Aanhoudingsgronden.

Aanhoudingsgronden.
De Woningwet kent diverse gevallen waarin de beslissing op een bouw- vergunningaanvraag moet worden aangehouden:
• Bescherming van een kantoor huren Apeldoorn    bestemmingsplan in voorbereiding. Als een bouwvergunning wordt aangevraagd voor een bouwwerk dat gelegen is in een gebied waarvoor, voordat de bouwvergunnin- gaanvraag is ingekomen, een voorbereidingsbesluit in werking is getreden of een (herziening van een) bestemmingsplan in procedure is, wordt de beslissing op de aanvraag aangehouden. De aanhouding loopt door totdat het voorbereidingsbesluit is vervallen dan wel het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden. De aanhouding kan doorbroken worden door middel van de antici- patiebevoegdheid van B. en W. Hiervan kunnen B. en W. gebruikmaken indien de bouwaanvraag overeenstemt met het toekomstige bestemmingsplan en vooraf van GS een verklaring van geen bezwaar is ontvangen. De dan te volgen procedure is vastgelegd in artikel 19a WRO. • Bescherming van een bestemmingsplan voor een beschermd stadsof dorpsgezicht in voorbereiding. Indien de bouwvergunningaanvraag een bouwwerk betreft dat behoort tot een beschermd stadsgezicht waarvoor nog geen ter bescherming daarvan strekkend bestemmingsplan geldt, houden B. en W., mits er geen grond is de vergunning te weigeren, de beslissing op de aanvraag aan. De bouwvergunning kan worden verleend indien er geen strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en GS hebben aangegeven dat zij kantoor huren amersfoort    geen bezwaar hebben tegen de afgifte van de vergunning. •
• Coördinatie met de milieuvergunning. Indien voor het bouwwerk waarvoor een bouwvergunning wordt aangevraagd tevens een milieuvergunning is vereist en er geen gronden zijn om de bouwvergunning te weigeren, houden B. en W. de beslissing op de bouwvergunningaanvraag aan. De aanhouding eindigt op het moment dat tegen het ontwerp van de milieubeschik- king geen bedenkingen zijn ingebracht en de beschikking niet

COMMERCIEEL VASTGOED

afwijkt van dat ontwerp op de dag waarop B. en W. van het bevoegd gezag een exemplaar van de milieubeschikking hebben ontvangen. Doet zich geen van de hiervoor genoemde omstandigheden voor, dan eindigt de aanhouding, hetzij nadat zes weken zijn verstreken na de bedrijfsruimte te huur breda    dag waarop een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om de milieuvergunning ter inzage is gelegd, hetzij, indien binnen die zes weken een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, met ingang van de dag na die waarop op dat verzoek is beslist. • Ingeval van ernstige verontreiniging van de ondergrond. Als uit een onderzoeksrapport blijkt dat de grond ter plaatse van het te bouwen bouwwerk vermoedelijk ernstig verontreinigd is, wordt de beslissing op de bouwvergunningaanvraag aangehouden totdat het bevoegd gezag het saneringsplan heeft goedgekeurd of heeft vastgesteld dat er formeel geen sprake is van een ernstige verontreiniging. • Coördinatie met ziekenhuisvergunningen. Hierbij geldt eenzelfde regeling als bij de coördinatie met de milieuvergunning. • Coördinatie met de monumentenvergunning. Hierbij geldt eenzelfde regeling als bij de coördinatie met de milieuvergunning, met dien verstande dat B. en W. twee weken de tijd hebben om de bouwvergunning te verlenen als de monumentenvergunning is verleend. • Indien voor het    bedrijfspand te huur enschede   bouwen een vrijstelling van het Bouwbesluit is vereist.
Door een besluit tot aanhouding wordt het verlenen van de bouwvergunning dus opgeschort.
2. Meldingsplichtige bouwwerken
Bij de meldingsplichtige bouwwerken gaat het om een aantal bij AMvB (het Besluit meldingsplichtige bouwwerken) omschreven bouwactiviteiten waarvoor geen bouwvergunning is vereist. Daarbij moet wel aan de vijf volgende voorwaarden worden voldaan. •

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *