De ontwikkelingsfase

De ontwikkelingsfase In deze fase worden de plannen uit de initiatieffase verder in detail uitgewerkt. Schetsontwerpen worden omgezet in meer gedetailleerde voorlopige ontwerpen en later in definitieve ontwerpen. Programma’s van eisen worden uitgewerkt. Voorwaarde voor het ingaan van de ontwikkelingsfase is dat er óf sprake is van een verworven positie óf dat goedkoop kantoor huren amersfoort de initiatiefnemers de overtuiging hebben dat er sprake is van potentieel winstgevend project, althans winstgevend voor de deelnemende private partijen. In deze fase vindt ook verdere contractvorming plaats: er wordt onderhandeld met de grondeigenaren over de grond, met potentiële gebruikers van vastgoed over de eisen en mogelijke incentives die de ontwikkelaar kan bieden, met een belegger wordt onderhandeld over koopovereenkomsten al dan niet met huurgaranties. Rekentechnisch wordt in deze fase in detail en op meerdere goedkoop kantoor huren apeldoorn schaakborden gerekend. De term ‘rekenen en tekenen’ wordt uitgebreid tot ‘rekenen, tekenen en ondertekenen’. De term ondertekenen heeft betrekking op de voorbereidende berekeningen die ten grondslag liggen aan contractvorming: het structureren en waarderen van contracten. De stichtingskostenopzet wordt verder uitgewerkt, men rekent mogelijke afspraken met andere partijen door: huurovereenkomsten met gebruikers, koopovereenkomsten met beleggers of particuliere kopers. In deze goedkoop kantoor huren enschede fase wordt ook de financieringsbehoefte in kaart gebracht en financieringsalternatieven worden onderzocht. De risico’s worden specifieker geanalyseerd en gekwantificeerd. De post onvoorzien in de kostenopzet neemt af of wordt in een definitief ontwerp en bestek zoveel mogelijk naar nul gebracht. De ontwerponzekerheid uit de initiatieffase wordt concreet ingevuld. Men onderzoekt goedkoop kantoor huren breda risicomanagement maatregelen en berekent de kosten door die maatregelen te waarderen. HOOFDSTUK 4 – PROJECTONTWIKKELING 93 De markering van het einde van de ontwikkelingsfase is niet altijd eenduidig. Volgens sommigen eindigt deze fase bij het starten van de voorbereidende werkzaamheden voor de volgende fase. Deze fase eindigt ons inziens als er werkelijke transacties plaatsvinden of verplichtingen voor toekomstige transacties worden aangegaan. Een aanbestedingsprocedure kan het aangaan van een dergelijke verplichting zijn hoewel ook een aanbesteding niet in alle gevallen tot resultaat hoeft te leiden. De ontwikkelingsfase wordt gevolgd door de realisatiefase. De realisatiefase De realisatiefase is gericht op het daadwerkelijk realiseren van het project. De deelactiviteiten in deze fase zijn: – de voorbereiding van het werk: technische uitwerking, bestekken en budgetten, planningen, opzetten bouwmanagement; – De uitvoering: de feitelijke bouw van het project, sturing op planning en budgetten, op kwalitatieve en omgevingseisen, factureren van koperstermijnen; – De oplevering: de feitelijke overdracht van het voltooide werk aan een opdrachtgever, uitvoeren van eindcontroles en laatste werkzaamheden. Voor bepaalde typen vastgoed zoals koopwoningen kan de feitelijke overdracht al plaatsvinden gedurende de uitvoering: juridische overdracht van grond, innen van bouwtermijnen; – De ingebruikname: de gebruikers betrekken feitelijk het gekochte of gehuurde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>