Tagarchief: kantoorruimte huren in Breda

BAM

BAM

BAM gaat scholen bouwen en exploiteren Amsterdam. Bouwer BAM Groep heeft een contract verworven in het kantoor huren centrum Apeldoorn Verenigd Koninkrijk met een waarde van 85 mln pond. BAM gaat voor de East Renfrewshire Council vier scholen bouwen en de bedrijfsruimte huren Amersfoort komende 25 jaar exploiteren. Eerder dit jaar verwierf BAM al enkele zogenoemde publiek-private contracten voor scholen in het VK en in Duitsland. (Bron: Het Financieele Dagblad, 18 december 2004)
Ik wil er nu op tijd bij zijn Er zijn grote veranderingen op komst in de ziekenhuissector, weet directeur Emile Lohman van het Amsterdamse OLVG. Wijs geworden door zijn tijd bij de publieke omroep wil hij zich er niet door laten verrassen. Sinds 2000 is Lohman voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarvoor was hij directeur sociale zaken van de Bijenkorf en lid van het kernteam van het kleine kantoorruimte huren enschede facilitaire bedrijf van de omroepen, het NOB van Hilversum. Geen medicus dus. Maar iemand die lang heeft rondgekeken en ook heeft gezien hoe snel veranderingsprocessen zich voltrekken. Hij wil zijn 2700 werknemers wakker schudden, alert maken. Het ziekenhuis is een oase van rust. Vrijdagmiddag om vier uur is het stil in de gangen. Het lijkt hier wel uitgestorven als het weekeind begint. Daar kan ik mij boos over maken. Er is een grote behoefte vanuit patiënten aan behandeling buiten kantooruren. Daar moeten we op inspelen. Als de CAO hier niet op is toegesneden, dan is dat jammer, dan zal deze moeten worden aangepast. Na een peiling onder patiënten is besloten voortaan drie avonden open te zijn. Over drie tot vijf jaar zijn veel meer afdelingen open van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds, voorspelt de kantoorruimte huren in Breda bestuursvoorzitter. Als hij in het ziekenhuis vraagt hoe de bezettingsgraad van de operatiekamers is, krijgt hij als antwoord: 95 procent. Dat klopt. Tussen acht uur ’s morgens en half vijf ’s middags, van maandag tot en met vrijdag. Daarna staan ze leeg. Er zijn medewerkers die zich verkneukelen over de overcapaciteit van ziekenhuisbedden in het westen van de hoofdstad. Het Slotervaartziekenhuis zit het meest in de gevarenzone. Maar wat gebeurt er als een commerciële concurrent het Slotervaart opkoopt en zijn diensten in heel Amsterdam gaat aanbieden? Dan praat je over een heel andere situatie. Triomfantelijk doen vanuit de statusquo is gevaarlijk, vindt Lohman

het leveringsaspect

kantoor enschede

het leveringsaspect

het leveringsaspect of het kantoor pand huren Apeldoorn  uitvoeringsaspect overheerst. Een andere mogelijkheid is te bezien waar de tekortkoming betrekking op heeft: op het leveren van een bouwstof of op het uitvoeren van de werkzaamheden. Uitvoeringsduur en termijnoverschrijding De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, kan op grond van de UAV 1989 uitgedrukt worden in aantal werkbare werkdagen, aantal kalenderdagen (weken of maanden) of door het noemen van een bepaalde dag. Indien de aannemer het werk later oplevert dan overeengekomen, kan de opdrachtgever een bedrijfsruimte huren Amersfoort korting op de aanneemsom aanbrengen. Opdrachtgevers dienen in het bestek aan te geven hoe hoog deze korting is. Als zij dit niet doen, geldt een bedrag van € 34,- (ƒ 75,-) per dag. Daar de Raad van Arbitrage deze korting aanmerkt als een gefixeerde schadevergoeding en deze alleen toewijst indien er werkelijk schade wordt geleden, is het voorstelbaar dat dit bedrag bij veel projecten veel te laag zal zijn. Ingeval van een te lage korting kan de Raad van Arbitrage, indien de billijkheid dit vereist, aanvullende schadevergoeding toekennen. Risico ’s tijdens de uitvoering Tot aan de oplevering is het werk voor risico van de aannemer. Voor schade die ontstaan is tijdens de uitvoering, is de aannemer dan ook aansprakelijk. Dit geldt niet als deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen, en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
Daarnaast is de aannemer niet aansprakelijk ingeval van zogenaamde kostenverhogende omstandigheden. Dit betreft dusdanige omstandigheden waarmee bij het totstandkomen van de overeenkomst geen rekening hoefde te worden gehouden met het feit dat zij zich zouden voordoen. Deze kunnen de aannemer niet worden toegerekend, maar kunnen de kosten van het werk aanzienlijk verhogen. Indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, heeft de aannemer recht op een bijbetaling die wordt overeengekomen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Ook kan de opdrachtgever het werk beperken, vereenvoudigen of beëindigen. Aansprakelijkheid na oplevering Na de oplevering of na de dag waarop een overeengekomen onderhoudstermijn is verstreken, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in het werk. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel: •
• Als een gebouw binnen tien jaar geheel of gedeeltelijk vergaat door een kantoorruimte huren in Breda  gebrek in de samenstelling of door ongeschiktheid van de grond. Volgens rechtspraak van de Raad van Arbitrage dient zowel het vergaan

BOUW- EN AANBESTEDINOSRECHT

als de aansprakelijkheidsstelling van de aannemer binnen tien jaar plaats te vinden. De bewijslast ligt in dit geval bij de aannemer. • Als het werk of een onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een verborgen gebrek bevat dat de directie, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering of bij de opneming van het bedrijfspand huren in Enschede werk, redelijkerwijs niet had kunnen onderkennen. Voorwaarde voor het indienen van een vordering is dat binnen een redelijke termijn na de ontdekking van het gebrek hiervan mededeling is gedaan en dat de vordering binnen vijf jaar na oplevering of het einde van de onderhoudstermijn wordt ingesteld. 6