Het voorspellen van inkomsten en uitgaven

Het voorspellen van inkomsten en uitgaven


Om een discounted cash flow (DCF)-analyse te kunnen maken, dienen alle inkomsten en uitgaven over de looptijd te worden beschouwd. De kantoorruimte huren amersfoort goedkoop   looptijd hoeft niet overeen te komen met de technische of economische levensduur van het project, maar kan worden gekozen. Als gekozen wordt voor een looptijd die korter is dan de levensduur, heeft het kantoorruimte huren apeldoorn   object of project nog een zekere restwaarde. Bij vastgoed is vrijwel altijd sprake van een restwaarde omdat grond zelden zijn waarde verliest. In geval van sloop kan deze restwaarde overigens negatief zijn. De restwaarde moet in de analyse worden betrokken als een inkomstenstroom. Zoals gezegd, zijn alle inkomsten en uitgaven relevant. Van belang is vanuit welk gezichtspunt de analyse wordt gemaakt. Voor beleggers worden alleen de investeringen exclusief de huurderspecifieke voorzieningen en de eigenaarslasten in de analyse betrokken. De initiële uitgaven bestaan vooral uit de investeringskosten, zoals kosten voor marktonderzoek, planbeoor- deling en de stichtingskosten. Exploitatie-uitgaven bestaan vooral uit onderhouds- en beheerkosten en belastingen. Wat de te ontvangen bruto- huren betreft, moeten aannames worden gemaakt over het huurprijsniveau gedurende de looptijd en de leegstand. Huurders investeren in de huurder-
Er zijn methodes ontwikkeld die rekening houden met de rendementen die met vrijkomende kasstromen kunnen worden behaald.

BEOORDELINGSMETHODES VASTGOED
specifieke voorzieningen, zoals binnenwanden en vloerbedekking, betalen huur- en servicekosten en betalen de gebruikerslasten (zie hoofdstuk 3).
Naarmate de looptijd langer wordt, zal het moeilijker worden de  kleine kantoorruimte huren enschede   inkomsten en uitgaven nauwkeurig te voorspellen. Wat zijn de huuropbrengsten nadat de eerste huurcontracten zijn verlopen, met welke jaarlijkse leegstand moeten we rekening houden, hoe hoog is de inflatie, in welke fase van de vastgoedcyclus zijn we over tien jaar, wat is de (rest)waarde van het project na twintig jaar? Ook het voorspellen van de periodieke kosten voor groot onderhoud en renovaties is verre van eenvoudig, zelfs voor specialisten. Een verzachtende omstandigheid is dat naarmate de goedkoop kantoor huren breda   tijd verstrijkt, ook de contante-waardefactor afneemt. Bij een rentevoet van 10% bedraagt de contante waarde factor na twintig jaar: 1/(1,10)20 = 0,15. Een cashflow van € 100,- draagt derhalve nog maar € 15,- bij aan de NCW. Per saldo blijkt de DCF-methode die in theoretisch opzicht superieur is, nogal wat beperkingen te kennen die te maken hebben met de onvoorspelbaarheid van de toekomst. Ondanks deze onnauwkeurigheid kan de NCW worden berekend tot op de eurocent ‘nauwkeurig’. Het zal duidelijk zijn dat dit een schijnnauwkeurigheid betreft, die helaas niet iedereen als zodanig onderkent. De grote meerwaarde van DCF-analyses boven de eenvoudiger kapitalisatiemethodes is vooral het inzicht dat ontstaat in de gevoeligheden van het werkelijke rendement, wanneer bepaalde uitgangspunten of aannames worden gewijzigd. Wat is het effect van een sterk oplopende leegstand in een bepaalde periode, of van de noodzaak van een eerdere of duurdere renovatie? Wat gebeurt er met de NCW van het project als de markthuren achterblijven bij de inflatie? Als eenmaal een cashflowschema is opgezet in een spreadsheet, is het eenvoudig om uitgangspunten en aannames te wijzigen en het effect van deze wijzigingen op de NCW te bekijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>