Tagarchief: bedrijfsruimte te huur breda

Benodigd investeringskapitaal

Benodigd investeringskapitaal dan bedrijfspand te huur Amersfoort wel de kapitaalintensiteit van de sector; schaalvoordelen. Als er schaalvoordelen te behalen zijn, hebben producenten met een bestaande schaalgrootte voordelen ten opzichte van toetreders; – toetredingsdrempels: expliciet in de vorm van patenten; impliciet in de vorm van sterke imago’s en klantentrouw bij bestaande merken; het gemak waarmee distributiekanalen kunnen worden opgezet. Kan de toetreder gebruikmaken van bestaande distributiekanalen of moet hij ze zelf gaan opzetten? 2. de onderhandelingspositie van de klant. De macht kantoor huren Apeldoorn van de kopers bepaalt in belangrijke mate de prijs die aanbieders voor hun product kunnen vragen; 3. de substitutiemogelijkheden in de sector. Grote substitutiemogelijkheden zijn van invloed op de maximale prijs die aanbieders voor hun product kunnen vragen en bepalen zo de winstgevendheid in de sector; 4. de onderhandelingspositie van de leverancier. De macht van de leverancier bepaalt het kostenniveau voor de bedrijfstak en werkt zo door op de winstgevendheid. NS-treinen voor revisie naar bedrijfspand huren in Enschede China Het onderhoudsbedrijf van NS gaat een deel van de reparatiewerkzaamheden overhevelen naar China. Nedtrain ondervindt in Europa te veel hinder van de monopoliepositie van leveranciers. Op het gebied van remsystemen bijvoorbeeld bedrijfsruimte te huur breda is er nog maar een leverancier over. Ze voeren de prijs onverantwoord op en leveren moeizaam. Ze hebben de spullen niet of geven domweg geen antwoord als we erom vragen. (Bron: Het Financieele Dagblad, 27 februari 2002) 5. Het aantal concurrenten in de sector. Hoe meer spelers, des te heviger de concurrentie en des te lager de winstgevendheid in de sector. We zien dus dat er veel krachten spelen in de omgeving van de vastgoedorganisatie, die deze organisatie aansporen tot voortdurende verandering. Deze veranderingen kunnen ook grote invloed hebben op het vastgoedmanagement. Er is sprake van dynamisch vastgoedmanagement. Het vastgoedmanagementproces is dus een continu en dynamisch proces. Voor de vastgoedmanager impliceert dit voortdurend meten en bijsturen. Dit betekent dat de informatie vanaf de werkvloer continu moet worden teruggekoppeld naar hogere niveaus, en het beleid desgewenst moet worden aangepast. Hoe dit het beste kan gebeuren wordt later in dit hoofdstuk beschreven. 1

Beleveniskopen

Beleveniskopen,

winkelen met Joseph Pine
Winkelen moet een zintuiglijke ervaring worden, zegt Joseph Pine. In een ouderwetse sigarenzaak je eigen sigaar rollen en daarna roken. Dat is pas een belevenis! De kantoor huren centrum Apeldoorn essentie van wat Pine en Gilmore betogen past op één sheet. In de loop van de economische geschiedenis zijn handelaren meer gaan verdienen door met hun koopwaar steeds een stapje dichter bij de bedrijfsruimte huren Amersfoort psychologische behoeften van de consument te komen. Als je meel en eieren verkoopt, maak je niet meer dan een paar cent winst. Dat is de grondstoffeneconomie. Als je van die ingrediënten een taart bakt en die verkoopt, houd je er misschien een paar gulden aan over. Dat is de producteneconomie. Bezorg je die taart aan huis, dan kun je er wel een tientje voor rekenen. De diensteneconomie. Neem je de klant ook de zorg uit handen om met die taart eert feestje te organiseren, dan praat je al gauw over honderd, tweehonderd gulden. Je bent aanbeland in de bedrijfsruimte te huur breda beleveniseconomie: je krijgt geld om de ervaringen te creëren waar je klanten op uit zijn. Nog een stap verder en je organiseert cursussen waar mensen experts kunnen worden in taarten bakken en feestjes geven. Dat heet de transforma- tie-economie. Die kondigt zich nu al aan. Klanten zullen ongekende bedragen neertellen om een ander mens te worden: interessanter, begeerlijker, gezonder. (Bron: Management Team, 25 augustus 2000)


Megastores
In veel discussies rond strategieën bij commercieel vastgoed vormt locatie een belangrijk element voor de verklaring van succes of mislukking. Dat geldt in grote mate voor de kantorenmarkt. Ook voor individuele winkels en kleine winkelcentra gaat deze locatiewet op. Bezoekers zien de mail niet als winkel, maar als virtuele binnenstad. Mails creëren zo hun eigen locatie en zetten alles in om de gemiddelde verblijfsduur van bezoekers te verlengen. Eén van de bedrijfspand huren in Enschede daarvoor geschikte elementen is leisure. In mails en grote winkelcentra zijn twee soorten leisure te onderscheiden: de commerciële en de niet-commerciële leisure: in vakliteratuur benoemd als respectievelijk magneet-leisure en ambi- ance-leisure. Leisure bepaalt samen met het aanbod het winkelplezier. Commerciële of magneet-leisure heeft tot doel bezoekers te trekken met activiteiten die losstaan van de kernfunctie van een mail: het aanbieden van goederen. Voorbeelden van magneet-leisure zijn de achtbaan, bowlingbanen, kartbanen, horeca of bioscopen. De laatste twee behoren tot de passieve magneet-leisure, de overige tot de actieve. Niet-commerciële of ambiance-leisure is gericht op

Megastores

Megastores

 bedrijfspand te huur Amersfoort
In veel discussies rond strategieën bij commercieel vastgoed vormt locatie een
belangrijk element voor de verklaring van succes of mislukking. Dat geldt in
grote kantoor huren Apeldoorn mate voor de kantorenmarkt. Ook voor individuele winkels en kleine
winkelcentra gaat deze locatiewet op. Bezoekers zien de mall niet als winkel,
maar als virtuele binnenstad. Malls creëren zo hun eigen locatie en zetten
alles in om de gemiddelde verblijfsduur van bezoekers te verlengen. Eén van
de daarvoor geschikte elementen is leisure. In malls en grote winkelcentra zijn
twee soorten leisure te onderscheiden: de commerciële en de niet-commerciële
leisure: in vakliteratuur benoemd als respectievelijk magneet-leisure en ambiance-
leisure. Leisure bepaalt samen met het bedrijfsruimte te huur breda aanbod het winkelplezier. Commerciële
of magneet-leisure heeft tot doel bezoekers te trekken met activiteiten
die losstaan van de kernfunctie van een mall: het aanbieden van goederen.
Voorbeelden van magneet-leisure zijn de achtbaan, bowlingbanen, kartbanen,
horeca of bioscopen. De bedrijfspand huren in Enschede laatste twee behoren tot de passieve magneet-leisure,
de overige tot de actieve. Niet-commerciële of ambiance-leisure is gericht op
het verlengen van de verblijfsduur van de bezoekers. Door afleiding, gemak en

Categorie:

VASTGOEDMANAGEMENT


sfeer wordt het verblijf veraangenaamd. Binnen de ambiance-leisure worden
vier categorieën onderscheiden: a ttracties, decoraties, faciliteiten en entertainment.
Elke categorie met een eigen doelstelling, zoals in onderstaande tabel is
weergegeven.
De vier verschillende categorieën in ambiance-leisure met hun doelen
en verschijningsvormen
Attracties Decoraties Faci liteiten Entertainment
Recreatie Sfeer Service Vermaak
K i n d e rzwembadje Fonte i n To i l etten Kerst m a n
I J s b a a n P l a nten I nformatieba l i e Modeshows
Spee l p l aats K l e u rgebru i k (Gratis) parkeren Videowa l l
Pod i u m Des i g n B a byru i mten Parademuziek
Tu i n Wa nd-/ Crèche
vloerbed e k k i n g Bagageru i mten
M uz i e k
Ve r l ichti ng

De onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelasting

www.jilster.nl/afscheid-collega 


Met een jaarlijkse opbrengst van meer dan € 5 miljard is de OZB een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. Iedere gemeente is vrij in het  kantoor huren Apeldoorn vaststellen van de hoogte van de OZB, zodat met behulp hiervan de gemeentelijke begroting in evenwicht kan worden gebracht. Het wetskader voor de heffing van de OZB is hoofdstuk XV (met name art. 220) van de  bedrijfspand te huur Amersfoort Gemeentewet.
De OZB is opgebouwd uit twee delen: de eigenaarsbelasting (‘zakelijk gerechtigden belasting’) en de gebruikersbelasting, waarbij het http://www.baxhouthandel.com/houten-vloeren/ tarief onderling mag verschillen tot een maximum van 25%. Belastingplichtig is de feitelijke eigenaar respectievelijk gebruiker op 1 januari van het heffingsjaar. Als op twee januari het object verkocht wordt, blijft de eerste eigenaar belastingplichtig voor het gehele kalenderjaar. Bij verkoop vindt derhalve meestal een verrekening plaats tussen de oude en de nieuwe eigenaar. Zowel individuele als rechtspersonen kunnen eigenaar of gebruiker zijn. Het is niet ongebruikelijk dat een object meerdere eigenaren of gebruikers kent. In het geval van meerdere eigenaren kan de aanslag worden opgelegd aan één van hen die daarmee belastingplichtig wordt voor het gehele bedrag. Deze eigenaar kan de aanslag vervolgens zelfstandig verrekenen met de andere eigenaren; de  bedrijfsruimte te huur breda verrekening gaat echter buiten de wet om. Bij meerdere gebruikers, zoals bijvoorbeeld in een studentenhuis of bij vakantiewoningen, wordt de aanslag gebruikersbelasting aan de eigenaar opgelegd. De eigenaar is dan gerechtigd deze weer te verhalen op de feitelijke gebruikers. Het tarief wordt altijd uitgedrukt in guldens per € 2.268,90 (ƒ 5.000,-) van de waarde van het object (de heffingsmaatstaf). De hoogte van het tarief wordt jaarlijks vastgesteld. Iedere gemeente is vrij om de hoogte van de OZB voor de onroerende zaken die binnen haar gemeente gelegen zijn, vast te stellen, met dien verstande dat het tarief per € 2.268,90 altijd gelijk blijft (dus geen progressief of degressief tarief). Binnen een gemeente mag wel onderscheid worden gemaakt tussen woningen en niet-woningen, mits dit verschil niet groter is dan 20%l4. De bedrijfspand huren in Enschede verschillen tussen gemeenten zijn substantieel en variëren van minder dan € 10,- tot meer dan € 50,-.

De fiscale wetgeving

De fiscale wetgeving

is, ondanks de ‘vereenvoudigingsoperaties’ die de kantoor huren Apeldoorn afgelopen jaren zijn uitgevoerd, complex. Er is een groot en divers aantal handelingen (‘belastbare feiten’) in het economisch verkeer die de overheid aangrijpt om belasting te heffen. Ook zijn er veel varianten te onderscheiden bij het bepalen van de hoogte van de belasting, het exacte moment waarop deze belasting verschuldigd is, wie de  kantoorruimte huren amersfoort goedkoop belasting direct of indirect dient te betalen, etc. Aan schijnbaar eenvoudige hoofdregels wordt voorbijgegaan door uitzonderingsregels voor specifieke omstandigheden, en een continue stroom van reparaties van mazen in het fiscale net zorgt voor een weinig stabiele situatie. Eén en ander heeft tot gevolg dat het zelfs voor specialisten moeilijk is het gehele fiscale speelveld goed te overzien. De andere actoren op de markt die in deze materie minder opgeleid en ervaren zijn, bevinden zich in dit opzicht in een nadelige positie. Ook het  bedrijfsruimte te huur breda aankopen, afstoten en beheren van vastgoed heeft verschillende fiscale consequenties die alleen voor vast- goedfiscalisten volledig inzichtelijk zijn. Zeker bij de minder gebruikelijke situaties en voor de minder ervaren gebruiker, ontwikkelaar of belegger is het aan te bevelen bij grote transacties advies in te winnen bij dergelijke specialisten. Er is echter een aantal vaste basisregels in de belastingheffing met betrekking tot vastgoed. Kennis van deze basisregels heeft ook voor de niet-spe- cialist een toegevoegde waarde. Ten eerste omdat deze basisregels een ruw kader voor de besluitvorming kunnen geven. Ten tweede omdat met kennis van deze regels beter kan worden gecommuniceerd met de fiscaal adviseur en omdat de keuzes en mogelijkheden die hij heeft uitgewerkt, beter kunnen worden overzien. In dit hoofdstuk worden de basisregels en de belangrijkste afwijkingen ervan met betrekking tot de heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting weergegeven voor een aantal veelvoorkomende gevallen in de vastgoedpraktijk. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) die als basis dient voor een aantal verschillende belastingen, waaronder de  kleine kantoorruimte huren enschede onroerendezaakbelasting. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over de baatbelasting.

Fiscale aspecten

Fiscale aspecten


Behoudens enkele uitzonderingen is bij de kantoorruimte huren apeldoorn aanschaf van nieuw vervaardigd onroerend goed BTW verschuldigd, en bij de overdracht van eigendom van reeds in gebruik genomen onroerend goed overdrachtsbelasting. Operational lease en ‘sale and lease back’ kennen bij uitoefening van de kantoorruimte huren amersfoort goedkoop koopoptie extra overdrachtsmomenten in vergelijking met een directe verwerving of het voortzetten van de oorspronkelijke financieringsstructuur. Hierdoor ontstaat in beginsel een extra belastingdruk. Als direct geïnvesteerd wordt in nieuw onroerend goed, is omzetbelasting verschuldigd. Deze kan worden verrekend, indien de  bedrijfsruimte te huur breda nieuwe eigenaar belaste prestaties verricht. Op grond van de samenloopregeling hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Als er sprake is van een operational lease, is het voorgaande van toepassing op de lessor. De omzetbelasting kan worden verrekend, indien lessor en lessee opteren voor met BTW belaste verhuur. Oefent de lessee na afloop van het leasecontract de koopoptie uit, dan gaat het eigendom over van lessor naar lessee en is overdrachtsbelasting verschuldigd. In vergelijking met een directe verwerving is dus eenmaal extra overdrachtsbelasting verschuldigd.
Het voorgaande geldt overigens niet voor overheden: verkrijging door de overheid is vrijgesteld van overdrachtsbelasting (WBR art. 15 lid C).
In het geval van ‘sale and lease back’, waarbij reeds in gebruik genomen onroerend goed wordt verkocht aan een leasemaatschappij, gedurende een zekere periode via een operational lease wordt teruggeleast en vervolgens door het uitoefenen van de koopoptie weer door de oorspronkelijke eigenaar in eigendom wordt verkregen, is sprake van twee overdrachtsmomenten. In vergelijking met het kantoor te huur Enschede continueren van de oorspronkelijke financieringswijze is dus tweemaal extra overdrachtsbelasting verschuldigd

Aanhoudingsgronden.

Aanhoudingsgronden.
De Woningwet kent diverse gevallen waarin de beslissing op een bouw- vergunningaanvraag moet worden aangehouden:
• Bescherming van een kantoor huren Apeldoorn    bestemmingsplan in voorbereiding. Als een bouwvergunning wordt aangevraagd voor een bouwwerk dat gelegen is in een gebied waarvoor, voordat de bouwvergunnin- gaanvraag is ingekomen, een voorbereidingsbesluit in werking is getreden of een (herziening van een) bestemmingsplan in procedure is, wordt de beslissing op de aanvraag aangehouden. De aanhouding loopt door totdat het voorbereidingsbesluit is vervallen dan wel het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden. De aanhouding kan doorbroken worden door middel van de antici- patiebevoegdheid van B. en W. Hiervan kunnen B. en W. gebruikmaken indien de bouwaanvraag overeenstemt met het toekomstige bestemmingsplan en vooraf van GS een verklaring van geen bezwaar is ontvangen. De dan te volgen procedure is vastgelegd in artikel 19a WRO. • Bescherming van een bestemmingsplan voor een beschermd stadsof dorpsgezicht in voorbereiding. Indien de bouwvergunningaanvraag een bouwwerk betreft dat behoort tot een beschermd stadsgezicht waarvoor nog geen ter bescherming daarvan strekkend bestemmingsplan geldt, houden B. en W., mits er geen grond is de vergunning te weigeren, de beslissing op de aanvraag aan. De bouwvergunning kan worden verleend indien er geen strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en GS hebben aangegeven dat zij kantoor huren amersfoort    geen bezwaar hebben tegen de afgifte van de vergunning. •
• Coördinatie met de milieuvergunning. Indien voor het bouwwerk waarvoor een bouwvergunning wordt aangevraagd tevens een milieuvergunning is vereist en er geen gronden zijn om de bouwvergunning te weigeren, houden B. en W. de beslissing op de bouwvergunningaanvraag aan. De aanhouding eindigt op het moment dat tegen het ontwerp van de milieubeschik- king geen bedenkingen zijn ingebracht en de beschikking niet

COMMERCIEEL VASTGOED

afwijkt van dat ontwerp op de dag waarop B. en W. van het bevoegd gezag een exemplaar van de milieubeschikking hebben ontvangen. Doet zich geen van de hiervoor genoemde omstandigheden voor, dan eindigt de aanhouding, hetzij nadat zes weken zijn verstreken na de bedrijfsruimte te huur breda    dag waarop een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om de milieuvergunning ter inzage is gelegd, hetzij, indien binnen die zes weken een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, met ingang van de dag na die waarop op dat verzoek is beslist. • Ingeval van ernstige verontreiniging van de ondergrond. Als uit een onderzoeksrapport blijkt dat de grond ter plaatse van het te bouwen bouwwerk vermoedelijk ernstig verontreinigd is, wordt de beslissing op de bouwvergunningaanvraag aangehouden totdat het bevoegd gezag het saneringsplan heeft goedgekeurd of heeft vastgesteld dat er formeel geen sprake is van een ernstige verontreiniging. • Coördinatie met ziekenhuisvergunningen. Hierbij geldt eenzelfde regeling als bij de coördinatie met de milieuvergunning. • Coördinatie met de monumentenvergunning. Hierbij geldt eenzelfde regeling als bij de coördinatie met de milieuvergunning, met dien verstande dat B. en W. twee weken de tijd hebben om de bouwvergunning te verlenen als de monumentenvergunning is verleend. • Indien voor het    bedrijfspand te huur enschede   bouwen een vrijstelling van het Bouwbesluit is vereist.
Door een besluit tot aanhouding wordt het verlenen van de bouwvergunning dus opgeschort.
2. Meldingsplichtige bouwwerken
Bij de meldingsplichtige bouwwerken gaat het om een aantal bij AMvB (het Besluit meldingsplichtige bouwwerken) omschreven bouwactiviteiten waarvoor geen bouwvergunning is vereist. Daarbij moet wel aan de vijf volgende voorwaarden worden voldaan. •