Verdragen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een verdrag is een internationale overeenkomst tussen staten. Het is een bilateraal verdrag als het wordt gesloten tussen twee staten; bij meer staten is het een multilateraal verdrag. De regering sluit het verdrag; het is pas bindend als de Staten-Generaal er goedkeuring aan hebben verleend. Wijkt een verdrag af van de Grondwet, dan is op grond van art. 91 lid 3 Gw uitdrukkelijke goedkeuring nodig van de Staten-Generaal met ten minste een tweederde meerderheid van de stemmen.
Een verdrag legt verplichtingen op aan de staat, bijvoorbeeld de plicht om door eigen wetgeving een bepaalde regeling in te voeren. Verdragen kunnen ook de burgers in de aangesloten staat rechtstreeks binden aan het verdrag (self-executing). Ook kunnen de burgers soms daaraan rechten ontlenen. Artikel 93 van de Grondwet bepaalt in dit verband: ‘Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt’.
1.3.4 Jurisprudentie De verzameling van vergaderruimte haarlem rechterlijke uitspraken heet jurisprudentie. In de vaktijdschriften worden de belangrijkste uitspraken gepubliceerd. De taak van de rechter is het toepassen van de wet. De wet is echter niet altijd duidelijk en volledig. De rechter moet daarom soms de wet uitleggen, interpreteren. Hij bedient zich daarbij van de volgende methoden:
1.3 Rechtsbronnen 17
a de grammaticale interpretatie; b de systematische interpretatie; c de wetshistorische interpretatie; d de teleologische interpretatie; e de interpretatie naar analogie.
Ad a Grammaticale interpretatie De rechter gaat bij de grammaticale interpretatie uit van de letterlijke betekenis van de woorden. Vooral in het strafrecht wordt deze interpretatiemethode gehanteerd.

Het genootschap Terra Nova

Gerelateerde afbeelding

Jullie komen uit verschillende landen en hebben ieder in zijn of haar eigen land deze taak uit te voeren. Het toeval zal een ieder zijn of haar weg wijzen om deze taak te volbrengen. Vanavond worden jullie ingewijd in het genootschap Terra Nova. Vanaf morgen zien jullie levens er anders uit. Sta open voor toeval en signalen uit de vierde dimensie. Ons genootschap wordt geholpen vanuit het grotere geheel en heeft als doel om de verandering in deze wereld vorm te geven en de massa wakker te schudden. Jullie zijn de nieuwe lichtbrengers in deze verdorven wereld, waarin alles maar lijkt te draaien om macht en hebzucht. De macht over het geld scheppen en het financiële systeem moet weer teruggegeven worden aan het volk en hoort niet bij de private banken te liggen. Geld moet weer een middel worden in plaats van een doel en de macht van het geld is ondergeschikt aan de democratie. Alleen zo kunnen we aan een toekomstbestendige wereld bouwen waarin we de beschikbare middelen eerlijk verdelen.” Na deze woorden is het sti 1 in de sprookjesachtige, verlichte kerk. “Volg mij naar de koepel, waar de lichamen van onze voorvaderen liggen begraven. Ook zij vonden hun belangrijkste levenstaak in het beschermen van de zwakkeren in onze samenleving. Als zo dadelijk je naam wordt voorgelezen, loop je achter een van ons aan om je daarna te laten inaugureren in ons genootschap.”
Een voor een worden onze namen voorgelezen. Aan de namen te horen, zijn het mannen en vrouwen van over de gehele wereld, die vandaag hier in London bijeen zijn gebracht om het netwerk van Terra Nova te versterken. “Nicolas Peter Larson,” klinkt de heldere vrouwenstem door de kerk. Ik schrik. Het is mijn beurt om naar voren te komen om te worden geïnaugureerd als lid van Terra Nova. Voor mij uit loopt Akihito, zoals elke noviet wordt begeleid door een lid van flexplek haarlem het genootschap. Dat was dus de reden dat ik vanmiddag voor de theeceremonie was uitgenodigd en eerst werd ondervraagd. Het was blijkbaar de laatste controleslag voordat ik zou worden toegelaten tot dit geheime genootschap, waarin de voorvechters van de nieuwe aarde zijn verenigd.

De melodie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Professor Markowitz knikt me bemoedigend toe en loopt de kerk met prachtig gebrandschilderde ramen in. Ik volg hem op de voet. Voor het grote kerkorgel aan de rechterkant blijven we staan. “Ik heb je de afgelopen dagen over het bestaan van de vierde dimensie verteld, zonder er expliciet op in te gaan,” zegt professor Markowitz. “Het is niet mijn taak om je te vertellen wat je moet doen, alleen om je inzicht te geven. Net als verliefdheid is de vierde dimensie niet te beschrijven, deze moet je ervaren.” De professor steekt zijn arm omhoog, wat blijkbaar een teken voor de organist is om te gaan spelen. Een prachtige melodie galmt door de lege kerk en doet me denken aan het Russische verhaal over de muzikant Sarkov. Ik herken de melodie uit de Matthäus-Passion van Bach en geniet van het imposante geluid van het orgel in de nagalmende kerk. Even plotseling als dat het orgelspel is begonnen, stopt het en is het stil in de kerk. “Heb je het orgelspel tot je laten doordringen?” vraagt de professor. “De muziek van bedrijfsruimte amsterdam zuidas Bach is prachtig.” “Dat bedoel ik niet te zeggen.” Ik kijk de professor met gefronste wenkbrauwen aan. “Het orgelspel is een metafoor voor het leven en daarom laat ik je deze muziek deze ochtend horen. Ons leven is als een magisch orgel. Stel je eens voor dat de wereld een orgel zou zijn en dat ieder mens in het orgel een orgelpijp is, die binnen de samenhang van al die andere orgelpijpen zijn eigen specifieke toon voortbrengt. Het geluid van die ene orgelpijp past prachtig binnen de gehele symfonie van het orgel. Maar die ene orgelpijp kan ook valse noten voortbrengen en daarmee de uitvoering verpesten. Alleen de samenhang tussen de verschillende tonen maakt de melodie. Een orgelpijp is alleen mooi als de toon zuiver is.” Ik begrijp niet waar de professor heen wil met zijn verhaal. “Mensen overschatten of onderschatten zichzelf dikwijls. Gedreven door hun sterke ego zeggen ze: hoor mij eens een mooie toon voortbrengen of juist aan de andere kant: ik ben niet om aan te horen. Let wel: een toon is nog geen melodie. Het is zelfs zo dat een orgelpijp op zichzelf geen toon kan voortbrengen. Het is de organist die, niet zichtbaar voor de orgelpijpen, de lucht door de orgelpijpen blaast en zo de toon in de orgelpijp opwekt. leder mens heeft onzichtbare lucht nodig om zijn of haar werkelijke stem te laten horen.

Onvoorwaardelijke liefde

Gerelateerde afbeelding

Naast me zit een dame op leeftijd te genieten van haar kop cappuccino. Ze hoort mijn gesprek met Renard en als ik het gesprek heb beëindigd, kijkt ze me doordringend aan. “Waar komt u vandaan?,” vraagt ze. “Ik kom uit Holland,” antwoord ik. “Nick Larson is de naam.” Ik steek mijn hand uit. “Betty Marting en ik woon in Boston,” zo stelt ze zichzelf voor. We raken in een geanimeerd gesprek en Betty vertelt over haar man, met wie ze zevenenveertig jaar samen is geweest en die helaas pas is overleden. Het was volgens Betty een liefdevolle en bijzondere liefdesrelatie geweest, waarin de liefde en passie tot het laatste moment eraf spatten. Aan de wijze waarop ze over haar man vertelt, hoor ik hoe bijzonder haar relatie moet zijn geweest. Ik zit blijkbaar niet voor niets naast deze vrouw, terwijl mijn eigen relatie op de klippen is gelopen. “Betty, wat is het geheim van een langdurige en liefdevolle relatie?” Ze draait haar stoel om en schuift aan mijn tafeltje aan. “Dat is een mooie vraag,” zegt ze. “Ik ben door mijn liefdevolle relatie met mijn overleden Harry een ervaringsdeskundige, zo mag ik wel zeggen. Wij zijn destijds getrouwd met als doel er beiden sterker uit te komen. Volgens mij is het grote geheim dat de relatie enerzijds is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde, maar dat je elkaar aan de andere kant de ruimte geeft om spiritueel en persoonlijk te groeien. Dat betekent wederzijds respect, veel praten en elkaar de vrijheid gunnen om te bedrijfsruimte amsterdam zuidas groeien. Daarbij is wat je de ander kunt geven altijd belangrijker dan wat je van de ander wilt ontvangen. Onze relatie was gezegend met de helende kracht van het geven, zelfs tot het einde toe. Heb jij een relatie?” “Wel gehad,” antwoord ik. “Ze heet Kathleen en we waren tien jaar samen. Helaas ben ik financieel aan de grond geraakt en kon ze de situatie niet meer aan. Daarom heeft ze me een maand geleden verlaten.” “Houd je nog van haar?” “Zielsveel,” antwoord ik. “Ik had een drukke baan en daardoor zijn we uit elkaar gegroeid. Het faillissement was een stap teveel en onze relatie is passé.”
Het is toch bijzonder dat ik in een Starbucks met een volkomen vreemde vrouw over dit soort gevoelige onderwerpen praat. Misschien is dat het gevolg van bereid zijn om toeval in je leven toe te laten. De woorden van Betty roepen ook vragen op. Was Kathleen wel de vrouw die mij op spiritueel vlak liet groeien? Heb ik haar wel laten groeien in de tijd waarin we bij elkaar waren. Nu begrijp ik waar haar onvrede vandaan kwam, maar het is niet meer terug te draaien. Alles was eigenlijk belangrijk, behalve echt tijd voor elkaar maken. Hoe kun je elkaar laten groeien als je bewust geen tijd voor elkaar maakt? Altijd waren mijn werk op de beursvloer en mijn carrière belangrijker dan Kathleen. Geen wonder dat ze uiteindelijk is vertrokken. Als je geen energie in je relatie stopt, kan deze niet groeien en is de relatie gedoemd om stuk te lopen of om te eindigen in een verveeld huwelijk, waarin de partners slechts uit gemakzucht bij elkaar blijven.

“Het is niet altijd wat het lijkt te zijn”

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

“Het is niet altijd wat het lijkt te zijn”, antwoordt de oudere engel rustig. “Toen we in de kelder van het landhuis waren, zag ik dat er een zak met gouden munten verstopt zat in het gat in de kelder. Omdat de eigenaar zo van hebzucht vervuld was en niets van zijn rijkdom wilde delen, heb ik het gat verzegeld zodat hij de schat nooit zal vinden. Toen we de afgelopen nacht in het bed van de boer sliepen, kwam de engel des doods om zijn vrouw op te halen. In plaats daarvan gaf ik hem de koe. Het is dus niet altijd wat het lijkt te zijn. Wie goed voor de ander is, zal ook het goede ontvangen, ook al lijkt dat soms niet zo. Dat is precies wat er in het dagelijkse leven gebeurt als dingen niet zo uitpakken als dat je in eerste instantie voor ogen had. Maar je moet geduld hebben en er ook op vertrouwen dat alle uitkomsten van de zaken die gebeuren in je voordeel zijn. Als je goed voor anderen en voor de wereld bent, komt dat vanzelf bij je terug. Al komt dat besef vaak pas later of herken je het soms niet.” “De laatste zin begrijp ik niet helemaal,” zeg ik met een felle toon. “Ik was nog maar een kind toen de engel des doods mijn vader meenam. Waarom heeft de engel des doods niet onze hond meegenomen in plaats van mijn vader, juist toen ik hem zo hard nodig had? Ben ik niet goed genoeg voor anderen en de wereld geweest?” “De dood is altijd hard en onrechtvaardig, vooral voor nabestaanden. Zolang je niet begrijpt dat alles een reden en een doel heeft, met elkaar is verbonden en onderdeel uitmaakt van een overkoepelend plan, is het niet te begrijpen waarom zelfs vaders op jonge leeftijd komen te overlijden en jonge kinderen verweesd worden achtergelaten.”
Het is pijnlijk stil in de bibliotheek, terwijl mijn gedachten bij mijn vader zijn. Het kan er bij mij niet in dat de vroege dood van mijn bedrijfsruimte amsterdam zuidas vader op een of andere manier zinvol of logisch is geweest. “Wat had mijn vader misdaan om door dit lot getroffen te worden?” “Dat kan ik je niet vertellen,” zegt professor Markowitz. “Ik weet alleen dat elk mens een ziel is die in een fysiek lichaam hier op aarde komt om een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te maken. Soms zijn er harde en pijnlijke ervaringen nodig om te kunnen groeien. Het universum werkt niet lineair, maar circulair. Zelfs het verschrikkelijkste wat een jong kind kan overkomen, heeft naast de verschrikkelijke pijn een positief effect. De ziel van je vader is niet verdwenen uit je leven, die staat nog altijd met jou en met je moeder in verbinding en deze band zal nooit worden verbroken.

Harvard University

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ik heb altijd gedacht dat ik gelukkig zou zijn als ik succes had, maar misschien is het zo dat ik eerst gelukkig moet worden om vervolgens succesvol te kunnen zijn. Veel te lang heb ik gedacht dat geluk te koop was door hard te werken en carrière te maken. Maar ik was vergeten om te leven en draaide rond in de carrousel van hard werken, stress en plannen maken voor de toekomst. Als het ene doel was bereikt, stond de volgende doelstelling weer in mijn hoofd te trappelen. Ik rende altijd maar achter mijn doelen aan zonder aan mezelf toe te komen. Want waar was ik gebleven? Renard leerde me in het klooster het belang van genieten van de kleine dingen in het leven en hij heeft het gelijk aan zijn zijde. Zonder Renard was ik niet zo snel uit mijn depressie gekomen, maar was ik blijven hangen in een mix van pijn, depressie en spijt. Natuurlijk is het nog lang niet allemaal rozengeur en maneschijn in mijn leven is en mis ik Kathleen nog elke dag. Maar zelfs zonder haar kan ik verder met mijn leven, nu er zo’n mooi vooruitzicht staat te wachten. Bij een reisbureau boek ik een vliegreis naar Boston en betaal het ticket met het cashgeld dat ik van Renard heb gekregen. Zo zit ik op een late julidag in het vliegtuig boven Groenland op weg naar Boston. Nog nooit ben ik op Harvard University geweest en alleen dat gegeven windt me al op. Wat heeft professor Markowitz mij allemaal te vertellen en is het mogelijk om de vierde dimensie echt te ervaren? Daarmee bedoel ik niet alleen de tijd, maar ook het ervaren van een echte ruimtedimensie die door de tijd en ruimte heengaat.
“Welcome to Boston International Airport and thank you for flying with Air UK,” klinkt het uit de luidspreker boven me. Ik kijk uit het vliegtuigraam en zie dat het in Boston stralend weer is. Nadat ik mijn koffer heb opgehaald en de strenge toelatingsprocedure voor de Verenigde Staten heb doorlopen, loop ik naar de bedrijfsruimte amsterdam zuidas taxistandplaats van het vliegveld, waar de witte taxi’s in een lange rij op klandizie staan te wachten. In ga in de voorste taxi zitten en we rijden het vliegveld af richting de stad. De taxichauffeur is een nors uitziende man die onze conversatie tot het hoognodige beperkt. Hij zet me af bij het door mij opgegeven familiehotel Schretler, dat op tien kilometer is gelegen van de universiteit. Met behulp van de euro’s van Renard kan ik me voor even een welvarende toerist wanen. Ik zie in de lobby van het hotel dat het zes uur in de middag plaatselijke tijd is en zet mijn horloge gelijk. Morgenochtend om negen uur heb ik de afspraak met professor Markowitz staan.

Een geestelijke ridderorde

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Vandaag heb ik het gevoel dat ik voor de tweede keer ben geboren. De eerste keer was in de armen van mijn ouders, ergens op een druilerige dag in Southampton in november 1978. Vandaag ben ik opnieuw geboren, maar dit keer in het Soesterkwartier in Amersfoort. Op deze bijzondere dag in mei is de oude Nick Larson gestorven en is de nieuwe Nick Larson opgestaan.
In deze toestand van flow, die wekenlang duurt, krijg ik hulp van het toevallige lot. Nadat ik mijn wekelijkse voedselpakket bedrijfsruimte amsterdam zuidas heb opgehaald, zit ik op een regenachtige vrijdagmiddag op mijn vaste plekje op de bank naar buiten te staren. Ik zie ineens de schim van mijn moeder bij de kast staan, ze lijkt te wijzen op een stapel boeken. Is dit verbeelding of zie ik haar werkelijk? Ik loop naar de kast en pak het bovenste boek van de plank. Het boek is getiteld: Tempeliers, de opkomst en val van een geheim genootschap. Ik heb dit boekwerk ooit van mijn moeder cadeau gekregen en net als bij zoveel boeken is het daarna ongelezen in de boekenkast beland, waar het in de vergetelheid is geraakt. Uit mijn boedel in Laren heb ik een paar boeken met een emotionele betekenis meegenomen en toevallig zat dit boek daarbij. Geïnteresseerd kijk ik naar het boek en ineens gaat de knop om; het is een holistisch gevoel dat dit schrijven niet zomaar op mijn pad komt en dat dit meer is dan toeval! Ik plof op de bank neer en begin te lezen. Bladzijde na bladzijde kom ik meer te weten over dit mysterieuze genootschap.
De oorsprong van de Tempeliers, een geestelijke ridderorde in Palestina, ligt in het begin van de twaalfde eeuw. Het was de tijd dat Jeruzalem nog maar net door de christenen was veroverd. De Turken en Arabieren waren nog niet helemaal verslagen en zij overvielen en beroofden westerse pelgrims, die de heilige plaatsen in Jeruzalem wilden bezoeken. Een kleine groep ridders uit Frankrijk en Vlaanderen voelden zich geroepen om deze westerse pelgrims te beschermen. In het jaar 7 7 7 8 trok deze groep ridders onder leiding van Hugues de Payns, een edelman uit de Champagnestreek, naar het Heilige Land. Toen de ridders in Jeruzalem waren aangekomen, werden ze door de koning van Jeruzalem ondergebracht in de onderaardse kamers van de heilige Tempelberg, die ook wel de stallen van Salomon werden genoemd. Zo ontstond de naam van het genootschap: ‘De Tempeliers’.

De FTl350-warant

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Op dinsdag 12 augustus om exact acht minuten over acht druk ik op de knop en schrijf ik mezelf voor vijfhonderdduizend euro in voor de FTl350-warant, die afloopt op 31 december van dit jaar. Het cijfer 8 is niet alleen voor de Chinezen een geluksgetal, maar vanaf nu ook mijn persoonlijk geluksgetal. Nu kan het niet anders zijn dan dat het goed gaat komen met deze investering. Eigenlijk moet ik de transactie melden bij de compliance-afdeling van Van der Maaien, maar ik vermoed dat ze daar niet achter komen. Er zijn strenge regels voor privé beleggingen van handelaren gemaakt om te voorkomen dat zij met voorkennis handelen. Met dit product kun je echter niet handelen met voorkennis, omdat het product aan de AEX is gekoppeld. Als ze me ervoor ontslaan, dan maakt het me niet meer uit. Aan het einde van dit jaar heb ik tien miljoen in mijn zak en ben ik vrij om te gaan en staan waar ik wil. Natuurlijk ken ik ook het risico van dit product, ik heb hem namelijk zelf gebouwd. Als de AEX dit jaar onder de grens van 350 punten eindigt, werkt de multiplier de andere kant bedrijfsruimte amsterdam zuidas op. Dan sta ik tien miljoen in het krijt in plaats van tien miljoen in de plus. Maar de kans op een AEX-index van onder de 350 punten is nihil, zo houd ik mezelf voor. Alleen in de crisis van de jaren dertig heeft de beurs zo’n klap naar beneden gemaakt. Maar de jaren dertig zijn voorbij en een beurskrach van die omvang gaat nooit meer gebeuren!
Eind augustus is er nog niets aan de hand en schommelt de AEX nog altijd rond de 410 punten. Ik heb voldoende speling en ben nog niet echt nerveus. Dat verandert als het op de markt bekend wordt dat het rommelt bij de hypotheken in de Verenigde Staten. Banken hebben daar op grote schaal Sub Prime hypotheken met lage, variabele rentes verkocht aan mensen, die zich dat eigenlijk niet konden veroorloven. Door de stijgende rentes komen de woningbezitters nu in de problemen en leveren ze massaal de sleutels van hun huizen in bij de banken. Zo ontstaat er druk op de huizenmarkt en kunnen de banken de huizen niet meer kwijt. Er zijn al hypotheekbanken, die in de problemen dreigen te raken. De koersen zijn onrustig en zakken vanaf begin september gestaag, dat maakt mij nerveus. Ik zit elke avond tot diep in de nacht te werken en volg de beurskoersen over de hele wereld. Het is een groot verschil of je voor grote pensioenfondsen belegt of dat je dat voor eigen rekening doet.

Kwantumtheorie en universele velden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dit boek is geschreven in romanvorm. De reden is dat mensen informatie gemakkelijker opnemen in de vorm van mythen en verhalen. Daarom is dit boek geen saaie wetenschappelijke verhandeling over kwantumtheorie en universele velden, maar gewoon een verhaal dat had kunnen plaatsvinden of dat misschien zelfs echt is gebeurd. Het is een verhaal waarin wens, werkelijkheid en fictie dwars door elkaar heenlopen, net zoals in het leven. Je gaat mee op reis met de hoofdpersoon Nick, die beide kanten van de maatschappij meemaakt. Als gevierde beurshandelaar leeft hij in luxe en heeft hij veel aanzien. Hij verliest echter alles en gaat, als hij volledig aan de grond zit, op zoek naar het geheim van het leven. Laat je meevoeren door dit verhaal, dat je kennis laat maken met de magie van het leven. Lees het boek met een open geest en beleef de wanhoop die Nick tot het uiterste drijft. Als je voelt wat hij meemaakt, doemt ook voor jou vanuit de mist een nieuwe dimensie op. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden in je leven dan ooit tevoren. Je krijgt van professor Markowitz handvatten aangereikt om direct met de vierde dimensie aan de slag te gaan. Door direct in actie te komen, ga je de vierde dimensie ervaren en kun je de wetten die daar bedrijfsruimte amsterdam zuidas gelden, toepassen. Op één been kun je slechts hinkelen en niet rennen, daarvoor heb je twee benen nodig. Zie de ruimtedimensies (lengte, breedte, hoogte) als het ene been en de vierde dimensie (tijd) als het andere been. Door met ruimte en met tijd aan de slag te gaan, ga je van
hinkelen naar hardlopen. Je wereld verandert op een manier die je nu nog niet kunt overzien.
Ten slotte wil ik je erop wijzen dat je dit boek niet toevallig in handen hebt gekregen, maar dat het boek voor jou een wake up call kan zijn, die je nodig hebt. Laat deze kans niet aan je neus voorbijgaan. Je bent geen lichaam met een geest, maar een spiritueel wezen dat door de tijd leeft in vier verschillende dimensies. Zet al je vooroordelen aan de kant en leef de beste versie van jezelf!

Dienstverlening: omvorming van kennis

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dienstverlening: omvorming van kennis ‘ontastbare’ producten
dienstverlening In de persoonlijke en zakelijke dienstverlening in de zogenoemde ‘tertiaire’ sector staat als kernactiviteit het leveren van diensten centraal. Denk aan makelaardij, bank- en verzekeringswezen, detailhandel en dergelijke. Organisaties kunnen naar de aard van de te verrichten functie nogal verschillen vertonen. Deze verschillen in de primaire, secundaire, tertiaire en quartaire sector bepalen mede de structuur of vorm van de bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld wat betreft de mogelijkheid tot automatisering en mechanisering. Sommige activiteiten zullen kapitaalintensief zijn, terwijl andere activiteiten zeer arbeidsintensief zullen blijven. Het bijzondere van het banken verzekeringswezen is in elk geval dat enorme bedragen in informatietechnologie zijn en worden geïnvesteerd, terwijl de dienstverlening in veel gevallen zeer arbeidsintensief, respectievelijk sterk persoonlijk gericht is. ‘Een dienst is een activiteit of een serie van activiteiten van meer of minder ontastbare aard die meestal, maar niet noodzakelijk, plaatsvindt in directe interactie tussen de klant en de medewerkers en/ of fysieke middelen en/ of systemen van de dienstverlener.’ Terwijl een product een object of een ding is, kan een dienst omschreven worden als een ervaring, daad of prestatie. Van oorsprong is een dienst dan ook ontastbaar. Toch hebben diensten vaak een tastbare component. Een reisverzekering is bijvoorbeeld ontastbaar: zekerheid is immers niet fysiek te omvatten. Deze dienst wordt echter zo aangeleverd dat de klant iets tastbaars als bewijs in handen krijgt: een polis, een opbergmapje, en eventueel nog een pasje en bagagestickers.
Omdat een dienst eerder een ervaring of een proces is dan een tastbaar goed dat men kan bewaren, kan het niet in voorraad gehouden worden. Natuurlijk kunnen de noodzakelijke uitrusting, faciliteiten en arbeid gereedstaan om de dienst te creëren, maar deze vormen slechts de productiecapaciteit, niet de dienst zelf. Het leveren van een dienst omvat het samenvoegen en afleveren van de output van een mix van fysieke faciliteiten en mentale of fysieke arbeid. Vaak zijn klanten actief betrokken bij het creëren van de dienst. Dit kan door self-service (bijvoorbeeld de geldautomaat), of door samenwerking met het personeel van de dienstverlener (het bepalen van het gewenste aflossingsschema samen met de tussenpersoon). Dit in tegenstelling tot de productie van de meeste goederen, waarbij de medewerking van de klant minimaal is. Vaak kan een dienst pas geproduceerd worden wanneer de consument aanwezig is. Dit contact wordt omschreven als ‘interactieve consumptie’. Daarom bepaalt vaak de door de klant ervaren kwaliteit van het personeel het verschil tussen twee van bedrijfsruimte amsterdam zuidas oorsprong identieke diensten. In dit verband wordt dan wel gesteld dat productie en consumptie als het ware samengaan. Het feit dat mensen onderdeel zijn van dienstverleningsprocessen heeft tot gevolg dat standaardisatie van de dienst veelal niet eenvoudig is. Tevens zal de klant bij de beoordeling van bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienst zowel objectieve als subjectieve normen hanteren. Het gaat hier dus om meer dan technische prestaties die objectief waarneembaar zijn.
Vanuit het operationele perspectief kunnen we drie soorten input onderscheiden voor het dienstverleningsproces: de klanten zelf, goederen (vaak bezit van klanten) en informatie. Voorbeelden van de eerste soort zijn transport, horeca, amusement en de kapper. Teneinde de dienst te kunnen ontvangen moet de klant plaatsnemen in het systeem van dienstverlening, hetzij fysiek, hetzij via telecommunicatie. De output kan een klant zijn die zich na verloop van tijd op een andere plaats bevindt, of geamuseerd en gevoed is. De input kan echter ook bestaan uit goederen. De klant verlangt behandeling van een bezit. Voorbeelden van een dienstverleningsproces met als input bezit zijn: het schoonmaken van een huis, ongediertebestrijding, het repareren van computers of auto’s en het slopen van een gebouw. De output zal in elke afzonderlijke situatie een vorm van verbetering in de beleving of het gebruik van het bezit zijn. Informatie is de meest ontastbare vorm van input voor dienstverlening. Voor het banken verzekeringswezen is informatie zelfs de belangrijkste productiefactor. Andere dienstverleners die in hoge mate afhankelijk zijn van informatie zijn: accountants, juristen, leraren, marktonderzoekers, consultants en geneeskundigen. De verwerking van informatie heeft door de computerrevolutie een enorme vlucht genomen. De output kan zowel ontastbaar zijn (opnieuw informatie), als fysiek (de informatiedragers: rapporten, boeken en tapes).