Tagarchief: bedrijfspand te huur enschede

De levende ziel

De levende ziel


Bij de zoektocht naar ‘goed management’ kunnen natuurlijk de kantoor huren centrum Apeldoorn vragen worden gesteld wat dat eigenlijk is, hoe dat moet en waarom dat nodig is. Belangrijker is echter de vraag naar de persoon van de goede manager. Van wie hoop je dat hij jou leiding gaat geven? En daarmee verbonden: tot wie hoop je zélf in je organisatie uit te groeien? Goed leiderschap is mensen stimuleren tot groei en bloei, en dat lukt alleen als je zelf nog groeit en bloeit. Daarbij heb je iemand nodig die je helpt omdraaien, die het  kantoorruimte huren amersfoort goedkoop goede aan je voorhoudt, die je élan, oriëntatie en stijl aanreikt, die je in contact brengt met bronnen van waarde. Iemand die zelf zo’n waardevolle bron voor je is.
In tegenstelling tot het Amerikaanse netwerk van managers en bestuurders volgt in Nederland nooit een sanctie op falend bestuur. Iemand die mislukt bij een gemeentelijke gezondheidsorganisatie mag prompt weer het  bedrijfspand te huur enschede bibliotheekwezen in een of andere poldergemeente gaan reorganiseren. Omdat er geen sanctie volgt, is er ook geen verantwoordelijkheid. Dit soort managers neemt maatregelen zonder verantwoordelijkheid voor de consequenties. Dat leidt tot desastreuze toestanden. En bovendien draag je de consequenties nooit zelf. Omdat je weg bent en op een niveau zit waar ze niet gevoeld worden. Je ziet overal bezuinigingen. Bij de omroep wordt bezuinigd op redacteuren, op cameramensen. Terwijl op het niveau van het management de buikriem nauwelijks wordt aangehaald. Ziekenhuizen hebben planners die goed voor zichzelf zorgen, terwijl daar verplegend personeel met almaar minder mensen nachtdiensten moet draaien. Wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Het ondermijnt het vertrouwen in de leiding… De vertrouwenssamenleving begint te eroderen. Je ziet het aan de oprukkende afrekencultuur in bedrijven en overheidsorganisaties, in de goedkoop kantoor huren breda almaar toenemende regelgeving en bureaucratisering, in een afname van durf en flexibiliteit. We leven in een low trust society, zoals Francis Fukuyama dat noemt. We leven in een onzinsamenleving waar alles meetbaar moet zijn. Die controlesystemen persen de werkelijkheid in een bepaald model: iets heeft alleen waarde als het controleerbaar is. Er is veel tegen te doen. Om te beginnen zou ik het begrip ‘vertrouwen’ opnemen in al die rare managementschemaatjes van jullie. Gewoon het woord ‘vertrouwen’ er vijf keer inproppen. Vertrouwen in het vakmanschap van mensen die hun werk uitvoeren. Leraren, verpleegsters, chirurgen

Vastgoed fase

Vastgoed vase

Bij vastgoed kantoor huren Apeldoorn begint deze fase al na drie maanden. Zij duurt hooguit negen maanden. Net als bij bedrijfsruimte huren Amersfoort een auto is er sprake van een initiële vraag (starters) en een vervangings- vraag en -aanbod (doorstromers). In het begin van deze fase zit men bij vastgoed al aan een afzet van 85 a 90%. Bij het bereiken van een afzet van 98% kan men zeggen dat een nieuwe fase aanbreekt: de volwassenheidsfase. De winst in de groeifase begint bij een afname van meer dan 90%, terwijl er pas sprake is van een behoorlijk rendement bij een afzet van 98%, dus ongeveer na negen maanden. Op dit het punt breekt de verzadigingsfase aan.
Volwassenheidsfase
De groei van de afzet van de auto neemt af door de druk van concurrenten en imitaties. Er komen nieuwe, betere en veiliger auto’s. Om het marktaandeel te behouden maakt de ondernemer gebruik van bedrijfspand te huur enschede prijsaanbiedingen, reclame met betrekking tot merkentrouw en actiereclame. In deze fase bereikt de winstcurve meestal het hoogtepunt. Om de afzet verder te vergroten kan worden gekeken naar segmentatie, veranderend gebruik bij de bestaande afnemers en een andere positionering van de auto. De ondernemer kan – door bijvoorbeeld de kwaliteit of stijl van de auto te wijzigen – nieuwe gebruikers proberen aan te trekken. Deze fase duurt bij een auto ongeveer drie jaar.
In deze fase zal de goedkoop kantoor huren breda verhuurbaarheid van het vastgoedobject geen probleem zijn. De verhouding prijs/kwaliteit is ten opzichte van alternatieve mogelijkheden in de buurt in de regel niet ongunstig. Kenmerkend voor deze periode is de goede verhuurbaarheid en de geringe leegstand. De huurders betalen op tijd en als er een woning leegkomt is deze snel verhuurd. De kosten gemoeid met de instandhouding van het vastgoed zijn voorspelbaar gebleken, zodat in deze periode de winst kan worden behaald

Het systeem van overdrachtsbelasting

Het systeem van overdrachtsbelasting
Op het moment dat het  kantoor huren centrum Apeldoorn eigendom van een in Nederland gelegen onroerend goed overgaat van verkoper op koper, is de koper (‘verkrijger’) overdrachtsbelasting verschuldigd. In juridische termen wordt gesproken over de  bedrijfsruimte huren Amersfoort‘verkrijging van een onroerende zaak’. De overdrachtsbelasting is geregeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet BRV) en bedraagt 6%. De inkomsten van het Rijk uit het heffen van overdrachtsbelasting bedragen in 2002 naar verwachting € 4,3 miljard. De plaats waar de onroerende zaak zich bevindt (Nederland), is voor de overdrachtsbelasting van belang, de nationaliteit van de koper en verkoper in het geheel niet. Bij de aankoop van onroerend goed in het buitenland hoeft dus, in Nederland althans, geen overdrachtsbelasting te worden betaald.

FISCALITEITEN
De hoogte van de heffing
De  bedrijfspand te huur enschede hoogte van de heffing staat al lange tijd ter discussie, vooral vanwege de beperkingen die deze oplegt aan de doorstroom van particuliere woningen en de flexibiliteit van arbeid. Zo blijven particulieren met een in de loop der jaren gestegen inkomen zitten in relatief ‘goedkope ‘ woningen, die daarmee niet ter beschikking komen voor starters en zijn werknemers minder geneigd een andere baan te accepteren die een verhuizing noodzakelijk maakt. De situatie wordt verergerd door de sterk gestegen prijzen voor vastgoed. Ook al blijft de  goedkoop kantoor huren breda relatieve afdracht gelijk (6%), het absolute bedrag is de afgelopen jaren fors omhoog gegaan. Er zijn op dit moment echter geen concrete aanwijzingen dat het systeem of het tarief binnen afzienbare termijn zal wijzigen.

Aanhoudingsgronden.

Aanhoudingsgronden.
De Woningwet kent diverse gevallen waarin de beslissing op een bouw- vergunningaanvraag moet worden aangehouden:
• Bescherming van een kantoor huren Apeldoorn    bestemmingsplan in voorbereiding. Als een bouwvergunning wordt aangevraagd voor een bouwwerk dat gelegen is in een gebied waarvoor, voordat de bouwvergunnin- gaanvraag is ingekomen, een voorbereidingsbesluit in werking is getreden of een (herziening van een) bestemmingsplan in procedure is, wordt de beslissing op de aanvraag aangehouden. De aanhouding loopt door totdat het voorbereidingsbesluit is vervallen dan wel het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden. De aanhouding kan doorbroken worden door middel van de antici- patiebevoegdheid van B. en W. Hiervan kunnen B. en W. gebruikmaken indien de bouwaanvraag overeenstemt met het toekomstige bestemmingsplan en vooraf van GS een verklaring van geen bezwaar is ontvangen. De dan te volgen procedure is vastgelegd in artikel 19a WRO. • Bescherming van een bestemmingsplan voor een beschermd stadsof dorpsgezicht in voorbereiding. Indien de bouwvergunningaanvraag een bouwwerk betreft dat behoort tot een beschermd stadsgezicht waarvoor nog geen ter bescherming daarvan strekkend bestemmingsplan geldt, houden B. en W., mits er geen grond is de vergunning te weigeren, de beslissing op de aanvraag aan. De bouwvergunning kan worden verleend indien er geen strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en GS hebben aangegeven dat zij kantoor huren amersfoort    geen bezwaar hebben tegen de afgifte van de vergunning. •
• Coördinatie met de milieuvergunning. Indien voor het bouwwerk waarvoor een bouwvergunning wordt aangevraagd tevens een milieuvergunning is vereist en er geen gronden zijn om de bouwvergunning te weigeren, houden B. en W. de beslissing op de bouwvergunningaanvraag aan. De aanhouding eindigt op het moment dat tegen het ontwerp van de milieubeschik- king geen bedenkingen zijn ingebracht en de beschikking niet

COMMERCIEEL VASTGOED

afwijkt van dat ontwerp op de dag waarop B. en W. van het bevoegd gezag een exemplaar van de milieubeschikking hebben ontvangen. Doet zich geen van de hiervoor genoemde omstandigheden voor, dan eindigt de aanhouding, hetzij nadat zes weken zijn verstreken na de bedrijfsruimte te huur breda    dag waarop een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om de milieuvergunning ter inzage is gelegd, hetzij, indien binnen die zes weken een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, met ingang van de dag na die waarop op dat verzoek is beslist. • Ingeval van ernstige verontreiniging van de ondergrond. Als uit een onderzoeksrapport blijkt dat de grond ter plaatse van het te bouwen bouwwerk vermoedelijk ernstig verontreinigd is, wordt de beslissing op de bouwvergunningaanvraag aangehouden totdat het bevoegd gezag het saneringsplan heeft goedgekeurd of heeft vastgesteld dat er formeel geen sprake is van een ernstige verontreiniging. • Coördinatie met ziekenhuisvergunningen. Hierbij geldt eenzelfde regeling als bij de coördinatie met de milieuvergunning. • Coördinatie met de monumentenvergunning. Hierbij geldt eenzelfde regeling als bij de coördinatie met de milieuvergunning, met dien verstande dat B. en W. twee weken de tijd hebben om de bouwvergunning te verlenen als de monumentenvergunning is verleend. • Indien voor het    bedrijfspand te huur enschede   bouwen een vrijstelling van het Bouwbesluit is vereist.
Door een besluit tot aanhouding wordt het verlenen van de bouwvergunning dus opgeschort.
2. Meldingsplichtige bouwwerken
Bij de meldingsplichtige bouwwerken gaat het om een aantal bij AMvB (het Besluit meldingsplichtige bouwwerken) omschreven bouwactiviteiten waarvoor geen bouwvergunning is vereist. Daarbij moet wel aan de vijf volgende voorwaarden worden voldaan. •