De planvorming

De planvorming Planvorming omvat het opstellen en actualiseren van een meerjarenbeheerplan. Een goed meerjarenbeheerplan schept de voorwaarden voor de optimale verhuurbaarheid en instandhouding van het vastgoed door middel van een uitgebalanceerd pakket van maatregelen, gebaseerd op te accepteren ad hoc-situaties en op een planmatige 247 7.4.1 VASTGOEDMANAGEMENT preventieve aanpak. Daarnaast moet het voorzien in het beperken van risico’s. Uiteindelijk dient de beoogde kwaliteit ( PvE-I) te worden bereikt (zie ook figuur 7- 16). Figuur 7-16 Vertaling naar meerjarenbeheerplan Meerjaren beheerplan kantoorruimte huren amersfoort goedkoop op basis van strategie, plannen en begroten van maatregelen RulmtllljkeomQ”ll Maatregelen gericht op: – bereiken van het gewenste kwaliteit – planmatig onderhoud, op gewenste kwaliteit houden – kantoor huren centrum Apeldoorn onderhoudscontracten, voorziening klachten/storingen en op gewenste kwaliteit houden – voorziening klachten/storingen onderhoud – mutatieonderhoud – investeringen Meerjarenbeheerplan overzicht van maatregelen en kosten — – tl Randvoorwaarden tijd-as Bij het uitvoeren van activiteiten aan een gebouw zijn kleine kantoorruimte huren enschede er in principe twee mogelijkheden. Activiteiten worden uitgevoerd om: een storing en ongerief ( = knelpunt) te verhelpen ( = correctief) of – een storing en ongerief (= knelpunt) te voorkomen (= preventief) . 7 .4. 1 Correctief of goedkoop kantoor huren breda preventief onderhoud Treedt er aan het gebouw een storing op en wordt deze hersteld, dan spreekt men over correctief onderhoud. Indien er maatregelen worden genomen om storingen te voorkomen, dan spreekt men over preventief onderhoud. De keuze tussen correctief en preventief onderhoud om een gebouw in conditie te houden is niet eenvoudig. Naast de financiĆ«le overwegingen kan men ook het ongerief dat een knelpunt met zich meebrengt mee laten wegen, of ervoor kiezen de frequentie waarmee de gebruiker wordt lastiggevallen met de uitvoering van onderhoud tot een minimum te beperken. Bij preventief onderhoud kunnen de volgende gevallen worden onderscheiden: – gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO): ongeacht de toestand waarin het bouwdeel zich bevindt, wordt na een bepaalde gebruiksduur onderhoud uitgevoerd. De spreiding in de intervallen waarna bouwkundige storingen optreden is meestal zeer groot, zodat het GAO zeer inefficiĆ«nt zal zijn; 248 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.4.l – toestandsafhankelijk onderhoud (TAO): bestaat uit een op een bepaald moment uit te voeren controle om de toestand van bouwdelen vast te stellen en deze te vergelijken met een norm waaraan het bouwdeel moet voldoen. Daarna kan worden beslist of er al dan niet uitvoerende acties zullen moeten volgen. Hierdoor wordt voorkomen dat bouwdelen die nog in goede conditie verkeren vroegtijdig worden vervangen. Het is echter moeilijk vast te stellen of een bouwdeel niet meer voldoet aan een norm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *