algemeenheid formuleert hij de hoofddoelstel- Hoofdling als: ‘de verbetering van het customer-service-level bij een verlaging van doelstelling de integrale kosten’. Naar onze mening moet deze doelstelling juister geformuleerd worden in de vorm van: • 6f het verbeteren van customer service bij het huidige niveau van integrale kosten; • 6f het verlagen van de integrale kosten, die behoren bij het huidige customer-serviceniveau.
Toch is het zinvol om te vermelden dat Breve drie mogelijkheden ziet om het customer-serviceniveau te verbeteren, en wel door: 1 verkorting van de doorlooptijd; 2 verbetering van de leveringsbetrouwbaarheid; 3 flexplek huren apeldoorn verhoging van de flexibiliteit.
Tezamen met de doelstelling ‘verlaging van de integrale kosten’ ziet Breve in de verbijzondering van de hoofddoelstelling vier doelstellingen van de logistiek. Geformuleerd in een volzin: ‘Het doel van de logistiek is om de doorlooptijd te verkarten, de leveringsbetrouwbaarheid te verbeteren, de flexibiliteit te verhogen en de integrale kosten te verlagen: Het is belangrijk dat deze doelstellingen met elkaar in verband worden gezien. Ze zijn onderling afhankelijk en flexplek huren enschede kunnen niet los van elkaar worden nagestreefd (zie figuur 3.4).
Steeds moeten de resultaten die op een bepaald terrein worden geboekt, aan de andere doelstellingen worden getoetst. Het gevolg hiervan is dat verbetering van de customer service (het uiteindelijke doel) zodanig moet plaatsvinden dat de doelstellingen ten aanzien van doorlooptijd, leveringsbetrouwbaarheid en flexibiliteit (met hun kostenconsequenties) steeds onderling in balans blijven. Van de drie genoemde doelstellingen be’invloedt de flexplek huren breda leveringsbetrouwbaarheid de customer service (de tevredenheid van de klant) het meest direct. Leveringsonbetrouwbaarheid schept namelijk een onzekere situatie die, meer nog dan een lange levertijd ( doorlooptijd), als onprettig wordt ervaren. Immers, met een lange doorlooptijd kan nog rekening worden gehouden.

Een mogelijke marketingdoelstelling

In veel branches tekenen zieh tendensen af die wijzen op uitschakeling van grossiers en/ ofd etaillisten. Wanneer een grossier binnen hetzelfde distributiekanaal de taak van een detaillist op zieh neemt, spreekt flexplek huren amersfoort men van voorwaartse integratie; neemt de grossier de taak van de producent over, dan hebben we te maken met achterwaartse integratie. Het tegengestelde van integratie noemt men differentiatie. In feite worden bij integratie de flexplek huren apeldoorn markten prijsvorming tussen twee schakels in een distributiekanaal geelimineerd. Dit betekent echter niet dat bepaalde functies worden uitgeschakeld. Zo vervult het grootwinkelbedrijf zowel de detailals de groothandelsfunctie.
Naast deze samenwerkingsmogelijkheden binnen eenzelfde distributiekanaal kan er ook tussen bijvoorbeeld grossiers in verschillende distributiekanalen worden samengewerkt: er is dan sprake van parallellisatie of horizontale integratie; hiertegenover staat specialisatie. Een fusie kan flexplek huren enschede worden aangemerkt als de meest verregaande vorm van horizontale samenwerking (ook verticaal zijn fusies uiteraard mogelijk). Het begrip parallellisatie is echter ruimer: ook het opnemen van een nieuwe productgroep in het assortiment is hiervan een voorbeeld.
TUSSENVRAAG 2.9 TNT Post heeft besloten om veel kleine postkantoren te vestigen in supermarkten. Over welke samenwerkingsvorm spreken we hier?
2.4.2 Distributiespreiding De distributiespreiding is een kengetal dat weergeeft hoeveel wederverkopers/tussenhandelaren het product van een leverancier in hun assortiment voeren. Het streefcijfer met betrekking tot dit kengetal moet worden ontleend aan de marketingdoelstellingen van de leverancier.
Een mogelijke marketingdoelstelling van een fabrikant zou kunnen luiden: het behalen van een marktaandeel van 20% op de Nederlandse markt. Een concretisering van deze marketingdoelstelling zou kunnen zijn: het realiseren van een distributiespreiding van 60%. Dit betekent dat ernaar wordt gestreefd dat het door de fabrikant aangeboden product opgenomen wordt in het assortiment van 60% van de winkels in een bepaalde branche. Een distributiespreiding van 60% zegt op zichzelf nog niets over de omzet die in de desbetreffende markt of het flexplek huren breda marktsegment valt te behalen. Het kan zijn dat een concurrent met een distributiespreiding van 30% in hetzelfde marktsegment een hagere omzet behaalt. Afgezien van de bijdrage die de overige instrumenten uit de marketingmix hieraan leveren, wordt dit veroorzaakt door de verschillen in de gemiddelde omzet per vestigingspunt. De concurrent is erin geslaagd zijn producten opgenomen te krijgen in het assortiment van de detailhandelsvestigingen met een gemiddeld hagere omzet per vestiging dan die waar wij vertegenwoordigd zijn.

Lead time management

Organisatorische integratie In de klassieke bedrijfsorganisatie is sprake van functioneel gescheiden afdelingen. Ook op logistiek gebied is dat vaak het geval. De inkoper koopt grote hoeveelheden in flexplek huren amersfoort om een Jage prijs te kunnen bedingen, productiemanagers plannen grote series om zo weinig mogelijk te behoeven omstellen en marketing/sales wil op ieder moment ieder product uit voorraad kunnen leveren. Het managen van een organisatie in flexplek huren apeldoorn dit traditionele, functionele model is te vergelijken met het monteren van een ingewikkeld IKEA-wandmeubel, waarvan de montage-instructie is zoekgeraakt. Door de aanwezigheid van vele silo’s/schotten tussen afdelingen is het niet mogelijk om aan customer-servicewensen te voldoen, in een acceptabele lead time voor producten die een herkamst op wereldschaal kennen.
Bedrijven hebben generalisten nodig, die de touwtjes tussen verschillende Organisatoriafdelingen aan elkaar flexplek huren enschede knopen. Zij moeten zorgen voor organisatorische sehe integratie integratie. Deze integratiemanagers komen we tegen onder namen als supply chain of demand chain manager. Zij hebben primair een marktfocus, met een scherp oog voor customer service als de enige mogelijkheid om concurrentievoordeel te behalen.
In dit beknopte overzicht van de door Christopher (2004) gesignaleerde trends treffen we zeer veel voorbeelden aan van onderwerpen die in een logistiek tekstboek behandeld moeten worden. Zander compleet te willen zijn, noemen we de volgende onderwerpen: • inkoop op nationale en wereldwijde schaal; • het voldoen aan de wensen van industriele afnemers en consumenten flexplek huren breda (marketing/ customer service); • het beheersen van doorlooptijden; • het efficient produceren; • het op tijd distribueren; • het beheersen van de logistieke kosten; • het bijdragen door logistiek aan de winstgevendheid van een bedrijf; • het afbreken van de muren tussen verschillende bedrijfsfuncties; • het samenwerken tussen bedrijven in een vraaggestuurde supply chain.
Als je nu nog eens aandachtig kijkt naar de inhoudsopgave van dit boek, dan zul je zien dat de meeste onderwerpen een plaats hebben gekregen.

‘Logistiek en Supply Chains’

lnnovatieprogramma ‘Logistiek en Supply Chains’ Om de ambitie te realiseren is innovatie nodig. De Commissie Van Laarhoven pleit daarom voor een innovatieprogramma ‘Logistiek en Supply Chains’. In de huidige situatie kamen de gewenste grootschalige innovaties niet zelfstandig van de grond (‘marktfalen’). Marktpartijen moeten gezamenlijk investeren, maar dit kantoorruimte huren amersfoort gebeurt onvoldoende vanwege vertrouwenskwesties, verdelingsvraagstukken (wie investeert en wie profiteert) en het feit dat de innovaties zo vernieuwend zijn dat er een drempel is om als eerste te investeren. Het innovatieprogramma moet helpen deze dilemma’s te overkomen. De overheid kan hier een rol van betekenis speien en kantoorruimte huren apeldoorn een bijdrage leveren aan het innovatieprogramma. Daarnaast is van belang dat de overheid zorg draagt voor het ontwikkelen en voeren van een integraal beleid en het zetten van gunstige randvoorwaarden. De focus binnen het innovatieprogramma ligt op het ondersteunen van de ‘kampioenen’. Er wordt aangesloten en ingezet op het versterken van bestaande ideeen, concepten en initiatieven kantoorruimte huren enschede van grote bedrijven (verladers, logistieke en andere dienstverleners en knooppunten/mainports) die ontwikkeld zijn in samenwerking met Nederlandse kennisinstituten. Grate bedrijven beschikken over de marktmacht, overtuigingskracht en kritische massa om grootschalige innovaties succesvol te irritieren. De focus op deze grote ‘kampioenen’ zal leiden tot een concentratie van innovatiefvermogen dat versnellend zal werken. Vanzelfsprekend dient aanvullend beleid gericht te zijn op de verspreiding van kennis en innovaties naar het midden- en kleinbedrijf (mkb ). Het kantoorruimte huren breda innovatieprogramma dient zieh te richten op verder onderzoek en ontwikkeling van een tweetal thema’s: ketenregie en -configuratie in de markten de regierol van knooppunten/mainports. Binnen ketenregie en -configuratie gaat het om twee concepten: het Cross Chain Control Center ( 4C) en servicelogistiek.
Cross Chain Control Center Het 4C-concept gaat over gezamenlijke ketenregie en -configuratie van een aantal grote verladers over meerdere supply chains. De opzet is om bij Breda aan de Al6 een Cross Chain Control Center ( 4C) te bouwen als een soort coördinatiecentrum. Dit is te vergelijken met het Operations Control Center van de KLM. Dit is een gebouw van waaruit alle vliegbewegingen van de KLM wereldwijd worden gecoördineerd, inclusief de activiteiten in en om het vliegtuig.

Herverdeling van werk

Per saldo kunnen we over deze periode dus eerder spreken van herverdeling van werk dan van creatie van werk. Het werkgelegenheidssucces na 1995 staat buiten kijf en blijft het succes van Paars, wat de ‘puinhoop-ideologen’ er ook van mogen zeggen. Maar ook deze periode speelt de kantoorruimte huren amersfoort herverdeling een belangrijke rol. Van 1995 tot 2001 • groeide het aantal banen met 18,7°/o ; • het aantal voltijdbanen echter met 11,2%; • het aantal deeltijdbanen daarentegen met 29,4%;
• zodat het arbeidsvolume uiteindelijk per saldo toenam met i5,9%. Het duurde dus 25 jaar voor de crisis van de jaren zeventig en tachtig geheel was overwonnen, en dan nog gedeeltelijk door herverdeling kantoorruimte huren apeldoorn van werk. Inmiddels dient zieh een nieuwe structurele crisis aan die ons arbeidsbestel drastisch zal veranderen. De recente geschiedenis kan ons leren hoe langdurig de effecten kunnen zijn.
In die jaren ging onder de oppervlakte de structurele uitstoot uit het arbeidsbestel onverminderd door. In de abstracte herseneconomie kan een aantal mensen niet meer de productiviteit opbrengen die kantoorruimte huren enschede minimaal is vereist. Dat probleem doet zieh vooral, maar niet uitsluitend, voor aan de onderkant van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij een derde ‘problematische alfabeten’ die niet meer in aanmerking komt voor werk bij het callcenter of de bierbrouweflJ. Stilaan heeft de verzorgingsstaat een andere functie gekregen. Oorspronkelijk was het stelsel van sociale zekerheid ontworpen om de risico’s op te vangen die elke werkende loopt. Ouderdom bijvoorbeeld kon aan het kantoorruimte huren breda begin van de 2oe eeuw in termen van een verzekerbaar risico worden beschouwd. Slechts een beperkt aantal mensen werd veel ouder dan 65 jaar. Dat is gelukkig al lang niet meer zo. De andere kant van de medaille is dat de ouderdomsvoorziening een structureel karakter heeft gekregen, dat in de komende decennia als gevolg van de vergrijzing in volle omvang zichtbaar zal worden.

Netwerken zijn samenstelsels van knooppunten

Tegen het einde van de eeuw viel de Berlijnse Muur, waarmee de grootste bureaucratie ter wereld, het sovjetsysteem, implodeerde. De rol van het totalitarisme in de wereld was daarmee uitgespeeld, op enkele enclaves ( Cuba, Noord-Korea) na. Sindsdien zien we de contouren ontstaan van een nieuw kantoorruimte huren amersfoort economisch model dat Manuel Castells1 omschrijft als een ‘netwerkmaatschappij’, met als bijbehorende economische organisatiestructuur de ‘netwerkonderneming.’ Netwerken zijn samenstelsels van knooppunten; open kantoorruimte huren apeldoorn structuren, die zieh onbegrensd kunnen uitbreiden.
‘Netwerken zijn het aangewezen instrument voor een kapitalistische economie die is gebaseerd op innovatie, globalisering en gedecentraliseerde concentratie; voor een organisatie van werk, werknemers en ondernemingen gericht op flexibiliteit en aanpassing; voor een cultuur van kantoorruimte huren enschede eindeloze deconstructie en reconstructie; voor een sociale organisatievorm gericht op de overwinning van de ruimte en vernietiging van detijd.”
Schumpeters creatieve destructie voltrekt zieh nu in real time. De economische basis van de ‘industriele’ economie bestond uit het genereren en verspreiden van goedkope energie. Energie drijft het fysiek kapitaal kantoorruimte huren breda aan – het machinepark – dat is gebonden aan plaats. Fysiek kapitaal is ‘gestold’ financieel kapitaal. En de bureaucratie, de organisatiestructuur.van de industriele massaproductie, is gericht op de reproductie van de productiemiddelen als doel op zichzelf. De netwerkeconomie is wat Castells noemt ‘informationeel’ van aard: zij
is gebaseerd op het genereren en verspreiden van goedkope informatie door toepassing van kennis. Informatie is echter niet ‘gestold’, maar ‘vloeibaar’, want niet gebonden aan plaats -zij stroomt net zo gemakkelijk over de wereld als financieel kapitaal. Daarom is de ‘netwerkeconomie’ tevens mondiaal van aard: productie en consumptie worden in toenemende mate georganiseerd op wereldschaal. Het ontstaan van de nieuwe ‘informationele wereldeconomie’ heeft belangrijke gevolgen voor de wijze waarop ondernemingen zijn gestructureerd en worden bestuurd. In een netwerkonderneming is het systeem van middelen niet statisch, maar het wordt opgebouwd uit knooppunten die bestaan uit min of meer autonome segmenten die elk hun eigen doelen nastreven en dus gelijktijdig kunnen functioneren in andere netwerken met andere bijbehorende doelen. We zien dit model bijvoorbeeld in de voortdurend wisselende strategische allianties tussen ondernemingen.