Politieke, bestuurlijke, maatschappelijke, economische en samenwerkingsrisico’s

Omgevingsrisico’s Onder de omgevingsrisico’s vallen o.a. politieke, bestuurlijke, maatschappelijke, economische en samenwerkingsrisico’s: – politieke, bestuurlijke en maatschappelijke risico’s: voor de ontwikkeling van projecten moet er politiek en maatschappelijk draagvlak zijn. Daarnaast kunnen nieuw overheidsbeleid, maatschappelijke weerstand of bedrijfspand te huur Amersfoort stakingen leiden tot grote vertragingen van een project; economische risico’s: hieronder valt onder meer de ontwikkeling van de kantorenmarkt, van kantoor huren Apeldoorn de woningmarkt en van de grondprijzen, evenals de risico’s van faillissementen van betrokken partijen en de beschikbaarheid van financiën; – wet- en regelgeving: wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen gevolgen hebben voor de randvoorwaarden waarbinnen een project moet worden gerealiseerd, bijvoorbeeld milieunormen. Ook bedrijfspand huren in Enschede kunnen projectleiders worden geconfronteerd met bezwaarprocedures, claims van derden, geen of onvoldoende inachtneming van de aanbestedingsregels, procedures betreffende bestemmingsplannen, enz. De fijnstofdiscussie is een goed voorbeeld van veranderende wet- en regelgeving. Deze Europese regeling heeft in het dichtbevolkte Nederland geleid tot uitstel van bouwprojecten in afwachting bedrijfsruimte huren Breda van aanvullend beleid door de nationale overheid. Dit heeft in Nederland bij een aantal infra- en bouwprojecten tot grote vertragingen geleid. – risico’s in verband met financiële parameters: bij het doorreken van een project wordt gerekend met financiële parameters, zoals de rentestand, inflatiecijfers en prijsstijgingen. Wijzigingen van deze parameters kunnen de financiële aspecten van een project beïnvloeden; samenwerkingsrisico’s: bij projecten zijn vaak veel partijen, zowel publiek als privaat, betrokken. Dit is met name het geval bij binnenstedelijke ontwikkelingen. Bij dergelijke projecten loopt de projectleider het risico dat (op een gegeven moment) bij de betrokken partijen de commitment ontbreekt of de belangentegenstellingen te groot zijn om tot een gezamenlijk plan te komen. 197 6.5 VASTGOEDMANAGEMENT 2. Projectrisico’s Projectrisico’s hebben onder meer betrekking op samenwerkingsconstructies, plankwaliteit en planontwikkeling. Daarnaast behoren ook ruimtelijke en technische risico’s tot de projectrisico’s: samenwerkingsconstructierisico’s: samenwerkingsconstructies kunnen risico’s met zich meebrengen. In de praktijk kunnen er tegengestelde belangen ontstaan die de samenwerking onder druk zetten. Ook kan de getekende samenwerkingsovereenkomst onvolkomenheden bevatten; plankwaliteit: de kwaliteit van het ontwerp is onvoldoende, met gevolgen voor de kosten- en opbrengstenniveaus; planontwikkelingrisico’s: hieronder vallen risico’s als het niet halen van de tijdsplanning, het hoger uitvallen van de kosten voor de planvorming en tegenvallende prestaties van de ontwerper; – grondexploitatierisico’s: dit zijn bijvoorbeeld onverwacht hogere verwervingskosten voor de grond en hogere inrichtingskosten voor de openbare ruimte; – ruimtelijke risico’s: risico’s betreffende de bodemkwaliteit (stabiliteit, verontreiniging, draagkracht), archeologische vondsten, funderingsresten, kabels en leidingen, grondwaterbescherming, faunabescherming en de ontsluiting van de locatie; technische risico’s: bijvoorbeeld een verkeerd of onvolledig Programma van Eisen, verkeerd gebruikte bouwmethoden of een verkeerde fasering gedurende de bouw; – exploitatierisico’s: tegenvallende of niet-ingecalculeerde kosten voor exploitatie en beheer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *