Denkrichtingen en persoonlijkheden

Gerelateerde afbeelding

Belangrijke personen en denkrichtingen in de geschiedenis van de organisatiekundeIn figuur 4.1 worden de belangrijkste personen uit de geschiedenis van de organisatiekunde op een tijdlijn gezet. Deze personen vertegenwoordigen vaak een bepaalde stroming of denkrichting binnen de organisatiekunde. In de volgende paragrafen zullen de denkrichtingen en persoonlijkheden de revue passeren, die (veel) invloed gehad hebben op de ontwikkeling van het organisatie kundig denken. Vanwaar deze duik in het verleden? De reden is dat deze bijdragen nog steeds deel uitmaken van het huidige theoretische kader van het vakgebied. Hoewel in een andere tijd ontstaan, en dus gedeeltelijk gedateerd, bevatten zij waardevolle elementen die een tijdloos karakter hebben. Maar ook heel recente theoretische opvattingen en persoonlijkheden zullen worden besproken. Het zal de lezer opvallen dat veel nieuwe theorieën ook hun wortels hebben in het verleden.

In de kern gaat het steeds om de vraag hoe men door gezamenlijke inspanning doelen kan bereiken. Hierbij spelen de wijze van taakverdeling en coördinatie, de gekozen leiderschapsstijlen alsmede de wijze van communicatie een belangrijke rol.
De bijdragen die door de diverse personen zijn geleverd hebben betrekking op verschillende aspecten van vergaderruimte haarlem organisaties. Vanzelfsprekend worden hierbij ook verschillende uitgangspunten gehanteerd. We zien verder dat de ene bijdrage vaak is ontstaan als reactie op een voorafgaande. Deze wordt dan bekritiseerd en soms gedeeltelijk ontkracht en er wordt een andere verklaring of benadering tegenover gesteld, zonder dat de eerdere bijdrage geheel wordt gefalsifieerd. Op deze wijze heeft het theoretisch kader van de organisatiekunde zijn gevarieerde, rijk geschakeerde, maar ook enigszins onsamenhangende karakter gekregen.

Omgeving en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Uitbesteding van de productie, als vorm van samenwerking, heeft vaak tot resultaat dat er bij de uitbesteder wordt bezuinigd op de kapitaalinvesteringen en budgetten voor productontwerp en research. Na verloop van tijd kan er een afhankelijkheidsrelatie ontstaan, omdat de partner zowel de productontwikkeling als het productie-initiatief in handen heeft. Inmiddels heeft de partner veel geleerd over de wensen van de finale afnemer en ervaring opgedaan met de productontwikkeling. Introductie van een concurrerend product op de markt van de partner hoeft dan niet lang meer op zich te laten wachten en succes is hierbij verzekerd. Het concurrentievermogen van de uitbesteder is inmiddels aardig geslonken. We mogen hieruit concluderen dat samenwerking een groot aantal voordelen met zich meebrengt flexplek haarlem maar dat voorzichtigheid geboden blijft. Het gevaar is immers niet denkbeeldig dat een partij op langere termijn het slachtoffer wordt van een samenwerking.
Bij succesvolle samenwerkingsverbanden moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voorwaarden voor succesvolle samenwerkingsverbanden8 1 Zorg dat het topmanagement erbij betrokken is 2 Ontmoet elkaar vaak en informeel 3 Neem een buitenstaander als adviseur 4 Blijf onafhankelijk 5 Voorkom dat een project een van de partijen afschrikt 6 Formeer een stuurgroep die voortdurend toezicht houdt op de alliantie 7 Ga ervan uit dat er culturele verschillen zijn
Bij de beoordeling van het succes van samenwerking tussen ondernemingen kan worden gekeken naar het concurrentievermogen. Hieron- concurrentievermogen der wordt verstaan de kracht van een organisatie om vaardigheden te ontwikkelen, die de basis vormen voor de ontwikkeling van nieuwe generaties producten.
Voor de meeste ondernemingen is de kwaliteit van de producten een belangrijke indicator voor het concurrentievermogen van de onderneming.
3.3 Samenwerkingsverbanden tussen concurrenten en niet-concurrenten
We maken een onderscheid tussen samenwerkingsverbanden van organisaties die in een concurrentiepositie tot elkaar staan en samenwerkingsverbanden tussen niet onderling concurrerende organisaties, die aanvullende producten of diensten leveren. Zowel een samenwerkingsverband tussen mogelijk concurrerende als tussen niet concurrerende organisaties wordt een netwerk genoemd.

Question mark

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De portfolioanalyse van de BCG is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Er is een positief verband tussen de omvang van het relatief marktaandeel en de hoogte van de cash flow. Hoe groter het relatief marktaandeel is des te groter de cash flow. Dit kan worden verklaard door middel van het ‘ervaringseffect’ en/ of ‘schaalvoordelen’. Door een groter relatief marktaandeel zullen de kosten per eenheid product dalen. Dit komt omdat men meer ervaring heeft opgedaan dan de concurrent, hetgeen een doelmatigere inzet van mensen en middelen tot gevolg heeft. 2 Er bestaat een negatief verband tussen de ontwikkeling van de marktgroei en de vergaderruimte haarlem hoogte van de cash flow. Bij een aanzienlijke marktgroei zal er flink geïnvesteerd moeten worden in een sbu en dit gaat ten koste van de omvang van de cash flow. Bij een stabiele of krimpende markt zal er nauwelijks meer geld worden gestoken in de activiteit. Hierdoor kan toch een relatief hoge cash flow worden gegenereerd. 3 Er bestaat een negatief verband tussen de ontwikkeling van het relatief marktaandeel en de hoogte van de cash flow. Voor het vergroten van het relatief marktaandeel zal eveneens veel geld moeten worden geïnvesteerd in een ssu. 4 De marktgroei neemt af naarmate de business zich verder in zijn product-life-cycle bevindt.
Op basis van de ontwikkeling van de marktgroei, het relatief marktaandeel en de cash flow, onderscheidt de BCG een viertal ssu’s die in figuur 2.11 zijn weergegeven:
Het gaathierbij om de volgende ssu’s: a Question mark (vraagteken) Deze s B u’s kenmerken zich door een hoge marktgroei maar met een laag relatief marktaandeel. Dit levert een grote negatieve cash flow op. Question marks kunnen wel de ‘sterren’ van morgen worden. b Star (ster) Dit zijn de ssu ‘s met zowel een hoge marktgroei als een hoog relatief marktaandeel. Zij leveren een beperkte positieve of negatieve cash flow op. Door de hoge marktgroei is de kans op toename van het aantal concurrenten groot. c Cash cow (melkkoe) Met deze ssu ‘s wordt het geld verdiend. Zij hebben een lage marktgroei maar een hoog relatief marktaandeel en een grote positieve cash flow. d Dog (hond) Bij deze s s u’s moeten we ons de vraag stellen of en zo ja wanneer we met deze activiteiten stoppen. ‘Dogs’ hebben een lage groei alsmede een laag relatief marktaandeel. Zij genereren een beperkte positieve danwel negatieve cash flow.

De biotechnologie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Technologische factoren
In onze kennisintensieve westerse samenleving zijn technologische ontwikkelingen essentieel voor de (internationale) concurrentiepostie van ons bedrijfsleven. Technologische ontwikkelingen worden vaak de motor van onze economie genoemd. Dank zij technologische ontwikkelingen is er sprake van een continue verbetering van productiemethoden en innovaties van goederen en diensten. Het gevolg hiervan is dat de levensduur van bestaande producten door de snelheid van technologische ontwikkelingen steeds korter wordt.
Technologische ontwikkeling is bij uitstek een flexplek haarlem marktgedreven proces. Belangrijke prikkels voor technologische innovaties vloeien voort uit de concurrentiestrijd waarbij er behoefte is aan nieuwe goederen en diensten van een hogere kwaliteit, met een lagere kostprijs, die minder milieubelasting geven en sneller en flexibeler geleverd kunnen worden.
In de komende jaren zullen de ontwikkelingen in de technologie zich met een onverminderde vaart voortzetten. Grote technologische veranderingen en doorbraken zullen zich met name voordoen op het gebied van de biotechnologie en de informatietechnologie.
De biotechnologie heeft betrekking op levende organismen. Vanuit de biotechnologie worden producten ontwikkeld voor de voedingsindustrie (gistextracten voor: brood en banket, bier, wijn en vruchtensappen), de farmaceutische industrie (medicijnen zoals penicillines en groeihormonen), de landbouw (genetisch verbeterd vee), cosmetica (crèmes, parfums), wasmiddelenmarkt (enzymen in wasmiddelen).

Rechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De overheid verricht van oudsher bestuurstaken op het gebied van openbare (interne en externe) veiligheid. Zij heeft hiertoe de politie en het leger in het leven geroepen. Een andere traditionele taak van de overheid in een waterrijk land als Nederland is de bescherming tegen het water: de waterstaat. Dit is niet alleen een zorg van de centrale overheid, ook de lagere rechtsgemeenschappen, zoals provincies, waterschappen en gemeenten, spelen hierbij een rol. Onderwijs en maatschappelijke zorg zijn eveneens taken die de overheid al meer dan 150 jaar tot de hare rekent. Naast deze traditionele taken hebben zich gaandeweg nieuwe problemen aangediend waarvan de burgers verwachten dat de overheid deze flexplek haarlem aanpakt en oplost. Hierbij moet worden gedacht aan: milieubeleid, beleid voor de ruimtelijke ordening en economisch beleid. Het milieubeleid en het beleid voor de ruimtelijke ordening komen in dit boek uitvoerig aan de orde in de volgende hoofdstukken.
Art. 112 e.v. Gw kennen de rechtsprekende bevoegdheden bij uitsluiting toe aan de rechterlijke macht. In sommige gevallen mogen niet tot de rechterlijke macht behorende personen deelnemen aan de berechting van bij wet aan te wijzen geschillen. Dat mag bijvoorbeeld bij pachtzaken. De rechter toetst ook overheidsdaden, zowel op het gebied van het bestuur als op het gebied van de wetgeving. Als een burger een privaatrechtelijk vorderingsrecht tegen de staat heeft (bijvoorbeeld wegens onrechtmatig handelen), is de burgerlijke rechter bevoegd daarvan kennis te nemen.
•Voorbeeld Een rijksambtenaar in functie veroorzaakt een aanrijding. De gemeente beschadigt met een tractor een monumentale boom in een tuin.
De burgerlijke of gewone rechter is er voor de civiele (privaatrechtelijke) zaken, de administratieve rechter is er voor de bestuursrechtelijke zaken. In het algemeen zal de burgerlijke rechter een eiser niet-ontvankelijk verklaren (er wordt dan niet op de inhoud van de zaak ingegaan) als hij naar een administratieve rechter had kunnen gaan of kan gaan. Het principe is echter dat men zich altijd tot een rechter moet kunnen wenden. Mocht het beroep op de administratieve rechter in een wet zijn uitgesloten, dan kan men altijd terecht bij de burgerlijke rechter, die een soort ‘vangnet’-functie vervult.

Verdragen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een verdrag is een internationale overeenkomst tussen staten. Het is een bilateraal verdrag als het wordt gesloten tussen twee staten; bij meer staten is het een multilateraal verdrag. De regering sluit het verdrag; het is pas bindend als de Staten-Generaal er goedkeuring aan hebben verleend. Wijkt een verdrag af van de Grondwet, dan is op grond van art. 91 lid 3 Gw uitdrukkelijke goedkeuring nodig van de Staten-Generaal met ten minste een tweederde meerderheid van de stemmen.
Een verdrag legt verplichtingen op aan de staat, bijvoorbeeld de plicht om door eigen wetgeving een bepaalde regeling in te voeren. Verdragen kunnen ook de burgers in de aangesloten staat rechtstreeks binden aan het verdrag (self-executing). Ook kunnen de burgers soms daaraan rechten ontlenen. Artikel 93 van de Grondwet bepaalt in dit verband: ‘Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt’.
1.3.4 Jurisprudentie De verzameling van vergaderruimte haarlem rechterlijke uitspraken heet jurisprudentie. In de vaktijdschriften worden de belangrijkste uitspraken gepubliceerd. De taak van de rechter is het toepassen van de wet. De wet is echter niet altijd duidelijk en volledig. De rechter moet daarom soms de wet uitleggen, interpreteren. Hij bedient zich daarbij van de volgende methoden:
1.3 Rechtsbronnen 17
a de grammaticale interpretatie; b de systematische interpretatie; c de wetshistorische interpretatie; d de teleologische interpretatie; e de interpretatie naar analogie.
Ad a Grammaticale interpretatie De rechter gaat bij de grammaticale interpretatie uit van de letterlijke betekenis van de woorden. Vooral in het strafrecht wordt deze interpretatiemethode gehanteerd.

Het genootschap Terra Nova

Gerelateerde afbeelding

Jullie komen uit verschillende landen en hebben ieder in zijn of haar eigen land deze taak uit te voeren. Het toeval zal een ieder zijn of haar weg wijzen om deze taak te volbrengen. Vanavond worden jullie ingewijd in het genootschap Terra Nova. Vanaf morgen zien jullie levens er anders uit. Sta open voor toeval en signalen uit de vierde dimensie. Ons genootschap wordt geholpen vanuit het grotere geheel en heeft als doel om de verandering in deze wereld vorm te geven en de massa wakker te schudden. Jullie zijn de nieuwe lichtbrengers in deze verdorven wereld, waarin alles maar lijkt te draaien om macht en hebzucht. De macht over het geld scheppen en het financiële systeem moet weer teruggegeven worden aan het volk en hoort niet bij de private banken te liggen. Geld moet weer een middel worden in plaats van een doel en de macht van het geld is ondergeschikt aan de democratie. Alleen zo kunnen we aan een toekomstbestendige wereld bouwen waarin we de beschikbare middelen eerlijk verdelen.” Na deze woorden is het sti 1 in de sprookjesachtige, verlichte kerk. “Volg mij naar de koepel, waar de lichamen van onze voorvaderen liggen begraven. Ook zij vonden hun belangrijkste levenstaak in het beschermen van de zwakkeren in onze samenleving. Als zo dadelijk je naam wordt voorgelezen, loop je achter een van ons aan om je daarna te laten inaugureren in ons genootschap.”
Een voor een worden onze namen voorgelezen. Aan de namen te horen, zijn het mannen en vrouwen van over de gehele wereld, die vandaag hier in London bijeen zijn gebracht om het netwerk van Terra Nova te versterken. “Nicolas Peter Larson,” klinkt de heldere vrouwenstem door de kerk. Ik schrik. Het is mijn beurt om naar voren te komen om te worden geïnaugureerd als lid van Terra Nova. Voor mij uit loopt Akihito, zoals elke noviet wordt begeleid door een lid van flexplek haarlem het genootschap. Dat was dus de reden dat ik vanmiddag voor de theeceremonie was uitgenodigd en eerst werd ondervraagd. Het was blijkbaar de laatste controleslag voordat ik zou worden toegelaten tot dit geheime genootschap, waarin de voorvechters van de nieuwe aarde zijn verenigd.

De melodie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Professor Markowitz knikt me bemoedigend toe en loopt de kerk met prachtig gebrandschilderde ramen in. Ik volg hem op de voet. Voor het grote kerkorgel aan de rechterkant blijven we staan. “Ik heb je de afgelopen dagen over het bestaan van de vierde dimensie verteld, zonder er expliciet op in te gaan,” zegt professor Markowitz. “Het is niet mijn taak om je te vertellen wat je moet doen, alleen om je inzicht te geven. Net als verliefdheid is de vierde dimensie niet te beschrijven, deze moet je ervaren.” De professor steekt zijn arm omhoog, wat blijkbaar een teken voor de organist is om te gaan spelen. Een prachtige melodie galmt door de lege kerk en doet me denken aan het Russische verhaal over de muzikant Sarkov. Ik herken de melodie uit de Matthäus-Passion van Bach en geniet van het imposante geluid van het orgel in de nagalmende kerk. Even plotseling als dat het orgelspel is begonnen, stopt het en is het stil in de kerk. “Heb je het orgelspel tot je laten doordringen?” vraagt de professor. “De muziek van bedrijfsruimte amsterdam zuidas Bach is prachtig.” “Dat bedoel ik niet te zeggen.” Ik kijk de professor met gefronste wenkbrauwen aan. “Het orgelspel is een metafoor voor het leven en daarom laat ik je deze muziek deze ochtend horen. Ons leven is als een magisch orgel. Stel je eens voor dat de wereld een orgel zou zijn en dat ieder mens in het orgel een orgelpijp is, die binnen de samenhang van al die andere orgelpijpen zijn eigen specifieke toon voortbrengt. Het geluid van die ene orgelpijp past prachtig binnen de gehele symfonie van het orgel. Maar die ene orgelpijp kan ook valse noten voortbrengen en daarmee de uitvoering verpesten. Alleen de samenhang tussen de verschillende tonen maakt de melodie. Een orgelpijp is alleen mooi als de toon zuiver is.” Ik begrijp niet waar de professor heen wil met zijn verhaal. “Mensen overschatten of onderschatten zichzelf dikwijls. Gedreven door hun sterke ego zeggen ze: hoor mij eens een mooie toon voortbrengen of juist aan de andere kant: ik ben niet om aan te horen. Let wel: een toon is nog geen melodie. Het is zelfs zo dat een orgelpijp op zichzelf geen toon kan voortbrengen. Het is de organist die, niet zichtbaar voor de orgelpijpen, de lucht door de orgelpijpen blaast en zo de toon in de orgelpijp opwekt. leder mens heeft onzichtbare lucht nodig om zijn of haar werkelijke stem te laten horen.

Onvoorwaardelijke liefde

Gerelateerde afbeelding

Naast me zit een dame op leeftijd te genieten van haar kop cappuccino. Ze hoort mijn gesprek met Renard en als ik het gesprek heb beëindigd, kijkt ze me doordringend aan. “Waar komt u vandaan?,” vraagt ze. “Ik kom uit Holland,” antwoord ik. “Nick Larson is de naam.” Ik steek mijn hand uit. “Betty Marting en ik woon in Boston,” zo stelt ze zichzelf voor. We raken in een geanimeerd gesprek en Betty vertelt over haar man, met wie ze zevenenveertig jaar samen is geweest en die helaas pas is overleden. Het was volgens Betty een liefdevolle en bijzondere liefdesrelatie geweest, waarin de liefde en passie tot het laatste moment eraf spatten. Aan de wijze waarop ze over haar man vertelt, hoor ik hoe bijzonder haar relatie moet zijn geweest. Ik zit blijkbaar niet voor niets naast deze vrouw, terwijl mijn eigen relatie op de klippen is gelopen. “Betty, wat is het geheim van een langdurige en liefdevolle relatie?” Ze draait haar stoel om en schuift aan mijn tafeltje aan. “Dat is een mooie vraag,” zegt ze. “Ik ben door mijn liefdevolle relatie met mijn overleden Harry een ervaringsdeskundige, zo mag ik wel zeggen. Wij zijn destijds getrouwd met als doel er beiden sterker uit te komen. Volgens mij is het grote geheim dat de relatie enerzijds is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde, maar dat je elkaar aan de andere kant de ruimte geeft om spiritueel en persoonlijk te groeien. Dat betekent wederzijds respect, veel praten en elkaar de vrijheid gunnen om te bedrijfsruimte amsterdam zuidas groeien. Daarbij is wat je de ander kunt geven altijd belangrijker dan wat je van de ander wilt ontvangen. Onze relatie was gezegend met de helende kracht van het geven, zelfs tot het einde toe. Heb jij een relatie?” “Wel gehad,” antwoord ik. “Ze heet Kathleen en we waren tien jaar samen. Helaas ben ik financieel aan de grond geraakt en kon ze de situatie niet meer aan. Daarom heeft ze me een maand geleden verlaten.” “Houd je nog van haar?” “Zielsveel,” antwoord ik. “Ik had een drukke baan en daardoor zijn we uit elkaar gegroeid. Het faillissement was een stap teveel en onze relatie is passé.”
Het is toch bijzonder dat ik in een Starbucks met een volkomen vreemde vrouw over dit soort gevoelige onderwerpen praat. Misschien is dat het gevolg van bereid zijn om toeval in je leven toe te laten. De woorden van Betty roepen ook vragen op. Was Kathleen wel de vrouw die mij op spiritueel vlak liet groeien? Heb ik haar wel laten groeien in de tijd waarin we bij elkaar waren. Nu begrijp ik waar haar onvrede vandaan kwam, maar het is niet meer terug te draaien. Alles was eigenlijk belangrijk, behalve echt tijd voor elkaar maken. Hoe kun je elkaar laten groeien als je bewust geen tijd voor elkaar maakt? Altijd waren mijn werk op de beursvloer en mijn carrière belangrijker dan Kathleen. Geen wonder dat ze uiteindelijk is vertrokken. Als je geen energie in je relatie stopt, kan deze niet groeien en is de relatie gedoemd om stuk te lopen of om te eindigen in een verveeld huwelijk, waarin de partners slechts uit gemakzucht bij elkaar blijven.

“Het is niet altijd wat het lijkt te zijn”

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

“Het is niet altijd wat het lijkt te zijn”, antwoordt de oudere engel rustig. “Toen we in de kelder van het landhuis waren, zag ik dat er een zak met gouden munten verstopt zat in het gat in de kelder. Omdat de eigenaar zo van hebzucht vervuld was en niets van zijn rijkdom wilde delen, heb ik het gat verzegeld zodat hij de schat nooit zal vinden. Toen we de afgelopen nacht in het bed van de boer sliepen, kwam de engel des doods om zijn vrouw op te halen. In plaats daarvan gaf ik hem de koe. Het is dus niet altijd wat het lijkt te zijn. Wie goed voor de ander is, zal ook het goede ontvangen, ook al lijkt dat soms niet zo. Dat is precies wat er in het dagelijkse leven gebeurt als dingen niet zo uitpakken als dat je in eerste instantie voor ogen had. Maar je moet geduld hebben en er ook op vertrouwen dat alle uitkomsten van de zaken die gebeuren in je voordeel zijn. Als je goed voor anderen en voor de wereld bent, komt dat vanzelf bij je terug. Al komt dat besef vaak pas later of herken je het soms niet.” “De laatste zin begrijp ik niet helemaal,” zeg ik met een felle toon. “Ik was nog maar een kind toen de engel des doods mijn vader meenam. Waarom heeft de engel des doods niet onze hond meegenomen in plaats van mijn vader, juist toen ik hem zo hard nodig had? Ben ik niet goed genoeg voor anderen en de wereld geweest?” “De dood is altijd hard en onrechtvaardig, vooral voor nabestaanden. Zolang je niet begrijpt dat alles een reden en een doel heeft, met elkaar is verbonden en onderdeel uitmaakt van een overkoepelend plan, is het niet te begrijpen waarom zelfs vaders op jonge leeftijd komen te overlijden en jonge kinderen verweesd worden achtergelaten.”
Het is pijnlijk stil in de bibliotheek, terwijl mijn gedachten bij mijn vader zijn. Het kan er bij mij niet in dat de vroege dood van mijn bedrijfsruimte amsterdam zuidas vader op een of andere manier zinvol of logisch is geweest. “Wat had mijn vader misdaan om door dit lot getroffen te worden?” “Dat kan ik je niet vertellen,” zegt professor Markowitz. “Ik weet alleen dat elk mens een ziel is die in een fysiek lichaam hier op aarde komt om een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te maken. Soms zijn er harde en pijnlijke ervaringen nodig om te kunnen groeien. Het universum werkt niet lineair, maar circulair. Zelfs het verschrikkelijkste wat een jong kind kan overkomen, heeft naast de verschrikkelijke pijn een positief effect. De ziel van je vader is niet verdwenen uit je leven, die staat nog altijd met jou en met je moeder in verbinding en deze band zal nooit worden verbroken.