Algemene definitie kwaliteitsscores

Algemene definitie kwaliteitsscores functionele aspecten Kwaliteitsklasse Definitie 2 3 H et gebouw is erg goed bereikbaar/integraal bedrijfspand te huur Amersfoort toegankelijk, bijzonder gebruiks- en brandvei lig, zeer flexibel met een zeer goed voorzieningenniveau in en rond het gebouw. Het gebouw is redel ijk goed bereikbaar/integraal toegankelijk, redelijk gebruiks- en brandveilig, flexibel met een redelijk goed voorzieningenniveau in en rond het gebouw. Het gebouw is bereikbaar/toegankelijk, gebruiks- en brandveil ig, flexibel met een kantoor huren Apeldoorn voorzieningenniveau in en rond het gebouw. 215 7.2.1 VASTGOED MANAGEMENT Kwaliteitsklasse Definitie 4 5 6 Het gebouw is bereikbaar/integraal toegankelij k, redel ijk gebruiks- en brandveil ig, niet flexibel met een redelijk voorzieningenniveau in en rond het gebouw. Het gebouw is minder goed bereikbaar/toegankelijk, minder bedrijfspand huren in Enschede¬†goed gebrui ks- en brandveil ig, niet flexi bel met een minder goed voorzieningenniveau in en rond het gebouw. Het gebouw is conform wettel ijk gestelde minimum bereikbaar/ toegankel ijk, gebru iks- en brandveilig, niet flexibel in en rond het gebouw Technische aspecten De technische aspecten geven de globale vertaling van de bouwtechnische kwaliteit van het gebouw. Per gebouwonderdeel kan bedrijfsruimte huren Breda worden aangegeven welke eisen/wensen daaraan worden gesteld, dan wel waarin dit verkeert. In tabel 7-5 wordt een indicatie van de definities van de kwaliteitsklassen voor de technische aspecten weergegeven. Tabel 7-5 Algemene definitie kwaliteitsscores technische aspecten Kwal iteitsklasse Defin itie 2 3 4 5 6 Nieuwbouwkwal iteit met luxe uitvoering op basis van zeer functioneel en representatief ontwerp, u itvoering en materiaalkeuze. Nieuwbouwkwal iteit op basis van zeer functioneel en representatief ontwerp, uitvoering en materiaalkeuze. Goede kwal iteit op basis van functioneel ontwerp, uitvoering en materiaalkeuze. I nvloeden van gebrui k, eerste tekenen van weer en wind manifesteren zich in lichte mate. Ontwerp, uitvoering en materiaal voldoen. I nvloeden van gebrui k, weer en wind man ifesteren zich in hogere mate. Ontwerp, u itvoering en materiaal voldoen. Het gebouw is conform wettel ijk gestelde minimum u itvoerbaar en de vei l igheid is daarmee gewaarborgd. PVM heeft een aantal nalooplijsten ontwikkeld, die de noodzakelijke items bevatten voor het opstellen van Programma’s van Eisen en het vaststellen van de bijbehorende projectprocedure voor gebouwen, gebaseerd op de NEN 2658. Deze nalooplijsten zijn bedoeld om te worden toegepast bij het beoordelen van gebouwen in gebruik of bij het (her)ontwikkelen van gebouwen, vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoering 216 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.2.1 van het project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *