Alle berichten van admin

Regelgeving publicatieplicht

Gerelateerde afbeelding

Regelgeving publicatieplicht
In 1983 is een wetsontwerp aanvaard waarin nieuwe regels voor de opzet van de jaarrekening en voor de publicatieplicht zijn weergegeven. Deze nieuwe regels zijn een gevolg van de plicht van alle EG-landen (ingevolge de zogenoemde ‘Vierde Europese Richtlijn’) om hun jaarverslagwetgeving aan elkaar aan te passen. De nieuwe regeling is sedert 1984 van kracht en opgenomen in Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Enerzijds moeten regels voor verslaglegging worden nagekomen om een juiste beoordeling te kunnen geven, anderzijds moet er ook voor gezorgd worden dat deze informatie in openbare publicaties an belanghebbenden ter beschikking komt. Titel 9 van Boek 2 BW richt zich primair op de verslaglegging als zodanig. Voorzover een jaarrekening van een NV of BV moet worden gepubliceerd, is slechts vereist dat deze ter inzage wordt gelegd bij het Handelsregister. Andere wetten geven echter aanvulling op de publicatieplicht, de bespreking of hel ter beschikking stellen van informatie over de jaarrekening of onderdelen daaruit. De jaarrekening (balans met toelichting) of ten minste een deel ervan moet bijvoorbeeld in de ondernemingsraad worden besproken. Leden van de ondernemingsraad hebben verder recht op alle inlichtingen die voor een redelijke taakvervulling nodig zijn. Ook moet in geval van co-working space amersfoort toepassing van het enquêterecht inzage in de gang van zaken in de organisatie en het gevoerde beleid worden verschaft. Naast Boek 2, Titel 9 van het BW zijn dus ook bepalingen uit de Wet op de Ondernemingsraden van belang, zie ook paragraaf 2.3.
Tegen de achtergrond van maatschappelijke verantwoording, externe en interne democratisering en openheid staan we stil bij de jaarrekeningen, het jaarverslag, het sociale jaarverslag, het Arboplan van aanpak en informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Jaarrekening en het jaarverslag De regels inzake de financiële informatie (zoals deze wat betreft het ondernemingsrecht zijn opgenomen in Boek 2, Titel 9 van het BW) schrijven voor dat de coöperatieve vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze en de besloten vennootschap (NV en BV) een jaarrekening moeten opstellen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winsten verliesrekening en een toelichting op deze beide stukken. Dit moet een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel gevormd kan worden omtrent het vermogen en het resultaat van de onderneming. De jaarrekening wordt vastgesteld of goedgekeurd door de aandeelhouders, waarna de leiding van de onderneming van verdere verplichtingen wordt ontslagen (ofwel decharge wordt gegeven). Als we spreken over de co-working space enschede jaarrekening bedoelen we gewoonlijk de bedrijfseconomische jaarrekening. Daarnaast maakt een ondernemer ook een fiscale jaarrekening voor de vaststelling van het bedrag dat aan (winst) belasting moet worden betaald. De fiscale jaarrekening moet volgens de voorschriften van de belastingdienst worden opgesteld, is uitsluitend daarvoor bestemd en speelt voor andere groepen van belanghebbenden geen rol.

Omgevingsfactoren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Omgevingsfactoren: bepalen situaties en omstandigheden
macrofactoren Elke organisatie wordt in beginsel beïnvloed door macrofactoren en ontwikkelingen in de omgeving. Hoewel een enkele grote onderneming of enkele ondernemingen gezamenlijk soms één of enkele van deze factoren kunnen beïnvloeden, vormen deze macrokrachten voor de meeste bedrijven een gegeven.
Organisaties worden in hun doen en laten beïnvloed door tal van krachten uil de omgeving. We noemen deze krachten macrokrachten wanneer een organisatie deze krachten ‘noodgedwongen’ ondergaat en ze zelf niet in bepalende mate direct kan beïnvloeden. Soms kan wel enig effect worden bereikt door samenwerking met andere organisaties. De technologische ontwikkeling of de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling is echter niet zomaar door één organisatie beslissend te beïnvloeden. Niettemin heeft een individuele organisatie er wel degelijk mee te maken. Daarom gaan we nu kort in op belangrijke omgevingsfactoren en ontwikkelingen in een macro-omgeving waarmee vrijwel elke organisatie in haar functioneren te maken heeft, te weten: demografische factoren economische co-working space amersfoort factoren technologische factoren sociaal-maatschappelijke factoren politieke factoren ecologische factoren markt- en bedrijfstakfactoren.
Demografische factoren
Bij demografische factoren denken we aan groei, omvang, opbouw en samenstelling van de bevolking. Deze factoren bepalen in veel gevallen hoe groot een afzetmarkt zal zijn. Veranderingen in deze factoren hebben bijvoorbeeld gevolgen voor bouwondernemingen. Of, indien de bevolking afneemt, zal dit gevolgen hebben voor de afzet van brood, wasmiddelen en dergelijke. Als de bevolkingsgroep tussen de vijf en tien jaar terugloopt, zal dit gevolgen hebben voor de speelgoedindustrie.
Een belangrijke recente demografische ontwikkeling is de groei van de totale bevolking. In het jaar 2013 zullen in Nederland circa 16,7 miljoen mensen leven. Het aantal huishoudens zal naar verwachting procentueel nog veel sterker toenemen, zie figuur 3.4. Dit laatste komt voor een groot deel door de toename van het aantal tweepersoonshuishoudens en de explosieve groei van het aantal alleenwonenden. Een groot deel van de alleenstaanden zal in 2013 bestaan uit ouderen, vooral co-working space enschede vrouwen. De gemiddelde leeftijd van Nederlanders in het algemeen wordt steeds hoger, waardoor vergrijzing van de bevolking ontstaat. Binnen de Europese Unie zal in 2010 het aandeel van 60-jarigen (en ouder) zijn gegroeid tot 23% van de totale bevolking. De Wereld Gezondheids Organisatie geeft aan dat de gemiddelde leeftijdsverwachting van de mens stijgt van 48 jaar in 1955, 66 jaar in 1998 tot 73 in het jaar 2025. In ontwikkelde landen wordt dat zelfs gesteld op 80 jaar in 2025. De afgelopen 45 jaar verdubbelde de wereldbevolking. Rond het jaar 2070 zal waarschijnlijk een piek van 9 miljard wereldburgers bereikt worden, waarna naar verwachting een daling inzet tot 8,4 miljard aan het einde van de eeuw. Op dit moment zijn er 6 miljard wereldburgers. Tegelijkertijd groeit het aandeel ouderen: in het jaar 21 00 maken 60+ ‘ers naar schatting 34% van de wereldbevolking uit.

Het gewenste onderzoek

Gerelateerde afbeelding

“In het Hebreeuws. Deze taal werd al omstreeks 1500 voor Christus gesproken. Ik ben begonnen met de vertaling en het is fascinerend. Dit boek brengt namelijk het geheim van het universum in kaart. Dat is ook de reden waarom het boek direct na het verschijnen door de paus in de ban is gedaan.” Ik kijk met een wazige blik naar Renard. Het klinkt allemaal reuze interessant, maar waarom vertelt hij me dit allemaal? “Nick, ik heb je nodig om in Amerika nader onderzoek voor mij te doen. Op Harvard University is een tweede exemplaar van dit boek in de tijdelijk kantoor huren apeldoorn universiteitsbibliotheek aanwezig. Jij spreekt perfect Engels en je bent niet verbonden aan het klooster. Mijn Engels is volstrekt onvoldoende om zelf dit onderzoek te kunnen leiden. Ik wil weten wat ze daar hebben ontdekt. Jij bent hoogintelligent en was niet voor niets een van de beste beurshandelaren. Daarnaast heb je in New York gewoond en beheers je de Engelse taal. Het is belangrijk dat we nader onderzoek gaan doen en je moet me daar bij helpen. In dit boek staat interessante door de kerk verboden informatie. Daarom wil ik je vragen om naar Amerika af te reizen om daar het gewenste onderzoek voor mij te doen. Ik heb een naam voor je. Professor Roy Markowitz leidt daar het team dat de vertaling van dit boek uitvoert. Ik zal je ruimhartig betalen. Zonder hulp vanuit Amerika kom ik niet tot de kern van dit boek.” Ik kijk peinzend voor me tijdelijk kantoor huren breda uit naar de rijen met boeken die deze bibliotheek rijk is. Toch houd ik wijselijk mijn mond. Ik zit in de schuldsanering en kan maar nauwelijks mijn hoofd boven water houden. “Ik moet erover nadenken,” zeg ik.
“Dat begrijp ik,” zegt Renard. “Het is veel informatie in korte tijd. Denk er maar rustig een nachtje over na.”

Investeringsbeslissing

Gerelateerde afbeelding

Het is mijn manier om met de hongergevoelens om te gaan. Was de domme investering dan helemaal mijn eigen schuld? Ik denk het niet. Een deel is toe te schrijven aan de omstandigheden en aan de ongelukkige tijdgeest. Het management van Van der Moolen had een bottomline aansturing. Zolang het eindresultaat goed was, kon je je gang gaan. Natuurlijk had Frederick Nouwens van Erven zitten slapen, toen ik de transactie aanging. Hij had het moeten signaleren en moeten terugdraaien. Om zijn eigen hachje te redden, heeft hij me hard aangepakt. Ik was een risico voor zijn carrière, zodat hij me net zo snel en graag kwijt wilde als een steenpuist op zijn kont. En omdat het werk zijn leven is, kan ik het hem niet eens kwalijk nemen.
Wat ik mezelf kwalijk neem, is dat ik deze investeringsbeslissing alleen heb genomen, zonder in overleg met Kathleen te treden. Ik schaam me voor de situatie waarin ik haar heb gebracht. Schaamte is een emotie tijdelijk kantoor huren amersfoort die diepe sporen in mijn ziel kerft, zo heb ik ervaren. Ik schaam me tegenover mijn vrienden, voor Kathleen en voor mijn schoonouders. Laat ik eerlijk zijn. Na het vroege overlijden van mijn vader was het thuis geen vetpot. Van jongs af aan waren er geldzorgen thuis. Merkkleding kopen zat er voor mij niet in en terwijl mijn vriendjes de wereld ontdekten in de schoolvakanties, ging ik met mijn moeder naar onze vaste stek op de camping in Bakkum. Deze sobere jeugd is de voedingsbodem geweest voor mijn hang naar geld en macht. Ik wilde geen geldzorgen meer hebben en de mooiste spullen voor mijn moeder kopen. Dat is gelukt. Door mijn werklust, analytisch vermogen en snelle presentaties ben ik het arbeidersmilieu ontvlucht. Ik ging om met de gegoede klasse in Nederland en kende de top elite in New York. Maar nu ben ik weer teruggeworpen in het sociale milieu waar ik oorspronkelijk vandaan kom: een huurflat in een arbeiderswijk van tijdelijk kantoor huren enschede een middelgrote stad. Ik ben weer terug in het vertrouwde pauperparadijs van vroeger. Het lijkt wel of ik het destructieve gedrag dat tot mijn ondergang heeft geleid, zelf in gang heb gezet. Alsof het een bewuste actie was om alles wat ik had opgebouwd direct weer te vernietigen. Misschien zit er wel een waarheid in het gezegde dat als je als een dubbeltje bent geboren, je later ook nooit een kwartje wordt!

Onderweg naar een excellente onderneming

Gerelateerde afbeelding

Het ISO-certificaat gold lange tijd als dé garantie voor controleerbare en dus verbeterbare bedrijfsprocessen. Maar het kwaliteitskeurmerk is ingehaald door het integrale denken over kwaliteit. Kwaliteit die zich nestelt in de genen van de organisatie.
De Chinese pottenbakkers van ver voor onze jaartelling deden al aan certificeren. Aan de meegebakken duimafdruk van de keurmeester kon de koper zien, dat een pot voldeed aan de eisen van goed vakmanschap. En flexplek huren amersfoort zo winnen wij met onze KEMA-keur voor elektrische apparaten en ISO-certificering het vertrouwen van de klant. ISO-normen zijn gericht op kwaliteitsbewaking en preventie. Ze zijn echter voor steeds meer bedrijven maar een eerste stap op weg naar totale kwaliteit. Totale kwaliteit houdt in datje de organisatie als een geheel van met elkaar samenhangende onderdelen bekijkt en verbetert. De strategie, het leiderschap en het personeelsbeleid maken hiervan nadrukkelijk onderdeel uit en worden ter discussie gesteld. De motivatie van het personeel, de tevredenheid van klanten en de waardering van de maatschappelijke omgeving worden als resultaat van de onderneming beschouwd en gemeten, zoals dat met de omzet altijd al gebeurde. Dat is nieuw: net zo controleerbaar omgaan met resultaten van de menselijke aspecten flexplek huren enschede van de organisatie als met die van de financiële aspecten. Lerend en sturend op weg naar een excellente onderneming. De klant zal het zeker merken en u belonen met groeiend vertrouwen.
Kwaliteitsbeheersing De vastgelegde specificaties van het product of dienst en de gekozen bedrijfsprocessen bepalen uiteindelijk de maximaal te bereiken kwaliteit. Het realiseren van deze kwaliteit hangt af van de kwaliteitsbeheersing. Kwaliteitsbeheersing kan worden gedefinieerd als: de operationele kwaliteitsbeheersing technieken (bijvoorbeeld een visgraatdiagram) en activiteiten die noodzakelijk zijn om aan de kwaliteitseisen te voldoen. In het voorbeeld: het vertalen van een specificatie in het ontwerp van cursus of lesmateriaal; het op een juiste manier specificeren van een cursusinhoud aan de hand van een gesprek met een toekomstige cursist; het keuren en testen van het lesmateriaal voorafgaande aan een cursus.

De factoren

Gerelateerde afbeelding

De factoren die van invloed zijn op deze keuze tussen de twee modellen liggen op de volgende gebieden:2s • prestige van het topmanagement; • leiderschapsstijl binnen de organisatie; • urgentie van het probleem; • omvang van de verandering; • beheerssystemen binnen de organisatie.
Naar aanleiding van de beschrijving van de twee modellen kan naar voren worden gebracht dat de rol van adviseur met betrekking tot het adviesproces kan verschillen. In de ene situatie zal sprake zijn van een voornamelijk inhoudelijke bijdrage. In een andere situatie ligt de nadruk op het flexplek huren amersfoort begeleiden van het veranderingsproces. In de praktijk zien we dan ook de volgende drie rollen van een adviseur terug. 29 • De expertrol: de nadruk ligt hierbij op een inhoudelijke bijdrage van de adviseur. De adviseur zal binnen het advieswerk vooral zijn kennis en ervaring op een bepaald gebied inbrengen. • De sociaal-emotioneelgerichte rol: de adviseur houdt zich vooral bezig met menselijke aspecten ten aanzien van veranderingsprocessen. Zo kan een adviseur organisatie-medewerkers leren anders naar organisatieproblemen te kijken om zodoende het vermogen zelf problemen aan te pakken te verhogen. De adviseur zal optreden als een begeleider van veranderingsprocessen. • De procedureelgerichte rol: de adviseur legt hierbij de nadruk op het ontwerpen van richtlijnen en procedures om bepaalde veranderingen efficiënter en effectiever te laten verlopen.
Organisaties veranderen voortdurend. Zoals al eerder is gesteld zijn organisaties levende systemen in een veranderlijke omgeving. Om te kunnen beoordelen of in een organisatie veranderingen nodig zijn, is organisatieonderzoek noodzakelijk. Organisatieonderzoek wil zeggen een systematische flexplek huren enschede doorlichting en beoordeling van een (deel van de) organisatie. Dit onderzoek heeft niet een eenmalig karakter, maar moet juist periodiek plaatsvinden. De afstemming op de interne en externe omgeving is immers een continu ontwikkelingsproces. Organisatieonderzoek kan qua doel en object verschillend zijn.3° Het doel kan enerzijds gericht zijn op het vooruitlopen op mogelijke toekomstige problemen (preventief onderzoek), anderzijds op het oplossen van aanwezige problemen (curatief onderzoek).

Succesvolle organisaties

Gerelateerde afbeelding

Succesvolle organisaties zijn in staat om de ontwikkelingen waarmee ze te maken hebben constructief aan te pakken en (in enige mate) te plannen. Dit ontwikkelingsproces heeft in de meeste situaties een continu karakter. Daarnaast zijn er situaties die gekenmerkt worden door een abrupte ontwikkeling. Hiermee wordt een reorganisatie bedoeld. In eerste instantie besteden flexplek huren amersfoort wij aandacht aan het continue ontwikkelingsproces, daarna komt de reorganisatie apart aan bod.
Kenmerken van organisaties: • klanten in verschillende landen; • veel allianties en vormen van samenwerking; • focus op kernactiviteiten; • groei door overnames en fusies; • hoogwaardige technologie die bedrijfsprocessen ondersteunt; • opdeling van concerns in kleine, flexibele en marktgerichte eenheden; • uitbesteding van belangrijke delen van professionele staffuncties; beperkt aantal staffuncties op zowel holdings- als werkmaatschappijniveau; • flexibele en platte organisatiestructuren; • ‘empowering’ van medewerkers; • zeggenschap vrijwel geheel op het niveau van de werkmaatschappij; alleen centrale regeling van financiering, cash-flow en acquisitiebeleid; • managers handelen als ondernemers; een (aanzienlijk) deel van hun salaris is variabel van aard en afhankelijk van het resultaat van de flexplek huren enschede onderneming.
Het ontwikkelingsproces van een organisatie kan op verschillende manieren worden aangegeven. In dit kader wordt aandacht besteed aan de twee volgende ontwikkelingsmodellen: ontwikkelingsmodellen • het groeimodel van Scott • het groeimodel van Greiner

Structuur en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Deze structuur wordt aangetroffen bij grotere organisaties met een relatief stabiele organisatieomgeving. Hierbij kan worden gedacht aan massaproductiebedrijven, non-profitorganisaties, organisaties met grootschalige dienstverlening en organisaties waarbij de beheersing van processen en veiligheid voorop staan. Het voordeel van deze organisatievorm is dat het een rationeel, betrouwbaar en consistent werkende organisatievorm is. Deze vergaderruimte huren amersfoort machineorganisatie loopt het risico van ‘be-T Figuur 9.30 De machineorganisatie heersingsobsessie’ waarbij men probeert alles in regels en procedures te vangen hetgeen ten koste kan gaan van de efficiency en effectiviteit. Een ander nadeel is dat machineorganisaties niet echt veranderingsgezind zijn. En als er veranderingen plaatsvinden dan hebben deze het karakter van revoluties.
3 De professionele organisatie Deze structuur komt veel voor bij organisaties met hoog opgeleide personeelsleden ofwel professionals, waarin werkzaamheden worden verricht met een tamelijk routinematige ofambachtelijk karakter. Door intensieve opleidingsprogramma’s wordt het mogelijk de moeilijke werkzaamheden onder de knie te krijgen. De coördinatie in de professionele organisatie berust op de standaardisatie van kennis en vaardigheden. Enkele voorbeelden van professionele organisaties zijn: universiteiten en hogescholen, ziekenhuizen, accountantskantoren en sociale hulpverleningsinstanties. Uit figuur 9.31 blijkt dat de uitvoerende kern en de ondersteunde staf van groot belang zijn. De ondersteunde staf is heel belangrijk omdat deze de dure professionals in de uitvoerende kern (specialisten, hoogleraren enzovoort) zo goed mogelijk kan ondersteunen zodat zij zich maximaal kunnen toeleggen op hun primaire werkzaamheden. De technische staf is beperkt omdat de inrichting van het werk in de uitvoerende kern tot stand komt door de vergaderruimte huren enschede autonomie van de professionals. De strategie in een professionele organisatie is stabiel van karakter maar verandert voortdurend wat de details betreft. Voordelen van deze organisatievorm zijn de autonomie van de werknemers en het democratische karakter van de organisatie. De nadelen hebben betrekking op het bestaan van coördinatieproblemen tussen verschillende functie- of vakgebieden, het gevaar van misbruik van de autonomie van de professionals en de terughoudendheid ten opzichte van vernieuwing.

Laat het los

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Leidinggevenden die in de knoei komen doordat ze geen taken kunnen doorspelen, het komt vaak voor. Vanuit het idee dat ze alles in de hand moeten houden, overladen deze managers zich met werk. Om deze problemen te voorkomen, is het belangrijk dat een leidinggevende werk kan delegeren. Want delegeren betekent dat je een medewerker verantwoordelijkheid geeft voor taken die je zelf had kunnen houden. Je blijft wel de eindverantwoordelijke, maar de medewerker krijgt de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om de taak flexplek huren amersfoort zelfstandig en naar eigen inzicht uit te voeren. Je motiveert er je medewerkers ook mee. Een manager die delegeert, geeft een deel van haar macht weg. Dat is een vaak voorkomend angstbeeld. Als je echter voldoende tijd investeert in de planning en organisatie, kan er weinig misgaan. Zo is het in de eerste plaats belangrijk dat je nauwkeurig vaststelt welke taken gedelegeerd kunnen worden. In elk geval mag je nooit taken doorspelen die nauw verbonden zijn met je functie als leidinggevende. Vertrouwelijke opdrachten en bezigheden die te maken hebben met het uitzetten van beleid of met personeelszaken, moet je zelf houden. Maak een onderscheid tussen taken die behoren bij het leidinggeven en taken die anderen kunnen uitvoeren. Nadatje hebt bedacht watje kunt delegeren, moetje bepalen aan wie je dat doet. Twee dingen zijn daarbij van belang: heeft de medewerker voldoende capaciteiten en is hij of zij voldoende gemotiveerd. Het is essentieel dat je vertrouwen hebt in de persoon aan wie je de taak overdraagt. Bovendien moet je accepteren dat ieder een persoonlijke manier van werken heeft. De overdracht van taken is vaak de zwakke schakel bij delegeren. Neem er de tijd voor. Om misverstanden te voorkomen, moet de persoon die de taak overneemt niet alleen weten wat er moet worden flexplek huren enschede gedaan, maar ook waarom. Daarnaast moet je duidelijk afspreken welke bevoegdheden de medewerker krijgt om beslissingen te nemen, en wanneer je overleg voert over de voortgang. Bespreek wat er moet gebeuren in geval van problemen en sta open voor ideeën. Zet de afspraken uiteindelijk op papier. Begeleid de persoon tijdens de uitvoering van de taken.

Time-management

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan de uitvoerende functionaris zijn specifieke beslissingsbevoegdheden overgedragen, die hem in de gelegenheid stellen het proces aan te passen of bij te sturen. Dit aanpassen of bijsturen van het proces kan alleen plaatsvinden binnen afgesproken grenzen. Binnen deze grenzen kan de flexplek huren amersfoort uitvoerende functionaris grotendeels zelf bepalen op welke wijze het proces aangepast of bijgestuurd dient te worden. Een bepaalde vrijheid van handelen om de doelstellingen van de organisatie te halen is aan hem overgedragen. Wanneer echter sprake is van een situatie waarbij de afgesproken grens overschreden wordt en er een uitzonderingssituatie (exception) onstaat, wordt de hogere functionaris van het probleem op de hoogte gebracht. Deze gaat vervolgens vervolgens tot actie over. Het inschakelen van de hogere functionaris wordt in deze opzet tot een minimum beperkt.
Time-management Het bestuur binnen een organisatie heeft als taak de bedrijfsprocessen te besturen. Bij dit besturen gaat veel tijd zitten in operationele en ad hoc-werkzaamheden. Veel bestuurders flexplek huren enschede klagen dat te weinig tijd overblijft voor de meer serieuze vraagstukken, waarvoor de bestuurders ook geacht worden een oplossing te vinden. De oorzaak van dit mismanagement van tijd ligt helaas bij de persoon zelf. Het gaat erom hoe een persoon met zijn tijd omgaat.
Volgens het Paretoprincipe levert 20 procent van de tijdsbesteding 80 pro- paretoprincipe cent van het resultaat op. Het is daarom belangrijk dat binnen elke functie de belangrijkste taken bekend zijn. Wanneer onvoldoende aandacht aan deze taken wordt besteed kan dit voor het functioneren van de persoon en de organisatie ernstige gevolgen hebben. In de tijdsbesteding dienen dan ook prioriteiten gesteld te worden. Aan werkzaamheden die een hoge mate van prioriteit hebben dient prioriteit (ongestoord en geconcentreerd) gewerkt te worden. Aan de hand van twee criteria kan men erachter komen welke werkzaamheden prioriteit dienen te hebben: 11 • Zijn de werkzaamheden belangrijk/niet belangrijk? • Zijn de werkzaamheden urgent/niet urgent?