Tagarchief: goedkoop kantoor huren breda

De ontwikkelingsfase

De ontwikkelingsfase In deze fase worden de plannen uit de initiatieffase verder in detail uitgewerkt. Schetsontwerpen worden omgezet in meer gedetailleerde voorlopige ontwerpen en later in definitieve ontwerpen. Programma’s van eisen worden uitgewerkt. Voorwaarde voor het ingaan van de ontwikkelingsfase is dat er óf sprake is van een verworven positie óf dat goedkoop kantoor huren amersfoort de initiatiefnemers de overtuiging hebben dat er sprake is van potentieel winstgevend project, althans winstgevend voor de deelnemende private partijen. In deze fase vindt ook verdere contractvorming plaats: er wordt onderhandeld met de grondeigenaren over de grond, met potentiële gebruikers van vastgoed over de eisen en mogelijke incentives die de ontwikkelaar kan bieden, met een belegger wordt onderhandeld over koopovereenkomsten al dan niet met huurgaranties. Rekentechnisch wordt in deze fase in detail en op meerdere goedkoop kantoor huren apeldoorn schaakborden gerekend. De term ‘rekenen en tekenen’ wordt uitgebreid tot ‘rekenen, tekenen en ondertekenen’. De term ondertekenen heeft betrekking op de voorbereidende berekeningen die ten grondslag liggen aan contractvorming: het structureren en waarderen van contracten. De stichtingskostenopzet wordt verder uitgewerkt, men rekent mogelijke afspraken met andere partijen door: huurovereenkomsten met gebruikers, koopovereenkomsten met beleggers of particuliere kopers. In deze goedkoop kantoor huren enschede fase wordt ook de financieringsbehoefte in kaart gebracht en financieringsalternatieven worden onderzocht. De risico’s worden specifieker geanalyseerd en gekwantificeerd. De post onvoorzien in de kostenopzet neemt af of wordt in een definitief ontwerp en bestek zoveel mogelijk naar nul gebracht. De ontwerponzekerheid uit de initiatieffase wordt concreet ingevuld. Men onderzoekt goedkoop kantoor huren breda risicomanagement maatregelen en berekent de kosten door die maatregelen te waarderen. HOOFDSTUK 4 – PROJECTONTWIKKELING 93 De markering van het einde van de ontwikkelingsfase is niet altijd eenduidig. Volgens sommigen eindigt deze fase bij het starten van de voorbereidende werkzaamheden voor de volgende fase. Deze fase eindigt ons inziens als er werkelijke transacties plaatsvinden of verplichtingen voor toekomstige transacties worden aangegaan. Een aanbestedingsprocedure kan het aangaan van een dergelijke verplichting zijn hoewel ook een aanbesteding niet in alle gevallen tot resultaat hoeft te leiden. De ontwikkelingsfase wordt gevolgd door de realisatiefase. De realisatiefase De realisatiefase is gericht op het daadwerkelijk realiseren van het project. De deelactiviteiten in deze fase zijn: – de voorbereiding van het werk: technische uitwerking, bestekken en budgetten, planningen, opzetten bouwmanagement; – De uitvoering: de feitelijke bouw van het project, sturing op planning en budgetten, op kwalitatieve en omgevingseisen, factureren van koperstermijnen; – De oplevering: de feitelijke overdracht van het voltooide werk aan een opdrachtgever, uitvoeren van eindcontroles en laatste werkzaamheden. Voor bepaalde typen vastgoed zoals koopwoningen kan de feitelijke overdracht al plaatsvinden gedurende de uitvoering: juridische overdracht van grond, innen van bouwtermijnen; – De ingebruikname: de gebruikers betrekken feitelijk het gekochte of gehuurde.

Indirect rendement

Indirect rendement Engelse synoniemen voor indirect rendement zijn capita! return of appreciation return. Een Nederlandse synoniem is waardegroei. Het indirecte rendement is het quotiënt van het verschil tussen de waarde van object aan het eind van een tijdvak (Wt) en de waarde aan het begin van een tijdvak (Wr_!) en de waarde aan het begin van een tijdvak zoals weergegeven in onderstaande vergelijking. De teller geeft de waardegroei weer, de noemer de goedkoop kantoor huren amersfoort waarde aan het begin van het tijdvak. vv;- -vv;- 1 indirect rendement =  VV:– 1 Is het indirect rendement het resultaat van interne of externe waardering dan spreken we van niet gerealiseerd indirect rendement. Is het indirect rendement het goedkoop kantoor huren apeldoorn gevolg van verkoop dan spreken we van gerealiseerd indirect rendement. Totaal rendement: TRR Het totaal rendement (Total Rate of Return, TRR) is de som van het directe en indirecte rendement over een tijdvak. We hebben dat hieronder weergegeven. TRR = NCJ;+(YV;”-VV:–1) VV:–1 TRR: Investeringen en einde tijdvak Voor alle bovenstaande berekeningen geldt dat zowel de netto kasstroom als de goedkoop kantoor huren enschede waarden naar einde tijdvak moeten worden herleid. Vinden in een tijdvak bij-investeringen (It) of desinvesteringen (Dt) plaats, dan moeten deze investeringen opgenomen worden in de vergelijking. De variant die de ROZ-IPD gebruikt voor het totale rendement is weergegeven in onderstaande vergelijking. Er is ook een variant die stelt dat de noemer van de vergelijking het gemiddelde geïnvesteerd vermogen in de periode moet uitdrukken door niet de hele investering It maar de goedkoop kantoor huren breda halve investering: 0,5Ir op te nemen. Omdat de variant van de ROZ-IPD algemeen gebruikelijk is en data op basis van die variant worden gepubliceerd gebruiken we die variant. publiceert periodiek cijfers over het direct, indirect en totaal rendement. Hoewel de berekening van het indirect rendement, de waardegroei, ook rekening houdt met niet gerealiseerde waardegroei op basis van interne en externe waarderingen en niet alleen gerealiseerde verkopen, geven de cijfers ondanks de mogelijke effecten van waarderingen (smoothing en lagging) een beeld van de rendementskarakteristiek van verschillende vastgoedcategorieën. In figuur 3.15 staan de tot een minimum, maximum en gemiddelde bewerkte cijfers over de periode 1 995 tot en met 2008 van de ROZ-IPD voor de verschillende vastgoedcategorieën.

De tussentijdse verkoopwaarde

In zijn meest simpele vorm berekenen we de tussentijdse verkoopwaarde op tijdstip t (RWt) door de markthuur bij goedkoop kantoor huren amersfoort volledige verhuur aan het eind van het jaar van verkoop (Markthuurr+l) te delen door de bruto exit yield op tijdstip t (BARr) en vervolgens te corrigeren met transactiekosten (kosten koper: kk). De vergelijking is dan: _ Markthuur1 +1  NAR1 De vergelijkingen zijn relatief simpel. De keuze van de parameters wordt daarmee goedkoop kantoor huren apeldoorn cruciaal. Het voert te ver om op deze plek in vol detail in te gaan op de parameters. Enkele kanttekeningen zijn wel van belang: Het BAR en NAR op tijdstip verkoop moet altijd in relatie tot het huidige BAR en NAR worden beschouwd. Het BAR en NAR op tijdstip t ligt hoger dan het huidige BAR en NAR. Het BAR neemt sneller toe dan het NAR. Dit is het gevolg van het toenemende gemiddelde exploitatielasten van een ouder wordend object. De grootte van de toename is afhankelijk van goedkoop kantoor huren enschede een aantal factoren waarvan de belangrijkste zijn de grondquote en het al dan niet anticiperen op groot onderhoud. De grond veroudert in principe niet, wel de opstal. Het BAR op de investering in de opstal neemt in 10 jaar 0, 5% tot 1 ,0% toe. Het BAR op de grond neemt niet toe. Net als bij markthuren geldt voor de BAR en NAR dat golfbewegingen als gevolg van de vastgoedcycli een stijgende tendens kunnen neutraliseren of omgekeerd kunnen versterken. Een indicatie voor goedkoop kantoor huren breda de gemiddelde toename is door Wim Rust berekend in een artikel uit 20041 en is weergegeven in figuur 3.3. 1 inclusief effect van anticiperen ! exclusief effect van anticiperen i op groot onderhoud ! op groot onderhoud Markthuur 1 Waarde Toename 1 Waarde Toename t.o.v. Grond BAR, NAR EN WAARDE TEN GEVOLGE VAN VEROUDERING IN DE EERSTE 10 LEVENSJAREN HOOFDSTUK 3 – VASTGOEDEXPLOITATIE: GEBRUIKEN EN BELEGGEN 57 Berekening restwaarde: de grond-opstal methode Deze methode is toepasbaar als de economische levensduur van een object bekend is en als bekend is wat de grondwaarde van een object is. Bij de grond-opstal methode worden de waarde van de grond en de waarde van de opstal afzonderlijk benaderd. Aan het einde van de economische levensduur is de waarde van de opstal nihil en resteert de waarde van de grond (in de huidige bestemming). Stel: de huidige waarde van object (Wo) bestaat uit de som van de grondwaarde(Go) en de opstalwaarde (00). De economische levensduur van de opstal is L. De waarde van de opstal vermindert lineair. Als de grondwaarde niet stijgt en de opstalwaarde niet wordt gecorrigeerd met de inflatie geldt de hierna genoemde vergelijking voor de waarde op tijdstip t (RWt)· We corrigeren de gevonden waarde nog met de transactiekosten (kosten koper) kk.

FotoArchief (FA) De FA-module

FotoArchief (FA) De FA-module is ontwikkeld om relevante projectinformatie – vastgelegd op foto’s per fase van het ontwerp-, bouw- en/of beheerproces – te ordenen en te archiveren. De FA-module is goedkoop kantoor huren amersfoort verbonden met de PA-module. ProjectenArchief (PA) De PA-module dient om relevante projectinformatie – vastgelegd in tekeningen, foto’s en/of rapporten per fase van het ontwerp- , bouw- en/of beheerproces – te ordenen en te goedkoop kantoor huren apeldoorn archiveren. De module ondersteunt daarmee de projectadministratie. Verhuur Eenheden (Verhuur EH): Deze module is ontwikkeld om zicht te houden op de verhuureenheden in de vastgoedportefeuille en is bedoeld voor het beheer van huurcontracten. RuimteBeheer (RB) De RE-module is bedoeld om zicht te houden op de aanwezige ruimten per vastgoedobject en per vastgoedportefeuille, conform NEN 2580. Ook kan per ruimte worden vastgelegd wie de gebruiker dan wel huurder is ( REVH- of REVL-module) en is het mogelijk per ruimte (onderhouds)maatregelen te koppelen (MJP-module). Op basis van de verzamelde informatie kan goedkoop kantoor huren enschede managementinformatie uit het programma worden gegenereerd. De RE-module is een belangrijk onderdeel van het commerciële beheer. De huurder is namelijk niet bijzonder geïnteresseerd in de bouwkundige opbouw van de ruimte, maar veel meer in de indeling van het totale gebouw in ruimten en de eigenschappen goedkoop kantoor huren breda van die ruimten. Daarom is het van groot belang dat de vastgoedmanager de ruimte-indeling van het vastgoed op een efficiënte manier kan monitoren. Op basis van definities zoals omschreven in NEN 2580 – oppervlakten en inhouden van gebouwen, definities en bepalingsmethoden – worden de volgende termen gehanteerd: typen gebouwen; bouwlagen; functionele gebieden; ruimtesoorten; 447 unieke ruimtenummering; eenduidige wijze van oppervlaktebepalingen; rubricering naar verhuurbaar en niet-verhuurbaar, enz. FotoArchief (FA) VASTGOEDMANAGEMENT De FA-module is bedoeld om relevante projectinformatie – vastgelegd op foto’s per fase van het ontwerp-, bouw- en/of beheerproces – te ordenen en te archiveren. De FA-module is verbonden met de PA-module.

De uitvoering van het onderhoud

7. Beschrijf het proces met betrekking tot de uitvoering van het onderhoud. 8. Welke aanbestedingsvormen kent u? Beschrijf deze in het kort. 9. Op welke wijze wordt de controle van het goedkoop kantoor huren amersfoort uitgevoerde onderhoudswerk gecontroleerd? 1 0. Waaraan moet u denken bij de oplevering van (onderhouds)werk? 11. Waarom is het evalueren van uitgevoerd werk belangrijk? 12. Gegeven: begroot 1 1 0 voordeuren worden goedkoop kantoor huren apeldoorn geplaatst voor € 750 per stuk, en geplaatst 1 1 5 voordeuren, die per stuk € 700 hebben gekost. Totaal is er € 2.000 minder besteed dan begroot. Verklaar het verschil ten aanzien van hoeveelheden en prijs. 1 3. Wat is een vastgoeddossier? 1 4. Wat is een prestatiecontract? 1 5. Welke werkzaamheden komen in aanmerking voor uitbesteding middels prestatiecontracten en welke niet? 16. Wanneer is er sprake van goedkoop kantoor huren enschede een win-winsituatie voor opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen? 1 7. Wat zijn de voordelen van prestatiecontracten voor de opdrachtgever? 18. Wat zijn de nadelen van prestatiecontracten voor de opdrachtgever? 19. Wat zijn de voordelen van prestatiecontracten voor de uitvoerende partij? 20. Wat zijn de nadelen van prestatiecontracten voor de uitvoerende partij? 21. Wat zijn de kritische succesfactoren voor het uitvoeren van werken op basis van prestatiecontracten? 10. Managementcyclus 1. Beschrijf de goedkoop kantoor huren breda managementcyclus. 2. Geef een opsomming van besturingsproducten en beschrijf deze kort. 3. Beschrijf hoe inhoud kan worden gegeven aan beleidsverificatie. 4. Waarom is kennismanagement belangrijk? 5. Beschrijf het generieke vastgoedmanagementmodel. 6. Welk belang hecht u aan de automatisering van het vastgoedmanagementproces? Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van automatisering? Hoever moet automatisering naar uw mening gaan? 1 1. Huisvestingsmanagement 1. Wat verstaan we onder CREM? 2. Beschrijf de verhouding vastgoedmanagement versus genera! management. 3. Wat wordt bedoeld met ‘de managementopgave staat centraal’? 4. Wat is de strategische waarde van huisvesting? 5. Wat wordt bedoeld met huisvesting als maatpak? 6. Wat wordt bedoeld met strategische aangrijpingspunten voor beleid en hoe werken deze door op huisvesting? 7. Welke invloed hebben organisatiestructuren op huisvesting? 8. Welke invloed hebben coördinatiemechanismen op huisvesting? 9. Wat is de invloed van technologie op huisvesting? 1 0. Hoe wordt de organisatiecultuur vertaald naar huisvesting?

Vastgoedbesturingsproducten

Vastgoedbesturingsproducten Vastgoedbesturingsproducten zijn besturingsproducten die nodig zijn voor de regelkringen voor beleidsvorming en voor de dagelijkse beheersing van het proces (kwaliteit, kwantiteit, doorstroomsnelheid, enz.). 1 0.1.5 Besturingsproducten voor beleidsvorming Strategisch huisvestingsplan Omschrijving: Middels beleidsplannen wordt door de organisatie de huisvestingsstrategie uitgestippeld. Functie: Met het beleidsplan huisvesting probeert de organisatie haar concurrentiekracht te vergroten, door op tijd kansen en bedreigingen op de markt te signaleren. Beleidsplannen steunen op meerjarenhuisvestingsplannen. Meerjarenhuisvestingsplannen Omschrijving: Meerjarenhuisvestingsplannen kantoor huren amersfoort worden per object opgesteld. Hierin worden inkomsten – beschikbaar budget – en uitgaven over meerdere jaren tegen elkaar afgezet in de vorm van meerjarenexploitatieprognoses ( meerjarenonderhoudsprognoses). Belangrijke bouwstenen voor die prognoses zijn zicht op de huidige en toekomstige kwaliteit ten aanzien van ruimtelijke, functionele, esthetische en technische kantoor huren Apeldoorn eisen, de gebruiksverwachting en financiële mogelijkheden. Functie: Met meerjarenhuisvestingsplannen wordt afgetast of strategische opties haalbaar zijn, en of deze richtinggevend zijn voor het beleid van de organisatie. 350 MANAGEMENTCYCLUS 10.1.6 Jaarplan huisvesting Omschrijving: Een jaarplan huisvesting is kantoorpand te huur Enschede een werkplan waarin de activiteiten nodig voor de uitvoering van het beleid worden beschreven. Een jaarplan vormt in wezen de taakstellende jaarbegroting van de organisatie en is een nadere uitwerking van het meerjarenhuisvestingsplan. Functie: Taakstellende begroting. 1 0.1.6 Besturingsproducten voor de aansturing van goedkoop kantoor huren breda het beheer van vastgoed Vastgoeddossier Omschrijving: Het vastgoeddossier, opgebouwd volgens NEN 2633 en mede van toepassing zijnde normen zoals NEN 2658 (oppervlakten en inhouden van gebouwen), NEN 263 1 (investeringskosten) en NEN 2632 ( exploitatiekosten), dient om medewerkers van de organisatie, belast met het beheer en het gebruik van gebouwen, in staat te stellen hun taken effectief uit te voeren, doordat ze voortdurend over actuele vastgoedinformatie kunnen beschikken. Functie: Het vastgoeddossier ondersteunt: – overleg met de gebruikers van de huisvesting; – overleg met partijen belast met instandhouding van de huisvesting; – de overdracht van gebouwen en de bijbehorende administratieve bescheiden. Taak: Het vastgoeddossier vormt een belangrijke bron van informatie, waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan.

Het risico dat verbonden is aan de activiteiten van het project

Wanneer alle kasstromen zijn verdisconteerd kunnen ze nog niet zonder meer bij elkaar opgeteld worden. Er moet ook nog worden gecorrigeerd voor het risico dat verbonden is aan de activiteiten van het project. We nemen hierbij aan dat investeerders risico-avers zijn. Dit betekent dat zij een kasstroom met een laag risico prefereren boven een kasstroom van gelijke hoogte maar met een groter risico. Kasstromen die tot stand zijn gekomen uit projecten kantoorruimte huren amersfoort goedkoop met een hoog risico moeten lager worden gewaardeerd dan de kasstromen die ontstaan wanneer het geld risicoloos op een bankrekening staat. In de praktijk geldt dat hoge kasstromen altijd gekoppeld zijn aan een hoog risico. Laat u dus niet blindelings verleiden door mooie kasstroomoverzichten kantoor huren Apeldoorn in investeringsanalyses. Er dient altijd voor het risico gecorrigeerd te worden. Rekentechnisch is er ook weer sprake van disconteren. V (KS) Constante waarde = — ‘ (1 +p)’ In deze formule staat p voor de risicopremie. Het corrigeren voor de tijdvoorkeur en het risico kan gelukkig in één stap plaatsvinden, waardoor de volgende formule ontstaat: V(KS) Constante waarde = ‘ = V (KS) , ( l+i+p)’ (l+k)’ Hierin bedraagt k de rendementseis van de belegger. Dit is tevens de vermogenskostenvoet van de kleine kantoorruimte huren enschede vastgoedorganisatie. Rendementseis en vermogenskostenvoet zijn immers twee kanten van dezelfde medaille (denk aan salarissen: voor de vastgoedorganisatie betekent dit loonkosten, voor de werknemer salarisinkomsten). Wanneer het management dus de tijdvoorkeurvoet en de risicopremie van de belegger goedkoop kantoor huren breda kent en een inschatting gemaakt heeft van de te verwachten kasstromen kan het vervolgens bepalen of een project waarde toevoegt. Als de som van de verdisconteerde kasstromen groter of gelijk is aan de investeringsuitgave is er waarde toegevoegd. Dit verschil heet de netto contante waarde (NCW) van de investering. In formule wordt die als volgt berekend. n V (KS\ NCW=-I 0 + t= :L l –(l+k)’ 267 7.5.2 VASTGOEDMANAGEMENT De formule wordt in het volgende voorbeeld duidelijk.

De planvorming

De planvorming Planvorming omvat het opstellen en actualiseren van een meerjarenbeheerplan. Een goed meerjarenbeheerplan schept de voorwaarden voor de optimale verhuurbaarheid en instandhouding van het vastgoed door middel van een uitgebalanceerd pakket van maatregelen, gebaseerd op te accepteren ad hoc-situaties en op een planmatige 247 7.4.1 VASTGOEDMANAGEMENT preventieve aanpak. Daarnaast moet het voorzien in het beperken van risico’s. Uiteindelijk dient de beoogde kwaliteit ( PvE-I) te worden bereikt (zie ook figuur 7- 16). Figuur 7-16 Vertaling naar meerjarenbeheerplan Meerjaren beheerplan kantoorruimte huren amersfoort goedkoop op basis van strategie, plannen en begroten van maatregelen RulmtllljkeomQ”ll Maatregelen gericht op: – bereiken van het gewenste kwaliteit – planmatig onderhoud, op gewenste kwaliteit houden – kantoor huren centrum Apeldoorn onderhoudscontracten, voorziening klachten/storingen en op gewenste kwaliteit houden – voorziening klachten/storingen onderhoud – mutatieonderhoud – investeringen Meerjarenbeheerplan overzicht van maatregelen en kosten — – tl Randvoorwaarden tijd-as Bij het uitvoeren van activiteiten aan een gebouw zijn kleine kantoorruimte huren enschede er in principe twee mogelijkheden. Activiteiten worden uitgevoerd om: een storing en ongerief ( = knelpunt) te verhelpen ( = correctief) of – een storing en ongerief (= knelpunt) te voorkomen (= preventief) . 7 .4. 1 Correctief of goedkoop kantoor huren breda preventief onderhoud Treedt er aan het gebouw een storing op en wordt deze hersteld, dan spreekt men over correctief onderhoud. Indien er maatregelen worden genomen om storingen te voorkomen, dan spreekt men over preventief onderhoud. De keuze tussen correctief en preventief onderhoud om een gebouw in conditie te houden is niet eenvoudig. Naast de financiële overwegingen kan men ook het ongerief dat een knelpunt met zich meebrengt mee laten wegen, of ervoor kiezen de frequentie waarmee de gebruiker wordt lastiggevallen met de uitvoering van onderhoud tot een minimum te beperken. Bij preventief onderhoud kunnen de volgende gevallen worden onderscheiden: – gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO): ongeacht de toestand waarin het bouwdeel zich bevindt, wordt na een bepaalde gebruiksduur onderhoud uitgevoerd. De spreiding in de intervallen waarna bouwkundige storingen optreden is meestal zeer groot, zodat het GAO zeer inefficiënt zal zijn; 248 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.4.l – toestandsafhankelijk onderhoud (TAO): bestaat uit een op een bepaald moment uit te voeren controle om de toestand van bouwdelen vast te stellen en deze te vergelijken met een norm waaraan het bouwdeel moet voldoen. Daarna kan worden beslist of er al dan niet uitvoerende acties zullen moeten volgen. Hierdoor wordt voorkomen dat bouwdelen die nog in goede conditie verkeren vroegtijdig worden vervangen. Het is echter moeilijk vast te stellen of een bouwdeel niet meer voldoet aan een norm.

bedrijfsruimtemarkt

bedrijfsruimtemarkt

het kantoor huren centrum Apeldoorn aanbod in 2005 op de bedrijfsruimtemarkt met 178% toegenomen, op de kantorenmarkt met 161% en op de bedrijfsruimte huren in amersfoort winkelmarkt met 70%. In de praktijk is het aanbod nog groter, omdat ook veel panden leegstaan die buiten de officiële statistieken vallen. De oorzaak van de huidige problematiek ligt dan ook vooral aan de aanbodzijde van de vastgoedmarkt.

Confrontatie
Ontwikkelaars werden eind 2005 en begin 2006 geconfronteerd met een zwakke opname en een sterk gestegen aanbod. De leegstand liep snel op, de huurprijzen daalden en de beleggers eisten door de toegenomen risico’s een hoger rendement op hun vast- goedbelegging. Ontwikkelaars verkochten tegen lager dan gecalculeerde opbrengsten en in sommige gevallen zelfs onder de kantoorpand te huur Enschede kostprijs om de kosten van leegstand niet te hoeven dragen. Een alternatief was (tijdelijke) verhuur, waarbij het vastgoed vaak aan meerdere huurders moest worden verhuurd om een volledige bezetting te krijgen. Objecten werden noodgedwongen aangepast voor ‘multitenant-verhuur’, terwijl men bij de goedkoop kantoor huren breda 

kantoorruimte huren Apeldoorn

ontwikkeling van de plannen was uitgegaan van één of twee grote en financieel solide huurders.

De manager en zijn stijl van leiderschap

De manager en zijn stijl van leiderschap
Cees van Loteringen geeft in het kantoor pand huren Apeldoorn NRC Handelsblad van 23 april 2004 een opsomming van vijf niveaus van leiderschap, en hoe die door de kantoorruimte huren amersfoort goedkoop manager van een onderneming kunnen worden ingevuld. Uit onderzoek van de Stanford University naar Amerikaanse ondernemingen die op de beurs consistent beter scoren dan de rest, blijkt dat deze voor de buitenwereld vaak onbekende bestuursvoorzitters hebben. Dit zijn doorgaans mensen die van zichzelf zeggen dat ze bij toeval de hoogste baas zijn geworden en dat hun succes vooral ook te danken is aan de goede medewerkers die ze hebben. Veel van deze ondernemingen worden geleid door wat managementgoeroe Jim Collins leiders van het zogenoemde Level 5 Leadership noemt: onopvallende, vaak zelfs teruggetrokken en verlegen persoonlijkheden met een sterke professionele overtuiging, die meer op Socrates dan op Caesar lijken. Ze stellen volgens Collins hun talent in dienst van de kleine kantoorruimte huren enschede onderneming. Ze combineren ‘professional will’ met ‘personal humility’:
– niveau 1: capabel individu. Levert productieve bijdragen door talent, kennis,
vaardigheden en goede werkmethoden;
– niveau 2: actief bijdragend teamlid. Draagt vanuit individuele capaciteiten bij aan
het verwezenlijken van groepsdoelen en werkt effectief met anderen samen;
– niveau 3: competente manager. Organiseert mensen en middelen zodat zij effec-

tief en efficiënt werken aan het bereiken van eerder vastgestelde doelen;
– niveau 4: effectieve leider. Weet te inspireren tot sterk commitment aan een heldere
en dwingende visie en weet daarbij tot hogere prestatievormen te komen;
– niveau 5: leiderschap. Bouwt aan duurzame ‘greatness’ door een mengsel van persoonlijke
nederigheid en professionele wilskracht.
In zijn boek Ondernemingssucces: hoe organisaties hun eigen toekomst creëren uit 2005 stelt Andy Mosmans dat bij succesvolle ondernemingen sprake is van een wisselwerking tussen identiteit, innovatie en leiderschap. Voorwaarde voor succes is volgens Mosmans: “Continu veranderen zonder zichzelf te verliezen, dat is de goedkoop kantoor huren breda yin en yang van een succesvolle onderneming”. Het leiderschap gaat voorbij, terwijl de onderneming zichzelf blijft.