CIA-analyses

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Marx vergat even dat kapitalisten kunnen lezen. Eerst namen alleen een paar discipelen Marx serieus en lazen alleen zij zijn werk. Maar toen deze socialistische opruiers meer aanhangers en meer macht kregen, raakten de kapitalisten gealarmeerd. Zij bladerden Das Kapital ook eens door co-working space amersfoort en namen veel middelen en inzichten uit de marxistische analyse over. In de twintigste eeuw was iedereen, van straatjongen tot president, doordrongen van de marxistische kijk op economie en geschiedenis. Zelfs doorgewinterde kapitalisten die zich hevig verzetten tegen de marxistische prognose konden nog altijd veel hebben aan de marxistische diagnose. In CIA-analyses van de situatie in Vietnam of Chili in de jaren zestig werd de samenleving verdeeld in klassen. Als Nixon ofThatcher naar de wereldbol keek, vroegen ze zich af wie de productiemiddelen in handen had. Van i989 tot i991 werkte George Bush mee aan de ondergang van het communistische Rijk van het Kwaad, maar in de verkiezingen van i992 werd hij verslagen door Bill Clinton. Clintons winnende campagnestrategie werd samengevat in het beroemd geworden motto: ‘!t’s the economy, stupid.’ Marx had het zelf niet beter kunnen zeggen. Toen anderen de marxistische diagnose over begonnen te nemen, veranderden ze ook hun gedrag. Kapitalisten in landen co-working space enschede als Groot-Brittannië en Frankrijk probeerden het lot van de arbeiders te verbeteren, hun nationale bewustzijn te versterken en ze te integreren in het politieke systeem. Toen arbeiders begonnen te stemmen en de sociaaldemocraten in het ene na het andere land aan de macht kwamen, konden de kapitalisten nog steeds rustig slapen. Een en ander leidde ertoe dat de voorspellingen van Marx nooit uitgekomen zijn. Industriële grootmachten als Groot-Brittannië, Frankrijk en de vs zijn nooit overspoeld door communistische revoluties en de dictatuur van het proletariaat kon naar de prullenbak van de geschiedenis verwezen worden.

Een relatief makkelijk project

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dit soort logica kan de mensheid ertoe aanzetten om geluk tot ons tweede grote doel voor de eenentwintigste eeuw uit te roepen. Op het eerste gezicht lijkt het misschien een relatief makkelijk project. Als honger, ziekte en oorlog verdwijnen, als de mensheid in ongekende vrede en voorspoed leeft en als de levensverwachting drastisch stijgt, dan zullen de mensen toch gelukkiger worden? Helaas niet. Toen Epicurus het geluk het hoogste goed noemde, waarschuwde hij zijn discipelen dat gelukkig zijn hard werken is. Met alleen materieel gewin zijn we niet lang tevreden. Het blind najagen van geld,
roem en genot zal ons juist alleen maar ongelukkiger maken. Epicurus adviseerde bijvoorbeeld om matig te eten en kantoor huren apeldoorn drinken en dezelfde matigheid toe te passen waar het om seksuele verlangens gaat. Op de lange termijn zal een inniger vriendschap ons gelukkiger maken dan een koortsachtige orgie. Epicurus stelde een complete ethiek op over de dingen die mensen wel of niet moesten doen om ze langs het verraderlijke pad naar het geluk te loodsen. Epicurus had blijkbaar een punt. Gelukkig zijn is niet gemakkelijk. Ondanks onze ongekende prestaties van de laatste decennia staat het verre van vast dat mensen nu significant tevredener zijn dan hun voorouders in vroeger tijden. Het mag bepaald omineus heten dat in rijke landen, ondanks de groei van welvaart, comfort en veiligheid, het zelfmoordcijfer ook veel hoger ligt dan in traditionele samenlevingen. In Peru, Guatemala, de Filipijnen en Albanië – ontwikkelingslanden met veel armoede en politieke instabiliteit – pleegt jaarlijks ongeveer één op de 100.000 personen zelfmoord. In rijke, vredige landen als Zwitserland, Frankrijk, Japan en Nieuw-Zeeland beroven jaarlijks 25 op de 100.000 mensen zich van het leven. In 1985 waren de meeste Zuid-Koreanen arm, slecht opgeleid en traditioneel, en ze leefden in een autoritaire, dictatoriale staat. Tegenwoordig is Zuid-Korea een toonaangevende economische macht, behoren de burgers tot de best opgeleide ter wereld en is er een stabiel, betrekkelijk liberaal kantoor huren breda democratisch regime. Maar terwijl in 1985 ongeveer negen Zuid-Koreanen op de 100.000 zelfmoord pleegden, is het jaarlijkse suïcidecijfer er nu meer dan verdriedubbeld tot dertig op de 100.000.

De menselijke beschaving

Gerelateerde afbeelding

Diezelfde verandering is in talloze andere landen opgetreden, met name in China. Millennia lang werd elk Chinees regime, van de Gele Keizer tot de rode communisten, geplaagd door hongersnoden. Een paar decennia geleden was China nog synoniem voor voedseltekorten. Tientallen miljoenen Chinezen verhongerden tijdens de rampzalige Grote Sprong Voorwaarts en deskundigen voorspelden steevast dat het alleen maar erger zou worden. In 1974 werd de eerste Wereldvoedselconferentie gehouden in Rome, waar de afgevaardigden apocalyptische scenario’s om de oren kregen. Ze kregen te horen dat China onmogelijk een miljard mensen kon voeden en dat het dichtstbevolkte land ter wereld op een regelrechte ramp afstevende. Terwijl het in werkelijkheid op het grootste economische wonder van de geschiedenis afkoerste. Sinds 1974 zijn honderden miljoenen Chinezen bevrijd van armoede en hoewel er nog steeds honderden miljoenen ernstig lijden aan gebrek en ondervoeding is China voor het eerst in de annalen vrij van hongersnood. In de meeste landen is kantoor huren amersfoort  overeten tegenwoordig zelfs een veel groter probleem dan honger. In de achttiende eeuw adviseerde Marie-Antoinette de hongerende massa naar verluidt dat ze maar taart moesten eten als het brood op was. Tegenwoordig volgen de armen dat advies letterlijk op. Terwijl de rijke inwoners van Beverly Hills sla en gestoomde tofoe met quinoa eten, proppen de armen in de achterbuurten en getto’s zich vol met koek, chips, hamburgers en pizza. In 2014 hadden meer dan 2,1 miljard mensen overgewicht, tegenover 850 miljoen ondervoede wereldburgers. Naar verwachting zal de helft van de mensheid in 2030 te dik zijn.4 In 2010 stierfo ngeveer een miljoen mensen aan honger of ondervoeding, terwijl obesitas drie miljoen slachtoffers maakte.
Na honger bestond de tweede grote vijand van de mensheid uit infectieziekten. Drukke steden die met elkaar in verbinding stonden door een eindeloze stroom kooplieden, ambtenaren en pelgrims vormden het fundament van de menselijke beschaving, maar waren ook ideale broedplaatsen voor ziektekiemen. De mensen die hun leven in het oude Athene of het middeleeuwse Florence doorbrachten, wisten kantoor huren enschede dus dat ze de volgende week ziek konden worden en konden overlijden, of dat er zomaar ineens een epidemie de kop kon opsteken die hun hele familie in één klap zou uitroeien.

Regelgeving publicatieplicht

Gerelateerde afbeelding

Regelgeving publicatieplicht
In 1983 is een wetsontwerp aanvaard waarin nieuwe regels voor de opzet van de jaarrekening en voor de publicatieplicht zijn weergegeven. Deze nieuwe regels zijn een gevolg van de plicht van alle EG-landen (ingevolge de zogenoemde ‘Vierde Europese Richtlijn’) om hun jaarverslagwetgeving aan elkaar aan te passen. De nieuwe regeling is sedert 1984 van kracht en opgenomen in Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Enerzijds moeten regels voor verslaglegging worden nagekomen om een juiste beoordeling te kunnen geven, anderzijds moet er ook voor gezorgd worden dat deze informatie in openbare publicaties an belanghebbenden ter beschikking komt. Titel 9 van Boek 2 BW richt zich primair op de verslaglegging als zodanig. Voorzover een jaarrekening van een NV of BV moet worden gepubliceerd, is slechts vereist dat deze ter inzage wordt gelegd bij het Handelsregister. Andere wetten geven echter aanvulling op de publicatieplicht, de bespreking of hel ter beschikking stellen van informatie over de jaarrekening of onderdelen daaruit. De jaarrekening (balans met toelichting) of ten minste een deel ervan moet bijvoorbeeld in de ondernemingsraad worden besproken. Leden van de ondernemingsraad hebben verder recht op alle inlichtingen die voor een redelijke taakvervulling nodig zijn. Ook moet in geval van co-working space amersfoort toepassing van het enquêterecht inzage in de gang van zaken in de organisatie en het gevoerde beleid worden verschaft. Naast Boek 2, Titel 9 van het BW zijn dus ook bepalingen uit de Wet op de Ondernemingsraden van belang, zie ook paragraaf 2.3.
Tegen de achtergrond van maatschappelijke verantwoording, externe en interne democratisering en openheid staan we stil bij de jaarrekeningen, het jaarverslag, het sociale jaarverslag, het Arboplan van aanpak en informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Jaarrekening en het jaarverslag De regels inzake de financiële informatie (zoals deze wat betreft het ondernemingsrecht zijn opgenomen in Boek 2, Titel 9 van het BW) schrijven voor dat de coöperatieve vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze en de besloten vennootschap (NV en BV) een jaarrekening moeten opstellen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winsten verliesrekening en een toelichting op deze beide stukken. Dit moet een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel gevormd kan worden omtrent het vermogen en het resultaat van de onderneming. De jaarrekening wordt vastgesteld of goedgekeurd door de aandeelhouders, waarna de leiding van de onderneming van verdere verplichtingen wordt ontslagen (ofwel decharge wordt gegeven). Als we spreken over de co-working space enschede jaarrekening bedoelen we gewoonlijk de bedrijfseconomische jaarrekening. Daarnaast maakt een ondernemer ook een fiscale jaarrekening voor de vaststelling van het bedrag dat aan (winst) belasting moet worden betaald. De fiscale jaarrekening moet volgens de voorschriften van de belastingdienst worden opgesteld, is uitsluitend daarvoor bestemd en speelt voor andere groepen van belanghebbenden geen rol.

Omgevingsfactoren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Omgevingsfactoren: bepalen situaties en omstandigheden
macrofactoren Elke organisatie wordt in beginsel beïnvloed door macrofactoren en ontwikkelingen in de omgeving. Hoewel een enkele grote onderneming of enkele ondernemingen gezamenlijk soms één of enkele van deze factoren kunnen beïnvloeden, vormen deze macrokrachten voor de meeste bedrijven een gegeven.
Organisaties worden in hun doen en laten beïnvloed door tal van krachten uil de omgeving. We noemen deze krachten macrokrachten wanneer een organisatie deze krachten ‘noodgedwongen’ ondergaat en ze zelf niet in bepalende mate direct kan beïnvloeden. Soms kan wel enig effect worden bereikt door samenwerking met andere organisaties. De technologische ontwikkeling of de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling is echter niet zomaar door één organisatie beslissend te beïnvloeden. Niettemin heeft een individuele organisatie er wel degelijk mee te maken. Daarom gaan we nu kort in op belangrijke omgevingsfactoren en ontwikkelingen in een macro-omgeving waarmee vrijwel elke organisatie in haar functioneren te maken heeft, te weten: demografische factoren economische co-working space amersfoort factoren technologische factoren sociaal-maatschappelijke factoren politieke factoren ecologische factoren markt- en bedrijfstakfactoren.
Demografische factoren
Bij demografische factoren denken we aan groei, omvang, opbouw en samenstelling van de bevolking. Deze factoren bepalen in veel gevallen hoe groot een afzetmarkt zal zijn. Veranderingen in deze factoren hebben bijvoorbeeld gevolgen voor bouwondernemingen. Of, indien de bevolking afneemt, zal dit gevolgen hebben voor de afzet van brood, wasmiddelen en dergelijke. Als de bevolkingsgroep tussen de vijf en tien jaar terugloopt, zal dit gevolgen hebben voor de speelgoedindustrie.
Een belangrijke recente demografische ontwikkeling is de groei van de totale bevolking. In het jaar 2013 zullen in Nederland circa 16,7 miljoen mensen leven. Het aantal huishoudens zal naar verwachting procentueel nog veel sterker toenemen, zie figuur 3.4. Dit laatste komt voor een groot deel door de toename van het aantal tweepersoonshuishoudens en de explosieve groei van het aantal alleenwonenden. Een groot deel van de alleenstaanden zal in 2013 bestaan uit ouderen, vooral co-working space enschede vrouwen. De gemiddelde leeftijd van Nederlanders in het algemeen wordt steeds hoger, waardoor vergrijzing van de bevolking ontstaat. Binnen de Europese Unie zal in 2010 het aandeel van 60-jarigen (en ouder) zijn gegroeid tot 23% van de totale bevolking. De Wereld Gezondheids Organisatie geeft aan dat de gemiddelde leeftijdsverwachting van de mens stijgt van 48 jaar in 1955, 66 jaar in 1998 tot 73 in het jaar 2025. In ontwikkelde landen wordt dat zelfs gesteld op 80 jaar in 2025. De afgelopen 45 jaar verdubbelde de wereldbevolking. Rond het jaar 2070 zal waarschijnlijk een piek van 9 miljard wereldburgers bereikt worden, waarna naar verwachting een daling inzet tot 8,4 miljard aan het einde van de eeuw. Op dit moment zijn er 6 miljard wereldburgers. Tegelijkertijd groeit het aandeel ouderen: in het jaar 21 00 maken 60+ ‘ers naar schatting 34% van de wereldbevolking uit.

Het gewenste onderzoek

Gerelateerde afbeelding

“In het Hebreeuws. Deze taal werd al omstreeks 1500 voor Christus gesproken. Ik ben begonnen met de vertaling en het is fascinerend. Dit boek brengt namelijk het geheim van het universum in kaart. Dat is ook de reden waarom het boek direct na het verschijnen door de paus in de ban is gedaan.” Ik kijk met een wazige blik naar Renard. Het klinkt allemaal reuze interessant, maar waarom vertelt hij me dit allemaal? “Nick, ik heb je nodig om in Amerika nader onderzoek voor mij te doen. Op Harvard University is een tweede exemplaar van dit boek in de tijdelijk kantoor huren apeldoorn universiteitsbibliotheek aanwezig. Jij spreekt perfect Engels en je bent niet verbonden aan het klooster. Mijn Engels is volstrekt onvoldoende om zelf dit onderzoek te kunnen leiden. Ik wil weten wat ze daar hebben ontdekt. Jij bent hoogintelligent en was niet voor niets een van de beste beurshandelaren. Daarnaast heb je in New York gewoond en beheers je de Engelse taal. Het is belangrijk dat we nader onderzoek gaan doen en je moet me daar bij helpen. In dit boek staat interessante door de kerk verboden informatie. Daarom wil ik je vragen om naar Amerika af te reizen om daar het gewenste onderzoek voor mij te doen. Ik heb een naam voor je. Professor Roy Markowitz leidt daar het team dat de vertaling van dit boek uitvoert. Ik zal je ruimhartig betalen. Zonder hulp vanuit Amerika kom ik niet tot de kern van dit boek.” Ik kijk peinzend voor me tijdelijk kantoor huren breda uit naar de rijen met boeken die deze bibliotheek rijk is. Toch houd ik wijselijk mijn mond. Ik zit in de schuldsanering en kan maar nauwelijks mijn hoofd boven water houden. “Ik moet erover nadenken,” zeg ik.
“Dat begrijp ik,” zegt Renard. “Het is veel informatie in korte tijd. Denk er maar rustig een nachtje over na.”

Investeringsbeslissing

Gerelateerde afbeelding

Het is mijn manier om met de hongergevoelens om te gaan. Was de domme investering dan helemaal mijn eigen schuld? Ik denk het niet. Een deel is toe te schrijven aan de omstandigheden en aan de ongelukkige tijdgeest. Het management van Van der Moolen had een bottomline aansturing. Zolang het eindresultaat goed was, kon je je gang gaan. Natuurlijk had Frederick Nouwens van Erven zitten slapen, toen ik de transactie aanging. Hij had het moeten signaleren en moeten terugdraaien. Om zijn eigen hachje te redden, heeft hij me hard aangepakt. Ik was een risico voor zijn carrière, zodat hij me net zo snel en graag kwijt wilde als een steenpuist op zijn kont. En omdat het werk zijn leven is, kan ik het hem niet eens kwalijk nemen.
Wat ik mezelf kwalijk neem, is dat ik deze investeringsbeslissing alleen heb genomen, zonder in overleg met Kathleen te treden. Ik schaam me voor de situatie waarin ik haar heb gebracht. Schaamte is een emotie tijdelijk kantoor huren amersfoort die diepe sporen in mijn ziel kerft, zo heb ik ervaren. Ik schaam me tegenover mijn vrienden, voor Kathleen en voor mijn schoonouders. Laat ik eerlijk zijn. Na het vroege overlijden van mijn vader was het thuis geen vetpot. Van jongs af aan waren er geldzorgen thuis. Merkkleding kopen zat er voor mij niet in en terwijl mijn vriendjes de wereld ontdekten in de schoolvakanties, ging ik met mijn moeder naar onze vaste stek op de camping in Bakkum. Deze sobere jeugd is de voedingsbodem geweest voor mijn hang naar geld en macht. Ik wilde geen geldzorgen meer hebben en de mooiste spullen voor mijn moeder kopen. Dat is gelukt. Door mijn werklust, analytisch vermogen en snelle presentaties ben ik het arbeidersmilieu ontvlucht. Ik ging om met de gegoede klasse in Nederland en kende de top elite in New York. Maar nu ben ik weer teruggeworpen in het sociale milieu waar ik oorspronkelijk vandaan kom: een huurflat in een arbeiderswijk van tijdelijk kantoor huren enschede een middelgrote stad. Ik ben weer terug in het vertrouwde pauperparadijs van vroeger. Het lijkt wel of ik het destructieve gedrag dat tot mijn ondergang heeft geleid, zelf in gang heb gezet. Alsof het een bewuste actie was om alles wat ik had opgebouwd direct weer te vernietigen. Misschien zit er wel een waarheid in het gezegde dat als je als een dubbeltje bent geboren, je later ook nooit een kwartje wordt!

Onderweg naar een excellente onderneming

Gerelateerde afbeelding

Het ISO-certificaat gold lange tijd als dé garantie voor controleerbare en dus verbeterbare bedrijfsprocessen. Maar het kwaliteitskeurmerk is ingehaald door het integrale denken over kwaliteit. Kwaliteit die zich nestelt in de genen van de organisatie.
De Chinese pottenbakkers van ver voor onze jaartelling deden al aan certificeren. Aan de meegebakken duimafdruk van de keurmeester kon de koper zien, dat een pot voldeed aan de eisen van goed vakmanschap. En flexplek huren amersfoort zo winnen wij met onze KEMA-keur voor elektrische apparaten en ISO-certificering het vertrouwen van de klant. ISO-normen zijn gericht op kwaliteitsbewaking en preventie. Ze zijn echter voor steeds meer bedrijven maar een eerste stap op weg naar totale kwaliteit. Totale kwaliteit houdt in datje de organisatie als een geheel van met elkaar samenhangende onderdelen bekijkt en verbetert. De strategie, het leiderschap en het personeelsbeleid maken hiervan nadrukkelijk onderdeel uit en worden ter discussie gesteld. De motivatie van het personeel, de tevredenheid van klanten en de waardering van de maatschappelijke omgeving worden als resultaat van de onderneming beschouwd en gemeten, zoals dat met de omzet altijd al gebeurde. Dat is nieuw: net zo controleerbaar omgaan met resultaten van de menselijke aspecten flexplek huren enschede van de organisatie als met die van de financiële aspecten. Lerend en sturend op weg naar een excellente onderneming. De klant zal het zeker merken en u belonen met groeiend vertrouwen.
Kwaliteitsbeheersing De vastgelegde specificaties van het product of dienst en de gekozen bedrijfsprocessen bepalen uiteindelijk de maximaal te bereiken kwaliteit. Het realiseren van deze kwaliteit hangt af van de kwaliteitsbeheersing. Kwaliteitsbeheersing kan worden gedefinieerd als: de operationele kwaliteitsbeheersing technieken (bijvoorbeeld een visgraatdiagram) en activiteiten die noodzakelijk zijn om aan de kwaliteitseisen te voldoen. In het voorbeeld: het vertalen van een specificatie in het ontwerp van cursus of lesmateriaal; het op een juiste manier specificeren van een cursusinhoud aan de hand van een gesprek met een toekomstige cursist; het keuren en testen van het lesmateriaal voorafgaande aan een cursus.

De factoren

Gerelateerde afbeelding

De factoren die van invloed zijn op deze keuze tussen de twee modellen liggen op de volgende gebieden:2s • prestige van het topmanagement; • leiderschapsstijl binnen de organisatie; • urgentie van het probleem; • omvang van de verandering; • beheerssystemen binnen de organisatie.
Naar aanleiding van de beschrijving van de twee modellen kan naar voren worden gebracht dat de rol van adviseur met betrekking tot het adviesproces kan verschillen. In de ene situatie zal sprake zijn van een voornamelijk inhoudelijke bijdrage. In een andere situatie ligt de nadruk op het flexplek huren amersfoort begeleiden van het veranderingsproces. In de praktijk zien we dan ook de volgende drie rollen van een adviseur terug. 29 • De expertrol: de nadruk ligt hierbij op een inhoudelijke bijdrage van de adviseur. De adviseur zal binnen het advieswerk vooral zijn kennis en ervaring op een bepaald gebied inbrengen. • De sociaal-emotioneelgerichte rol: de adviseur houdt zich vooral bezig met menselijke aspecten ten aanzien van veranderingsprocessen. Zo kan een adviseur organisatie-medewerkers leren anders naar organisatieproblemen te kijken om zodoende het vermogen zelf problemen aan te pakken te verhogen. De adviseur zal optreden als een begeleider van veranderingsprocessen. • De procedureelgerichte rol: de adviseur legt hierbij de nadruk op het ontwerpen van richtlijnen en procedures om bepaalde veranderingen efficiënter en effectiever te laten verlopen.
Organisaties veranderen voortdurend. Zoals al eerder is gesteld zijn organisaties levende systemen in een veranderlijke omgeving. Om te kunnen beoordelen of in een organisatie veranderingen nodig zijn, is organisatieonderzoek noodzakelijk. Organisatieonderzoek wil zeggen een systematische flexplek huren enschede doorlichting en beoordeling van een (deel van de) organisatie. Dit onderzoek heeft niet een eenmalig karakter, maar moet juist periodiek plaatsvinden. De afstemming op de interne en externe omgeving is immers een continu ontwikkelingsproces. Organisatieonderzoek kan qua doel en object verschillend zijn.3° Het doel kan enerzijds gericht zijn op het vooruitlopen op mogelijke toekomstige problemen (preventief onderzoek), anderzijds op het oplossen van aanwezige problemen (curatief onderzoek).

Succesvolle organisaties

Gerelateerde afbeelding

Succesvolle organisaties zijn in staat om de ontwikkelingen waarmee ze te maken hebben constructief aan te pakken en (in enige mate) te plannen. Dit ontwikkelingsproces heeft in de meeste situaties een continu karakter. Daarnaast zijn er situaties die gekenmerkt worden door een abrupte ontwikkeling. Hiermee wordt een reorganisatie bedoeld. In eerste instantie besteden flexplek huren amersfoort wij aandacht aan het continue ontwikkelingsproces, daarna komt de reorganisatie apart aan bod.
Kenmerken van organisaties: • klanten in verschillende landen; • veel allianties en vormen van samenwerking; • focus op kernactiviteiten; • groei door overnames en fusies; • hoogwaardige technologie die bedrijfsprocessen ondersteunt; • opdeling van concerns in kleine, flexibele en marktgerichte eenheden; • uitbesteding van belangrijke delen van professionele staffuncties; beperkt aantal staffuncties op zowel holdings- als werkmaatschappijniveau; • flexibele en platte organisatiestructuren; • ‘empowering’ van medewerkers; • zeggenschap vrijwel geheel op het niveau van de werkmaatschappij; alleen centrale regeling van financiering, cash-flow en acquisitiebeleid; • managers handelen als ondernemers; een (aanzienlijk) deel van hun salaris is variabel van aard en afhankelijk van het resultaat van de flexplek huren enschede onderneming.
Het ontwikkelingsproces van een organisatie kan op verschillende manieren worden aangegeven. In dit kader wordt aandacht besteed aan de twee volgende ontwikkelingsmodellen: ontwikkelingsmodellen • het groeimodel van Scott • het groeimodel van Greiner