Tagarchief: bedrijfspand huren in Enschede

Beleveniskopen

Beleveniskopen,

winkelen met Joseph Pine
Winkelen moet een zintuiglijke ervaring worden, zegt Joseph Pine. In een ouderwetse sigarenzaak je eigen sigaar rollen en daarna roken. Dat is pas een belevenis! De kantoor huren centrum Apeldoorn essentie van wat Pine en Gilmore betogen past op één sheet. In de loop van de economische geschiedenis zijn handelaren meer gaan verdienen door met hun koopwaar steeds een stapje dichter bij de bedrijfsruimte huren Amersfoort psychologische behoeften van de consument te komen. Als je meel en eieren verkoopt, maak je niet meer dan een paar cent winst. Dat is de grondstoffeneconomie. Als je van die ingrediënten een taart bakt en die verkoopt, houd je er misschien een paar gulden aan over. Dat is de producteneconomie. Bezorg je die taart aan huis, dan kun je er wel een tientje voor rekenen. De diensteneconomie. Neem je de klant ook de zorg uit handen om met die taart eert feestje te organiseren, dan praat je al gauw over honderd, tweehonderd gulden. Je bent aanbeland in de bedrijfsruimte te huur breda beleveniseconomie: je krijgt geld om de ervaringen te creëren waar je klanten op uit zijn. Nog een stap verder en je organiseert cursussen waar mensen experts kunnen worden in taarten bakken en feestjes geven. Dat heet de transforma- tie-economie. Die kondigt zich nu al aan. Klanten zullen ongekende bedragen neertellen om een ander mens te worden: interessanter, begeerlijker, gezonder. (Bron: Management Team, 25 augustus 2000)


Megastores
In veel discussies rond strategieën bij commercieel vastgoed vormt locatie een belangrijk element voor de verklaring van succes of mislukking. Dat geldt in grote mate voor de kantorenmarkt. Ook voor individuele winkels en kleine winkelcentra gaat deze locatiewet op. Bezoekers zien de mail niet als winkel, maar als virtuele binnenstad. Mails creëren zo hun eigen locatie en zetten alles in om de gemiddelde verblijfsduur van bezoekers te verlengen. Eén van de bedrijfspand huren in Enschede daarvoor geschikte elementen is leisure. In mails en grote winkelcentra zijn twee soorten leisure te onderscheiden: de commerciële en de niet-commerciële leisure: in vakliteratuur benoemd als respectievelijk magneet-leisure en ambi- ance-leisure. Leisure bepaalt samen met het aanbod het winkelplezier. Commerciële of magneet-leisure heeft tot doel bezoekers te trekken met activiteiten die losstaan van de kernfunctie van een mail: het aanbieden van goederen. Voorbeelden van magneet-leisure zijn de achtbaan, bowlingbanen, kartbanen, horeca of bioscopen. De laatste twee behoren tot de passieve magneet-leisure, de overige tot de actieve. Niet-commerciële of ambiance-leisure is gericht op

De opkomst van langdurige onderhoudsprestatiecontracten

De opkomst van langdurige onderhoudsprestatiecontracten

De kantoor huren centrum Apeldoorn opkomst van langdurige onderhoudsprestatiecontracten is een ander voorbeeld.
Vastgoedbeheerders sluiten deze contracten af met onderhoudsbedrijven. Naast de bedrijfsruimte huren in amersfoort
beoogde kwaliteit en een vaste prijs is daarin ook een bonus-malusregeling opgenomen
met betrekking tot afwijkende prestaties.
In zekere zin gaan de huurders, onderhoudsbedrijven en de vastgoedmanager ( met
zijn medewerkers) een duurzame economische relatie aan, waarin naast bepaalde ook
onbepaalde verplichtingen spelen. Niet alles is immers vooraf bij het aangaan van een
contract te voorzien. De bedrijfspand huren in Enschede partijen hebben het vertrouwen dat de verplichtingen over en
weer zullen worden nagekomen en eventuele verschillen te zijner tijd vereffend zullen
worden.


Werken op basis van mutualiteit, waarbij wantrouwen het uitgangspunt is, werkt
wanneer er sprake is van kortstondige samenwerking met over en weer duidelijke
afspraken over prestatie, tijd en kosten. Dit komt bij nieuwbouw vaak voor, omdat
veel met name niet-professionele opdrachtgevers slechts één keer opdrachtgever zijn.
Na de transactie gaan de partijen weer uit elkaar en is verder geen sprake van binding
tussen partijen. Als het vertrouwen is geschonden kunnen de consequenties erg vervelend
zijn. De goedkoop kantoor huren breda gemeente Heerlen sluit bijvoorbeeld wegenbouwbedrijf Jansen de Jong
lnfra twee jaar uit van opdrachten.

Megastores

Megastores

 bedrijfspand te huur Amersfoort
In veel discussies rond strategieën bij commercieel vastgoed vormt locatie een
belangrijk element voor de verklaring van succes of mislukking. Dat geldt in
grote kantoor huren Apeldoorn mate voor de kantorenmarkt. Ook voor individuele winkels en kleine
winkelcentra gaat deze locatiewet op. Bezoekers zien de mall niet als winkel,
maar als virtuele binnenstad. Malls creëren zo hun eigen locatie en zetten
alles in om de gemiddelde verblijfsduur van bezoekers te verlengen. Eén van
de daarvoor geschikte elementen is leisure. In malls en grote winkelcentra zijn
twee soorten leisure te onderscheiden: de commerciële en de niet-commerciële
leisure: in vakliteratuur benoemd als respectievelijk magneet-leisure en ambiance-
leisure. Leisure bepaalt samen met het bedrijfsruimte te huur breda aanbod het winkelplezier. Commerciële
of magneet-leisure heeft tot doel bezoekers te trekken met activiteiten
die losstaan van de kernfunctie van een mall: het aanbieden van goederen.
Voorbeelden van magneet-leisure zijn de achtbaan, bowlingbanen, kartbanen,
horeca of bioscopen. De bedrijfspand huren in Enschede laatste twee behoren tot de passieve magneet-leisure,
de overige tot de actieve. Niet-commerciële of ambiance-leisure is gericht op
het verlengen van de verblijfsduur van de bezoekers. Door afleiding, gemak en

Categorie:

VASTGOEDMANAGEMENT


sfeer wordt het verblijf veraangenaamd. Binnen de ambiance-leisure worden
vier categorieën onderscheiden: a ttracties, decoraties, faciliteiten en entertainment.
Elke categorie met een eigen doelstelling, zoals in onderstaande tabel is
weergegeven.
De vier verschillende categorieën in ambiance-leisure met hun doelen
en verschijningsvormen
Attracties Decoraties Faci liteiten Entertainment
Recreatie Sfeer Service Vermaak
K i n d e rzwembadje Fonte i n To i l etten Kerst m a n
I J s b a a n P l a nten I nformatieba l i e Modeshows
Spee l p l aats K l e u rgebru i k (Gratis) parkeren Videowa l l
Pod i u m Des i g n B a byru i mten Parademuziek
Tu i n Wa nd-/ Crèche
vloerbed e k k i n g Bagageru i mten
M uz i e k
Ve r l ichti ng

De onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelasting

www.jilster.nl/afscheid-collega 


Met een jaarlijkse opbrengst van meer dan € 5 miljard is de OZB een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. Iedere gemeente is vrij in het  kantoor huren Apeldoorn vaststellen van de hoogte van de OZB, zodat met behulp hiervan de gemeentelijke begroting in evenwicht kan worden gebracht. Het wetskader voor de heffing van de OZB is hoofdstuk XV (met name art. 220) van de  bedrijfspand te huur Amersfoort Gemeentewet.
De OZB is opgebouwd uit twee delen: de eigenaarsbelasting (‘zakelijk gerechtigden belasting’) en de gebruikersbelasting, waarbij het http://www.baxhouthandel.com/houten-vloeren/ tarief onderling mag verschillen tot een maximum van 25%. Belastingplichtig is de feitelijke eigenaar respectievelijk gebruiker op 1 januari van het heffingsjaar. Als op twee januari het object verkocht wordt, blijft de eerste eigenaar belastingplichtig voor het gehele kalenderjaar. Bij verkoop vindt derhalve meestal een verrekening plaats tussen de oude en de nieuwe eigenaar. Zowel individuele als rechtspersonen kunnen eigenaar of gebruiker zijn. Het is niet ongebruikelijk dat een object meerdere eigenaren of gebruikers kent. In het geval van meerdere eigenaren kan de aanslag worden opgelegd aan één van hen die daarmee belastingplichtig wordt voor het gehele bedrag. Deze eigenaar kan de aanslag vervolgens zelfstandig verrekenen met de andere eigenaren; de  bedrijfsruimte te huur breda verrekening gaat echter buiten de wet om. Bij meerdere gebruikers, zoals bijvoorbeeld in een studentenhuis of bij vakantiewoningen, wordt de aanslag gebruikersbelasting aan de eigenaar opgelegd. De eigenaar is dan gerechtigd deze weer te verhalen op de feitelijke gebruikers. Het tarief wordt altijd uitgedrukt in guldens per € 2.268,90 (ƒ 5.000,-) van de waarde van het object (de heffingsmaatstaf). De hoogte van het tarief wordt jaarlijks vastgesteld. Iedere gemeente is vrij om de hoogte van de OZB voor de onroerende zaken die binnen haar gemeente gelegen zijn, vast te stellen, met dien verstande dat het tarief per € 2.268,90 altijd gelijk blijft (dus geen progressief of degressief tarief). Binnen een gemeente mag wel onderscheid worden gemaakt tussen woningen en niet-woningen, mits dit verschil niet groter is dan 20%l4. De bedrijfspand huren in Enschede verschillen tussen gemeenten zijn substantieel en variëren van minder dan € 10,- tot meer dan € 50,-.

Zekerheden

Zekerheden

In het algemeen zal een financiering met vreemd vermogen gepaard gaan met het  kantoor huren centrum Apeldoorn verstrekken van zekerheden. Een .zekerheid die bij vastgoed gebruikelijk is, is de hypotheek. Deze vorm van zekerheid wordt aan een financier ‘gegeven’: bij een hypothecaire lening stelt de hypotheekgever (degene die de financiering aantrekt) het te financieren object als zekerheid van de hypotheeknemer (de financier). Als de hypotheekgever in gebreke blijft bij het betalen van zijn rente- en aflossingsverplichting, kan de kantoor huren amersfoort financier overgaan tot executie (verkoop) van het object. Uit de opbrengst wordt

COMMERCIEEL VASTGOED
den eerst de schulden aan de betreffende financier voldaan. Een eventueel overschot, in het geval de verkoopopbrengst de schuld overstijgt, komt in het bezit van de hypotheekgever. Het recht van hypotheek is uitgebreid beschreven in het Burgerlijk Wetboek (Titel 3.9 BW). De wederzijdse rechten en verplichtingen van hypotheekgever en hypotheeknemer worden derhalve in hoge mate door de wet bepaald. Vanzelfsprekend prevaleert de wet ten opzichte van de tekst in de hypotheekakte. Hypotheek wordt gevestigd door een notariële akte die wordt ingeschreven in openbare registers. Iedereen kan zich dus op de hoogte stellen van het feit of, en zo ja in welke mate, op een bepaald object hypotheek is gevestigd. Het recht van de leninggever is hiermee stevig verankerd. Een zachtere vorm van zekerheid is de zogenaamde negatieve hypotheekverklaring. Hierin ‘verklaart’ de  bedrijfspand huren in Enschede  lening nemer dat hij zonder toestemming van de lening gever zijn onroerend goed niet of niet verder met een hypotheek zal belasten. Deze overeenkomst tussen leninggever en -nemer is niet openbaar en heeft dus geen werking tegenover derden. Het recht van de leninggever op de opbrengsten van een eventuele executoriale verkoop is, ten opzichte van een ‘echte’ hypotheek, sterk verminderd. Een variant hierop is de positieve hypotheekverklaring, waarin wordt vastgelegd dat op het eerste verzoek van de leninggever een hypotheek zal worden gevestigd. Als het te financieren object (of project) als enige zekerheid wordt gesteld voor de financiering, spreken we van object- of projectfinanciering. Bij hypothecaire leningen krijgt de hypotheekhouder voorrang op de opbrengsten uit executie van het onderliggende object op eventuele andere schuldeisers van de hypotheekgever. We spreken dan van een preferente schuld.
Het is echter ook mogelijk dat andere activa dan het specifieke object of project als zekerheid dienen voor de aan te trekken financiering. Ook is het bij zeer kredietwaardige ondernemingen mogelijk om vreemd vermogen aan te lauren is dik trekken zonder (additionele) zekerheidsstelling. In deze gevallen is er sprake van balans- of ondememingsfinanciering. In tegenstelling tot (een hypothecaire) objectfinanciering is er bij balansfinanciering zonder zekerheden geen sprake van preferente schuld. Als er meerdere schuldeisers zonder zekerheden zijn, hebben deze in beginsel gelijke rechten op het bedrijfsruimte huren Breda vermogen van de te financieren onderneming. Een specifieke vorm van zekerheidsstelling is de garantie. Het kan om allerlei redenen voor een onderneming aantrekkelijk zijn om het vastgoed onder te brengen in een aparte rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. Ook bij vastgoedontwikkelingsprojecten gebeurt dit vaak. Het kan voorkomen dat de financiers van deze afgescheiden rechtspersonen het

Mandeligheid

Mandeligheid

Naast mede-eigendom is er nog een bijzondere vorm van kantoor huren apeldoorn   gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak, de zogenaamde mandeligheid. Deze ontstaat als een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van eigenaren van twee of meer stukken grond en zij dit bij notariële akte tot gemeenschappelijk nut hebben bestemd en deze akte in de bedrijfsruimte huren in amersfoort  openbare registers wordt ingeschreven. Voor mandeligheid is niet vereist dat de erven aan elkaar grenzen. Van deze vorm wordt vaak gebruikgemaakt indien er behoefte is aan een gemeenschappelijke regeling die verbonden is aan de kwaliteit van eigenaar van een onroerende zaak, bijvoorbeeld bij openbaar gebied, gemeenschappelijke wegen en openbaar groen. Bij recreatiewoningen kan gedacht worden aan gemeenschappelijke zwem- en sportcomplexen.

COMMERCIEEL VASTGOED

Appartementsrechten
Het appartementsrecht is opgebouwd uit twee componenten: het zijn van mede-eigenaar van bijvoorbeeld een kantoorgebouw en een zakelijk gebruiksrecht. Het gebruiksrecht geeft een exclusief recht ten aanzien van de als zodanig aangewezen delen van het gebouw, bijvoorbeeld een kantooretage, en geeft een medegebruiksrecht ten aanzien van gemeenschappelijke gedeelten, zoals het trappenhuis, de kantoor huren breda   lift en de garage. Anders dan bij mandeligheid waar de mede-eigendom beperkt blijft tot de onderdelen die voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn, gaat het bij appartementsrecht om mede-eigendom van het geheel.
Voor appartementsrechten is in de wet een uitgebreide regeling opgenomen. Zo worden onder andere de volgende zaken geregeld:
• Een splitsing in appartementsrechten ontstaat door een notariële akte van splitsing met daaraan gehecht een splitsingstekening, welke akte in de bedrijfspand huren in Enschede  registers wordt ingeschreven. • De akte van splitsing omvat onder andere een reglement waarin bijvoorbeeld de rechten en plichten van de appartementseigenaren worden omschreven. Dit reglement is ook bindend voor de opvolgende eigenaren van een appartementsrecht. • De belangen van de appartementseigenaren worden behartigd door de vereniging van eigenaren. Dit is een rechtspersoon, waarvan alle eigenaren van rechtswege lid zijn.

het leveringsaspect

kantoor enschede

het leveringsaspect

het leveringsaspect of het kantoor pand huren Apeldoorn  uitvoeringsaspect overheerst. Een andere mogelijkheid is te bezien waar de tekortkoming betrekking op heeft: op het leveren van een bouwstof of op het uitvoeren van de werkzaamheden. Uitvoeringsduur en termijnoverschrijding De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, kan op grond van de UAV 1989 uitgedrukt worden in aantal werkbare werkdagen, aantal kalenderdagen (weken of maanden) of door het noemen van een bepaalde dag. Indien de aannemer het werk later oplevert dan overeengekomen, kan de opdrachtgever een bedrijfsruimte huren Amersfoort korting op de aanneemsom aanbrengen. Opdrachtgevers dienen in het bestek aan te geven hoe hoog deze korting is. Als zij dit niet doen, geldt een bedrag van € 34,- (ƒ 75,-) per dag. Daar de Raad van Arbitrage deze korting aanmerkt als een gefixeerde schadevergoeding en deze alleen toewijst indien er werkelijk schade wordt geleden, is het voorstelbaar dat dit bedrag bij veel projecten veel te laag zal zijn. Ingeval van een te lage korting kan de Raad van Arbitrage, indien de billijkheid dit vereist, aanvullende schadevergoeding toekennen. Risico ’s tijdens de uitvoering Tot aan de oplevering is het werk voor risico van de aannemer. Voor schade die ontstaan is tijdens de uitvoering, is de aannemer dan ook aansprakelijk. Dit geldt niet als deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen, en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
Daarnaast is de aannemer niet aansprakelijk ingeval van zogenaamde kostenverhogende omstandigheden. Dit betreft dusdanige omstandigheden waarmee bij het totstandkomen van de overeenkomst geen rekening hoefde te worden gehouden met het feit dat zij zich zouden voordoen. Deze kunnen de aannemer niet worden toegerekend, maar kunnen de kosten van het werk aanzienlijk verhogen. Indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, heeft de aannemer recht op een bijbetaling die wordt overeengekomen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Ook kan de opdrachtgever het werk beperken, vereenvoudigen of beëindigen. Aansprakelijkheid na oplevering Na de oplevering of na de dag waarop een overeengekomen onderhoudstermijn is verstreken, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in het werk. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel: •
• Als een gebouw binnen tien jaar geheel of gedeeltelijk vergaat door een kantoorruimte huren in Breda  gebrek in de samenstelling of door ongeschiktheid van de grond. Volgens rechtspraak van de Raad van Arbitrage dient zowel het vergaan

BOUW- EN AANBESTEDINOSRECHT

als de aansprakelijkheidsstelling van de aannemer binnen tien jaar plaats te vinden. De bewijslast ligt in dit geval bij de aannemer. • Als het werk of een onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een verborgen gebrek bevat dat de directie, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering of bij de opneming van het bedrijfspand huren in Enschede werk, redelijkerwijs niet had kunnen onderkennen. Voorwaarde voor het indienen van een vordering is dat binnen een redelijke termijn na de ontdekking van het gebrek hiervan mededeling is gedaan en dat de vordering binnen vijf jaar na oplevering of het einde van de onderhoudstermijn wordt ingesteld. 6