Zekerheden

Zekerheden

In het algemeen zal een financiering met vreemd vermogen gepaard gaan met het  kantoor huren centrum Apeldoorn verstrekken van zekerheden. Een .zekerheid die bij vastgoed gebruikelijk is, is de hypotheek. Deze vorm van zekerheid wordt aan een financier ‘gegeven’: bij een hypothecaire lening stelt de hypotheekgever (degene die de financiering aantrekt) het te financieren object als zekerheid van de hypotheeknemer (de financier). Als de hypotheekgever in gebreke blijft bij het betalen van zijn rente- en aflossingsverplichting, kan de kantoor huren amersfoort financier overgaan tot executie (verkoop) van het object. Uit de opbrengst wordt

COMMERCIEEL VASTGOED
den eerst de schulden aan de betreffende financier voldaan. Een eventueel overschot, in het geval de verkoopopbrengst de schuld overstijgt, komt in het bezit van de hypotheekgever. Het recht van hypotheek is uitgebreid beschreven in het Burgerlijk Wetboek (Titel 3.9 BW). De wederzijdse rechten en verplichtingen van hypotheekgever en hypotheeknemer worden derhalve in hoge mate door de wet bepaald. Vanzelfsprekend prevaleert de wet ten opzichte van de tekst in de hypotheekakte. Hypotheek wordt gevestigd door een notariële akte die wordt ingeschreven in openbare registers. Iedereen kan zich dus op de hoogte stellen van het feit of, en zo ja in welke mate, op een bepaald object hypotheek is gevestigd. Het recht van de leninggever is hiermee stevig verankerd. Een zachtere vorm van zekerheid is de zogenaamde negatieve hypotheekverklaring. Hierin ‘verklaart’ de  bedrijfspand huren in Enschede  lening nemer dat hij zonder toestemming van de lening gever zijn onroerend goed niet of niet verder met een hypotheek zal belasten. Deze overeenkomst tussen leninggever en -nemer is niet openbaar en heeft dus geen werking tegenover derden. Het recht van de leninggever op de opbrengsten van een eventuele executoriale verkoop is, ten opzichte van een ‘echte’ hypotheek, sterk verminderd. Een variant hierop is de positieve hypotheekverklaring, waarin wordt vastgelegd dat op het eerste verzoek van de leninggever een hypotheek zal worden gevestigd. Als het te financieren object (of project) als enige zekerheid wordt gesteld voor de financiering, spreken we van object- of projectfinanciering. Bij hypothecaire leningen krijgt de hypotheekhouder voorrang op de opbrengsten uit executie van het onderliggende object op eventuele andere schuldeisers van de hypotheekgever. We spreken dan van een preferente schuld.
Het is echter ook mogelijk dat andere activa dan het specifieke object of project als zekerheid dienen voor de aan te trekken financiering. Ook is het bij zeer kredietwaardige ondernemingen mogelijk om vreemd vermogen aan te lauren is dik trekken zonder (additionele) zekerheidsstelling. In deze gevallen is er sprake van balans- of ondememingsfinanciering. In tegenstelling tot (een hypothecaire) objectfinanciering is er bij balansfinanciering zonder zekerheden geen sprake van preferente schuld. Als er meerdere schuldeisers zonder zekerheden zijn, hebben deze in beginsel gelijke rechten op het bedrijfsruimte huren Breda vermogen van de te financieren onderneming. Een specifieke vorm van zekerheidsstelling is de garantie. Het kan om allerlei redenen voor een onderneming aantrekkelijk zijn om het vastgoed onder te brengen in een aparte rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. Ook bij vastgoedontwikkelingsprojecten gebeurt dit vaak. Het kan voorkomen dat de financiers van deze afgescheiden rechtspersonen het

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *