Kostenbepalende factoren

VAN GROF NAAR FIJN

bedrijfsruimte huren Apeldoorn

De kostenbepalende factoren van een gebouw kunnen op meerdere niveaus, van grof naar fijn, worden geanalyseerd. Daarbij is elk niveau specifiek geschikt voor een bepaalde fase in het planvormingsproces. In dit boek wordt onderscheid gemaakt in:
• Vormfactoren • Elementen • Materiaalkeuze
De mogelijkheden voor het kantoor huren apeldoorn beïnvloeden van kostenbepalende factoren nemen af naarmate er meer fases in het ontwerpproces zijn doorlopen. Vormfactoren zijn bij uitstek geschikt om de kosten te beïnvloeden in de projectdefinitiefase (programma van eisen). De analyse van hoeveelheid en kwaliteit van elementen vindt plaats in zowel de projectdefinitiefase als de ontwerpfase. De factor ‘materiaalkeuze’, ten slotte, speelt vooral een rol in de ontwerpfase. Vormfactoren Vormfactoren zijn verhoudingen die verschillende uitgangspunten voor het ontwerp vastleggen. Dit gebeurt reeds, en vooral, tijdens de projectdefinitiefase in het programma van eisen. De vormfactoren worden uit oogpunt van kostenbeheersing als randvoorwaarde meegegeven aan de ontwerpende partijen (architect en ingenieurs). Voorbeelden van vormfactoren zijn:
• Bruto-oppervlakte ten opzichte van nuttige oppervlakte (bruto-nuttig- factor). • Hoeveelheid gevel ten opzichte van brutovloeroppervlakte (langwerpige gebouwen zijn daardoor duurder dan vierkante gebouwen). • Hoeveelheid binnenwand ten opzichte van brutovloeroppervlakte. • Bebouwd oppervlak ten opzichte van bruto-oppervlakte (aantal bouwlagen).
COMMERCIEEL VASTGOED

Definities van oppervlakten en inhouden van gebouwen worden gegeven in de NEN 2580. Deze norm vormt een belangrijk uitgangspunt bij het gebruik van vormfactoren.
Het bedrijfspand te huur Amersfoort gebruik van vormfactoren speelt een belangrijke rol bij de afweging van verschillende alternatieven voor het functionele concept en het ontwerp, en bij het zoeken naar besparingen.
Elementen Onderdelen die een groot deel van de prijs van een gebouw bepalen, zijn globaal te verdelen in twee groepen. De eerste groep bestaat uit elementen die in relatief grote hoeveelheden voorkomen en daardoor een relatief groot deel van de bouwkosten veroorzaken. Iedere euro die hier per eenheid element aan wordt uitgegeven, komt meteen in grote hoeveelheden in de kostenopstelling voor. De tweede groep bestaat uit elementen die vrij kostbaar zijn.
Tabel 3: Prijsbepalende elementen.
Grote hoeveelheden Hoge prijs
• Constructie • Fundering • Vloeren • Gevel • Gevel • Dak • Binnenwanden • Transportinstallaties • Vloer- en plafondafwerking • Klimaatinstallatie (roltrappen en liften)
Sommige elementen komen in beide groepen voor en vormen een groot deel van de totale prijs van het gebouw, zowel in absolute als in relatieve zin (de bouwkosten per m2 bvo). Zo valt op dat het element ‘gevel’ in beide opsommingen voorkomt. Opdrachtgevers hebben bij uitstek een mening over de gevel; deze bepaalt immers in hoge mate de uitstraling van een gebouw. De gevel bepaalt echter ook voor een belangrijk deel de hoogte van de bouwkosten, soms voor meer dan 30%.
Materiaalkeuze De uiteindelijke invulling van elementen (en variantelementen) met materialen bepaalt ook een deel van de prijs. Dit echter wel in het perspectief van hetgeen gezegd is over vormfactoren en elementen. Alle prijzen van elementen van een gebouw kennen bandbreedtes, die rechtstreeks afhankelijk zijn van de gewenste kwaliteit. Met name de afwerkingsmaterialen (vloeren, wanden en plafonds) zijn hiervan een sprekend voorbeeld.

INVESTERINGSKOSTEN EN EXPLOITATIEKOSTEN

In enkele gevallen geldt dat de materiaalkeuze voor een bepaald element, de materialisatie van andere elementen beïnvloedt. Zo beïnvloedt de materiaalkeuze voor de gevel bijvoorbeeld in sterke mate de klimaatinstallatie. Andere factoren die de kosten van een kantoor te huur Enschede  gebouw kunnen beïnvloeden, zijn: • Stramienindeling (maatvoering, standaardproducten). • Flexibiliteit (voorinvesteren in mogelijk toekomstige herindelingen). • Risico’s ten aanzien van techniek (worden nieuwe en onbewezen technieken toegepast?). • Duurzaam bouwen (DuBo). • Bouwplaatskosten (lokale omstandigheden zoals beschikbaar bouwterrein en bereikbaarheid). • Bouwtijd (planning en fasering).

KENGETALLEN INVESTERINGSKOSTEN KANTOREN

Uit het bovenstaande volgt dat de investeringskosten sterk kunnen variëren. In de onderstaande tabel zijn de bedrijfsruimte huren Breda  bouwkosten en de kosten voor een inbouwpakket (binnenwanden, verlichting, etc.) voor een kantoorgebouw van circa 2.500 m2 bvo weergegeven. Naast de kosten voor grond moet rekening worden gehouden met bijkomende kosten en directiekosten met een hoogte van 2025% van de bouwkosten.
Tabel 4: Bouwkosten en kosten inbouwpakket (€ per m2 bvo, exclusief BTW)
Sober min. max.
Gemiddeld Hoogwaardig min. max. min. max.
Bouwkundige

voorzieningen 600,- 650,- 700,- 775,- 800,- » Werktuigbouwkundige      installaties 140,- 160,- 160,- 200,- 200,- » Elektrotechnische      installaties 110,- 140,- 140,- 150,- 150,- »
Totaal bouwkosten 850,- 950,- 1.000,- 1.125,- 1.150,- » Inbouwpakket 160,- 210,- 210,- 250,- 250,- »
Totaal 1.010,- 1 .160,- 1.210,- 1.375,- 1.400,- »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *