Tagarchief: bedrijfsruimte huren Breda

Zekerheden

Zekerheden

In het algemeen zal een financiering met vreemd vermogen gepaard gaan met het  kantoor huren centrum Apeldoorn verstrekken van zekerheden. Een .zekerheid die bij vastgoed gebruikelijk is, is de hypotheek. Deze vorm van zekerheid wordt aan een financier ‘gegeven’: bij een hypothecaire lening stelt de hypotheekgever (degene die de financiering aantrekt) het te financieren object als zekerheid van de hypotheeknemer (de financier). Als de hypotheekgever in gebreke blijft bij het betalen van zijn rente- en aflossingsverplichting, kan de kantoor huren amersfoort financier overgaan tot executie (verkoop) van het object. Uit de opbrengst wordt

COMMERCIEEL VASTGOED
den eerst de schulden aan de betreffende financier voldaan. Een eventueel overschot, in het geval de verkoopopbrengst de schuld overstijgt, komt in het bezit van de hypotheekgever. Het recht van hypotheek is uitgebreid beschreven in het Burgerlijk Wetboek (Titel 3.9 BW). De wederzijdse rechten en verplichtingen van hypotheekgever en hypotheeknemer worden derhalve in hoge mate door de wet bepaald. Vanzelfsprekend prevaleert de wet ten opzichte van de tekst in de hypotheekakte. Hypotheek wordt gevestigd door een notariële akte die wordt ingeschreven in openbare registers. Iedereen kan zich dus op de hoogte stellen van het feit of, en zo ja in welke mate, op een bepaald object hypotheek is gevestigd. Het recht van de leninggever is hiermee stevig verankerd. Een zachtere vorm van zekerheid is de zogenaamde negatieve hypotheekverklaring. Hierin ‘verklaart’ de  bedrijfspand huren in Enschede  lening nemer dat hij zonder toestemming van de lening gever zijn onroerend goed niet of niet verder met een hypotheek zal belasten. Deze overeenkomst tussen leninggever en -nemer is niet openbaar en heeft dus geen werking tegenover derden. Het recht van de leninggever op de opbrengsten van een eventuele executoriale verkoop is, ten opzichte van een ‘echte’ hypotheek, sterk verminderd. Een variant hierop is de positieve hypotheekverklaring, waarin wordt vastgelegd dat op het eerste verzoek van de leninggever een hypotheek zal worden gevestigd. Als het te financieren object (of project) als enige zekerheid wordt gesteld voor de financiering, spreken we van object- of projectfinanciering. Bij hypothecaire leningen krijgt de hypotheekhouder voorrang op de opbrengsten uit executie van het onderliggende object op eventuele andere schuldeisers van de hypotheekgever. We spreken dan van een preferente schuld.
Het is echter ook mogelijk dat andere activa dan het specifieke object of project als zekerheid dienen voor de aan te trekken financiering. Ook is het bij zeer kredietwaardige ondernemingen mogelijk om vreemd vermogen aan te lauren is dik trekken zonder (additionele) zekerheidsstelling. In deze gevallen is er sprake van balans- of ondememingsfinanciering. In tegenstelling tot (een hypothecaire) objectfinanciering is er bij balansfinanciering zonder zekerheden geen sprake van preferente schuld. Als er meerdere schuldeisers zonder zekerheden zijn, hebben deze in beginsel gelijke rechten op het bedrijfsruimte huren Breda vermogen van de te financieren onderneming. Een specifieke vorm van zekerheidsstelling is de garantie. Het kan om allerlei redenen voor een onderneming aantrekkelijk zijn om het vastgoed onder te brengen in een aparte rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. Ook bij vastgoedontwikkelingsprojecten gebeurt dit vaak. Het kan voorkomen dat de financiers van deze afgescheiden rechtspersonen het

Eisen arbeidsomstandigheden

Eisen arbeidsomstandigheden
De concrete uitwerking van eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt gegeven in Al-bladen en NEN-normen. De bedrijfsruimte huren Amersfoort Arbeidsinspectie controleert de naleving ervan. De omstandigheden in het kantoor moeten voldoen aan tal van eisen, bijvoorbeeld: • Eisen met betrekking tot het binnenmilieu: – thermische behaaglijkheid – luchtkwaliteit – akoestische kwaliteit – lichtkwaliteit (daglicht en kunstlicht) – regelbaarheid en beïnvloedbaarheid van verlichting, zonwering en ventilatie
• Eisen met betrekking tot beschikbare vloeroppervlakte en ‘verblijfs- kwaliteit’: – oppervlakte van kantoorwerkplekken daglichttoetreding, contact met ‘buiten’ – oriëntatiemogelijkheden – privacy aanwezigheid van planten • Eisen op het gebied van de inrichting van het kantoor – ergonomie van het meubilair – ergonomie van beeldschermwerkplekken hygiëne
In deze paragraaf worden een aantal arbo technische onderwerpen beschreven met de daarop gerichte regelgeving en normering. Deze onderwerpen blijken in de praktijk van bouwen en planvorming veelvuldig te worden besproken. Voor een volledige opsomming van de van toepassing zijnde weten regelgeving wordt verwezen naar de hiervoor genoemde publicaties.

COMMERCIEEL VASTGOED
AFMETINGEN VAN KANTOORWERKPLËKKEN

NEN 2580: ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen’. De norm is opgenomen in deze publicatie. • Arbobesluit artikel 3.19: ‘Afmetingen en luchtvolume van ruimtes; bewegingsruimte op de arbeidsplaats’. • NEN 1824: ‘Ergonomische eisen voor de oppervlakte van kantoor- werkplekken’. • De minimaal vereiste vloeroppervlakte van een kantoorwerkplek wordt weergegeven in de volgende tabel. Voorts worden in de NEN 1824 eisen gesteld ten aanzien van circulatieruimte, de hoogte van scheidingswanden en fysische factoren als binnenklimaat, luchtverversing en daglicht. • Mede onder invloed van ontwikkelingen op het gebied van kantoorin- novatie zal veelal de totaal benodigde ruimte per werkplek niet in één ruimte beschikbaar zijn. Ook algemene afdelingsruimtes die aan een groep werknemers ter beschikking staan voor bijvoorbeeld overleggen of archiveren, worden tot de werkruimte van die groep werknemers gerekend.
Tabel 2: Afmetingen van kantoorwerkplekken conform NEN 1824 •
Element Minimumoppervlakte De medewerkers 4,0 nuttige m2 voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2 uur per dag door één of meer medewerkers wordt gebruikt; inclusief kantoorwerkstoel en circulatieruimte op de werkplek. De kantoorwerktafel 1 nuttige m2 voor een werkplek met een plat beelscherm 2 nuttige m2 voor een werkplek met een CRTbeelscherm 1 nuttige m2 voor een lees/schrijfvlak 2,0 nuttige m2 voor een vlak voor uitleg van tekeningen De kasten 1,0 nuttige m2 voor elke vrijstaande of verrijdbare (lade)kast De vergadervoorziening 2,0 nuttige m2 per persoon
DAGLICHT EN UITZICHT
• Arbo-besluit artikel 6.4: ‘Daglicht’.
Daglicht zal zo vaak mogelijk in de werkruimte aanwezig moeten zijn, indien in de werkruimte meer dan 2 uur per dag gewerkt wordt. – De gezamenlijke oppervlakte van lichtopeningen waardoor daglicht kan toetreden, moet ten minste gelijk zijn aan kantoor huren Apeldoorn  1/20 deel van de vloeroppervlakte van het werklokaal.
DE GEBRUIKER
– Het daglicht mag binnenvallen via een andere ruimte waar direct daglicht binnenvalt, zoals een atrium of serre. – Zorg dient te worden besteed aan een kantoorpand te huur Enschede  goed uitzicht. Schenk aandacht aan de afmetingen en de vormgeving van eventuele binnengebieden, zoals atria en serres. – Voorkom privacyproblemen door inkijk.
KUNSTLICHT
• NEN 3087: ‘Ergonomie. Visuele ergonomie in relatie tot verlichting’. • Arbobesluit artikel 6.3: ‘Daglicht en kunstlicht’. • Arbo-Informatieblad 2: ‘Werken met beeldschermen’. – Oriëntatieverlichting: 10 tot 200 lux. – Normale werkverlichting: 200 tot 800 lux. Speciale verlichting: 800 tot 3.000 lux. – Luminantieverhouding: beeldscherm en papier : werkvlak : omgeving als 1 : 3 : 10. – Voorkomen van reflectie en interferentie ten behoeve van beeldschermwerk.
BINNENKLIMAAT
• NEN-ISO 7730: ‘Gematigde thermische klimaatomstandigheden’. Bepaling van de indices Predicted Mean Vote (PMV) en Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) en omschrijving van de voorwaarden voor thermisch comfort. • Arbo-besluit artikel 6.1: ‘Binnen-en buitenklimaat’. – PPD is een subjectieve score op een 7-puntsschaal. De term PMV staat voor het voorspelde gemiddelde van zo’n score voor een grote groep mensen. Wenselijk is een binnenklimaat waarbij de PMV tussen -0,5 en +0,5 ligt. Het percentage ontevredenen bedraagt in dit geval minder dan 10%. In de praktijk wordt vaak als uitgangspunt genomen dat de overschrijding van deze grenzen in niet meer dan 10% van de arbeidstijd mag plaatsvinden.

VENTILATIE
• NEN 1087: ‘Ventilatie van te bouwen woningen en woongebouwen: eisen en bepalingsmethoden’. • Arbo-besluit artikel 6.1 ‘Binnen- en bedrijfsruimte huren Breda  buitenklimaat’ en artikel 6.2 ‘Luchtverversing’. – Minimaal vereiste hoeveelheid verse lucht: • 30 m3 verse lucht per persoon per uur bij ‘lichte werkzaamheden’. • 50 m3 verse lucht per persoon per uur bij ‘zware werkzaamheden’. • 10 m3 verse lucht per persoon per uur extra waar wordt gerookt.
Ventilatiecapaciteit voor nieuwe gebouwen ten minste 1,2 x 10 3 m3/sec verse lucht per m2 vloeroppervlak van een werkvertrek. Voor gebouwen die in gebruik of in aanbouw waren voor 01-10- 1990: minimaal 0,9 x 10-3 m3/sec verse lucht per m2. Luchtsnelheid in de winter niet groter dan 0,15 m/sec. Luchtsnelheid in de zomer niet groter dan 0,25 m/sec.

Kostenbepalende factoren

VAN GROF NAAR FIJN

bedrijfsruimte huren Apeldoorn

De kostenbepalende factoren van een gebouw kunnen op meerdere niveaus, van grof naar fijn, worden geanalyseerd. Daarbij is elk niveau specifiek geschikt voor een bepaalde fase in het planvormingsproces. In dit boek wordt onderscheid gemaakt in:
• Vormfactoren • Elementen • Materiaalkeuze
De mogelijkheden voor het kantoor huren apeldoorn beïnvloeden van kostenbepalende factoren nemen af naarmate er meer fases in het ontwerpproces zijn doorlopen. Vormfactoren zijn bij uitstek geschikt om de kosten te beïnvloeden in de projectdefinitiefase (programma van eisen). De analyse van hoeveelheid en kwaliteit van elementen vindt plaats in zowel de projectdefinitiefase als de ontwerpfase. De factor ‘materiaalkeuze’, ten slotte, speelt vooral een rol in de ontwerpfase. Vormfactoren Vormfactoren zijn verhoudingen die verschillende uitgangspunten voor het ontwerp vastleggen. Dit gebeurt reeds, en vooral, tijdens de projectdefinitiefase in het programma van eisen. De vormfactoren worden uit oogpunt van kostenbeheersing als randvoorwaarde meegegeven aan de ontwerpende partijen (architect en ingenieurs). Voorbeelden van vormfactoren zijn:
• Bruto-oppervlakte ten opzichte van nuttige oppervlakte (bruto-nuttig- factor). • Hoeveelheid gevel ten opzichte van brutovloeroppervlakte (langwerpige gebouwen zijn daardoor duurder dan vierkante gebouwen). • Hoeveelheid binnenwand ten opzichte van brutovloeroppervlakte. • Bebouwd oppervlak ten opzichte van bruto-oppervlakte (aantal bouwlagen).
COMMERCIEEL VASTGOED

Definities van oppervlakten en inhouden van gebouwen worden gegeven in de NEN 2580. Deze norm vormt een belangrijk uitgangspunt bij het gebruik van vormfactoren.
Het bedrijfspand te huur Amersfoort gebruik van vormfactoren speelt een belangrijke rol bij de afweging van verschillende alternatieven voor het functionele concept en het ontwerp, en bij het zoeken naar besparingen.
Elementen Onderdelen die een groot deel van de prijs van een gebouw bepalen, zijn globaal te verdelen in twee groepen. De eerste groep bestaat uit elementen die in relatief grote hoeveelheden voorkomen en daardoor een relatief groot deel van de bouwkosten veroorzaken. Iedere euro die hier per eenheid element aan wordt uitgegeven, komt meteen in grote hoeveelheden in de kostenopstelling voor. De tweede groep bestaat uit elementen die vrij kostbaar zijn.
Tabel 3: Prijsbepalende elementen.
Grote hoeveelheden Hoge prijs
• Constructie • Fundering • Vloeren • Gevel • Gevel • Dak • Binnenwanden • Transportinstallaties • Vloer- en plafondafwerking • Klimaatinstallatie (roltrappen en liften)
Sommige elementen komen in beide groepen voor en vormen een groot deel van de totale prijs van het gebouw, zowel in absolute als in relatieve zin (de bouwkosten per m2 bvo). Zo valt op dat het element ‘gevel’ in beide opsommingen voorkomt. Opdrachtgevers hebben bij uitstek een mening over de gevel; deze bepaalt immers in hoge mate de uitstraling van een gebouw. De gevel bepaalt echter ook voor een belangrijk deel de hoogte van de bouwkosten, soms voor meer dan 30%.
Materiaalkeuze De uiteindelijke invulling van elementen (en variantelementen) met materialen bepaalt ook een deel van de prijs. Dit echter wel in het perspectief van hetgeen gezegd is over vormfactoren en elementen. Alle prijzen van elementen van een gebouw kennen bandbreedtes, die rechtstreeks afhankelijk zijn van de gewenste kwaliteit. Met name de afwerkingsmaterialen (vloeren, wanden en plafonds) zijn hiervan een sprekend voorbeeld.

INVESTERINGSKOSTEN EN EXPLOITATIEKOSTEN

In enkele gevallen geldt dat de materiaalkeuze voor een bepaald element, de materialisatie van andere elementen beïnvloedt. Zo beïnvloedt de materiaalkeuze voor de gevel bijvoorbeeld in sterke mate de klimaatinstallatie. Andere factoren die de kosten van een kantoor te huur Enschede  gebouw kunnen beïnvloeden, zijn: • Stramienindeling (maatvoering, standaardproducten). • Flexibiliteit (voorinvesteren in mogelijk toekomstige herindelingen). • Risico’s ten aanzien van techniek (worden nieuwe en onbewezen technieken toegepast?). • Duurzaam bouwen (DuBo). • Bouwplaatskosten (lokale omstandigheden zoals beschikbaar bouwterrein en bereikbaarheid). • Bouwtijd (planning en fasering).

KENGETALLEN INVESTERINGSKOSTEN KANTOREN

Uit het bovenstaande volgt dat de investeringskosten sterk kunnen variëren. In de onderstaande tabel zijn de bedrijfsruimte huren Breda  bouwkosten en de kosten voor een inbouwpakket (binnenwanden, verlichting, etc.) voor een kantoorgebouw van circa 2.500 m2 bvo weergegeven. Naast de kosten voor grond moet rekening worden gehouden met bijkomende kosten en directiekosten met een hoogte van 2025% van de bouwkosten.
Tabel 4: Bouwkosten en kosten inbouwpakket (€ per m2 bvo, exclusief BTW)
Sober min. max.
Gemiddeld Hoogwaardig min. max. min. max.
Bouwkundige

voorzieningen 600,- 650,- 700,- 775,- 800,- » Werktuigbouwkundige      installaties 140,- 160,- 160,- 200,- 200,- » Elektrotechnische      installaties 110,- 140,- 140,- 150,- 150,- »
Totaal bouwkosten 850,- 950,- 1.000,- 1.125,- 1.150,- » Inbouwpakket 160,- 210,- 210,- 250,- 250,- »
Totaal 1.010,- 1 .160,- 1.210,- 1.375,- 1.400,- »