Tagarchief: goedkoop kantoor huren apeldoorn

De ontwikkelingsfase

De ontwikkelingsfase In deze fase worden de plannen uit de initiatieffase verder in detail uitgewerkt. Schetsontwerpen worden omgezet in meer gedetailleerde voorlopige ontwerpen en later in definitieve ontwerpen. Programma’s van eisen worden uitgewerkt. Voorwaarde voor het ingaan van de ontwikkelingsfase is dat er óf sprake is van een verworven positie óf dat goedkoop kantoor huren amersfoort de initiatiefnemers de overtuiging hebben dat er sprake is van potentieel winstgevend project, althans winstgevend voor de deelnemende private partijen. In deze fase vindt ook verdere contractvorming plaats: er wordt onderhandeld met de grondeigenaren over de grond, met potentiële gebruikers van vastgoed over de eisen en mogelijke incentives die de ontwikkelaar kan bieden, met een belegger wordt onderhandeld over koopovereenkomsten al dan niet met huurgaranties. Rekentechnisch wordt in deze fase in detail en op meerdere goedkoop kantoor huren apeldoorn schaakborden gerekend. De term ‘rekenen en tekenen’ wordt uitgebreid tot ‘rekenen, tekenen en ondertekenen’. De term ondertekenen heeft betrekking op de voorbereidende berekeningen die ten grondslag liggen aan contractvorming: het structureren en waarderen van contracten. De stichtingskostenopzet wordt verder uitgewerkt, men rekent mogelijke afspraken met andere partijen door: huurovereenkomsten met gebruikers, koopovereenkomsten met beleggers of particuliere kopers. In deze goedkoop kantoor huren enschede fase wordt ook de financieringsbehoefte in kaart gebracht en financieringsalternatieven worden onderzocht. De risico’s worden specifieker geanalyseerd en gekwantificeerd. De post onvoorzien in de kostenopzet neemt af of wordt in een definitief ontwerp en bestek zoveel mogelijk naar nul gebracht. De ontwerponzekerheid uit de initiatieffase wordt concreet ingevuld. Men onderzoekt goedkoop kantoor huren breda risicomanagement maatregelen en berekent de kosten door die maatregelen te waarderen. HOOFDSTUK 4 – PROJECTONTWIKKELING 93 De markering van het einde van de ontwikkelingsfase is niet altijd eenduidig. Volgens sommigen eindigt deze fase bij het starten van de voorbereidende werkzaamheden voor de volgende fase. Deze fase eindigt ons inziens als er werkelijke transacties plaatsvinden of verplichtingen voor toekomstige transacties worden aangegaan. Een aanbestedingsprocedure kan het aangaan van een dergelijke verplichting zijn hoewel ook een aanbesteding niet in alle gevallen tot resultaat hoeft te leiden. De ontwikkelingsfase wordt gevolgd door de realisatiefase. De realisatiefase De realisatiefase is gericht op het daadwerkelijk realiseren van het project. De deelactiviteiten in deze fase zijn: – de voorbereiding van het werk: technische uitwerking, bestekken en budgetten, planningen, opzetten bouwmanagement; – De uitvoering: de feitelijke bouw van het project, sturing op planning en budgetten, op kwalitatieve en omgevingseisen, factureren van koperstermijnen; – De oplevering: de feitelijke overdracht van het voltooide werk aan een opdrachtgever, uitvoeren van eindcontroles en laatste werkzaamheden. Voor bepaalde typen vastgoed zoals koopwoningen kan de feitelijke overdracht al plaatsvinden gedurende de uitvoering: juridische overdracht van grond, innen van bouwtermijnen; – De ingebruikname: de gebruikers betrekken feitelijk het gekochte of gehuurde.

Indirect rendement

Indirect rendement Engelse synoniemen voor indirect rendement zijn capita! return of appreciation return. Een Nederlandse synoniem is waardegroei. Het indirecte rendement is het quotiënt van het verschil tussen de waarde van object aan het eind van een tijdvak (Wt) en de waarde aan het begin van een tijdvak (Wr_!) en de waarde aan het begin van een tijdvak zoals weergegeven in onderstaande vergelijking. De teller geeft de waardegroei weer, de noemer de goedkoop kantoor huren amersfoort waarde aan het begin van het tijdvak. vv;- -vv;- 1 indirect rendement =  VV:– 1 Is het indirect rendement het resultaat van interne of externe waardering dan spreken we van niet gerealiseerd indirect rendement. Is het indirect rendement het goedkoop kantoor huren apeldoorn gevolg van verkoop dan spreken we van gerealiseerd indirect rendement. Totaal rendement: TRR Het totaal rendement (Total Rate of Return, TRR) is de som van het directe en indirecte rendement over een tijdvak. We hebben dat hieronder weergegeven. TRR = NCJ;+(YV;”-VV:–1) VV:–1 TRR: Investeringen en einde tijdvak Voor alle bovenstaande berekeningen geldt dat zowel de netto kasstroom als de goedkoop kantoor huren enschede waarden naar einde tijdvak moeten worden herleid. Vinden in een tijdvak bij-investeringen (It) of desinvesteringen (Dt) plaats, dan moeten deze investeringen opgenomen worden in de vergelijking. De variant die de ROZ-IPD gebruikt voor het totale rendement is weergegeven in onderstaande vergelijking. Er is ook een variant die stelt dat de noemer van de vergelijking het gemiddelde geïnvesteerd vermogen in de periode moet uitdrukken door niet de hele investering It maar de goedkoop kantoor huren breda halve investering: 0,5Ir op te nemen. Omdat de variant van de ROZ-IPD algemeen gebruikelijk is en data op basis van die variant worden gepubliceerd gebruiken we die variant. publiceert periodiek cijfers over het direct, indirect en totaal rendement. Hoewel de berekening van het indirect rendement, de waardegroei, ook rekening houdt met niet gerealiseerde waardegroei op basis van interne en externe waarderingen en niet alleen gerealiseerde verkopen, geven de cijfers ondanks de mogelijke effecten van waarderingen (smoothing en lagging) een beeld van de rendementskarakteristiek van verschillende vastgoedcategorieën. In figuur 3.15 staan de tot een minimum, maximum en gemiddelde bewerkte cijfers over de periode 1 995 tot en met 2008 van de ROZ-IPD voor de verschillende vastgoedcategorieën.

De tussentijdse verkoopwaarde

In zijn meest simpele vorm berekenen we de tussentijdse verkoopwaarde op tijdstip t (RWt) door de markthuur bij goedkoop kantoor huren amersfoort volledige verhuur aan het eind van het jaar van verkoop (Markthuurr+l) te delen door de bruto exit yield op tijdstip t (BARr) en vervolgens te corrigeren met transactiekosten (kosten koper: kk). De vergelijking is dan: _ Markthuur1 +1  NAR1 De vergelijkingen zijn relatief simpel. De keuze van de parameters wordt daarmee goedkoop kantoor huren apeldoorn cruciaal. Het voert te ver om op deze plek in vol detail in te gaan op de parameters. Enkele kanttekeningen zijn wel van belang: Het BAR en NAR op tijdstip verkoop moet altijd in relatie tot het huidige BAR en NAR worden beschouwd. Het BAR en NAR op tijdstip t ligt hoger dan het huidige BAR en NAR. Het BAR neemt sneller toe dan het NAR. Dit is het gevolg van het toenemende gemiddelde exploitatielasten van een ouder wordend object. De grootte van de toename is afhankelijk van goedkoop kantoor huren enschede een aantal factoren waarvan de belangrijkste zijn de grondquote en het al dan niet anticiperen op groot onderhoud. De grond veroudert in principe niet, wel de opstal. Het BAR op de investering in de opstal neemt in 10 jaar 0, 5% tot 1 ,0% toe. Het BAR op de grond neemt niet toe. Net als bij markthuren geldt voor de BAR en NAR dat golfbewegingen als gevolg van de vastgoedcycli een stijgende tendens kunnen neutraliseren of omgekeerd kunnen versterken. Een indicatie voor goedkoop kantoor huren breda de gemiddelde toename is door Wim Rust berekend in een artikel uit 20041 en is weergegeven in figuur 3.3. 1 inclusief effect van anticiperen ! exclusief effect van anticiperen i op groot onderhoud ! op groot onderhoud Markthuur 1 Waarde Toename 1 Waarde Toename t.o.v. Grond BAR, NAR EN WAARDE TEN GEVOLGE VAN VEROUDERING IN DE EERSTE 10 LEVENSJAREN HOOFDSTUK 3 – VASTGOEDEXPLOITATIE: GEBRUIKEN EN BELEGGEN 57 Berekening restwaarde: de grond-opstal methode Deze methode is toepasbaar als de economische levensduur van een object bekend is en als bekend is wat de grondwaarde van een object is. Bij de grond-opstal methode worden de waarde van de grond en de waarde van de opstal afzonderlijk benaderd. Aan het einde van de economische levensduur is de waarde van de opstal nihil en resteert de waarde van de grond (in de huidige bestemming). Stel: de huidige waarde van object (Wo) bestaat uit de som van de grondwaarde(Go) en de opstalwaarde (00). De economische levensduur van de opstal is L. De waarde van de opstal vermindert lineair. Als de grondwaarde niet stijgt en de opstalwaarde niet wordt gecorrigeerd met de inflatie geldt de hierna genoemde vergelijking voor de waarde op tijdstip t (RWt)· We corrigeren de gevonden waarde nog met de transactiekosten (kosten koper) kk.

Een positieve hefboomwerking

Uit de hiervoor genoemde vergelijking zijn een aantal conclusies te trekken: – Een positieve hefboomwerking is alleen mogelijk als het rendement van het project (rp ) hoger is dan het rendement op vreemd goedkoop kantoor huren amersfoort vermogen (rvv)· Is dit niet het geval, dan werkt de hefboom negatief. Des te groter het verschil tussen deze twee rentes, des te groter het hefboom effect; – Het hefboomeffect neemt toe als het percentage vreemd vermogen (LTV) toeneemt; – Hefbomen maakt van een investering een meer risicovolle investering. De hefboom werkt niet alleen positief, maar ook negatief. Als het rendement van het project (rp ) kleiner blijkt te zijn dan de rente op vreemd vermogen, dan wordt ook het negatieve effect versterkt. Dit kunnen we illustreren aan de hand van het bovenstaande voorbeeld als we stellen dat de investering niet 1 10 waard is na 1 jaar maar slechts 104: het rendement goedkoop kantoor huren apeldoorn op het project (rp ) is dan 4%. Het rendement op eigen vermogen (rev) wordt gehefboomd tot een negatief rendement van minus 0,7%. In figuur 2.9 is de berekening weergegeven. Jaar FIGUUR 2.9: HEFBOOM WERKT OOK N EGATIEF In het algemeen geldt dat een gehefboomde investering (leveraged investment) meer risico heeft dan een niet gehefboomde investering (unleveraged investment). Dit geldt bijvoorbeeld ook voor opties (zie hoofdstuk 6). Vaak wordt dit risicoverhogend effect goedkoop kantoor huren enschede over het hoofd gezien. 2.10 Kort of lang vermogen Omdat de kosten van kort en lang vermogen verschillen kan het uit kostenoverwegingen zinvol zijn de verhouding te optimaliseren. In het algemeen geldt dat de kosten van kort vermogen hoger zijn dan van lang vermogen. Het doel van deze optimalisatie is de rentekosten van het vreemd vermogen te minimaliseren door een gunstige verhouding te bepalen goedkoop kantoor huren breda centrum tussen kort en lang vermogen. Dat is niet alleen gunstig omdat er dan minder rentekosten zijn maar het heeft ook een gunstige uitwerking op de hefboom omdat de rvv in de formule van de hefboomfactor wordt verlaagd. Bij het optimaliseren van de verhouding tussen kort en lang vermogen is de volgtijdelijke ontwikkeling van het financiële projectsaldo van belang. Daaruit kan worden afgeleid hoe lang een bepaalde vermogensbehoefte duurt. Het gaat er dan om de lang durende vermogensbehoefte te financieren met lang vermogen en de fluctuaties daarom heen met kort vermogen, bijvoorbeeld in de vorm van een rekening-courant financiering, af te dekken. Om te bepalen welk deel het voordeligste met lang vermogen en welk deel het voordeligste met kort vermogen kan worden gefinancierd wordt de kritische termijn berekend. Dat is de termijn waarbij het uit kostenoverweging niet uitmaakt of men lang dan wel kort vermogen aantrekt. Is de vermogensbehoefte korter dan de kritische termijn dan is kort vermogen voordeliger en als de vermogensbehoefte langer duurt dan de kritische termijn is financiering met lang vermogen goedkoper.

Een instabiele situatie

Dat geeft een instabiele situatie waar de markt op een zelfde manier op reageert als bij het eerdere schema. Als gevolg van de grotere investeringsmarkt zal de ontwikkelmarkt reageren door nieuw vastgoed te produceren (N3) en neemt de voorraad toe tot V3. Dat op zijn beurt heeft tot gevolg goedkoop kantoor huren amersfoort dat de markthuur daalt naar HJ. Er is immers niet meer vraag, maar wel meer aanbod van ruimte: er komt op die manier een nieuw evenwicht goedkoop kantoor huren apeldoorn tot stand. Het vier kwadranten model kan goed gebruikt worden om cycli op de dynamische vastgoedmarkt te verklaren en geeft inzicht in de relaties tussen de verschillende markten. In de vraagstukken in dit boek zult u geconfronteerd worden met de verschillende actoren en de verschillende markten. Bij elk vraagstuk of deelvraagstuk is het essentieel in ogenschouw te nemen vanuit welke optiek u op welk moment het vraagstuk benaderd. 1.6 Tenslotte Het volgende hoofdstuk behandelt de principes van de financiële rekenkunde die we in dit boek toepassen. De rest van het goedkoop kantoor huren enschede boek is opgebouwd in de volgorde van het vastgoedrekenproces- en niet van het vastgoedontwikkelingsproces. Hoofdstuk 3 gaat over de exploitatie van vastgoed door een belegger of door een eindgebruiker. Daarna behandelen we achtereenvolgens projectontwikkeling (Hoofdstuk 4) en grondexploitatie (5). In Hoofdstuk 6 komen speciale onderwerpen zoals projectfinanciering, opties en andere waarderingsmethoden aan de orde. In hoofdstuk 7 zijn alle vraagstukken geformuleerd, zoveel mogelijk gecategoriseerd naar onderwerp en moeilijkheidsgraad. De vraagstukken goedkoop kantoor huren breda centrum dienen twee doelen: u kunt ze gebruiken om te oefenen of u kunt de uitwerking goed bestuderen om te begrijpen hoe verschillende berekeningen worden uitgevoerd. In de bijlage 1 hebben we de antwoorden op deze vraagstukken opgenomen. De uitwerking van de vraagstukken in Microsoft Excel worden via een cd-rom beschikbaar gesteld. Bijlage 2 bevat een uitgebreide begrippenlijst en in bijlage 3 geven we enkele tips voor het gebruik van Microsoft Excel. iJ Handboek Projectontwikkeling, Neprom, 2008. 2; Denise DiPasquale and William C. Wheaton; Joumal of the American Real Estate and Urban Economics Association; 1992, V20. 1: pp. 181 – 197

FotoArchief (FA) De FA-module

FotoArchief (FA) De FA-module is ontwikkeld om relevante projectinformatie – vastgelegd op foto’s per fase van het ontwerp-, bouw- en/of beheerproces – te ordenen en te archiveren. De FA-module is goedkoop kantoor huren amersfoort verbonden met de PA-module. ProjectenArchief (PA) De PA-module dient om relevante projectinformatie – vastgelegd in tekeningen, foto’s en/of rapporten per fase van het ontwerp- , bouw- en/of beheerproces – te ordenen en te goedkoop kantoor huren apeldoorn archiveren. De module ondersteunt daarmee de projectadministratie. Verhuur Eenheden (Verhuur EH): Deze module is ontwikkeld om zicht te houden op de verhuureenheden in de vastgoedportefeuille en is bedoeld voor het beheer van huurcontracten. RuimteBeheer (RB) De RE-module is bedoeld om zicht te houden op de aanwezige ruimten per vastgoedobject en per vastgoedportefeuille, conform NEN 2580. Ook kan per ruimte worden vastgelegd wie de gebruiker dan wel huurder is ( REVH- of REVL-module) en is het mogelijk per ruimte (onderhouds)maatregelen te koppelen (MJP-module). Op basis van de verzamelde informatie kan goedkoop kantoor huren enschede managementinformatie uit het programma worden gegenereerd. De RE-module is een belangrijk onderdeel van het commerciële beheer. De huurder is namelijk niet bijzonder geïnteresseerd in de bouwkundige opbouw van de ruimte, maar veel meer in de indeling van het totale gebouw in ruimten en de eigenschappen goedkoop kantoor huren breda van die ruimten. Daarom is het van groot belang dat de vastgoedmanager de ruimte-indeling van het vastgoed op een efficiënte manier kan monitoren. Op basis van definities zoals omschreven in NEN 2580 – oppervlakten en inhouden van gebouwen, definities en bepalingsmethoden – worden de volgende termen gehanteerd: typen gebouwen; bouwlagen; functionele gebieden; ruimtesoorten; 447 unieke ruimtenummering; eenduidige wijze van oppervlaktebepalingen; rubricering naar verhuurbaar en niet-verhuurbaar, enz. FotoArchief (FA) VASTGOEDMANAGEMENT De FA-module is bedoeld om relevante projectinformatie – vastgelegd op foto’s per fase van het ontwerp-, bouw- en/of beheerproces – te ordenen en te archiveren. De FA-module is verbonden met de PA-module.

De uitvoering van het onderhoud

7. Beschrijf het proces met betrekking tot de uitvoering van het onderhoud. 8. Welke aanbestedingsvormen kent u? Beschrijf deze in het kort. 9. Op welke wijze wordt de controle van het goedkoop kantoor huren amersfoort uitgevoerde onderhoudswerk gecontroleerd? 1 0. Waaraan moet u denken bij de oplevering van (onderhouds)werk? 11. Waarom is het evalueren van uitgevoerd werk belangrijk? 12. Gegeven: begroot 1 1 0 voordeuren worden goedkoop kantoor huren apeldoorn geplaatst voor € 750 per stuk, en geplaatst 1 1 5 voordeuren, die per stuk € 700 hebben gekost. Totaal is er € 2.000 minder besteed dan begroot. Verklaar het verschil ten aanzien van hoeveelheden en prijs. 1 3. Wat is een vastgoeddossier? 1 4. Wat is een prestatiecontract? 1 5. Welke werkzaamheden komen in aanmerking voor uitbesteding middels prestatiecontracten en welke niet? 16. Wanneer is er sprake van goedkoop kantoor huren enschede een win-winsituatie voor opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen? 1 7. Wat zijn de voordelen van prestatiecontracten voor de opdrachtgever? 18. Wat zijn de nadelen van prestatiecontracten voor de opdrachtgever? 19. Wat zijn de voordelen van prestatiecontracten voor de uitvoerende partij? 20. Wat zijn de nadelen van prestatiecontracten voor de uitvoerende partij? 21. Wat zijn de kritische succesfactoren voor het uitvoeren van werken op basis van prestatiecontracten? 10. Managementcyclus 1. Beschrijf de goedkoop kantoor huren breda managementcyclus. 2. Geef een opsomming van besturingsproducten en beschrijf deze kort. 3. Beschrijf hoe inhoud kan worden gegeven aan beleidsverificatie. 4. Waarom is kennismanagement belangrijk? 5. Beschrijf het generieke vastgoedmanagementmodel. 6. Welk belang hecht u aan de automatisering van het vastgoedmanagementproces? Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van automatisering? Hoever moet automatisering naar uw mening gaan? 1 1. Huisvestingsmanagement 1. Wat verstaan we onder CREM? 2. Beschrijf de verhouding vastgoedmanagement versus genera! management. 3. Wat wordt bedoeld met ‘de managementopgave staat centraal’? 4. Wat is de strategische waarde van huisvesting? 5. Wat wordt bedoeld met huisvesting als maatpak? 6. Wat wordt bedoeld met strategische aangrijpingspunten voor beleid en hoe werken deze door op huisvesting? 7. Welke invloed hebben organisatiestructuren op huisvesting? 8. Welke invloed hebben coördinatiemechanismen op huisvesting? 9. Wat is de invloed van technologie op huisvesting? 1 0. Hoe wordt de organisatiecultuur vertaald naar huisvesting?

Wederzijdse informele communicatie

Mobach en Rogier bespreken ook de invloed van de coördinatiemechanismen onderlinge afstemming en direct toezicht op het bedrijfsvastgoed. Onderlinge afstemming is gebaseerd op wederzijdse informele communicatie. De taken die men verricht zijn onzeker of complex. Daarom is afstemming nodig. Direct toezicht berust op formele instructies. Eén persoon wordt goedkoop kantoor huren amersfoort verantwoordelijk gesteld voor het werk van anderen. Beide mechanismen werken beter wanneer men gemakkelijk bij elkaar binnen kan lopen. Het kantoorgebouw van Van Nelle is een voorbeeld waar het misging. Het kantoor bestaat uit een gebogen strook directievertrekken en een strook met overige kantoorruimten. Ter bevordering goedkoop kantoor huren apeldoorn van de onderlinge sociale controle werden glazen wanden geplaatst. Door de hogere ligging van de directievleugel was hiervan echter geen sprake. Het was voor de directie echter wel mogelijk controle uit te oefenen op het kantoorpersoneel, dat lager zat. Na enige tijd bleek het hoogteverschil nog te weinig afstand te scheppen. Er kwamen bij de directieleden gordijntjes te hangen, vanzelfsprekend goedkoop kantoor huren enschede besloten door het management zelf. Van gemakkelijk bij elkaar binnenlopen of elkaar zien was geen sprake meer. Voor het bevorderen van de informele communicatie – zo belangrijk voor het coördinatiemechanisme van de onderlinge afstemming – worden in kantoorgebouwen wel initiatieven ontplooid, zoals goedkoop kantoor huren breda centrum sportruimten en een bar. 385 1 1 .4.4 VASTGOEDMANAGEMENT 1 1 .4.4 Technologie Het technische systeem dat vereist is voor de productie van de goederen en diensten in de organisatie bepaalt in belangrijke mate het ontwerp van die organisatie (Mintzberg, 2001, p. 1 34). Van de zestien ontwerphypothesen in de theorie van Mintzberg hebben er drie – hypothesen 6, 7 en 8 – betrekking op het technische systeem: 1. hoe meer het technische systeem het proces bepaalt, des te bureaucratischer is de organisatie. Een sterk regulerend technisch systeem leidt ertoe dat de taken van mensen worden opgesplitst in eenvoudige gespecialiseerde taken zonder veel handelingsvrijheid. Lees: de lopende band dicteert alles. Hierdoor wordt het uitvoerende werk meer routinematig en voorspelbaar, zodat het makkelijker kan worden gespecialiseerd en geformaliseerd. De technische processen bepalen voor een groot deel de structuur van het bedrijfsgebouw; 2. hoe complexer het technische systeem, des te meer structuur. Als het technische systeem moeilijk te begrijpen is leidt dit tot een grotere ondersteunende staf, meer professioneel werk en meer decentralisatie. En dit betekent kantoorruimte rondom het primaire proces; 3. volledige automatisering van het operationele proces leidt tot een organische structuur in plaats van een bureaucratische structuur. Chemische processen zijn vaak volledig geautomatiseerd. Het toezicht op deze processen vergt professionalisme. Mensen moeten de bevoegdheid hebben om bij een storing naar eigen inzicht direct in te kunnen grijpen. Dit laat zich niet in formele regels vastleggen.

Externe doelen

externe doelen. Deze voorzien in bepaalde behoeften van het bedrijf. De omgeving van het vastgoedbedrijf – het bedrijf zelf en zijn omgeving – ziet het als taak van het vastgoedbedrijf om een bepaalde gewenste functie in de samenleving te vervullen. Door het vervullen van die functie wordt aan bepaalde behoeften voldaan. In bijna alle gevallen is het vastgoedbedrijf in zijn goedkoop kantoor huren amersfoort voortbestaan afhankelijk van input vanuit de omgeving, zoals inkomsten, grondstoffen en ideeën. De omgeving is echter alleen bereid die input te verschaffen wanneer het vastgoedbedrijf bepaalde door de omgeving nuttig geachte functies vervult; interne doelen. Deze voorzien in behoeften van de direct bij de organisatie betrokkenen. Bijvoorbeeld het voorzien in de behoeften aan bestaanszekerheid, erkenning en goedkoop kantoor huren apeldoorn ontplooiing van medewerkers. Interne doelen kunnen alleen bestaan wanneer de externe doelen zijn vervuld. Immers, wanneer de omgeving geen behoefte meer heeft aan de door het vastgoedbedrijf vervulde functie, zal dit bedrijf niet meer kunnen blijven bestaan. Randvoorwaarden bepalen welke wensen en behoeften reëel zijn en welke niet. Het stappenplan ter vaststelling goedkoop kantoor huren enschede van doelen is elders beschreven. Enkele praktijkvoorbeelden waarin de relatie tussen managementopgave en huisvestingsbeleid centraal staat: 366 HUISVESTINGSMANAGEM ENT 1 1 .2 Missie Rijksgebouwendienst: De Rgd wil rijksoverheidsdiensten passende huisvesting bieden waarin het blijvend goedkoop kantoor huren breda centrum plezierig werken is. Visie: om ook in de toekomst gezien te worden als dé huisvestingsorganisatie voor en van de rijksoverheid, streeft de Rgd continu naar verdere innovatie en optimalisatie van haar diensten. Hierbij stellen wij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers centraal. In nauw overleg met hen willen we bovendien een actieve bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van het Rijk ten aanzien van stedelijke ontwikkeling, monumentenzorg en duurzaamheid. Door elke opdracht professioneel, slagvaardig en (kosten)efficiënt te benaderen, moeten onze opdrachtgevers concluderen dat de Rgd de beste partij is om mee samen te werken. Om de visie met succes te realiseren, hanteert de Rgd een strategie gebaseerd op de volgende uitgangspunten: – partnership met de klant: wij stellen ons niet op als leverancier, maar als volwaardige en betrouwbare huisvestingspartner die opkomt voor de belangen van de opdrachtgever; – maatwerkoplossingen: wij zijn gewend om ons te verplaatsen in de wensen van onze opdrachtgevers en kunnen voor elk huisvestingsvraagstuk, hoe complex ook, een oplossing op maat ontwikkelen; – integrale dienstverlening: wij willen onze opdrachtgevers álle zorg rond hun huisvesting uit handen nemen in samenwerking met externe specialisten die aan onze hoge kwaliteitscriteria voldoen; – optimale prijs-kwaliteitverhouding: wij zijn permanent uit op efficiencyverbetering en het creëren van schaalvoordelen, wat voor onze opdrachtgevers resulteert in een optimale prijs-kwaliteitverhouding; – investeren in ontwikkeling: wij stimuleren al onze medewerkers om hun vakkennis te verbreden en te verdiepen zodat zij berekend zijn op de toekomstige wensen en eisen van onze opdrachtgevers.