Benoembaarheidseis

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester Ingevolge art. 61 Gemw wordt de burgemeester benoemd door de regering voor een periode van zes jaar. Als enige benoembaarheidseis stelt de Gemeentewet het Nederlanderschap (art. 63). Ook voor de burgemeester gelden onverenigbare betrekkingen. Hij mag geen raadslid zijn en geen ambtenaar van de gemeente (art. 68 Gemw). Voor de flexplek huren amersfoort burgemeester geldt een verbod op dezelfde handelingen als voor de gemeenteraadsleden (art. 69 Gemw). De burgemeester moet in de gemeente wonen, tenzij hij een ontheffing heeft van de Commissaris van de Koningin. Wanneer er flexplek huren apeldoorn tijdelijk geen burgemeester is (vacature) of wanneer de burgemeester tijdelijk het ambt niet kan vervullen (ziekte, vakantie), wordt hij vervangen door een wethouder (die het college van burgemeester en wethouders aanwijst).
College van burgemeester en wethouders De burgemeester vormt samen met de wethouders het flexplek huren enschede college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is voorzitter van dit college (art. 34 Gemw). De vergaderingen van het college zijn in beginsel niet openbaar (art. 54 Gemw). Wanneer binnen het college over aan de orde zijnde zaken geen
56 2 Staatsrecht algemeen
overeenstemming bestaat, wordt er gestemd. Wanneer de stemmen staken (het aantal voor- en tegenstemmers is gelijk), wordt opnieuw gestemd (in dezelfde of in een volgende vergadering). Staken dan weer de stemmen, dan beslist de voorzitter. Het college van burgemeester en wethouders kan de uitoefening van één of meer van zijn bevoegdheden opdragen aan één of meer leden van het college, tenzij de regeling waarop die bevoegdheid steunt zich daartegen verzet (art. 168 Gemw). De opgedragen bevoegdheid wordt uit naam en onder verantwoordelijkheid van het college uitgeoefend. Het gaat hier dus om mandaat en niet om delegatie. De stukken die van de raad en van het college van burgemeester en flexplek huren breda wethouders uitgaan, worden door de burgemeester (art. 75 Gemw) ondertekend. Stukken die uitgaan van de gemeenteraad worden ook ondertekend door de griffier (art.32a Gemw). Stukken die uitgaan van het college van burgemeester en wethouders worden ook ondertekend door de secretaris (art. 59a Gemw).
Ondersteunende functionarissen en commissies De hiervoor genoemde organen worden ondersteund door functionarissen, te weten de secretaris en griffier, de rekenkamer en andere commissies.
Secretaris en griffi.er In elke gemeente is er een gemeentesecretaris en een griffier (art. 100 Gemw). Een secretaris en een griffier ondersteunen het college van burgemeester en wethouders bij het uitoefenen van hun taken.
De secretaris wordt door het college van burgemeester en wethouders benoemd, geschorst en ontslagen. De griffier word door de raad benoemd, geschorst en ontslagen. Voor beide functionarissen gelden dezelfde bepalingen over verboden handelingen als voor de raadsleden (art. 101 Gemw).

Taken en bevoegdheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de Staten-Generaal kunnen als volgt worden gerubriceerd: a medewetgever; b controleorgaan van de regering.
Om deze taken te kunnen uitoefenen is aan de Staten-Generaal een aantal bevoegdheden toegekend, soms alleen flexplek huren amersfoort aan de Tweede Kamer, soms aan de Eerste Kamer, soms aan beide Kamers.
Ad a Medewetgever Wetsvoorstellen worden gewoonlijk bij de Staten-Generaal ingediend door de regering. Beide Kamers der Staten-Generaal moeten met de wetsvoorstellen van de regering instemmen, wil uiteindelijk sprake kunnen zijn van een rechtsgeldige wet. Naast de regering heeft in art. 82 Gw ook de Tweede Kamer het recht gekregen om wetsvoorstellen in te dienen. Dit noemt men het recht van initiatief
Ook heeft de Tweede Kamer in art. 84 Gw het recht gekregen om wijzigingen aan te brengen in flexplek huren apeldoorn wetsvoorstellen die door de regering zijn ingediend. Dit noemt met het recht van amendement. Dit recht, dat in 1848 in de Grondwet is opgenomen, heeft de invloed van de Staten-Generaal op de wetgeving sterk vergroot. Als de Tweede Kamer onoverkomelijke bezwaren heeft tegen een onderdeel van een wetsvoorstel en het ingrijpend amendeert, neemt de regering soms het voorstel terug om een gewijzigd voorstel in te dienen. De Eerste Kamer beschikt niet over het recht van amendement. Indien de Eerste Kamer bezwaren heeft tegen een wetsontwerp, kan deze Kamer het ontwerp slechts in zijn geheel verwerpen. Niettemin kan de regering in de Eerste Kamer zodanige toezeggingen doen dat de Eerste Kamer overstag gaat en het wetsvoorstel toch aanvaardt.
36 2 Staatsrecht algemeen
Tot de rechten van het parlement als medewetgever wordt traditioneel ook het budgetrecht gerekend. Dit is het recht van het parlement om mee te werken aan de jaarlijkse begroting van uitgaven van de staat. Deze begroting wordt vastgesteld bij wet, volgens de procedure die in subparagraaf 2.3.1 wordt beschreven. De begroting vermeldt de maximumbedragen flexplek huren enschede die door de regering voor de gestelde doelen kunnen worden uitgegeven. De begroting is geen wetgeving in die zin dat het daarbij gaat om algemeen verbindende voorschriften. Het is met andere woorden een formele wet, die niet ook een materiële wet is.
Ad b Controleorgaan van de regering Als controleorgaan van de regering beschikken de Staten-Generaal onder meer over de bevoegdheid om een interpellatie te houden. Dit recht is geregeld in art. 68 Gw:
‘De ministers en de staatssecretarissen geven de Kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling flexplek huren breda of schriftelijk de door één of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.’

Positief recht

Positief recht Het nu geldende, vastgestelde recht noemen we het positieve recht. Dat positieve recht wordt onderscheiden van het recht dat vroeger gold of het recht dat niet geldt omdat het niet door de overheid is erkend. Om te weten wat er nu geldt, is het nodig te kijken in de nu geldende flexplek huren amersfoort wet en naar de uitleg die de rechter er nu aan geeft.
De vindplaatsen van het recht worden ook wel de rechtsbronnen genoemd. De belangrijkste rechtsbronnen zijn: de Grondwet, wetten, verdragen, de jurisprudentie en het gewoonterecht. Hierna wordt op deze rechtsbronnen afzonderlijk ingegaan.
1.3.1 Grondwet In de Grondwet is de grondslag van de Nederlandse staatsinrichting en de rechtsorde te vinden. Het is een belangrijke kennisbron van ons staatsrecht.
1.3.2 Wetten Het begrip ‘wet’ als flexplek huren apeldoorn kennisbron van het recht moet hier worden begrepen in een ruime betekenis van het woord, namelijk: bindende rechtsregel. Bindend wil zeggen: overheid en burgers zijn verplicht de rechtsregel in acht te nemen.
Een bindend voorschrift van de overheid wordt een wet in materiële zin genoemd. Deze materiële wetten kunnen door allerlei overheidsorganen worden uitgevaardigd, bijvoorbeeld door de gemeenteraad of Provinciale Staten. Deze voorschriften gelden in de gemeente of in de provincie en worden dan verordeningen genoemd. Deze verordeningen zijn meestal wetten in materiële zin, want het zijn algemene regelingen die bindend zijn voor eenieder. Er zijn echter ook flexplek huren enschede verordeningen die niet zijn te beschouwen als materiële wetten, omdat zij geen voor de burgers bindende voorschriften bevatten. Het begrip ‘materiële wet’ moet goed worden onderscheiden van het begrip ‘formele wet’. De benaming formele wet is voorbehouden aan de wetgevende producten die regering en Staten-Generaal samen maken. Deze producten heten wetten in fo rmele zin. De meeste wetten in formele zin zijn algemene regelingen: dan zijn het dus ook wetten in materiële zin. De volgende combinaties kunnen worden gemaakt: wetten in formele zin, tevens wetten in materiële zin; bijvoorbeeld het BW; wetten in formele zin, niet tevens wetten in materiële zin; bijvoorbeeld een flexplek huren breda begrotingswet; wetten in materiële zin, niet tevens wetten in formele zin; bijvoorbeeld de algemene plaatselijke verordening van een gemeente. De begrippen materiële wet/formele wet moeten goed worden onderscheiden van de hiervoor behandelde begrippen formeel recht/materieel recht.

Afkeer van verlies

De veronderstelling van afkeer van verlies heeft in de economische theorie een centrale rol gespeeld. Maar net zoals het concave karakter van de waarde van winsten afkeer van risico inhoudt, brengt het convexe flexplek huren amersfoort karakter van de waarde van verliezen zoeken naar risico met zich mee. Het opzoeken van risico bij verliezen is zelfs een sterk effect, vooral wanneer er een grote kans is op verlies. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin iemand gedwongen wordt tot een keuze tussen een kans van 85 procent om 1000 dollar te flexplek huren apeldoorn verliezen (met een kans van 15 procent om niets te verliezen) en een zeker verlies van 800 dollar. Een grote meerderheid van mensen spreekt dan een voorkeur uit voor de gok boven het zekere verlies. Deze keuze zoekt het risico op omdat de verwachting van de gok (- 850 dollar) ongunstiger is dan de verwachting van het zekere verlies (- 800 dollar). Het opzoeken van risico in het gebied van verliezen is bevestigd door verschillende onderzoekers (Fishburn en Kochnberger, 1979; Hershey en Schoemaker, 1980; Payne, Laughhunn en Crum, 1980; Slovic, Fischhoff en Lichtenstein, 1982). Het is ook waargenomen bij niet-geldelijke uitkomsten, zoals uren van pijn (Eraker en Sox, 1981) en verlies van mensenlevens (Fischhoff, 1983; Tversky, 1977; Tversky en Kahneman, 1981). Is het flexplek huren enschede verkeerd om afkeer van risico te hebben in het gebied van winsten en het risico op te zoeken in het gebied van verliezen? Deze voorkeuren beantwoorden aan dwingende intuïties over de subjectieve waarde van winsten en verliezen, en het uitgangspunt is dat mensen het recht hebben op hun eigen waarden. We zullen echter zien dat een S-vormige waardefunctie implicaties heeft die vanuit een normatief gezichtspunt onaanvaardbaar zijn. Om in te gaan op de normatieve kwestie gaan we over van psychologie op beslissingstheorie. We kunnen zeggen dat de moderne beslissingstheorie begint bij het pionierswerk van Von Neumann en Morgenstern (1947), die enkele kwalitatieve principes of axioma’s hebben vastgelegd die de voorkeuren van een rationele beslisser zouden moeten bepalen. Hun axioma’s waren transitiviteit (als Ade voorkeur heeft boven B, en B boven C, heeft A de voorkeur boven C) en substitutie (als Ade voorkeur heeft boven B, heeft een gelijke kans om A of C te krijgen de voorkeur boven een gelijke kans om Bof C te krijgen), met nog andere condities met een meer technisch karakter. De normatieve en de descriptieve status van de axioma’s van rationele keuze zijn het voorwerp geweest flexplek huren breda van uitvoerige discussies. In het bijzonder is er overtuigend bewijs dat mensen het axioma van substitutie niet altijd volgen en er bestaan grote verschillen van inzicht over de normatieve merite van dit axioma (bijvoorbeeld Allais en Hagen, 1979). Alle analyses van rationele keuze berusten echter op twee principes: dominantie en invariantie. Dominantie vereist dat als vooruitzicht A in elk opzicht ten minste even goed is als vooruitzicht B, en ten minste in één opzicht beter dan B, Ade voorkeur heeft boven B. Invariantie vereist dat de rangorde van voorkeur tussen vooruitzichten niet afhankelijk is van de manier waarop ze worden beschreven. In het bijzonder geldt dat twee versies van een keuzeprobleem waarvan wordt ingezien dat ze gelijkwaardig zijn wanneer ze in combinatie gepresenteerd worden, ook dezelfde voorkeur oproepen wanneer ze afzonderlijk gepresenteerd worden. We kunnen nu aantonen dat aan de eis van invariantie, hoe elementair en onschuldig deze ook mag lijken, niet in alle gevallen voldaan kan worden.

De exacte percentages

Een stad heeft twee ziekenhuizen. In het grotere ziekenhuis worden per dag 45 baby’s geboren, in het kleinere ziekenhuis ongeveer 15. Zoals bekend is ongeveer 50 procent van de baby’s een flexplek huren amersfoort jongetje. De exacte percentages verschillen echter van dag tot dag – soms meer dan 50 procent, soms minder. Gedurende één 1aar noteerden beide ziekenhuizen de dagen waarop meer dan 60 procent van de geboren baby’s een jongetje was. Welk ziekenhuis maakte de meeste van die dagen mee? • Het grotere ziekenhuis (21) • Het kleinere flexplek huren apeldoorn ziekenhuis (21) • De percentages waren ongeveer gelijk (binnen een marge van 5 procent) (53)
De waarden tussen haakjes geven het aantal studenten aan dat voor dat antwoord gekozen had. De meeste respondenten meenden dat de kans op méér dan 60 procent jongetjes in het kleine en grote ziekenhuis ongeveer gelijk was, waarschijnlijk omdat deze uitkomsten door dezelfde statistiek beschreven waren en dus even representatief waren voor de populatie als geheel. Maar volgens de steekproeftheorie zal het aantal dagen waarop meer dan 60 procent van de pasgeboren baby’s een jongetje is het grootst zijn in het kleine ziekenhuis, aangezien flexplek huren enschede een omvangrijke steekproef minder zal afwijken van de 50 procent. Dit fundamentele statistische concept maakt overduidelijk geen deel uit van ons systeem van intuïtieve inschatting. Een vergelijkbare ongevoeligheid voor steekproefomvang is waargenomen bij schattingen van a-posteriorikansen, oftewel de kans dat een steekproef uit een bepaalde populatie afkomstig is, en niet uit een andere. Neem het volgende voorbeeld:
Er is een pot met knikkers, waarvan twee derde een bepaalde kleur heeft en een derde een andere kleur. Iemand heeft vijf knikkers uit de pot getrokken en ontdekt dat vier ervan rood zijn en één wit. Iemand flexplek huren breda anders heeft twintig knikkers uit de pot gehaald, waarvan er twaalf rood zijn en acht wit. Wie van de twee individuen zou nu eerder denken dat de pot voor twee derde gevuld is met rode knikkers en voor een derde met witte knikkers, in plaats van andersom?

Een overeenkomstige bias

Een overeenkomstige bias vertekent de beoordeling van het geluk van Californiërs. Wanneer u een vraag krijgt over het geluk van Californiërs, roept dit bij u waarschijnlijk een beeld op van een flexplek huren amersfoort  karakteristiek aspect van Californië, zoals een trektocht in de zomer of het milde winterklimaat. De kokerillusie komt tot stand omdat Californiërs maar weinig aandacht geven aan deze aspecten van hun leven. Bovendien zullen gevestigde Californiërs niet snel denken aan het klimaat wanneer ze gevraagd worden naar een samenvattende beoordeling van hun leven. Als je daar je hele leven gewoond hebt en niet veel reist, is flexplek huren apeldoorn wonen in Californië net zoiets als tien tenen hebben: prettig, maar niet iets waar je veel over nadenkt. Gedachten over willekeurig welk aspect van het leven springen er gemakkelijker uit wanneer een contrasterend alternatief direct voorhanden is.
Mensen die pas kort geleden naar Californië zijn verhuisd zullen anders reageren. Denk aan een ondernemende figuur uit Ohio die zijn geluk zoekt in een beter klimaat. Gedurende enkele jaren flexplek huren enschede na de verhuizing zal een vraag over zijn tevredenheid met zijn leven hem waarschijnlijk aan de verhuizing herinneren en ook gedachten oproepen over de verschillende klimaten in de twee staten. De vergelijking zal ongetwijfeld in het voordeel van Californië uitvallen en de aandacht voor dat aspect kan het gewicht van dat aspect in de ervaring vertekenen. Maar de kokerillusie kan ook geruststelling met zich meebrengen. Ongeacht of iemand na de verhuizing werkelijk gelukkiger is, zal hij zichzelf flexplek huren breda als gelukkiger presenteren omdat de gedachten over het klimaat hem doen geloven dat hij dat is. De kokerillusie kan ertoe leiden dat mensen een verkeerd beeld krijgen van hun huidige staat van welzijn en van het geluk van anderen, en ook van hun eigen geluk in de toekomst. Hoeveel tijd van hun dag brengen mensen die verlamd zijn door in een slechte stemming?

Het leven als een verhaal

Besluiten die niet de best mogelijke ervaring opleveren en foutieve voorspellingen van toekomstige gevoelens zijn beide slecht nieuws voor mensen die geloven in de rationaliteit van keuzen. Het onderzoek kantoor huren amersfoort met de koude hand heeft laten zien dat we er niet volledig van op aan kunnen dat onze voorkeuren onze belangen weerspiegelen, zelfs als ze op persoonlijke ervaring gebaseerd zijn, en zelfs als de herinnering aan die ervaring het afgelopen kwartier was vastgelegd. Voorkeuren en beslissingen worden door herinneringen gevormd, en de herinneringen kunnen onjuist zijn. De gegevens zetten een kantoor huren apeldoorn groot vraagteken bij het idee dat mensen consistente voorkeuren hebben en weten hoe ze die voorkeuren maximaal kunnen realiseren, een idee dat de hoeksteen vormt van het model van de rationele actor. In het ontwerp van onze mentale toerusting is een inconsistentie ingebouwd. We hebben sterke voorkeuren over de duur van onze ervaringen van pijn en plezier. We willen dat pijn kort duurt en dat plezier zo lang mogelijk aanhoudt. Maar ons geheugen, een functie van Systeem l, is geëvolueerd om het meest intense moment van een episode van pijn of plezier (de piek) vast te leggen, en de gevoelens bij de afloop van die episode. Een herinnering die geen rekening houdt kantoor huren enschede met duur zal onze voorkeur voor lang plezier en korte pijn niet kunnen dienen.
‘De manier waarop je over je mislukte huwelijk denkt, komt helemaal voort uit het gezichtspunt van het terugblikkende zelf Een scheiding is net zoiets als een symfonie met een krassend geluid aan het einde: het fe it dat het slecht a-fliep betekent niet dat het alleen maar slecht was.’
‘Dit is een ernstig geval van verwaarlozing van duur. Je geeft het goede en het slechte deel van je ervaring een gelijk gewicht, hoewel kantoor huren breda het goede deel tien keer zo lang duurde als het andere deel.’
Toen ik nog maar pas begonnen was met mijn onderzoek naar het meten van ervaring heb ik een voorstelling van Verdi’s opera La Traviata bijgewoond. Los van de prachtige muziek is het ook een ontroerend verhaal over de liefde tussen een jonge edelman en Violetta, een vrouw uit de demi-monde. De vader van de jongeman benadert Violetta en overtuigt haar ervan dat ze haar minnaar moet opgeven om de eer van de familie en de huwelijkskansen van de zuster van de jongeman te beschermen. In een opwelling van ultieme zelfopoffering geeft Violetta voor dat ze de man die ze aanbidt afwijst. Niet lang daarna valt ze ten prooi aan de tering (de negentiende-eeuwse term voor tuberculose). In het laatste bedrijf ligt Violetta, omringd door enkele vrienden, op haar sterfbed. Haar geliefde is gealarmeerd en spoedt zich naar Parijs om haar te zien. Bij het horen van dit nieuws wordt ze opnieuw vervuld van hoop en vreugde, maar tegelijkertijd gaat haar gezondheid snel achteruit.

Kaders en de werkelijkheid

In 2006 stonden Italië en Frankrijk tegenover elkaar in de finale van de wereldbeker. In de twee volgende zinnen kantoor huren amersfoort wordt de uitslag bekendgemaakt: ‘Italië heeft gewonnen.’ ‘Frankrijk heeft verloren.’ Hebben deze mededelingen dezelfde betekenis? Het antwoord hangt af van wat je onder betekenis verstaat. In een logische redenering zijn de twee beschrijvingen van de uitkomst van de wedstrijd uitwisselbaar omdat ze dezelfde toestand kantoor huren apeldoorn van de wereld beschrijven. Zoals de filosofen zeggen: hun waarheidvoorwaarden zijn identiek: als één van deze zinnen waar is, is de andere zin dat ook. Zo wordt de wereld begrepen door Econs. Hun overtuigingen en voorkeuren zijn verankerd in de werkelijkheid. De objecten van hun keuzen zijn toestanden van de wereld die niet beïnvloed worden door de woordkeus in hun beschrijving. Maar er is nog een ander begrip van het woord ‘betekenis’, waarbij ‘Italië heeft gewonnen’ en ‘Frankrijk heeft verloren’ helemaal niet dezelfde betekenis hebben. In dit geval is de betekenis van een kantoor huren enschede zin wat er in uw associatiemechanisme gebeurt als u de zin begrijpt. De twee zinnen roepen duidelijk verschillende associaties op. ‘Italië heeft gewonnen’ roept gedachten op over het Italiaanse elftal en wat het heeft gedaan om te winnen. ‘Frankrijk heeft verloren’ roept gedachten op over het Franse elftal en wat het heeft gedaan waardoor het verloor, met inbegrip van de kopstoot die aan een Italiaanse speler werd toegebracht door de Franse ster Zidane. In termen van de associaties die ze teweegbrengen – de manier waarop Systeem 1 erop reageert – betekenen de twee zinnen inderdaad kantoor huren breda verschillende dingen. Het feit dat in logisch opzicht equivalente uitspraken verschillende reacties oproepen, maakt het voor Humans onmogelijk om zo betrouwbaar operationeel te zijn als Econs.

Emotioneel evenwicht

Omdat thuisblijven voor deze fan een slechtere zaak is, is hij sterker gemotiveerd om de wedstrijd bij te wonen en daarom ook meer geneigd om de sneeuwstorm te trotseren. Dit zijn onbewuste berekeningen kantoor huren amersfoort van emotioneel evenwicht, van het soort dat Systeem r zonder nadere overwegingen uitvoert. De emoties die mensen met de stand van hun mentale rekeningen verbinden, worden in de economische standaardtheorie niet erkend. Een Econ zou zich realiseren dat het kaartje al betaald is en niet ingewisseld kan kantoor huren apeldoorn worden. De kosten van het kaartje zijn reeds gemaakt en voor de Econ zou het niet uitmaken of hij het kaartje voor de wedstrijd gekocht had of het van een vriend had gekregen (aangenomen dat Econs vrienden hebben). Om dit rationele gedrag ten uitvoer te brengen zou Systeem 2 zich bewust moeten zijn van de contrafeitelijke mogelijkheid: ‘Zou ik nog steeds bereid zijn om de sneeuwstorm te trotseren als ik het kaartje voor niets van een vriend had gekregen?’ Het vraagt actief en kantoor huren enschede gedisciplineerd denken om zo’n moeilijke vraag te formuleren. Particuliere beleggers kunnen ten prooi vallen aan een soortgelijke vergissing wanneer ze aandelen uit hun portefeuille verkopen:
U hebt geld nodig om de bruiloft van uw dochter te bekostigen en u zult enkele aandelen moeten verkopen. U herinnert zich de prijs waarvoor u elk aandeel gekocht hebt en kunt het aanmerken als een ‘winnaar’, die op dit moment meer waard is dan wat u ervoor betaald hebt, of als een verliezer. Van de aandelen die u bezit, is BlueBerry Tiles een winnaar; als u dit aandeel nu kantoor huren breda verkoopt, realiseert u een winst van 5000 dollar. U bezit een op dit moment gelijkwaardige belegging in Tiffany Motors, die nu 5000 dollar minder waard is dan u ervoor betaald hebt. De waarde van beide aandelen is de afgelopen weken stabiel geweest. Welk aandeel zult u eerder verkopen?
Een plausibele manier om de keuze te formuleren is als volgt: ‘Ik kan de rekening van Blueberry Tiles afsluiten met een succes voor mijn reputatie als belegger. Daartegenover kan ik de rekening van Tiffany Motors afsluiten met een smet op mijn reputatie. Wat zou ik liever doen?’ Als het probleem geformuleerd wordt als een keuze tussen uzelf een genoegen doen en uzelf pijn bezorgen, zult u zeker Blueberry Tiles verkopen en u verheugen over uw beleggingsprestaties. Zoals te verwachten valt, heeft onderzoek naar financieel gedrag een sterke voorkeur vastgesteld voor het verkopen van winnaars in plaats van verliezers, een bias die een ondoorzichtige naam heeft gekregen: het dispositie-effect. 2

Waarschijnlijkheidsbeoordelingen

U werd gevraagd de waarschijnlijkheid van de thuiskomst van de baby in te schatten, maar u concentreerde zich vrijwel zeker op gebeurtenissen die ertoe zouden kunnen leiden dat een baby niet binnen de normale periode werd ontslagen. We beschikken over een nuttig mentaal vermogen om kantoor huren amersfoort ons spontaan te concentreren op alles wat vreemd, anders of ongebruikelijk is. U besefte al snel dat het in de Verenigde Staten (niet alle landen volgen dezelfde regels) normaal is dat een baby binnen twee of drie dagen na de geboorte uit het ziekenhuis wordt ontslagen, en daarom werd uw aandacht gericht op het abnormale alternatief. De onwaarschijnlijke gebeurtenis kwam in het centrum van uw aandacht kantoor huren apeldoorn te staan. Waarschijnlijk roept dit de beschikbaarheidsheuristiek op: uw beoordeling is dan bepaald door het aantal problematische medische gevallen dat u voor de geest kon halen en door het gemak waarmee deze bij u in gedachten kwamen. Omdat u in een bevestigende modus opereerde, is er een goede kans dat uw schatting van de frequentie van de problemen te hoog uitviel. De waarschijnlijkheid van een zeldzame gebeurtenis wordt gemakkelijk overgewaardeerd wanneer kantoor huren enschede het alternatief niet duidelijk voor ogen staat. Mijn lievelingsvoorbeeld komt uit een onderzoek dat de psycholoog Craig Fox heeft uitgevoerd toen hij bij Amos studeerde.3 Fox rekruteerde fans van beroepsbasketbal als proefpersonen en vroeg hun naar verschillende beoordelingen en beslissingen met betrekking tot de winnaar van de competitie. In het bijzonder vroeg hij hun in te schatten hoe waarschijnlijk het was dat elk van de acht deelnemende teams de competitie zou winnen. U kunt zich misschien wel voorstellen wat er gebeurde, maar de omvang van het effect dat Fox vaststelde, zal u misschien toch verbazen. Stel u een fan voor die de kans moet inschatten dat de Chicago Bulls het toernooi zullen winnen. Deze gebeurtenis kan iedereen zich goed voorstellen, maar het alternatief – dat een van de zeven andere teams wint roept een minder scherp beeld op. Het geheugen en de verbeelding van de fan, die in een bevestigende modus opereren, proberen een overwinning voor de Bulls op te roepen. Wanneer dezelfde persoon kantoor huren breda vervolgens gevraagd wordt de kansen van de Lakers in te schatten, zal dezelfde selectieve activering ten gunste van dat team werkzaam worden. De acht beste basketbalteams in de Verenigde Staten zijn allemaal heel sterk en je kunt je zelfs voorstellen dat een betrekkelijk zwak team als kampioen uit de bus komt. Het resultaat was dat de waarschijnlijkheidsbeoordelingen die achtereenvolgens voor de acht teams gemaakt werden, bij elkaar 240 procent bedroegen! Dit is natuurlijk een absurd getal omdat de som van de kansen binnen de competitie nooit iets anders dan roo procent kan zijn.