Regelgeving publicatieplicht

Gerelateerde afbeelding

Regelgeving publicatieplicht
In 1983 is een wetsontwerp aanvaard waarin nieuwe regels voor de opzet van de jaarrekening en voor de publicatieplicht zijn weergegeven. Deze nieuwe regels zijn een gevolg van de plicht van alle EG-landen (ingevolge de zogenoemde ‘Vierde Europese Richtlijn’) om hun jaarverslagwetgeving aan elkaar aan te passen. De nieuwe regeling is sedert 1984 van kracht en opgenomen in Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Enerzijds moeten regels voor verslaglegging worden nagekomen om een juiste beoordeling te kunnen geven, anderzijds moet er ook voor gezorgd worden dat deze informatie in openbare publicaties an belanghebbenden ter beschikking komt. Titel 9 van Boek 2 BW richt zich primair op de verslaglegging als zodanig. Voorzover een jaarrekening van een NV of BV moet worden gepubliceerd, is slechts vereist dat deze ter inzage wordt gelegd bij het Handelsregister. Andere wetten geven echter aanvulling op de publicatieplicht, de bespreking of hel ter beschikking stellen van informatie over de jaarrekening of onderdelen daaruit. De jaarrekening (balans met toelichting) of ten minste een deel ervan moet bijvoorbeeld in de ondernemingsraad worden besproken. Leden van de ondernemingsraad hebben verder recht op alle inlichtingen die voor een redelijke taakvervulling nodig zijn. Ook moet in geval van co-working space amersfoort toepassing van het enquêterecht inzage in de gang van zaken in de organisatie en het gevoerde beleid worden verschaft. Naast Boek 2, Titel 9 van het BW zijn dus ook bepalingen uit de Wet op de Ondernemingsraden van belang, zie ook paragraaf 2.3.
Tegen de achtergrond van maatschappelijke verantwoording, externe en interne democratisering en openheid staan we stil bij de jaarrekeningen, het jaarverslag, het sociale jaarverslag, het Arboplan van aanpak en informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Jaarrekening en het jaarverslag De regels inzake de financiële informatie (zoals deze wat betreft het ondernemingsrecht zijn opgenomen in Boek 2, Titel 9 van het BW) schrijven voor dat de coöperatieve vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze en de besloten vennootschap (NV en BV) een jaarrekening moeten opstellen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winsten verliesrekening en een toelichting op deze beide stukken. Dit moet een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel gevormd kan worden omtrent het vermogen en het resultaat van de onderneming. De jaarrekening wordt vastgesteld of goedgekeurd door de aandeelhouders, waarna de leiding van de onderneming van verdere verplichtingen wordt ontslagen (ofwel decharge wordt gegeven). Als we spreken over de co-working space enschede jaarrekening bedoelen we gewoonlijk de bedrijfseconomische jaarrekening. Daarnaast maakt een ondernemer ook een fiscale jaarrekening voor de vaststelling van het bedrag dat aan (winst) belasting moet worden betaald. De fiscale jaarrekening moet volgens de voorschriften van de belastingdienst worden opgesteld, is uitsluitend daarvoor bestemd en speelt voor andere groepen van belanghebbenden geen rol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>